Інформація про результати контрольних робіт, проведених адміністрацією школи та працівниками методичних служб, органів управління освітою. Розподіл випускників школи за каналами навчання та працевлаштуванняСкачати 174.08 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір174.08 Kb.

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

1. Результати навчально-виховної роботи


1.1. Динаміка росту /спаду/ успішності учнів у порівнянні з минулим навчальним роком в цілому по школі та в розрізі класів.

1.2. Ріст /спад/ кількості учнів, які навчаються на "4" та "5" у порівнянні з минулим навчальним роком /по школі, по класах/.

1.3. Результати екзаменів /випускних, перевідних/ у порівнянні з минулим навчальним роком та поточними оцінками.

1.4. Інформація про результати контрольних робіт, проведених адміністрацією школи та працівниками методичних служб, органів управління освітою.

1.5. Розподіл випускників школи за каналами навчання та працевлаштування.

1.6. Робота педагогічного колективу з другорічниками та учнями, які відстають у засвоєнні програмного матеріалу, набутті нових знань.

1.7. Результативність громадсько-корисної та продуктивної праці учнів /праця на виробництві, у шкільних майстернях, комерційних структурах тощо/.

1.8. Стан дисципліни в школі та окремих учнів, рівень культури ставлення до навчання, громадських доручень.

1.9. Діяльність учителів щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів творчої /урочної та позаурочної/ діяльності; .забезпечення умов для розвитку та саморозвитку суб’єктів цілісного навчально-виховного процесу.

2. Аналіз стану викладання навчальних предметів


2.1. Стан виконання навчальних планів та програм за змістом, кількістю годин, видами навчальної діяльності.

2.2. Раціональний вибір варіантів навчальних планів, розроблених Міністерством освіти України, у відповідності до особливостей структури організації навчально-виховного процесу.

2.3. Розробка та впровадження авторських, альтернативних навчальних планів, програм, ефективність їх реалізації.

2.4. Розробка та впровадження нових спецкурсів з навчальних предметів, окремих галузей науки, інтегрованих курсів та спецкурсів, ефективність їх реалізації.

2.5. Стан реалізації принципу єдності навчання, виховання і розвитку особистості.

2.6. Робота факультативів, наукових товариств, клубів, предметних гуртків.

2.7. Стан позакласної роботи вчителів-предметників (конференції, диспути, тематичні вечори, тижні предмету).

2.8. Система та результативність підвищення професійного рівня вчителів школи /методичні об'єднання, творчі групи, науково-теоретичні семінари, курси при інститутах удосконалення вчителів тощо/

2.9. Згуртованість педколективу, єдність у постановці та досягненні мети, завдань навчання, виховання і розвитку особистості.

2.10. Забезпечення умов у школі для реалізації та самореалізації потенційних можливостей кожного учня.

2.11. Систематичність та послідовність діяльності вчителів над професійним ростом, творчим розвитком та майстерністю.

2.12. Результати участі учнів школи в районних, міських, республіканських та міжнародних олімпіадах з навчальних предметів.

2.13. Система профорієнтаційної роботи з учнями школи, її результативність.

3. Аналіз стану виховної роботи


3.1. Постановка та досягнення виховної мети, визначеної школою.

3.2. Виявлення та розв'язання проблем виховного характеру у навчальному році.

3.3. Стан виховної роботи з учнями в класах, рівень загальноосвітньої культури та дисципліни.

3.4. Національне спрямування виховної роботи в школі, її результативність.

3.5. Впровадження нових форм та методів виховання учнів школи, їх ефективність.

3.6. Система індивідуальної роботи з педагогічно занедбаними дітьми та дітьми, які мають нахили до правопорушень.

3.7. Ефективність роботи методичного об'єднання класних керівників та вихователів.

3.8. Учнівське самоврядування та його участь у справах школи.

3.9. Учнівські організації в школі, їх роль у вихованні учнів, проведенні дозвілля.

3.10. Впровадження інноваційних ідей у виховну роботу з учнями, в тому числі авторських /індивідуальних, колективних/.

3.11. Результативність виховної роботи школи /рівень вихованості учнів, загальноосвітньої культури, поведінки тощо/.

4. Аналіз діяльності учнівських колективів з формування громадянської активності та набуття освіти


4.1. Згуртованість шкільного колективу та класних учнівських колективів.

4.2. Стан виконавчої та свідомої дисципліни учнів школи.

4.3. Громадська активність учнів, сумлінність у виконанні своїх обов’язків, сформованість почуття обов’язку, працелюбність, працездатність, повага до людей праці.

4.4. Співробітництво учителів, класних керівників, вихователів та учнівських організацій.


5. Аналіз роботи школи з батьками та громадськістю мікрорайону


5.1. Робота школи з педагогізації батьків / лекторії, університет знань, тематичні батьківські збори, зустрічі з виробничниками, працівниками культури/.

5.2. Ефективність роботи класних батьківських комітетів /регулярність засідань, актуальність тематики, активність у боротьбі за успішність учнів та їх дисципліну/.

5.3. Індивідуальна робота керівників школи, вчителів, класних керівників, вихователів з батьками окремих учнів, які потребують посиленої уваги до їх виконання.

5.4. Участь батьків в організації та проведенні позакласної навчальної і виховної роботи з учнями /гурткові заняття, екскурсії, виробничі справи, оснащення та обладнання навчальних кабінетів/.

5.5. Наявність у школі батьків-спонсорів, батьків-меценатів, організаторів учнівських кооперативів тощо.

5.6. Ініціатива батьків у створенні в школі "батьківського фонду", як додаткового джерела асигнування різних виховних заходів, в т.ч. обміну учнями з зарубіжними країнами.


6. Аналіз та самоаналіз діяльності адміністративно-управлінської ланки


6.1. Рівень забезпечення умов діяльності шкільного колективу /навчально-матеріальної бази, мікроклімату/.

6.2. Діяльність керівників школи щодо згуртування педагогічного і учнівського колективів, розвитку їх ініціативи та творчості.

6.3. Стан виконання функціональних обов'язків членів адміністративно-управлінської ланки.

6.4. Стан реалізації регулюючої та стимулюючої функції керівників школи.

6.5. Стан запровадження демократичних засад в роботу школи, форму-вання демократичного стилю її діяльності та управління.

6.6. Реалізація ідей та принципів реформування школи і управління.

6.7. Раціональний вибір організаційної структури управління та навчально-виховного процесу.

6.8. Організація економічної діяльності школи /кооперативи, участь у комерційних структурах/.


7. Питання для узагальнення інформації про діяльність школи та формулювання висновків


7.1. Чи забезпечує педагогічний колектив школи освітній рівень, рівень розвитку та вихованості учнів у відповідності до вимог сьогодення?

7.2. Чи добре підготовлені випускники школи до продовження навчання, активної участі у сфері виробництва матеріальних і духовних цінностей ?

7.3. Чи готує школа громадян, гідних свого народу, батьківщини?

7.4. Чи систематизує педагогічний колектив виявлені недоліки та визначає можливі шляхи їх подолання?

7.5. Чи вироблена перспектива діяльності школи у майбутньому, зокрема на наступний навчальний рік?

ПРОГРАМА АНАЛІЗУ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
ЗА МИНУЛИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
(за Ю.А. Конаржевським)


Аналіз діяльності адміністрації з управління школою:

  • аналіз стану та ефективності всіх ланок управління;

  • зв'язок планування зі станом контролю роботи в школі;

  • загальний аналіз успішності учнів за окремими паралелями класів, навчальними предметами;

  • причини недостатньої ефективності внутрішкільного контролю внаслідок:

а) непродуктивного розподілу обов'язків між членами адміністрації;

б) недостатньо обміркованого вибору напрямків контролю;

в) недостатнього контролю за виконанням прийнятих рішень;

г) недостатньої допомоги вчителям з боку адміністрації;

д) недостатньої роботи методичних об’єднань, громадських організацій;


  • ефективність планування шкільного компоненту (предмети за вибором, факультативи, індивідуальні консультації);

  • робота з охорони життя, здоров’я дітей, попередження дитячого травматизму.

Аналіз організації методичної роботи в школі:


рівень роботи шкільних методичних об’єднань, їх вплив на якість викладання основ наук, успішність учнів;

робота педагогічного колективу над проблемною темою;

робота з вивчення й запровадження передового педагогічного досвіду, вплив на майстерність педагогічних працівників;

нові, нетрадиційні форми методичної роботи, їх ефективність;

наявність взаємозв’язку в ланцюгу: самоосвіта – якість викладання – рівень знань, умінь і навичок учнів;

недоліки в організації методичної роботи школи.


Атестація вчителів, її вплив на підвищення майстерності педагогів.


IV. Якість викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів:

статистичний графік успішності за останні три роки (кількість відмінників, учнів, які навчаються на "4" і "5", % успішності за класами і предметами;

тенденція розвитку успішності "слабких класів" (класів корекції) за останні три роки;

аналіз якості знань у початкових класах за схемою:

- виконання програм;

- рівень оволодіння учнями навичками розумової праці;

- знання учнями фактичного матеріалу;

- уміння учнів використовувати здобуті знання на практиці;

- уміння самостійно здобувати знання;

- сформованість загально навчальних умінь і навичок;

- наявність взаємозв'язку: "якість викладання - якість знань учнів";

— стан справ у п'ятих класах (порівняно з результатами в попередніх третіх класах), проблеми наступності в навчанні, шляхи ліквідації програми;

— негативні явища у викладанні окремих предметів у інших класах, причини невстигання (низький рівень викладання, відсутність єдиних вимог, індивідуалізації, диференціації навчання, недостатня увага до особливостей роботи окремих класних колективів тощо);

— аналіз ефективності роботи класів із поглибленим вивченням окремих предметів, тенденції та перспективи розвитку таких класів;

— виявлення найслабших за успішністю класів й накреслення заходів щодо подолання недоліків у роботі з ними;

— перелік навчальних предметів, де наявна найнижча успішність, зміни успішності за останні 3 - 4 роки;

— ефективність роботи ГПД з метою запобігання низьких показників;

— аналіз роботи факультативів, курсів за вибором, індивідуальних занять і консультацій, їх ефективність (результати предметних олімпіад, робота з невстигаючими учнями тощо);

— реалізація принципів гуманізації та гуманітаризації навчання.

V. Відвідування учнями навчальних занять:


— реалізація тези: "Ставлення до навчання залежить від якості викладання, стилю роботи вчителя. Учні не відвідують посередні уроки пересічних учителів";

— аналіз обставин, які призводять до пропуску уроків учнями.


VI. Аналіз виховної роботи, рівня вихованості учнів:


— характеристика рівня вихованості учнів за критеріями:

а) дисциплінованість;

б) працездатність;

в) виконання громадських доручень;

г) моральне виховання;

д) естетичне виховання;

е) виховання національної свідомості; інтернаціональне виховання;

є) економічне виховання;

— шляхи формування основних якостей вихованості, аналіз цих шляхів:

а) виховання на уроках;

б) робота класного керівника;

в) робота громадських учнівських організацій;

г) позакласна робота (у школі, з окремих предметів, класних колективів);

д) робота шкільного психолога, соціологічної служби школи;

— організація гурткової роботи в школі.

ОРІЄНТОВНА СХЕМА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНОГО САМОАНАЛІЗУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ

1. Документи передатестаційного самоаналізу:


1.1. Характеристика закладу.

1.2. Довідка про стан навчально-виховної роботи.

1.3. Довідки про стан інструктивно-методичної, науково-методичної, експериментальної та організаційно-масової роботи.

1.4. Аналіз матеріально-технічного забезпечення.

1.5. Аналіз кадрового забезпечення.

1.6. Аналіз санітарно-гігієнічного стану, дотримання вимог охорони праці, життя та здоров'я учнів.


2. Аналіз і оцінка реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу в школі


2.1. Відповідність основних концептуальних заса,д розвитку закладу перспективному та календарному плануванню.

2.2. Аналіз роботи закладу з реформування змісту навчально-виховного процесу:

- гуманізація та демократизація навчання і виховання;

- впровадження нових сучасних напрямів навчання і виховання /економіка, екологія, право, інформатика тощо/;

- відродження національних традицій;

- модернізація навчально-виховного процесу.

2.3. Аналіз виконання навчальних планів і програм за попередній навчальний рік з кожного предмета /кількість уроків за планом, з них - фактично проведених, види контролю, його системність, кількість самостійних, контрольних, творчих та інших видів робіт/.

2.4. Комплекс вивчення роботи вчителя на уроках і в позаурочний час /творча лабораторія вчителя, технологія проведення уроків, система перевірки рівня знань, умінь і навичок учнів, роль диференціації і індивідуалізації навчання, якість виконання навчальних планів і програм/.

2.5. Усна і письмова перевірка рівня знань, умінь і навичок учнів. Порівняння одержаних результатів з підсумковими оцінками за минулий навчальний рік, минулу чверть, з попередньою учительською перевіркою.

2.6. Об'єктивність в оцінюванні знань, умінь і навичок учнів.

2.7. Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу /чим користуються вчителі при підготовці до проведення уроків/.

2.8. Роль психологічної служби в навчально-виховному процесі.

2.9. Робота з обдарованими і здібними учнями та результативність цізї роботи. Успіхи учнів на предметних олімпіадах, конкурсах тощо.

3. Вивчення умов для виховання та розвитку дітей, оцінка результативності виховної роботи, підготовки учнів до продовження навчання або наступної трудової діяльності.


3.1. Становлення системи виховної роботи в школі, єдність процесів виховання і самовиховання, спрямованість виховної системи на формування особистості.

3.2. Стан інформованості вчителів, зокрема, класних керівників, про особистість учня, умови життя в сім'ї, його батьків та рідних; роль навколишнього середовища і його вплив на учня; рівень загальноосвітньої підготовки учня, його ставлення до навчання; творчі здібності, інтереси і нахили учня; дисципліна і навички культури поведінки, стосунки з товаришами; ставлення до праці, до якої професії виявляє інтерес; фізичний розвиток і стан здоров'я.

3.3. Оцінка школи як закладу соціального захисту дітей: набір дітей на конкурсній та без конкурсній основі; кількість дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей і робота з ними; кількість дітей-сиріт, турбота про їхню долю; кількість дітей з асоціальною поведінкою, робота з ними; співпраця з школами-інтернатами; робота з дітьми-інвалідами; форми роботи психолога, соціального педагога з діагностики, корекції, реабілітації, профілактики, становлення та розвитку особистості.

3.4. Форми і методи вивчення особистості учня.

3.5. Вивчення зайнятості учнів у позаурочний час.

3.6. Аналіз управління системою виховної роботи в школі:

- планування на всіх рівнях;

- організація виконання планів;

- регулювання та. корекція планів у процесі їх виконання;

- консоль за виконанням запланованого;

- аналіз ефективності та результативності запланованих заході;

- роль перспективного планування /на 5-10 років/.

3.7. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення виховної роботи в школі.

3.8. Робота з народознавства і краєзнавства на уроках і в позаурочний час.

3.9. Виховання національної самосвідомості, громадянських рис учнів, вивчення з ними основних державних документів.

3.10. Організація дозвілля учнів різних вікових категорій, роль масових заходів.

3.11. Стан роботи гуртків, секцій, студій, творчих об'єднань.

3.12. Вивчення роботи в групах продовженого дня.

3.13. Правове, трудове, статеве, етичне і художньо-естетичне виховання учнів.

3.14. Наявність і роль учнівських організацій.


4. Аналіз ефективності управління закладом освіти


4.1. Аналіз матеріалів педагогічної та інших існуючих у школі рад, метод об'єднань, контроль за виконанням їх рішень.

4.2. Аналіз наказів по школі та їх виконання.

4.3. Аналіз роботи з нормативними документами.

4.4. Аналіз педагогічних кадрів закладу, оцінка їхнього якісного складу, доцільності і норм педагогічного навантаження.

4.5. Аналіз фахової підготовки, стану й форм підвищення кваліфікації; роль атестації педагогічних кадрів.

4.6. Стан необхідної шкільної документації.

4.7. Забезпечення оптимально зручних умов для праці, самоосвіти і відпочинку педагогів. Дотримання вимог щодо розкладу занять.

4.8. Відповідність перспективного й річного планування, концепції і статуту школи проблемам, над якими працює педколектив. Наступність, послідовність і системність у цій роботі.

4.9. Форми контролю роботи в школі: його ефективність і дієвість. Перехід від контролю до оцінки діяльності різних напрямів роботи школи з метою їх удосконалення.

4.10. Рівень управлінської діяльності, ділових і особистісних якостей керівників школи.

4.11. Діяльність дирекції школи з контролю за якістю знань, умінь і навичок учнів, вивчення стану викладання шкільних дисциплін, виконання навчальних планів і програм.

4.12. Вивчення стану методичної роботи в школі: аналіз наказів про організацію і підсумки методичної роботи, кількість проведених семінарів, науково-практичних конференцій, консиліумів, наявність розроблених методичних матеріалів, навчальних посібників, програм тощо.

4.13. Доцільність штатного розпису, його відповідність раціональному використанню коштів. Підбір і розстановка кадрів.

5. Оцінка ефективності діяльності ради школи


5.1. Рівень реалізації на засіданнях ради потреб усіх суб'єктів школи. '

5.2. Роль шкільної ради в роботі із створення сприятливих умов для творчої праці педагогів, навчання, праці і відпочинку учнів, участі батьків у шкільному житті в якості рівноправних партнерів педагогів і своїх дітей.

5.3. Забезпечення школи нормативними документами з діяльності ради.

5.4. Вклад ради школи у вдосконалення освітнього процесу, розробка перспектив розвитку школи.

5.5. Роль ради школи в гуманізації і гармонізації взаємодії працівників школи, учнів і їх батьків.

5.6. Вклад шкільної ради в створення матеріальної бази школи, залучення сил і засобів трудових колективів і громадської допомоги школі.

5.7. Робота ради із захисту інтересів школи, членів шкільної ради від несприятливих впливів шкільного середовища.

5.8. Роль ради в розвитку самоуправління педагогів, батьків і учнів, шкільної демократії.


6. Вивчення матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладу освіти


6.1. Наявність і стан навчальних приміщень, шкільних меблів і обладнання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог.

6.2. Стан навчально-матеріальної бази з фізичної підготовки і трудового навчання.

6.3. Технічні засоби навчання, їх стан і ефективність використання.

6.4. Характеристика кабінету інформатики і обчислювальної техніки.

6.5. Стан шкільної бібліотеки, наявність бібліотечних фондів і їх збереження, робота бібліотеки.

6.6. Стан забезпечення учнів підручниками та оплата за користування ними.

6.7. Формування фінансових ресурсів закладу, доцільність і раціональність їх використання.

6.8. Харчування учнів у школі, можливості і реальний стан.

6.9. Аналіз господарської діяльності керівника за попередній період і його планів на перспективу.

6.10. Роль технічного і допоміжного персоналу в школі.


7. Характеристика навчального закладу


7.1. Кількість учнів, у т.ч. в 1-х кл; в 11-х кл.

7.2. Кількість класів, у т.ч. 1-х кл; в 11-х кл.

7.3. Середня наповнюваність класів.

7.4. Кількість відмінників навчання, в т.ч. золотих медалістів, срібних медалістів.

7.5. Кількість учнів, які вчаться на "4" і "5".

7.6. Кількість учнів, залишених на другий рік.

ТУ. Кількість учнів - випускників 9-х класів, які навчаються в:

- професійно-технічних училищах;

- вузах І-ІІ рівнів акредитації;

- охоплені іншими формами навчання;

- не навчаються.

7.8. З випускників 11-х класів навчається в:

- вузах;

- вузах І-ІІ рівнів акредитації;

- професійно-технічних училищах;

- охоплені іншими формами навчання;

- працевлаштовані;

- не працюють і не навчаються.

7.9. Кількість дітей-сиріт.

7.10. Кількість дітей, позбавлених батьківської опіки.

7.11. Кількість дітей з сімей, які отримують допомогу.

7.12. Кількість груп продовженого дня.

7.13. В них учнів:

- які харчуються безплатно;

- за батьківську плату.

7.14. Кількість учнів у пришкільних інтернатах.

7.15. Кількість учнів, яких підвозять до школи.

7.16. Усього вибуло учнів, причини вибуття і кудивибули.

7.17. Не одержали свідоцтва про неповну середню освіту.

7.18. Не одержали атестат про середню освіту.

7.19. Кількість переможців і призерів районних /міських/ та обласних олімпіад.

7.20. Кількість переможців Всеукраїнських предметних олімпіад.


8. Аналіз кадрового забезпечення закладу


8.1. Усього вчителів:

- з вищою освітою;

- з середньою спеціальною;

- з незакінченою вищою .

8.2. Мають категорію:

- спеціаліст;

- ІІ категорію;

- І категорію;

- вищу категорію.

8.3. Старших учителів.

8.4. Заслужених учителів України.

8.5. Нагороджено педагогічних працівників:

- значком "Відмінник освіти України";

- грамотою Міністерства освіти України;

- грамотою обласного управління освіти;

- грамотою райвідділу освіти;

- інші нагороди.

8.6. Розподіл учителів за педстажем:

- до 5 років;

- до 10 років;

- 10-15 років;

- 15-20 років;

- 25-35 років;

- 35 і більше.8.7. Атестовано учителів.

8.8. Пройшли курсову перепідготовку.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка