Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні : становлення та розвитокСкачати 220.82 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір220.82 Kb.
Рекомендації (проект В.О. Гусєв)

Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю

Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні : становлення та розвиток”

(Київ, 29 травня 2015 р.)

ця преамбула потребує літературного редагування

За напрямом роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні : становлення та розвиток»

 відбулося засідання :

- 2-х секцій : Секція «Інституційне та нормативно-правове забезпечення кадрової політики в державному управлінні» і Секція «Інноваційний підхід у підготовці фахівців галузі знань «Державне управління»;

- 2-х круглих столів : Круглий стіл «Наукове й методологічне забезпечення підготовки державно-управлінських кадрів» і Круглий стіл «Міжнародна співпраця для розвитку професійно-особистісних компетенцій державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»;

 відбулися :


 • панельна дискусія «Розвиток кадрового потенціалу служби в органах місцевого самоврядування: досвід, реалії, перспективи»

 • 2-й міжнародний симпозіум «Держава і ринки в умовах глобальних трансформацій»;

 • вебінар за міжнародною участю «Міжнародний рік оцінювання 2015: перешкоди і можливості для України»;

 • засідання Координаційної ради з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

Беручи до уваги матеріали доповідей, результати обговорення та пропозиції, висловлені на пленарному й секційних засіданнях конференції, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю відзначають :

1. Всеукраїнська науково-практична конференція за міжнародною участю “Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні : становлення та розвиток” (далі – Конференція) відбулася у часи, коли Україна здійснює динамічний і складний перехід до нової якості політично організованого відповідального громадянського суспільства, в якому підвищується рівень політичної участі громадян у розбудові держави на шляху євроінтеграції, стверджуючи європейські цінності гідності, демократії та свободи. Метою такого переходу є досягнення високих європейських стандартів життя, гідного місця у світовій спільноті і забезпечення сталого розвитку країни.

Шлях досягнення цієї мети прокладений через всеосяжні 62 суспільні реформи і програми. Вектори руху на цьому шляху, які полягають : у досягненні сталого розвитку Україною; забезпеченні безпеки держави, бізнесу і громадян; відповідальності держави та гордості за країну та її народ, визначені в ініційованій Президентом України П.О.Порошенком «Стратегії сталого розвитку «Україна-2020».

2. Успішність реалізації проголошених суспільних реформ, які відбуваються у складних умовах соціально-економічної кризи і військових дій на сході України, залежить від ефективності скерованості системами державного управління і місцевого самоврядування влади в країні суспільними трансформаціями, релевантних кризовим викликам і вимогам суспільного розвитку.

Звідси формуються імперативи формування нової системи державного управління і системи місцевого самоврядування на європейських принципах публічного управління, а саме – відкритості, відповідальності перед суспільством, узгодженості та субсидіарності між суб’єктами владних повноважень.

Кожен із принципів має визначальне значення для утвердження демократичного врядування через проведення державно-управлінських реформ, включаючи модернізацію системи державного управління.

3. Модернізація системи державного управління апріорі передбачають модернізацію її складових – наукової в освітньої галузей державного управління, а також поглиблення їх взаємної інтеграції та їх інтеграцію з практикою систем державного управління і місцевого самоврядування. У цій потрійній спіралі наука, освіта, практика державного управління за теперішніх умов суспільного реформування на порядку денному постають першочергові завдання :

- теоретико-методологічного обґрунтування і супроводу суспільних реформ, впровадження в практику державного управління і місцевого самоврядування прогресивних технологій і методик, апробованих світовою практикою публічного управління;

- забезпечення систем органів державного управління і органів місцевого самоврядування підготовленими висококваліфікованими професійними компетентними кадрами (державних службовців для органів державної влади і посадових осіб місцевого самоврядування для органів місцевого самоврядування), спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику реформ, творчо й ефективно виконувати управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у предметній сфері їх діяльності з метою досягнення сталого розвитку України.

4. Заходи з розбудови системи державного управління і місцевого самоврядування для скерування ними суспільних реформ на утвердження громадянського суспільства, спрямування цих процесів на інтеграцію до Євросоюзу, закладання основ кардинальної реструктуризації національної економіки у напрямі утвердження інноваційно-інвестиційної моделі, дотримання балансу централізації і децентралізації у сфері публічного управління та адміністрування, а також доходів та видатків бюджетів має забезпечити як відновлювальне економічне зростання після тривалої рецесії національного господарства, так і його сталий розвиток, націлений на досягнення конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобальних викликів і реалізації стратегічного курсу інтеграції України в Євросоюз.

5. Об’єктивну причину необхідності наукового осмислення вітчизняної сфери державного управління і місцевого самоврядування є тривалий процес модернізації Української держави, необхідність підвищення ефективності систем державного управління і місцевого самоврядування через їх взаємодовнюче поєднання у сфері публічної влади, на яку покладаються завдання ефективного публічного управління суспільними справами для виходу держави на траєкторію сталого розвитку, забезпечення подолання бідності та корупції як системних негативних явищ.

У цьому контексті досягнення галузі науки і галузі освіти «Державне управління», їх синергетичний розвиток через об’єднання в новоутвореній галузі знань «Управління та адміністрування» за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування» згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2014 р. має стати теоретико-методологічним базисом ідеологічним і практичним стрижнем перетворень та основою позитивних змін у країні, сприяти швидкому подоланню суперечностей і непередбачуваних проблем у реалізації ініційованої Президентом України П.О.Порошенком «Стратегія реформ –2020».

6. Учасники Конференції вважають, що наявний науковий та освітній потенціал новоутвореної галузі знань Управління та адміністрування» за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування», сконцентрований в НАДУ при Президентові України, а також у ВНЗ освіти, які здійснюють підготовку фахівців у сфері державного управління, свідчить, що в цілому зазначена науково-освітня спеціальність має перспективи для функціонування і подальшого розвитку за умов її інституціоналізації.
Прагнучи посилити роль науково-освітньої спеціальності «Публічне управління і адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування» в питаннях формування та реалізації державної кадрової політики та кадрового забезпечення всіх сфер суспільно-політичного життя;

враховуючи положення Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», зважаючи на проблеми відтворення людського потенціалу в Україні на сучасному етапі, з метою сприяння формуванню компетентного високопрофесійного кадрового потенціалу країни;

визнаючи, що вирішення проблемних питань розвитку державної кадрової політики на сучасному етапі потребує об’єднання зусиль владних структур, наукових закладів і громадських організацій, а також належного інституційного забезпечення;

беручи до уваги матеріали доповідей, результати обговорення та пропозиції, щодо місії НАДУ при Президентові України у становленні й інтеграції освіти, науки та практики публічного управління в демократичній незалежній Україні, визначення концептуальних засад у підготовці фахівців за напрямом спеціальності «Публічне управління і адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування», вимог до кадрового забезпечення розбудови держави європейського рівня, учасники Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю вважають за доцільне рекомендувати:


Верховній Раді України:

1. Удосконалити нормативно-правову базу з питань: • підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для всіх сфер суспільної діяльності;

 • наукової діяльності з проблем публічного управління та адміністрування і державної кадрової політики;

 • підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, які працюють у системі післядипломної освіти.

3. Модернізувати закони України “Про освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про інноваційну діяльність”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”; Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України в контексті проведення державно-управлінських реформ та розвитку державної кадрової політики.

4. Удосконалити організаційно-функціональну структуру Національної тристоронньої соціально-економічної ради, створивши на її базі постійні робочі групи за пріоритетними напрямами розвитку соціального діалогу.

5. Розробити Національну програму розвитку та підвищення ефективності соціального діалогу на 2016–2020 рр.
Кабінету Міністрів України:


 1. Розробити механізми залучення на пріоритетні напрями розвитку національної економіки висококваліфікованих фахівців, передусім молодих випускників вищих навчальних закладів, успішних підприємців приватного сектору і для цього розробити систему формування резерву кадрів за усіма пріоритетними напрямами розвитку.

 2. Передбачити в державному бюджеті поступове збільшення витрат на цільову державну підтримку науково-практичних досліджень у сфері розвитку людського потенціалу України.

3. Активно використовувати інтелектуальний потенціал державних експертно-аналітичних інституцій (НАН України, НАПН України, НАДУ при Президентові України, Національного інституту стратегічних досліджень) в процесі розробки концептуальних засад державної кадрової політики.

4. Організувати проведення аналізу кращих світових практик управління кадровим потенціалом держави.

5. Ініціювати проведення круглого столу з питань модернізації системи освіти за участю представників усіх гілок влади, керівництва провідних навчальних закладів.

6. Розробити та впровадити механізм систематичного і комплексного моніторингу якості освіти та прогнозування розвитку освітньої галузі з урахуванням потреби в кадрах різних сфер суспільної діяльності.


Центральним та місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування:

1. Забезпечити конструктивну співпрацю між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та зацікавленою громадськістю у вирішенні питань кадрового забезпечення.

2. Посилити рівень залучення державних та недержавних науково-дослідних та експертно-аналітичних інституцій до розробки й реалізації державної кадрової політики.
Національному агентству України з питань державної служби:

1. Узгодити напрями стратегії державної кадрової політики з основними напрямами політики зайнятості з метою розв’язання проблем диспропорцій на ринку праці шляхом удосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців та розвитку системи профорієнтації молоді, спрямованої на розкриття специфіки державної служби та служби в органах місцевого самоврядування для формування свідомої особистості майбутнього державного службовця.

2. Створити Фонд фінансування випереджальної перепідготовки державних службовців, орієнтований на розвиток кадрового потенціалу державної служби з метою стимулювання інвестицій у вищу освіту.

3. Прискорити розробку проекту Закону України “Про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування”.

4. Створити узгоджену галузеву систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів, робота яких пов’язана зі сферою державного управління та місцевого самоврядування.

5. Провести моніторинг кадрового забезпечення підготовки фахівців для сфери державного управління та місцевого самоврядування і розробити програму його вдосконалення.

6. Прискорити розробку і впровадження стандартів надання й оцінки якості освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Включити до загальнодержавного плану заходів з реалізації Стратегії державної кадрової політики на 2016 р. проведення науково-практичного семінару для керівників структурних підрозділів облдержадміністрацій, які працюють з молоддю на тему “Професійна орієнтація молоді у сфері державної служби та служби в органах місцевого самоврядування”.
Міністерству освіти і науки України:

1. У межах розвитку національної системи кваліфікацій та відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2014 р. :

забезпечити організацію розроблення галузевої рамки кваліфікацій у галузі знань «Управління та адміністрування» за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування» відповідно до Національної рамки кваліфікацій, зокрема, підготувати пропозиції щодо розроблення дескрипторів для різних типів і рівнів кваліфікацій з публічного державного управління, де поняття кваліфікації включає як професійний, так і соціально-культурний розвиток особистості, а також визначення термінів підготовки в кредитах ECTS, траєкторій навчання;


 • розробити проекти професійних стандартів і стандартів вищої освіти в галузі “Державне управління” на основі компетентнісного підходу із залученням партнерів–роботодавців;

 • розробити рекомендації щодо процедур внутрішнього забезпечення якості кваліфікацій з державного управління у вищих навчальних закладах, що забезпечують підготовку фахівців у галузі “Державне управління”;

 • забезпечити участь соціальних партнерів – представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування – у реалізації вищезазначених пропозицій, зокрема шляхом організації заходів щодо залучення роботодавців до розроблення професійних стандартів, участі в розробці стандартів вищої освіти, програм підготовки, організації професійно-орієнтаційної роботи та сприяння створенню умов для працевлаштування випускників вищих навчальних закладів – фахівців за напрямом спеціальності “Публічне управління та адміністрування»;

 • підготувати проектні заявки (розроблення навчальних програм, рамки кваліфікацій, освітніх стандартів, створення центрів кар’єрного розвитку у ВНЗ тощо) для залучення міжнародної технічної і фінансової допомоги з метою реалізації вищезазначених пропозицій.

2. Реформування вищої освіти України проводити з урахуванням вимог Міжнародної стандартної класифікації занять (ISCO-88), Міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED-97), міжнародного стандарту якості серії ISO 9000 та вимог, критеріїв та стандартів, які узгодили країни-учасниці Болонського процесу.

3. Створити умови, у тому числі фінансові, для участі українських учених у міжнародних комунікативних заходах, обміну науковими досягненнями, просування вітчизняних наукових розробок у світовий науковий простір, вивчення світового досвіду підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

4. Розробити Концепцію державно-громадського управління освітою, яка визначить його головні цілі та принципи.
Міністерству праці і соціальної політики України:

1. Прискорити ухвалення проекту Закону України “Про зайнятість населення”. ???

2. Створити єдиний банк даних, що містить широкий спектр інформації, необхідної для проведення активної політики зайнятості і підвищення її ефективності: про структуру безробіття і зайнятості, про професійно-кваліфікаційну структуру кадрів (наявність і потреба), умови зайнятості, про професії і спеціальності, за якими необхідна організація навчання, про рух робочих місць тощо.
Національній академії наук України:

1. Підготувати пропозиції щодо Національної програми наукових досліджень проблем кадрового забезпечення основних галузей економіки, науки, культури та освіти.

2. Розробити та забезпечити функціонування системи моніторингу кадрового забезпечення в державі та її регіонах (разом з Мінісоцполики).

3. Активізувати розробку соціальних технологій у сфері залучення, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, адаптації кадрів та їх кар’єрного зростання, кадрового резерву, регуляції трудової міграції, виховання та мотивації працівників.


Національній академії державного управління при Президентові України:

1. Розробити та затвердити Положення про підготовку в НАДУ при Президентові України науково-педагогічних та наукових кадрів у галузі знань «Управління та адміністрування» за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування», враховуючи певну специфіку та розширення освітньо-наукового ринку підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації.

2. Модернізувати на інноваційній основі освітньо-професійні та науково-освітні програми, спрямовані на підготовку фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування. З цією метою:


 • активізувати роботу з розроблення магістерських програм за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування» відповідно до досягнень сучасної науки і практики, а також з урахуванням загальногуманістичних та патріотичних національних тенденцій, забезпечити спрямованість змісту навчання на формування у слухачів інноваційної культури, креативного мислення для розв’язання практичних проблем сфер державного управління та місцевого самоврядування;

 • розпочати роботу з розробки освітніх стандартів вищої освіти за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування» нового покоління на основі компетентнісного підходу згідно із сучасними світовими тенденціями.

3. При плануванні тематики наукових досліджень орієнтуватися на проблеми суспільного реформування та розвитку галузі знань «Управління та адміністрування». орієнтуватися на тенденції розвитку галузі знань «Управління та адміністрування» нормативно-правовим підґрунтям яких, зокрема, є Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки.

4. Поширити практику системного залучення до викладання у магістратурах державної служби вищих навчальних закладів України вітчизняних та зарубіжних фахівців з державного управління.

5. Залучити до навчання в докторантурі й аспірантурі НАДУ при Президентові України, інших навчальних і наукових закладів талановиту молодь, кращих фахівців-практиків з числа державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; розробити механізми залучення підготовлених наукових кадрів до сфери державного управління.

6. Вважати, що завданнями модернізації навчально-наукового процесу в НАДУ при Президентові України є :

- забезпечення поглибленої інтеграції професійної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування і наукових досліджень шляхом використання їх результатів у навчальному процесі;

- удосконалення системи підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру шляхом орієнтації дисертаційних досліджень на розв’язання актуальних проблем суспільного реформування;

- формування системи наукових шкіл в галузі знань «Управління та адміністрування» за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування», поглиблення їх спеціалізації, координації, створення умов для формування нових, виходячи з перспектив сталого розвитку України;

- актуалізація тематики фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення пріоритетних завдань суспільного реформування;

- удосконалення системи планування та прогнозування наукових досліджень, впровадження програмно-цільового і проблемно-орієнтованого підходів при їх проведенні.

- підвищення якості науково-методичного супроводу навчального процесу, впровадження інтерактивних методів та форм навчання державних службовців;

- удосконалення концептуально-методологічного, інформаційного та науково-аналітичного забезпечення експертного консультування органів державної влади та органів місцевого самоврядування з актуальних питань теорії і практики державотворення; нарощування участі наукових та науково-педагогічних працівників НАДУ при Президентові України в експертно-аналітичному супроводі діяльності Президента України, центральних органів державної влади, а також органів місцевого самоврядування, заохочення наукових та науково-педагогічних працівників НАДУ при Президентові України брати участь в діяльності робочих груп, громадських колегій, а також в інших консультативно-дорадчих органах, утворених органами державної влади і органами місцевого самоврядування;

- удосконалення інноваційних технологій та методик прогнозно-аналітичних досліджень суспільно-політичних, державно-управлінських, соціально-економічних, гуманітарних проблем України, інформатизація наукових досліджень.

7. Відзначити, що перспективи розвитку галузі знань «Управління та адміністрування» пов’язані із підвищенням ефективності досліджень, поглибленням їх практичної спрямованості, нарощуванням інтелектуального капіталу шляхом підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

8. Вжити заходів для координації наукових досліджень, виключення непоодиноків випадків дублювання наукових та дисертаційних досліджень.

9. Відзначити необхідність активізації роботи щодо розбудови інституційної та організаційно-фінансової спроможності Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування. Враховуючи його наукові досягнення і кадровий потенціал, сприяти його модернізації та переходу на якісно новий рівень у проведенні фундаментальних і прикладних досліджень, науково-аналітичної, експертно-консультативної діяльності. Прискорити процес становлення його як центру координації всього комплексу наукової діяльності Національної академії та її регіональних інститутів, координації розвитку галузі науки “Державне управління”, наукового супроводу реформування Національної академії. СМІШНО

10. Вважати назрілим розв’язання питання створення при Національному агентстві з питань державної служби Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку галузі знань «Управління та адміністрування» за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та координації науково-дослідницьких робіт у цій галузі.11. Здійснити заходів з активізації діяльності Всеукраїнської громадської організації “Українська академія наук державного управління” як громадського центру пропагування досягнень галузі науки “Державне управління”, смішно цю позицію можна викарбувати на камні.

12. Вжити заходів щодо вдосконалення фінансових механізмів забезпечення виконання наукових досліджень і матеріально-технічного забезпечення та заохочення до продуктивної наукової діяльності наукових співробітників.

13. Розмістити на сайті Національної академії і опублікувати в журналі Науково-інформаційний вісник з державного управління відповідно презентації доповідей і доповіді, а також статті за матеріалами доповідей та виступів учасників круглого столу.

14. Утворити в НАДУ при Президентові України міжвідомчу робочу групу з опрацювання пропозицій інституціоналізації галузі знань «Управління та адміністрування» за напрямом спеціальності «Публічне управління та адміністрування». галузі знань «Державне управління», яка має інтегрувати існуючі галузь науки і галузь освіти державного управління.

15. Розробити стандарт освітньої діяльності закладу і стандартів вищої (післядипломної) освіти за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з орієнтацією на 7 рівень кваліфікації Національної рамки кваліфікації, а також стандартів перепідготовки і підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів.

16. Обґрунтувати перелік і розробити зміст програм спеціалізацій (їх предметної та діяльнісної компонент) як складових освітньо-професійної спеціальності «Публічне управління та адміністрування», за якими має здійснюватися профільна професійна підготовка, а також розробити у межах спеціальності «Публічне управління та адміністрування» програму спеціалізації «Управління національними проектами і програмами» для набуття здобувачем післядипломної освіти компетенцій за якою має підвищити його затребуваність на роботу в органах публічної влади.

17. Розробити методологію проектно-орієнтовної підготовки магістрів на профільний компетентісний рівень його запланованої діяльності в органах публічної влади.

18. Ініціювати в установленому порядку створення на базі НАДУ при Президентові України «Всеукраїнського незалежного центру оцінювання діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» і розробити науково-методичне забезпечення оцінювання професійної компетенції державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для використання цього забезпечення в цій установі.

19. Розробити освітньо-наукову програму і стандарт підготовки докторів філософії (DrPhD) в галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», яка має передбачати здобуття здобувачем ступеня DrPhD теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей відповідно до 8-го рівня кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій.

20. Розробити Стандарт підготовки доктора наук в галузі «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» з орієнтацією на 9-й кваліфікаційний рівень НРК за компетентнісним підходом.

21. Розробити методологічні підходи до визначення проблемного поля і завдань наукових та дисертаційних досліджень за напрямом «Публічне управління та адміністрування» в умовах суспільних реформ.

22. Опрацювати питання утворення на основі кафедр в НАДУ при Президентові України мережі центрів наукових компетенцій (віртуальних) за пріоритетними напрямами суспільних реформ для активізації взаємодії науково-педагогічних працівників і консалтингу ними робочих груп, утворених МОН України, комітетами Верховної Ради України щодо вдосконалення нормативно-правового забезпечення реалізації суспільних реформ в руслі Стратегії сталого розвитку «Україна 2020». Центри компетенцій мають акумулювати досвід і знання з різних предметних галузей, що дозволить комплексно дослідити і розробити державно-управлінське рішення для вирішення нестандартних і складних завдань практики публічного управління, зокрема, за напрямами суспільних реформ.

23. Розробити методичне та нормативне забезпечення порядку проведення наукових досліджень в галузі знань «Управління та адміністрування» за напрямом «Публічне управління та адміністрування», що закріпити в документі «Стандарт планування, організації та проведення науково-дослідних робіт в НАДУ при Президентові України», де зокрема, унормувати питання : тендерного порядку виконання НДР за актуальними проблемами публічного управління та адміністрування, запровадження системи оцінювання актуальності та результатів НДР на основі вивчення практичної потреби в НДР органів публічної влади, наукової експертизи пропозиції НДР та результатів виконання НДР та інші.

24. Ініціювати в установленому порядку інституціоналізацію статусу НАДУ при Президентові України як головного державного вищого навчального закладу у загальнонаціональній системі підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування і базового навчально-наукового закладу за напрямом «Публічне управління та адміністрування» в галузі знань «Управління та адміністрування» (за прецедентом [НІСД]) шляхом : • закріплення цього статусу НАДУ при Президентові України в нормативно-правових актах, які визначають діяльність закладу;

 • покладання функції координації та експертизи (в установленому порядку) наукових та дисертаційних досліджень на НАДУ, як базового навчально-наукового закладу за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування».

 • організація міжвідомчої лабораторії у складі Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, засновниками якої пропонується НАДУ при Президентові України, Нацдержслужба, НАПН України, МОН України для розроблення проблем публічної служби і адміністрування в системі органів публічної влади розроблення, а також налагодження взаємодії між науковцями та органами державної влади й органами місцевого самоврядування з питань експертизи, замовлення, планування, реалізації та впровадження результатів наукових досліджень.

25. З метою підвищення ефективності і результативності наукових досліджень принципово важливим є визначення тематичної спеціалізації регіональних інститутів державного управління. Кожному регіональному інституту необхідно визначитися з пріоритетними напрямками досліджень. Логіка їх обґрунтування вимагає : по-перше, розвивати наукову спеціалізацію, а, по-друге, забезпечувати розвиток цілісного тематичного комплексу галузі науки, якій потрібен регіону.

26. Формування тематики наукових досліджень має відбуватися завдяки постійній роботі у наступних напрямах : • пошук закономірностей та тенденцій розвитку публічного управління;

 • обґрунтування, уточнення та систематизація понять, категорій, термінів в галузі знань «Управління та адміністрування», а також спеціальності «Публічне управління та адміністрування» як практико-орієнтованого наукового напряму на діяльність системи публічної влади.

 • виявлення та теоретичне обґрунтування специфіки публічного управління та адміністрування на сучасному етапі суспільних реформ;

 • осмислення передового вітчизняного та закордонного досвіду публічного управління та адміністрування, обґрунтування його ефективного використання у практиці державного будівництва.

 • принципово важливим є проведення наукових досліджень інституціонального розвитку закладу із забезпеченням розроблення й удосконалення відповідних нормативних актів та документів (Положення про НАДУ при Президентові України, Стратегія розвитку НАДУ при Президентові України, Програма розвитку НАДУ при Президентові України до 2020 р., а також програм стратегічного розвитку регіональних інститутів та інших структурних підрозділів НАДУ при Президентові України).

Окреслені аспекти інституціонального проектування стратегічного розвитку НАДУ при Президентові України в разі їх реалізації мають сприяти посиленню провідної ролі закладу в національній системі професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державно-управлінських кадрів, забезпеченню лідерських позицій в галузі знань «Управління та адміністрування» за напрямом «Публічне управління та адміністрування», забезпечити модернізацію та випереджувальний розвиток закладу, посилення його впливів на розвиток суспільства та держави.Науковим колективам, фахівцям у галузі державного управління та місцевого самоврядування:

1. Спрямувати тематику наукових досліджень на вирішення актуальних питань суспільно-політичного розвитку держави, розвитку демократичного врядування з урахуванням пріоритетів державної кадрової політики.

2. Сприяти забезпеченню діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері державної кадрової політики шляхом розробки та обґрунтування практичних рекомендацій та прогнозів.

3. Розширити практику організації і проведення міждисциплінарних досліджень шляхом залучення до розробки теоретичних питань державного будівництва фахівців різних галузей знання.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка