Індивідуальна робота студентів полягає у виконанні індивідуального пошукового творчого завдання та складається з наступних етапівСкачати 76.62 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір76.62 Kb.
Індивідуальна робота студентів
Індивідуальна робота студентів полягає у виконанні індивідуального пошукового творчого завдання та складається з наступних етапів:


  • обрання однієї із запропонованих тем;

  • теоретичне опрацювання теми через збір, конспектування та анотування наукової літератури;

  • аналіз зібраних наукових джерел;

  • написання творчого звіту про ступінь розробки даної проблеми в сучасній психологічній теорії та практиці;

  • захист звіту.

ЗМ

Тематика індивідуальних пошукових творчих завдань

ЗМ №1

Теоретико-методологічні засади психологічної науки

1. Аналіз концептуальної системи психологічної науки, перегляд та вдосконалення сучасної української психологічної науки.

2. З'ясування місця і ролі психології в контексті української культури.

3. Дослідження теоретико-методологічних засад генетичної психології.

4. Розробка теоретико-методологічних проблем психічного розвитку особистості у контексті досліджень, започаткованих Г.С. Костюком.

5. Теоретико-методологічні проблеми розвитку соціальної психології та її взаємодії з педагогічною практикою.

6. З'ясування психологічних механізмів і педагогічних умов стимулювання і гармонізації процесу саморозвитку особистості та її становлення як відповідального суб'єкта життєтворчості.

7. Визначення принципів і психологічних механізмів гуманізації навчально-виховного процесу на різних рівнях освіти.

8. Теоретико-методологічні проблеми когнітивної психології.

9. Теоретико-методичні основи впровадження психологічних знань в суспільну та освітню практику.

10. Дослідження механізмів зв'язку теоретичної і практичної психології.

11. Вивчення природи та властивостей психологічного часу і простору.

12. Теоретико-методологічні засади функцій психологічної науки і практики в гуманізації суспільного життя й освіти.


ЗМ

№2


Теоретичні, прикладні та соціально-психологічні проблеми психології особистості, соціальної психології та трансформаційних процесів у суспільстві та освіті

1. Вивчення психологічних передумов, цілей та механізмів розвитку особистості.

2. Механізми особистісного зростання та самореалізації на різних етапах життєвого шляху.

3. Психологічні проблеми соціалізації та ресоціалізації особистості, формування її громадянської спрямованості.

4. Психологічні фактори соціальної дезадаптації неповнолітніх та основи психокорекції їхньої поведінки, що відхиляється від соціально прийнятих норм.

5. Безпосереднє соціальне оточення (мала група, учнівський колектив тощо) як чинник становлення особистості.

6. Психологічні проблеми педагогічної комунікації.

7. Соціально-психологічні аспекти сучасної гендерної проблематики.

8. Психологія масової свідомості та поведінки.

9. Теоретичні та методичні основи аналізу соціальної ситуації особистісного і суспільного розвитку.

10. Стратегії і технології підвищення життєвої активності та соціально-адаптивних можливостей людини.

11. Методологічні засади і технології кризової психології.

12. Психологічні проблеми масових інформаційних процесів і медіаосвіти дітей та молоді.ЗМ

№3


Методологічні, теоретичні та прикладні проблеми навчання та виховання в сучасних умовах

1. Розробка принципів та критеріїв психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

2. Визначення змісту, організаційних форм та психологічних закономірностей особистісно орієнтованого навчання.

3. Психологічні механізми навчання та психічний розвиток учнів.

4. Зміст освіти як фактор розвитку особистості.

5. Дослідження психологічних особливостей педагогічної діяльності.

6. Психологічні засади навчальної діяльності студентів вищої школи (мотивації, професійної свідомості, професійної ідентичності, здатності до самоорганізації та ін.)

7. Психологічні механізми навчання за новими інформаційними технологіями.

8. Індивідуально-психологічні відмінності учнів та їх урахування у навчально-виховному процесі.

9. Психологічні основи розробки засобів діагностики і корекції індивідуального розвитку учнів в умовах шкільного навчання.

10. Психолого-педагогічні умови виховання громадянської свідомості та самосвідомості особистості.

11. Психологічні основи професійного самовизначення учнівської молоді.

12. Розвиваючі та виховні можливості трудової підготовки в загальноосвітній школі.
ЗМ

№4


Теоретико-методологічні та методичні проблеми практичної психології. Методологічні засади і прикладні проблеми політичної психології

1. Теоретико-методологічні основи психологічного консультування та психотерапії.

2. Ефективність і дієвість існуючих психотерапевтичних методів і психотехнік у сучасних культурно-історичних умовах.

3. Теоретико-методичні основи індивідуального та сімейного консультування і психотерапії.

4. Науково-методичне забезпечення діяльності практичного психолога.

5. Особистість психолога-практика і проблеми його професійного становлення.

6. Психологічні засади діяльності психологічної служби вищого навчального закладу.

7. Психологічні закономірності політичної соціалізації в онтогенезі.

8. Психологічні аспекти формування політичної культури демократичного суспільства.

9. Теоретико-методичне забезпечення діяльності психологічних служб в системі освіти, охорони здоров'я, армії, бізнесу тощо.

10. Підготовка кадрів для практичної психологічної роботи у школах, дошкільних закладах, спеціалістів для роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми.

11. Зміст, форми, методи та технології діяльності практичного пси­холога.

12. Психолого-педагогічні засади побудови змісту політичної освіти учнівської та студентської молоді.


ЗМ

№5


Теоретичні та прикладні проблеми психології здорового способу життя, вікової фізіології, психології творчості та обдарованості

1. Індивідуально-психологічні та фізіологічні особливості учнів з метою визначення норм їх психофізіологічного розвитку та психофізіологічних умов підвищення продуктивності освітнього процесу.

2. Психофізіологічне забезпечення діяльності вчителів.

3. Вплив навчального навантаження на психічне здоров'я учнів.

4. Психологічне здоров'я, інформаційно-психологічна безпека дітей та дорослих як важливий чинник формування готовності до діяльності в сучасних умовах.

5. Медико-психологічні особливості формування здорового способу життя.

6. Соціальні та медико-психологічні механізми запобігання наркоманії, СНІДу та іншим негативним явищам.

7. Вивчення структури порушень психічної діяльності.

8. Теоретико-методологічні проблеми психології творчості.

9. Психологічні основи розвитку здібностей, обдарованості, психологічні механізми творчості.

10. Вікові та професійні особливості творчості.

11. Розробка і вдосконалення методів виявлення і підтримки дітей та молоді з різними типами обдарованості.

12. Психологічні засади розвитку обдарованості учнів у системі шкільної та позашкільної освіти.


ЗМ

№6


Теоретичні проблеми психології професійної освіти, організаційної психології та психології праці

1. Професійна психологія: предмет, завдання, зв'язки з філософією, соціологією, педагогікою, економікою та іншими науками. Методологічні засади професійної психології.

2. Психологічні закономірності і індивідуальні особливості професійного розвитку учнів, їх нахилів і інтересів.

3. Психологічні закономірності навчання на різних етапах професійного розвитку особистості.

4. Психологія розвитку і самореалізації особистості професіонала.

5. Психологія професійного самовизначення учнівської молоді в системі неперервної освіти.

6. Соціально-психологічні і соціально-професійні фактори адаптації молодого фахівця у трудовому колективі.

7. Психологічні аспекти змісту та структури управлінської діяльності в освіті. Психологічні особливості управління у сфері освіти.

8. Професійні особливості людини; формування конкретних форм трудової діяльності; вплив на працівника виробничої ситуації.

9. Психологічні критерії та методи добору працівників освітніх організацій; оцінка їх здібностей та можливостей.

10. Психологічні умови забезпечення професійного та психічного здоров'я працівників освітніх організацій.

11. Психологічні особливості лідерства в організаціях освіти та проблеми влади.

12. Взаємодія та співробітництво в освітніх колективах; конфліктна взаємодія та механізми управління нею.
Основна література

1. Методологічні та теоретичні проблеми психології: Навч. посібник / М.С. Корольчук, І.Ю. Трофімов, В.І.Осьодло та ін.. К.: Ніка-Центр, 2008. – 336 с.

2. Журнал „Наука і освіта”.

3. Журнал „Соціальна психологія”.

4. Журнал „Практична психологія та соціальна робота”.

5. Журнал „Рідна школа”.

6. Журнал „Вопросы психологии”.
Додаткова література

1. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова.

2. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. – К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка.

3. Вісник Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – Київ: ІВЦ „Політехніка”.4. Збірник наукових праць (Психологічні науки).- Бердянськ: БДПУ.

5. Збірник наукових праць (Педагогічні науки).- Бердянськ: БДПУ.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка