Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій Кафедра економіки підприємства Дисципліна "Регіональна економіка"Скачати 212.24 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір212.24 Kb.
Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна

"Регіональна економіка"

Галузь знань: "Економіка підприємства"

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Напрям підготовки: 6.030504 "Економіка підприємства"


Курс І

Семестр І

Форма навчання: денна

Загальна кількість годин – 66

Кредитів – 3

Змістових модулів – 6

Лекцій: 24 годин

Практичних занять: 24 годин

Самостійна робота: 8 годин

Індивідуальні заняття: 8 годин

Вид контролю: поточний, підсумковий
Форма навчання: заочна

Загальна кількість годин –26

Лекцій: 8 години

Практичних занять: 8 години

Самостійна робота:0 годин

Вид контролю: поточний, підсумковийКонсультація з дисципліни – середа 10.00. аудиторія № 135.


Семінарські заняття, їх тематика та обсяг
теми

Тема заняття та його план

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Тема №1

Предмет, методи і завдання курсу. Закономірності, принципи, множники, передумови, форми та особливості розміщення продуктивних сил.

 1. Предмет, методи і завдання курсу.

 2. Закономірності, принципи, чинники розміщення продуктивних сил.

 3. Передумови, форми та особливості розміщення продуктивних сил.

2
Тема №2

Економічне районування і територіальна структура народного господарства, наукові методи аналізу його територіальної організації та наукові основи державної

регіональної економічної політики

 1. Економічне районування та територіальна структура народного господарства.

 2. Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства.

 3. Наукові основи державної регіональної економічної політики.

2
Тема №3

Наукові основи державної регіональної економічної політики.

Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства.

 1. Державна регіональна економічна політика, її основні напрями, цілі та завдання.

 2. Механізм реалізації державної політики та його складові елементи.

 3. Концепція розміщення продуктивних сил.

 4. Методи обгрунтування розміщення і реструктуризації продуктивних сил.

 5. Досвід прогнозування економічного й соціального розвитку України та інших країн світу.

2
Тема №4

Населення, трудові ресурси, природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка.

 1. Населення і трудові ресурси, їх рухи і регіональні особливості, індекс розвитку людського потенціалу.

 2. Аналіз балансу трудових ресурсів, ринку праці і зайнятості.

 3. Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка.
2
Тема №5

Природно-ресурсний потенціал України й світу та його економічна оцінка.

 1. Природно-ресурсний потенціал, його структура, кількісна та якісна оцінка.

 2. Місце України у світових трудових, паливно-енергетичних, сировинних та інших ресурсах, сукупність забезпечення її паливних потреб.

 3. Характеристика природно-ресурсного потенціалу економічних районів України.

 4. Ресурсо забезпечення та раціональне природокористування — стратегічні завдання.

2
Тема №6

Народногосподарський комплекс і місце в ньому паливно-енергетичного комплексу.

 1. Економіка країни як єдиний народногосподарський комплекс, його місце у світовому виробництві.

 2. Виробничий, науково-технічний, соціальний потенціал і міжгалузеві комплекси.

 3. Роль паливно-енергетичного комплексу в народному господарстві, його структура і розміщення галузей

 4. Перспектива використання традиційних і альтернативних джерел енергії.

2
Тема №7

Паливно-енергетичний комплекс.

 1. Роль паливно-енергетичного комплексу, його структура і роль в народному господарстві, вплив на розвиток та територіальну організацію продуктивних сил.

 2. Паливний та електроенергетичний баланс, їх структура та джерела надходження енергоносіїв.

 3. Характеристика вугільної, нафтової, газової промисловості та електроенергетики і їх екологічні проблеми.

 4. Сучасний стан і перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

2
Тема №8

Металургійний, машинобудівний, хіміко-лісовий, фармацевтичний та будівельний комплекси.

 1. Місце металургійного комплексу в економіці країни, його структура і перспективи розвитку.

 2. Роль машинобудівного комплексу в народному господарстві, його структура, проблеми та перспективи розвитку.

 3. Значення галузей хіміко-лісового та фармацевтичного комплексів в народному господарстві, їх розміщення та перспективи.

 4. Будівельний комплекс і значення в народному господарстві, структура, проблеми та перспективи розвитку в умовах ринкової економіки.Тема №9

Агропромисловий, рекреаційний комплекси та комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного споживання.

 1. Значення АПК, його основних ланок та спеціалізованих комплексів в народному господарстві, їх основні проблеми і перспективи розміщення.

 2. Рекреаційний комплекс: сучасний стан і перспективи.

 3. Комплекс по виробництву непродовольчих товарів широкого вжитку, його райони та центри, перспективи розвитку.

2
Тема №10

Транспортний комплекс та зв’язок.

 1. Значення транспорту та зв’язку в народному господарстві.

 2. Системи транспорту та зв’язку, їх компоненти, взаємодія, особливості функціонування та розвитку.

 3. Взаємодія транспортного комплексу і зв’язку України з аналогічними системами зарубіжних держав.

2
Тема №11

Продуктивні сили України та її економічних районів.

 1. Диференціація територій за рівнем та комплексністю розвитку продуктивних сил.

 2. Характеристика динаміки розміщення продуктивних сил економічних районів.

 3. Соціально-економічні й екологічні проблеми розвитку районів та шляхи їх вирішення.

2
Тема №12

Зовнішньоекономічні зв’язки країн.

 1. Місце України у світовому територіальному поділі праці.

 2. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків та зовнішньоекономічний баланс, територіальна і товарна структура експорту та імпорту України.

 3. Створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань за участю українських та іноземних організацій.

 4. Проблеми іноземного інвестування, лізингу і створення вільних економічних зон в Україні і світі.

2
Всього

24

8


Самостійна робота студентів, її тематика та обсяг

теми

Зміст самостійної роботи

Кількість годин

денна форма

заочна форма

Тема №1

Основи розміщення продуктивних сил. Форми розміщення і територіальної організації продуктивних сил.

 1. Поняття розміщення продуктивних сил.

 2. Розвиток науки розміщення продуктивних сил. Йоганн Генріх фон Тюнер.

 3. Альфред Вебер: теорія «штандортів».

 4. Закономірності й принципи розміщення продуктивних сил.

 5. Регіональна політика України.

 6. Основні поняття територіального поділу продуктивних сил.

 7. Форми розміщення продуктивних сил.

 8. Територіально-промислові і портово-промислові комплекси.

 9. Технополіси.

 10. Основи економічного районування.

 11. Адміністративний територіальний розподіл України.

1
Тема №2

Передумови розміщення продуктивних сил. Фактори розміщення продуктивних сил.

 1. Природні передумови розміщення продуктивних сил.

 2. Природні ресурси України.

 3. Демографічні передумови розміщення продуктивних сил.

 4. Історико-економічні передумови розміщення продуктивних сил.

 5. Макроекономічні показники України.

 6. Сировинний фактор розміщення продуктивних сил.

 7. Паливно-енергетичний фактор.

 8. Водний фактор.

 9. Фактор робочої сили (трудовий).

 10. Споживчий фактор. Транспортний фактор.

 11. Фактор науково-технічного прогресу.

 12. Екологічний фактор.

 13. Фактор економіко-географічного положення.

 14. Фактор кон’юнктури ринку.

1
Тема №3

Особливості галузевої організації міжгалузевих комплексів. Паливно-енергетичний комплекс.

 1. Роль паливно-енергетичного комплексу, його структура і роль в народному господарстві, вплив на розвиток та територіальну організацію продуктивних сил.

 2. Паливний та електроенергетичний баланс, їх структура та джерела надходження енергоносіїв.

 3. Характеристика вугільної, нафтової, газової промисловості та електроенергетики і їх екологічні проблеми.

 4. Сучасний стан і перспективи використання нетрадиційних джерел енергії.

1
Тема №4

Металургійний та машинобудівний комплекси.

 1. Місце металургійного комплексу в економіці країни.

 2. Чорна і кольорова металургія.

 3. Охорона довкілля і здоров’я людей в металургійних центрах.

 4. Роль машинобудівного комплексу в народному господарстві, його структура і вплив на розміщення продуктивних сил.

 5. Основні райони і центри машинобудування.

 6. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення машинобудівного комплексу.

1
Тема №5

Хіміко –лісовий і будівельний комплекс.

 1. Значення галузей хіміко-лісового комплексу в народному господарстві.

 2. Структура хіміко-лісового комплексу, його сировинна база, безвідходні й маловідходні технології.

 3. Проблеми та перспективи розвитку і розміщення галузі.

 4. Значення будівельного комплексу в позитивних зрушеннях продуктивних сил.

 5. Промисловість будівельних матеріалів: сировинна база, умови та чинники розміщення, перспективи розвитку.

1
Тема №6

Агропромисловий комплекс. Транспортна система.

 1. Значення АПК в народному господарстві, структура та форми організації виробництва.

 2. Характеристика основних ланок та спеціалізованих комплексів АПК.

 3. Основні проблеми і перспективи розвитку АПК.

 4. Значення транспорту та зв’язку в народному господарстві.

 5. Системи транспорту та зв’язку, їх компоненти, взаємодія, особливості функціонування та розвитку.

 6. Взаємодія транспортного комплексу і зв’язку України з аналогічними системами зарубіжних держав.

1
Тема №7

Міжнародний розподіл праці і світові зовнішньоекономічні зв’язки.

 1. Місце України у світовому територіальному поділі праці.

 2. Основні форми зовнішньоекономічних зв’язків та зовнішньоекономічний баланс, територіальна і товарна структура експорту та імпорту України.

 3. Створення спільних підприємств і міжнародних об’єднань за участю українських та іноземних організацій.

 4. Проблеми іноземного інвестування, лізингу і створення вільних економічних зон в Україні і світі.

1
Тема №8

Економічні райони України.

 1. Диференціація територій за рівнем та комплексністю розвитку продуктивних сил.

 2. Характеристика динаміки розміщення продуктивних сил

 3. економічних районів.

 4. Соціально-економічні й екологічні проблеми розвитку районів та шляхи їх вирішення.

1
Всього

8

Питання до заліків та екзамену для студентів денної (заочної) форми навчання

 1. Предмет та методологічні основи науки про розміщення продуктивних сил.

 2. Проблеми великих міст та міських агломерацій в Україні та шляхи їх розв’язання.

 3. Важке машинобудування України Закономірності й принципи розміщення продуктивних сил.

 4. Територіальна диференціація (міждержавні та міжрегіональні порівняння) показників рівня та якості життя населення , інших соціальних показників і нормативів по Україні, її регіонам та іншим країнам.

 5. Транспортне машинобудування України Територіальна організація продуктивних сил, територіальна структура виробництва.

 6. Сучасні форми розміщення продуктивних сил (виробництва).

 7. Місце України у світових і європейських людських, територіальних, сировинних, енергетичних та інших виробничих ресурсах, в ресурсному й економічному потенціалі СНД.

 8. Ступінь забезпеченості ними національної економіки в довгостроковій перспективі.

 9. Автомобілебудування України

 10. . Територіальний та галузевий поділ праці.

 11. Оцінка рівня та ефективності спеціалізації конкретної території.

 12. Україна у світових міждержавних порівняннях та рейтингах по найважливішим показникам людського, соціально-економічного розвитку, інвестиційній привабливості тощо.

 13. Суднобудування України.

 14. Сучасні концепції ресурсних та енерго виробничих циклів.

 15. 2. Проблеми та перспективи економічної інтеграції України у світову та європейську економічну спільноту.

 16. Участь України у міждержавних регіональних економічних об’єднаннях та групіровках.

 17. Приладобудування та електронна промисловість України.

 18. Територіально – виробничі й портово-промислові комплекси, промислові кластери в сучасній економіці.

 19. Вплив процесів глобалізації та г локалізації у світовій економіці на розміщення та розвиток продуктивних сил в Україні.

 20. Діяльність ТНК в Україні та її наслідки.

 21. Сільськогосподарське і тракторне машинобудування України.

 22. Нові сітки економічного районування України.

 23. Теоретичні проблеми сучасного економічного районування.

 24. Поняття регіону, території, економічного району, регіональної (територіальної)політики.

 25. Сучасні методи управління економікою регіонів.

 26. Електротехнічна промисловість України.

 27. Фактори розміщення продуктивних сил (виробництва) та їх економічна оцінка.

 28. Мета, завдання та напрямки регіональної політики України.

 29. Авіа космічна промисловість України.

 30. Природні передумови розміщення продуктивних сил.

 31. Класифікація природних ресурсів.

 32. Природно-ресурсний потенціал та його оцінка.

 33. Сучасний інструментарій регіональної політики.

 34. Методи та механізм територіального (районного) планування та регулювання.

 35. Оборонна промисловість України Економічні передумови розміщення продуктивних сил.

 36. Інноваційний потенціал національної та регіональної економіки: чинники не до використання та шляхи зростання.

 37. Інноваційні форми регіонального розвитку.

 38. Необхідність реформування сільського господарства України.

 39. Економічні перетворення в сільському господарстві та їх результати.

 40. Сучасні проблеми розміщення та використання трудового потенціалу України.

 41. Політика України на ринку праці.

 42. Сучасна система міжнародного поділу праці, світова торгівля та міжнародний рух капіталу і технологій в умовах глобалізації та регіоналізації світового господарства.

 43. Україна на шляху вступу до СОТ та світового ринку.

 44. Земельна реформа в Україні.

 45. Міграційні потоки в сучасному світі.

 46. Міграція населення України.

 47. Сучасні напрямки та проблеми зовнішньоекономічної політики України.

 48. Сучасний стан, структура, динаміка та тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України.

 49. Особливості розміщення та проблеми розвитку провідних галузей рослинництва України.

 50. Методи економічного обґрунтування розміщення виробництва.

 51. Характеристика показників, що узагальнюють розвиток та розміщення виробництва.

 52. Проблеми децентралізації та задачі розвитку місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи і державної регіональної політики в Україні.

 53. Особливості розміщення та проблеми розвитку основних галузей тваринництва України.

 54. Соціальна структура населення.

 55. Показники, що характеризують соціальний стан та структуру населення.

 56. Соціальна політика в Україні та провідних країнах світу.

 57. Зовнішньоекономічна діяльність регіонів (областей) України.

 58. Основні напрямки та досвід міжнародної міжрегіональної економічної інтеграції та кооперації за участю регіонів України.

 59. Структура, особливості спеціалізації та розміщення переробних виробництв АПК України. Умови, ефективність роботи підприємств переробного комплексу в умовах розвитку аграрного ринку.

 60. Міські та сільські системи розселення населення України, проблеми розвитку та шляхи вдосконалення.

 61. Досвід створення вільних економічних зон, територій приоритетного розвитку, інших зон із спеціальним економічним статусом, розробки та реалізації (регіональних та міжгалузевих) цільових програм розвитку територій, містобудівних проектів та програм.

 62. Аналіз проблем та ефективності.

 63. Проблеми забезпечення стійкого соціально-економічного зростання в сільському господарстві та соціального відродження українського селянства.

 64. Завдання розвитку інфраструктури сільських районів і системи поселень.

 65. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку вугільної промисловості України.

 66. Приоритетні напрямки державної політики України у сфері інформатизації.

 67. Розвиток національної складової глобальної мережі Internet.

 68. Особливості розміщення та проблеми розвитку основних підгалузей харчової промисловості України.

 69. Нафтогазовий комплекс України: територіальна структура, сучасний стан та перспективи розвитку.

 70. Роль гірничо-металургійного комплексу в економічному розвитку країни, її регіонів.

 71. Склад, виробничий потенціал, територіально-галузева, виробничо-технологічна, організаційно-управлінська структура комплексу

 72. Будівельний комплекс України.

 73. Сучасні тенденції та проблеми розвитку інвестиційного комплексу галузей в регіонах України.

 74. Територіально-виробнича, технологічна структура, проблеми та перспективи розвитку електроенергетики України.

 75. Проблеми та перспективи реструктуризації галузей, виробництв, комбінатів гірничо-металургійного комплексу України.

 76. Досвід та проблеми модернізації, технічного та технологічного переозброєння, внутрігалузевої та міжгалузевої кооперації, залучення ефективних власників та менеджерів, промислових інвесторів на металургійні підприємства та комбінати.

 77. Рекреаційний комплекс України.

 78. Нетрадиційні джерела енергії: досвід використання, перспективи подальшого застосування в Україні та за кордоном.

 79. Чорна металургія України: територіальна організація, експортний потенціал, ресурсозабезпеченість, проблеми розвитку.

 80. Соціально-побутовий комплекс України.

 81. Проблеми раціонального використання паливно-енергетичних, мінеральних та інших природних ресурсів.

 82. Політика ресурсо та енергозбереження як необхідна реалія сьогодення.

 83. Кольорова металургія України: територіальна організація, внутрігалузеві та зовнішні зв’язки, ресурсозабезпеченість, проблеми модернізації та розвитку.

 84. Телекомунікації України – перспективи розвитку і основні проблеми.

 85. Розподіл, техніко-економічна, еколого-економічна, грошова оцінка основних видів природних ресурсів (паливно-енергетичних, мінерально-сировинних, водних, земельних, лісових тощо) по природним зонам та екологічним районам (регіонам) України.

 86. Гірничо видобувна промисловість України: склад, структура, виробничий потенціал та проблеми його повного використання.

 87. Особливості територіальної організації, спеціалізації та концентрації виробництва; проблеми стійкого й збалансованого соціально-економічного розвитку у Донецько-Придніпровському районі.

 88. Сучасна галузева та територіальна структура народного господарства України.

 89. Оцінка структурних зрушень та диспропорцій української економіки.

 90. Пріоритети структурної політики України та майбутнє.

 91. Характеристика провідних підприємств гірничо-металургійного комплексу України та особливостей їх адаптації до кон’юнктури світового та раціонального ринків металлу.

 92. Особливості територіально-галузевої структури, регіональної інфраструктури, спеціалізації та концентрації виробництва, проблеми сталого й комплексного соціально-економічного розвитку.

 93. Західноукраїнського економічного району

 94. Роль промислового розвитку у розвитку продуктивних сил.

 95. Сучасний рівень розвитку та структури особливості української промисловості.

 96. Комплекс галузей хімічної та нафтохімічної промисловості; галузева, територіальна, виробничо-технологічна, організаційно-управлінська структура; виробничий потенціал та проблеми його використання в умовах відкритої економіки, шляхи зростання експортоспроможності та конкурентоспроможності українських виробників.

 97. Досягнення та проблеми розвитку трубопровідного транспорту України.

 98. Структурні проблеми промисловості України в дзеркалі розвитку світового господарства.

 99. Пріоритети промислової політики України на майбутнє.

 100. Світовий ринок продукції основної хімії та особливості внутрішнього ринку України. Умови роботи на них для українських хімічних підприємств.

 101. Особливості територіальної організації, спеціалізацій і концентрації виробництва, проблеми сталого й пропорційного соціально-економічного розвитку Центрально українського економічного району.

 102. Рівень виробничої спеціалізації, концентрації та комбінування в базових галузях промисловості та міжгалузевих комплексах України.

 103. Світовий ринок продукції хімії органічного синтезу та особливості внутрішнього ринку України. Умови роботи на них вітчизняних виробників.

 104. Особливості територіально-галузевої структури господарства, спеціалізації й концентрації виробництва, регіональної інфраструктури, проблеми сталого й збалансованого соціально-економічного-розвитку Північно-Східного економічного регіону.

 105. Рівень монополізації провідних галузей української економіки.

 106. Типи та особливості вітчизняних монополій.

 107. Проблеми створення конкурентного середовища та демонополізації ринків України.

 108. Проблеми залучення інвестицій, розподілу власності та побудова ефективної системи управління та хімічних, нафтопереробних комбінатах, підприємствах.

 109. Досвід та перспективи залучення іноземного капіталу, кредитів, технологій українськими хімвиробниками та нафтопереробниками.

 110. Особливості територіальної організації, структури природно-господарського комплексу та регіональної інфраструктури Причорноморського економічного району.

 111. Проблеми сталого комплексно-пропорційного соціально-економічного розвитку Причорномор’я та Криму.

 112. Сучасні форми територіальної організації та управління в промисловості – промислові міжгалузеві комплекти, кластери, зони, райони, агломерації, вузли, центри, пункти, кущи тощо.

 113. Економічний ефект комплексного (агломераційного кластерного вузлового і т. і.) розміщення і управління підприємств.

 114. Ринки фармацевтичної продукції. Вітчизняні виробники ліків в конкурентному середовищі: проблеми розміщення та розвитку.

 115. Сучасний стан та проблеми розбудови розвиненою транспортної інфраструктури, міжнародних транспортних коридорів, магістральних транзитних шляхів на території України.

 116. Пошуки оптимальної структури власності в промисловості України. Результати попередніх етапів приватизації.

 117. Особливості, сучасні проблеми і перспективи процесів роздержавлення, приватизації в провідних галузях української промисловості.

 118. Світовий та національний ринки продукції лісової, деревообробної й целюлозно-паперової промисловості. Проблеми та перспективи українських виробників на цих ринках.

 119. Особливості територіальної організації, досвід розвитку в умовах ринку та шляхи модернізації залізничного транспорту.

 120. Оптимізація територіальних пропорцій суспільного виробництва. Методи аналізу територіальних пропорцій. Територіальні баланси.

 121. Легка промисловість України: територіальна організація, структура, виробничий потенціал, ресурсозабезпеченість, проблеми і перспективи їх вирішення.

 122. Розвиток міжнародних морських перевезень та проблеми розвитку морського транспорту в Україні.

 123. Сучасні концепції розміщення і розвитку продуктивних сил, розвитку трудового потенціалу, соціального промислового розвитку, стійкого соціально-економічного розвитку, подолання бідності та інші, та їх реалізація в загальнодержавних, регіональних, галузевих та міжгалузевих програмах розвитку в Україні та на практиці.

 124. Сучасна структура, виробничий потенціал та роль машинобудування в економіці країни та її регіонів.

 125. Проблеми розвитку автомобільного транспорту та модернізації автодорожнього комплексу в Україні.

 126. Проблеми малих та середніх міст України. Шляхи подолання кризових явищ та подальшого розвитку таких міст.

 127. Вузлові питання ефективної роботи машинобудівних підприємств в сучасних умовах. Досвід провідних підприємств галузі у вирішенні цих питань.

 128. Авіаційний транспорт України.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА: 1. Безуглий В.В., Козинець С.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу. Посібник. – К. 2003. 687с.

 2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М. 2005. 493с.

 3. Голіков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до економічної і соціальної географії. - К.: Либідь, 2004. 354 с.

 4. Доценко А.І. Регіональне розселення: проблеми і перспективи. - К.:Наук.Думка, 2006.

 5. Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування: методологія, теорія. - К., 2005.235 с.

 6. Заставний Ф.Д. Географія України. Львів: Світ, 2005.325 с.

 7. Минеральные ресурсы Украины. Современные проблемы и факторы развития минерально-сырьевых комплексов. - К.: Госкомгеология, 2005.361 с.

 8. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії.- К.: Вища шк., 2006.

 9. Поповкін В.А. Регіонально-цілісний підхід в економіці - К.: Наук. думка, 2003.

 10. Регіональні агропромислові комплекси України / П.П. Борщевський, В.С. Ушкаренко, Л.Г. Чернюк, Л.О. Мармуль. - К.: Наук. думка, 2006.

 11. Решетнюк А.Ф. Эффективность развития топливно-энергетического комплекса Украины. - К.: Наук. думка, 2001.

 12. Розміщення продуктивних сил / За ред. Є.П. Качана - К.: Вища шк., 2007.

 13. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник – 6-е видання / За ред. Ковалевського, В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк та ін. - К.: Либідь, 2004, 350с.

 14. Стеченко А.Д. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. – К.: 2000.

 15. Симоненко В.К. Українське Причорномор’я: потенційні можливості і перспективи розвитку. - К.: Вища шк., 2006.

ДОДАТКОВА:
 1. Соціально-економічна географія України / Під ред. О.І. Шаблія - Львів: Світ, 2005.

 2. Структурная перестройка экономики Украины / Отв. ред. С.І. Дорогунцов. - К. СОПС Украины, НАН Украины, 2001.

 3. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Економіка регіонів (областей) України. Навч. посібник.- К. 2002, 641с.

 4. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил. (Теорія. Методи. Практика) К.:2002. 216с.

 5. Навчальний атлас України. Навчально-наочний посібник. К.: 2001. 40с.

 6. Регіональна економіка: Підручник / За ред А.О. Єпіфанова, І.В. Сало. – 2-е видання. –К.2000.

 7. Чернюк Л.Г., Клиновий Д.В. Розміщення продуктивних сил та економіка регіонів. Навч. посібник- К., 2002.

 8. Стеченко Д.М. Розміщення продуктивних сил і регіонолістика. Навч. посібник для вузів. - К., 2002.

 9. В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін. 3-е вид. - К.: Т-во “Знання”, КОО, 2001.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка