Інноваційні форми організації методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладіСкачати 186.27 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір186.27 Kb.
Інноваційні форми організації методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі
Школа ставить собі за головну мету збудити, дати проявитися самостійно творчим силам дитини.

Софія Русова


Життя не стоїть на місці. Воно, наче годинник, лічить час, висуваючи все нові й нові вимоги до всіх галузей людського існування. Не залишилась осторонь і освіта.

Як зробити школу сьогодні конкурентоспроможною серед інших навчальних закладів міста? Як підвищити її позитивний імідж?

Ми, освітяни, прекрасно розуміємо, що завдання освіти сьогодні – займатися духовним творенням, готувати нову людину – громадянина України, якому притаманні такі риси, як національна самоповага, патріотизм, гуманність, порядність, уміння самореалізуватися в сьогоднішньому світі. Це покликана зробити школа життєтворчості – школа рівних можливостей для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям.

А визначальну роль тут відіграє сам учитель, учитель-творець, який у творчості розкриває свій потенціал. Якщо зачарований учителем клас вбиратиме в себе зерно педагогічної творчості, то колись обов’язково проросте з того зерна добре колосся. І це добре розумію я, директор навчального закладу, і кожен член педагогічного колективу. Тому у своїй управлінській діяльності на перше місце ставлю забезпечення умов для формування професійно-компетентного колективу, найповнішого розкриття його педагогічних, громадських особистісних якостей, створення відповідної матеріально-технічної бази, орієнтацію управлінських функцій і рішень на кінцевий результат.

Саме на виконання вищезазначених стратегічних завдань направлені всі мої зусилля і зусилля вчителів Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, які поставили за мету реалізацію програми «Школа життєтворчості - школа успіху». Завдання школи життєтворчості – це розвиток особистості кожного вчителя та учня як індивідуальностей, створення єдиного освітнього простору, що дозволить навчити будь-яку дитину відповідно до її психолого-фізіологічних особливостей, створення стійкої мотивації до навчання як життєтворчого виду діяльності, виховання моральних якостей, розвиток творчого мислення, необхідного для практичної діяльності, орієнтація в навколишньому світі.

Як керівник школи розумію, що успіх навчального закладу ґрунтується на міцних знаннях учнів і на вмінні ці знання надати. Сьогодні в Глухівській ЗОШ №3 навчається 429 учнів, і навчальний заклад зорієнтований на розвиток талантів і обдарувань кожної особистості. Пріоритетом для школи стало підвищення якості освітніх послуг, забезпечення їхньої відповідності національним стандартам; запровадження інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання, забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

Упровадження освітніх технологій — одне із найважливіших завдань на нинішньому етапі розвитку освіти України. Конституція України, Закони "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національна державна програма "Освіта"(Україна ХХІ століття), державна програма "Вчитель" спрямовані на підвищення ефективності роботи навчальних закладів через створення відповідної навчально-методичної, виховної роботи, що вимагає високої професійної компетенції кожного педагога.

Інноваційний розвиток будь-якої школи не може відбуватися за принципом "все і відразу". Педагогічному колективу необхідно подолати чимало труднощів і перешкод та пройти, як стверджує Віктор Громовий, п’ять рівнів: • інновації на рівні окремих учителів (через підвищення їхньої фахової кваліфікації та розвиток компетентності);

 • інновації на рівні наявних процедур (нові форми проведення педагогічних рад та педагогічного контролю);

 • зміни в організаційній структурі (перерозподіл повноважень та зміна функціональних обов’язків);

 • зміна стратегії розвитку школи;

 • зміна організаційної (управлінської) культури.

Я, як директор, упроваджуючи інновації в освітній процес, аналізую хід та результати досліджень педагогів, організую роботу з розвитку професійної майстерності вчителів, ініціюю та координую мікродослідження в школі.

З метою координації роботи всіх учасників навчального процесу в школі впроваджуються деякі внутрішньо шкільні інновації, спрямовані на зміну змісту організації навчального процесу. Це, зокрема, такі форми та технології організації діяльності: • розробка системи внутрішньо шкільного контролю, інструктивно-методичних, інформаційно-організаційних нарад, педрад, семінарів;

 • використання активних форм роботи з учнями;

 • використання різнорівневих тестових залікових завдань з кожного предмета;

 • психолого-педагогічні спостереження за розвитком особистості учня;

 • анкетування, проведення бесід із питань організації навчально-виховного процесу;

 • соціологічне опитування батьків, батьківські збори;

 • організація роботи постійно діючих виставок педагогічних знахідок, матеріалів роботи вчителів;

 • створення картотеки передового педагогічного досвіду;

 • проведення декад педагогічної майстерності;

 • творчі звіти педагогічних працівників, які атестуються.

У навчальному закладі оновлюються зміст і функції управління школою з метою забезпечення оптимального функціонування системи роботи школи та сприяння її розвитку в умовах переходу до нового якісного рівня. Як керівник школи прагну досягти цього за рахунок упровадження сучасних технологій та наукових досягнень у роботі з педагогічним колективом. А ще вважаю, що результативне управління навчально-виховним процесом здійснюється не тільки директором, адміністрацією, а й педагогами-майстрами, які керують методичними об’єднаннями школи.

Досягнення бажаного результату - прояв власної творчості та ефективне запровадження інновацій в освітній процес – здійснюється через проведення нестандартних форм роботи кожного підрозділу методичної служби.

Мене, як і кожного керівника, турбує результативність роботи закладу освіти, яка залежить від дієвості методичної роботи. І зробити дієвою методичну роботу в школі – це головне завдання адміністрації Глухівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. Вона повинна бути керованим процесом, тобто при її організації і здійсненні адміністрація школи керується управлінським циклом, який включає: аналіз ситуації і формування завдань; планування роботи; організацію виконання плану; контроль за реалізацією плану; аналіз результатів з метою коригування процесу.

У зв’язку з цим виникла потреба в ефективній організації методичної роботи з учителями. Обираючи оптимальний варіант системи методичної роботи з педагогічними кадрами, я спирався на основні документи про школу. При цьому враховував такі аспекти: завдання, що стоять перед колективом в умовах особистісно орієнтованого навчання; результати діагностування професійної діяльності педагогів та результати роботи школи; накопичені традиції; порівняльну ефективність різних форм методичної роботи, а також морально-психологічні умови, тобто почав реалізовувати один із принципів методичної роботи – її творчий характер – створення в школі власної системи роботи з учителями, націлив їх на використання нових педагогічних технологій у навчальній та виховній (Додатки 1 План методичної роботи школи, додаток 2 План засідань методичної ради, додаток 3 Засідань методичної ради школи).

Отож, учителю школи відводиться провідна роль у втіленні інновацій. Але ефективність упровадження інноваційних підходів у навчально-виховний процес можлива за умови організації підготовки як тих, хто навчається, так і тих, хто навчає. Педагоги школи освоюють інформаційні технології, розраховані на розвиток особистості|особистості| учня, на можливості|спроможності| його самореалізації розвиток критичного і творчого мислення, умінь об'єктивної самооцінки, пізнавальної і комунікативної діяльності.

У школі працює 41 педагог: з них - 20 вищої категорії, 6 – першої категорії, 4 – другої категорії, 11 – спеціалістів. І вся освітня та методична система закладу спрямована на підбір педагогічних технологій, націлених на формування особистості кожного учня, його інтелектуальних здібностей в умовах особистісно-орієнтованого навчання.

Методична робота в Глухівській школі І- ІІІ ступенів №3— це цілісна система взаємопов’язаних заходів, які ґрунтуються на досягненнях психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на підвищення фахової майстерності педагогів, їхнього творчого потенціалу з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Я, директор школи, та мої заступники вивчаємо, аналізуємо стан навчально-виховного процесу у школі та надаємо методичну допомогу вчителям у поліпшенні вивчення основ наук, підвищенні рівня загальноосвітньої підготовки школярів, їх вихованості, координую самостійну роботу педагогічних кадрів з підвищення фахового рівня, удосконалення педагогічної майстерності, забезпечую участь усіх педагогів школи в методичній роботі, організовую впровадження у практику сучасних досягнень педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду.

Отже, організатором методичної роботи в школі є директор, і вся система методичної роботи, організованої ним, спрямована на розв’язання науково-методичної проблеми школи, яка значно активізує методичну діяльність кожного вчителя, сприяє підвищенню рівня його теоретичної підготовки та практичного застосування інноваційних форм і методів роботи.

Я думаю, особливо ретельно сьогодні треба підходити до вибору оптимальних форм і методів, адекватних сучасним цілям і змісту методичної роботи. Це і індивідуальні,і групові та загальношкільні форми роботи. Серед великої кількості форм методичної роботи перевагу, як управлінець, надаю такиміндивідуальним формам роботи: самоосвіта вчителів; конкурс «Учитель року»; конкурс «Золоте серце», конкурс «На кращу методичну розробку»; конкурс «Педагогічна творчість Глухівщини»; атестація; ін­дивідуальні консультації; фести­валь методичних ідей;

груповим формам роботи: робота методич­ної ради, методичних об'єднань, творчої гру­пи, семінар-практикум «Методика, пошук, творчість», школа професійної майстерності, школа вдосконалення професійної компетент­ності, тренінги;

колективним формам роботи (традиційним): педагогіч­на рада; психолого-педагогічні семінари; мето­дичні виставки; інструктивно-методичні наради; предметні декади; наради при директорові, які проводяться з елементами інноваційних технологій.

Останнім часом усе частіше в шкільній практиці Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 використовуються нетрадиційні форми методичної роботи, які спрямовані на максимальну активізацію практичної діяльності педагогів. Це науко­во-практичні конференції, творчі звіти вчителів - предметників; декада педагогічної майстерності; участь у педагогічних міських та обласних конкурсах; педагогічні читання; презента­ція педагогічних новинок; психолого-педагогічні тренінги; педагогічні зустрічі; тиждень досвідченого вчителя.

Вони розширюють методичну роботу, роблять її динамічною, активно-творчою. Нарешті більшість нетрадиційних форм методичної роботи носять інноваційний характер, у процесі їх використання впроваджуються інтерактивні методики.
Методична робота педагогічного колективу школи концентрується навколо методичної проблеми «Розвиток креативних здібностей та рис життєтворчої особистості в навчально-виховному процесі шляхом упровадження інноваційних технологій», планування методичної роботи, спрямованої на реалізацію основної проблеми із залученням кожного члена педагогічного колективу. Під керівництвом директора школи проводяться круглі столи з вивчення та аналізу вітчизняної методичної літератури з тем «Використання інформаційно-комунікативних технологій», «Інтерактивні форми навчання», «Система розвивального навчання», «Метод проектів», презентуються цикли відкритих уроків та позакласних заходів; вивчаються психолого-педагогічні умови інтелектуального розвитку особистості, готовність та методична підготовка вчителів до формування інтелектуальної культури особистості. У моїй компетенції, як директора, знаходяться такі напрямки діяльності педагогічного колективу, як: реалізація принципу диференціації освітнього процесу, забезпечення профільності навчання, організація роботи по підвищенню фахової майстерності, організація позаурочної роботи як головної умови поглиблення знань учнів, вивчення і аналіз стану викладання предметів, моніторинг навчальних досягнень учнів, залучення вчителів до узагальнення та обміну досвідом роботи з науково-дослідницької діяльності, координація роботи зі здібними та обдарованими дітьми. У рамках обміну досвідом проводяться відкриті уроки для малодосвідчених вчителів вчителями-наставниками, презентації досвіду вчителів, які атестуються. На базі школи в 2012-2013 навчальному році проведено міський конкурс з інформаційних технологій для учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів міста. Методична скарбниця навчального закладу систематично поповнюється розробками уроків, описом досвіду роботи педагогів, що презентується на педагогічних радах, ярмарках педагогічної творчості.

Атестація педагогічних працівників – один з найважливіших управлінських професійних викликів. Керівник завжди знаходиться в дуже делікатному становищі щодо об’єктивності визначення рівня майстерності, фаховості педагога, який атестується. Процес атестації в Глухівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3, ґрунтується на сумлінній, справедливій, об’єктивній та доброзичливій експертизі, реалізованій колегіально.

Тому в роботі з педагогами, які атестуються, адміністрація школи використовує різні підходи до оцінювання діяльності. Це і розробки проектів, і випуск брошур, рекомендацій, і участь учителів у конкурсах «Краща навчально-методична розробка», «Творча скарбничка вчителя», «Учитель року», «Золоте серце», презентація досвіду «Я атестуюсь».

Атестація педагогічних кадрів – це не тільки стимуляція творчості, ініціативи вчителів, але й високий рівень науково-організованого керівництва, уміння працювати з громадськими організаціями, втілювати перспективні педагогічні ідеї та досвід, а творчо працююча адміністрація, директор, організовують навколо себе простір для зростання майстерності.

Результати атестації показують, що методична робота в школі стимулювала більшість педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційної категорії.

Кожен учитель творчо працює над обраною проблемою, яка є невід’ємною складовою загальношкільного дослідження. Така діяльність значно розширює інноваційний потенціал учителя, поглиблює його інтерес до педагогічної діяльності, розвиває і формує педагогічні здібності і таким чином готує до розв'язання складних завдань, які визначаються Державними стандартами освіти.

Переді мною, як директором, постала проблема: навчити педагогічний колектив працювати в умовах застосування інноваційних технологій. Шлях розв'язання цієї проблеми бачу у створенні моделі співуправління розвитком школи та активізації роботи творчої групи «Методика, пошук, творчість».

Пріоритетною ідеєю у вирішенні цих питань є ідея діяльнісного підходу та формування в педагогів стійкої мотивації навчання новому. Безумовно, застосування інноваційних технологій, проектів і тренінгових програм - це найбільш ефективний метод у роботі творчої групи.  

Крім того, в організаційній структурі методичної діяльності адміністрація школи врахувала й інші форми роботи з кадрами – це робота педради, де методична функція виступає не головною, а сукупною з іншими функціями. Звичайно, що даний форум закінчується рішенням, а методичні висновки носять рекомендаційний характер. Разом із тим, педагогічна рада може виконувати і методичні завдання, і не використати її з даною метою було б не зовсім виправдано.    Саме на такій раді, як вищому органі керівництва закладом освіти, проблеми підвищення майстерності вчителів (причому в тісному зв’язку з результатами навчально-виховного процесу) набувають значимості та результативності.

    Дієвість педради, її спрямованість на підвищення майстерності вчителя стала важливим фактором підвищення її авторитету в очах учителів.

Засідання педагогічної ради проходять у новій формі: захист-дослідження, педрада-консиліум, педрада-семінар, педрада-тренінг, педрада-творчий звіт з використанням елементів проектної діяльності, інтерактивних та інформаційних технологій. (Додатки 4, 5)

 Отже, я переконаний, що впровадження інноваційних технологій в управління школою та навчально-виховний процес є потребою часу. Забезпеченість комп’ютерною технікою в багатьох школах, загалом як і в школі, якою я керую, не задовольняє повністю навчально-виховний процес. Але використання її для розвитку основних компетентостей учнів, залучення школярів та педагогічного колективу до самоосвітньої діяльності є досить ефективним.

Упевнений: школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. На мій погляд, досягнути цього можна, створюючи інтерактивне середовище виховання, використовуючи парні, групові, колективні форми діяльності (метод проектів тощо).       

Якщо вся діяльність здійснюватиметься як колективна, творча та особистісно значуща, обрана за бажанням, із формуванням певних міжособистісних взаємин, це сприятиме становленню та розвитку життєтворчого спрямування особистості. Л.Толстой писав: «Якщо учень у школі не навчився сам нічого творити, то й у житті він завжди тільки наслідуватиме, копіюватиме». Думаю, що це стосується і педагогів.

Отже, методична робота колективу Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3, організація розвитку школи на основі використання інформаційних ресурсів і інтерактивних технологій дає можливість|спроможність| для розвитку і самоосвіти, розкриття творчого потенціалу кожного учасника освітнього процесу, дозволяє| удосконалювати|вдосконалювати| процеси управління в школі, що в цілому|загалом| позначається на якості освіти|утворення|.

До позитивних моментів, що характеризують результативність науково-методичної роботи в школі, слід віднести: зростання методичного рівня педагогів; розробку вчителями індивідуальних науково-методичних проблем; друкування творчих напрацювань учителів–предметників у педагогічних виданнях; результативність підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах тощо; залучення до проектних технологій у навчанні; стабільно високий рівень ЗНО та вступу випускників до вищих навчальних закладів (подолання розриву між вимогами вищих навчальних закладів та державними програмами для середніх загальноосвітніх закладів).

Уважаю, саме на керівника освітнього закладу покладений обов’язок відшукати, вивчити, виявити нове раціональне в роботі окремих учителів, вихователів і сприяти його впровадженню у педагогічну практику. Адже навчання і виховання школярів у значній мірі залежить від уміння адміністрації організувати і спрямувати роботу педагогів на інтенсивне впровадження в практику роботи нових прогресивних ідей, технологій, що є досягненнями сучасної педагогічної науки і практики. Результатом діяльності адміністрації та педагога став узагальнений передовий педагогічний досвід учителів географії Малютіної Т.О. та біології – Лях І.А., занесений до обласної картотеки передового педагогічного досвіду. Узагальнено і вивчається досвід роботи на міському рівні вчителів Понирко Г.Ф. та Давиденка О.О. На етапі доопрацювання знаходиться мій власний досвід як учителя історії.

Свій досвід використання інноваційних форм і методів на уроках англійської мови презентувала в 2012р. на Всеукраїнському конкурсі «Учитель – новатор» Никитченко К.П.

Підсумком роботи педагогів із впровадження ними нових форм і методів освітньої діяльності стала участь учителів географії (Малютіної Т.О.) та трудового навчання (Давиденка О.О.) в обласному турі Всеукраїнського фахового конкурсу «Учитель року», за результатами якого вони стали лауреатами. В обласному етапі цього ж конкурсу в номінаціях «Початкові класи» «Світова література», «Англійська мова» вчителі навчального закладу Славченко В. М.,Бадуліна Ю.О. та Бодрик С.Г. виступали як переможці міського етапу.

Кожного року вчителі школи беруть участь в обласному конкурсі педагогічної майстерності працівників освіти «Золоте серце». Так, протягом двох останніх років переможцями міського етапу конкурсу були саме вчителі нашого навчального закладу: Н.І.Гончаренко (2012 р.), Т.О.Малютіна (2013 р.), які стали учасниками обласного етапу. У попередні роки учасниками обласного туру конкурсу були вчитель фізичної культури Сімак О.І. та світової літератури Бадуліна Ю.О.

Надбанням педагогічної спільноти міста ,області став колективний досвід вчителів початкової ланки Т.М.Свиридок, Н.М.Білевщук, Н.М.Сокол, Л.М..Полянської, О.В.Слідюк, Г.П.Борщ, В.М.Славченко, виявлений мною в процесі відвідування уроків, узагальнений і представлений на обласний ярмарок педагогічних ідей у вигляді посібника «Уроки активного співробітництва», що містить плани-конспекти нестандартних уроків з української мови та читання, математики, з предмету «Я і Україна», образотворчого мистецтва на основі краєзнавчого та екологічного матеріалів для учнів 1-4 класів. А посібник «Дидактичні матеріали до уроків російської мови в 1 класі», підготовлений на обласну виставку педагогічних надбань вчителями Т.М.Свиридок та Н.М.Білевщук, одержав схвальні відгуки науковців і методистів і відзначений у числі кращих.

Саме з моєї ініціативи вже декілька років школа співпрацює з Глухівським національним педагогічним університетом ім.О.Довженка і є базовою для співпраці та проходження педагогічної практики студентів з української мови, математики, історії, початкової освіти, світової літератури, трудового навчання. Спільно з науковцями вчителями навчального закладу проводяться педагогічні науково-практичні конференції, круглі столи. Студенти та учні школи мають можливість обмінюватись результатами наукових досліджень, готуватися до захисту дослідницьких робіт. Професорсько-викладацький склад університету надає методичну допомогу педагогам школи. За участі викладачів вузу проводяться тренінги, відбувається обмін досвідом, вони є рецензентами та консультантами наукових робіт, узагальненого передового педагогічного досвіду. Учителі та учні школи можуть користуватись матеріальною базою університету (комп’ютерними класами, бібліотечно-інформаційним центром). У перспективі планую налагодити співпрацю щодо вступу випускників на факультети університету на пільгових умовах.

Має Глухівська школа №3 і тісну співпрацю з дошкільним закладом «Зірочка». А тому незважаючи на складнощі з набором у перші класи, мережа класів зберігається: у 2013-2014 навчальному році у закладі здійснено набір двох 1-их класів, у них навчається 58 першокласників.

А інноваційна методична робота в нашому навчальному закладі продовжується, набираючи обертів.

Найбільш вагомим досягненням нашої методичної роботи, я вважаю, є бажання педагогів вчитися, знайомитися з інноваціями і втілювати їх у життя. Звичайно, для цього потрібен час та умови. Вони в нас є. Є і результати.

Генеральною ідеєю Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 є реалізація компетентісного підходу до освітнього процесу, який допомагає задавати вектор самореалізації потенційних можливостей особистості, забезпечити вирішення складних життєвих проблем у нових соціальних умовах життя. А результатом такої діяльності стало систематичне підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Так у 2012-2013 навчальному році 78% школярів навчалися на високому та достатньому рівні, що на 5% більше в порівнянні з попереднім навчальним роком. За останні п’ять років випускники школи одержали 10 золотих та 4 срібних медалі за високі досягнення у навчанні. Здобутком школи останніх років є результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови, математики, історії України, за якими Глухівська школа №3 була визнана серед кращих Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти. А випускниця школи 2011-2012 навчального року Гальченко Катерина увійшла до числа тих, хто на зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України отримав максимальні 200 балів (учитель –директор школи Маринченко Е.О.).

З ініціативи дирекції у навчальному закладі з 2011 року працює науково-дослідне товариство учнів. У своїй роботі з учнями вчителі, які є керівниками секційних відділень, ставлять за мету розширення знань з предметів, ведення дослідницької роботи, розвиток пізнавальних інтересів, написання та захист рефератів, науково-дослідницьких робіт, проведення конференцій тощо. Проводиться сумлінна робота щодо організації та підготовки науково-дослідницьких робіт учнів за програмою МАН, вихованці школи стають активними учасниками ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН при Сумському територіальному відділенні. Так, протягом останніх трьох років учасниками захисту дослідницьких робіт при МАН було 6 учнів.

Досить ефективною є в школі і робота з обдарованими дітьми. 144 учні школи протягом 2009-2013 навчальних років стали призерами ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 16 з них – переможцями ІІІ (обласного) етапу з хімії, географії, історії, української мови, російської мови, англійської мови. Тільки у 2012-2013 навчальному році навчальний заклад виборов 42 призових місця на ІІ етапі і посів ІІ місце у міському рейтингу за кількістю призерів предметних олімпіад. А з 6 учасників ІІІ етапу – 4 стали переможцями. Вихованці школи беруть також активну участь у різноманітних конкурсах «Колосок», «Соняшник», «Гринвіч», «Бобер», «Кенгуру» і щорічно відзначаються як переможці з відмінним та добрим результатом. Декілька років поспіль учні 4-их класів - призери міського туру обласного математично-природничого конкурсу «Совенятко» та Міжнародного – імені П. Яцика. Результативною для школярів навчального закладу є й участь у ІІ та ІІІ турах Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Г. Шевченка. Протягом останніх двох років учні школи випробовують свій інтелектуальний потенціал у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з географії, біології, російської мови та літератури, двоє учнів за результатами участі в олімпіаді з російської мови увійшли у п’ятірку кращих (Синявська Катерина, Яненко Євген). Випробувати свої знання з історії намагався в 2011 році учень школи Бесараб Нікіта, беручи участь в російській інтелектуальній грі «Самый умный», що транслюється центральним російським телебаченням.

Отже, за ґрунтовною результативною роботою вихованців навчального закладу стоїть наполеглива робота педагогічного колективу. А розвиток творчих здібностей вчителів у системі методичної роботи досягнутий завдяки наполегливості директора, адміністрації.

Література

1. Гнєдашев В.М. Програма організації науково-дослідницької діяльності учнів. – Харків: Основа, 2005.

2. Гуменюк В.В., Наумчук І.А. Науково-методична робота з педагогічними кадрами. Камянець-Подільський: ПП Машак М.І., 2005.

3 .Гуменюк В.В. Принципова модель управління методичною роботою з педагогічними кадрами.// Майбуття. - №12-14(324). - 2007.

4. Григораш В.В. Управління навчальним закладом. - Харків: Ранок , 2004

5.Готуємося до педради/ Упоряд. І.Рожнятовська, В.Зоц.-К: Редакція загальнопедагогічних газет,2003.-128с.-(Бібліотека "Шкільного світу").

6.Гафуров И. М. Педагогический совет. – СПб.: Паритет. – 2006.

7. Даниленко Л.І., Островерхова Н.М. Ефективність управління загальноосвітньою школою.-К.: Школяр, 1998

8. Денисюк Л. Проблеми методичного менеджменту та шляхи їх розв’язання // Школа. Інформаційно-методичний журнал. - №12. – 2007.

9. Десятов Т.М., Каберник О.М., Тевлін Б.Л., Чепурна Н.М. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Основа, 2004

10. Єльникова Г. Управлінська компетентність.- К.: Ред.. загальнопед. газ., 2005. (Б-ка «Шк.. світу»).

11. Жерносєк І.П. Організація науково-методичної роботи в школі. – Х.: Вид. група «Основа», 2006. (Б-ка журналу «Управління школою»; Вип..9(45))

12.. Пєхота О.М. Особистісно орієнтована освіта і технології. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, корективи. – К., 2000.

13. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації // Рідна школа. – 2002. - №12.

14. Пікельна В.С., Удод О.А. Управління школою. – Науково-методичне об’єднання педагогічних інновацій. «Альфа», 1998.

15. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: Теорія, практика, досвід: Методичний посібник. – К.: А.П.Н., 2002.

16. Стяглик Н.І. Нетрадиційні форми навчання та їх вплив на якість навчального процесу в школі. – Харків, 1994.

17. Управління якістю освіти / Лавренюк А.О., Малинич Л.М., Мельник В.В., Гуменюк В.В. – Хмельницький: ХОІППО; Кам’янець - Подільський: Абетка-Нова. 2003.

18. Хриков С. М. Концептуальні засади внутрішньошкільного управління // Педагогіка і психологія.— 1996.— №2

19. Форми навчання в школі: Книга для вчителя / За ред. Ю.І. Мальованого. – К.: Освіта, 1992.

20.Школа молодого директора / Упоряд. М. Голубченко.- К.: Редакція

загальнопедагогічних газет, 2003
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка