Імені юрія федьковича чучко Михайло КостянтиновичСторінка3/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.63 Mb.
1   2   3

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ ПРАЦЬ
Монографії

1. „И възят Бога на помощь”: соціально-релігійний чинник в житті православного населення північних волостей Молдавського воєводства та австрійської Буковини (епоха пізнього середньовіччя та нового часу). – Чернівці: Книги – ХХІ, 2008. – 368 с.Рецензії на монографію

1. Дзиговський О.М., Прігарін О.А. Шляхи православ’я на Буковині // Наукові праці історичного факультету Запорізького університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. ХХІІ – С. 261-264.

2. Юсова Н. Дослідження з історії церковно-православного життя населення Буковини молдавського і австрійського періодів // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2008. – Вип. 11. – С. 500-501.

3. Федорук А. Цінне дослідження про соціорелігійні традиції населення буковинського краю // Буковинський журнал. – 2008 – Ч. 3. – С. 235-238.Статті у наукових фахових виданнях

1. Іконописання на Буковині та його регламентація місцевою православною консисторією // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці: Золоті литаври, 2001. – Т. 2. – С. 206-213.

2. Організаційно-обрядова практика дерев’яного церковного будівництва на Буковині в ХV – ХІХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наук. праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2002. – Т. 1. – С. 221-240.

3. Православна церква та духовенство на Буковині в другій половині ХІV-третій чверті ХVІІІ ст. // Буковинський журнал. – 2002. – Ч. 3-4. – С. 174-180.

4. Етнографічне вивчення Буковини представниками місцевого православного кліру в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці: Прут, 2003. – Т.1. – С. 228-235.

5. Відомості про населення Буковини і його традиційну культуру в переписах, описах та повідомленнях другої половини ХVІІІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці: Прут, 2003. – Т. 2. – С. 171-177.

6. Взаємини православного парафіяльного духовенства з сільською громадою на Буковині наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. // Буковинський журнал. – 2004. – Ч. 1. – С. 184-190.

7. Регіональні особливості етнодемографічної та конфесійної ситуації на Буковині в середині ХІV – на початку ХХІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. – Чернівці: Прут, 2004. – Т.1. – С.124-139.

8. Традиції народного лікування в українців та румунів Буковини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Зб. наукових праць. – Харків: НМЦ „СД”, 2004. – Вип. 7. – С.71-77. (у співавторстві з А.В. Гостюк).

9. Історико-етнографічна праця Р. Ф. Кайндля та О. Манастирського про буковинських українців // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Зб. наук. праць. – Чернівці: Прут, 2004. – Т.2. – С.103-112.

10. Проблема взаємин православного парафіяльного кліру і мирян на Буковині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: нормативний та традиційний аспекти // Матеріали до української етнології. Збірник наукових праць. – К.: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України, 2004.– Вип. 4 (7). – С. 161-165.

11. Етнокультурні моделі міжстатевих взаємин у традиційному середовищі Буковини кінця XV – початку ХХ ст. // Буковинський журнал. – 2004. – Ч.3-4. – С.141-152.

12. Соціально-економічне становище та побут буковинського православного духовенства в імперії Габсбургів // Український історичний збірник. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – Вип. 7. – С. 141-152.

13. Православні календарні свята на Буковині в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.: регіональні особливості їх відзначення та офіційна номенклатура // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. статей. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці: Рута, 2004. – Вип. 229-230. – С. 19-22.

14. Висвітлення проблеми сприйняття православною церквою Буковини українського і румунського національних рухів середини ХІХ – початку ХХ ст. у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Зб. наук. праць. – Чернівці: Прут, 2005. – Т.1 (19). – С.117-123.

15. Уявлення православного населення княжої Молдови та австрійської Буковини про час та святковий хронотоп // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Зб. наук. праць. – Чернівці: Прут, 2005. – Т.2 (20). – С. 65-75.

16. Церковнослов’янська мова в релігійному житті православного населення Молдавського князівства та австрійської Буковини // Буковинський журнал. – 2006. – Ч. 4. – С. 161-169.

17. Проведення дозвілля у святкові дні православним населенням північних волостей Молдавського князівства та австрійської Буковини // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Зб. наук. праць. – Чернівці: Прут, 2006. – Т. 1 (21). – С. 118-128.

18. Православна церква Буковини і особливості її взаємин з українською та східнороманською етнічними спільнотами в 1774-1918 рр. // Слов’янські обрії: Міждисциплінарний збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 1. – С. 359-553.

19. Православна церква і національне відродження в австрійській Буковині // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Зб. наук. праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2006. – Т.2 (22). – С.117-134.

20. Між релігією та нацією: проблема вибору пріоритетних орієнтирів ідентичності в середовищі православної спільноти Буковини ХІХ – початку ХХ ст. // Питання історії України: Збірник наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2006. – Т. 9. – С. 85-89.

21. Літургійний плюралізм на православному Сході та специфічні риси євхаристичного богослужіння в Молдавському воєводстві й австрійській Буковині // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. Зб. наук. праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – Т.1 (23). – С.100-110.

22. Феномен буковинської толерантності в контексті взаємин православних з представниками інших конфесій у XIV – на початку XX ст. // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність „Історія”. – Чернівці: Рута, 2007. – Вип. 3. – С. 21-32.

23. Чернівецькі дерев’яні церкви XVІІІ ст.: історія, спорудження, архітектура, доля // Буковинський журнал. – 2007. – Ч. 2-3. – С. 78-84.

24. В полоні колективних страхів і надій: з історії народного благочестя на півночі Молдавської землі та в австрійській Буковині // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – Одеса, 2007. – № 9 (46). – С. 146-157.

25. Духовні пріоритети та побут православних чернечих обителей Буковини в епоху пізнього середньовіччя та нового часу // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наукових праць. – Чернівці: Золоті литаври, 2007. – Т. 2 (24). – С. 69-88.

26. „И хвалящее бога о бывшем даровании…”: молитва та церковний спів в середовищі православного населення Буковини кінця ХV – початку ХХ ст. // Питання історії України: Зб. наукових статей. – Чернівці: Зелена Буковина, 2007. – Т. 10. – С. 141-146.

27. Церковні таїнства та обряди життєвого циклу в середовищі українського та східнороманського населення Буковини XV – XX ст. Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології: Зб. наукових праць. – Чернівці: Прут, 2008. – Т. 1 (25). – С. 118-131.АНОТАЦІЯ

Чучко М. К. Соціорелігійні аспекти повсякденного життя православного населення північної частини Молдавського воєводства та австрійської Буковини (друга половина XIV – початок ХХ ст.). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія. – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008.

У дисертаційній роботі, на основі опублікованих джерел, архівних документів та праць вітчизняних і зарубіжних істориків, вперше у вітчизняній історіографії комплексно досліджується „світ віри” у повсякденних життєвих реаліях православного населення північної частини Молдавського воєводства та австрійської Буковини в другій половині XIV – на початку ХХ ст. Простежено особливості формування адміністративно-територіального та церковно адміністративного устрою буковинського краю в період молдавського та австрійського володарювання, проаналізовано кількісні показники місцевого населення, з’ясовано його етнічну та конфесійну структуру, а також характер міжконфесійних взаємин. Окрему увагу у дисертації присвячено характеристиці вищої православної церковної ієрархії краю, парафіяльного духовенства та чернечого життя у монастирях. Значне місце в роботі приділено дослідженню церковних таїнств та обрядів життєвого циклу віруючої людини, дозвілля буковинських селян, відвідування ними церкви у святкові дні. Подається характеристика богослужіння в Православній Церкві на Буковині, аналізується характер релігійності місцевого православного населення, відзначається схильність селян до забобонів. Також розглянуто характер і організаційно-канонічні засади церковного будівництва й іконопису в північних волостях Молдавського воєводства та трансформацію їхніх нормативних основ у австрійській Буковині.

Ключові слова: Молдавське воєводство, австрійська влада, Буковина, Православна Церква, церковна ієрархія, духовенство, миряни, ченці, монастирі, таїнства, свята, богослужіння, іконопис.
АННОТАЦИЯ

Чучко М. К. Социорелигиозные аспекты повседневной жизни православного населения северной части Молдавского воеводства и австрийской Буковины (вторая половина XIV – начало ХХ вв.). – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени доктора исторических наук по специальности 07.00.02 – Всемирная история. – Черновицкий национальный університет имени Юрия Федьковича. – Черновцы, 2008.

В диссертационной работе, опираясь на опубликованные источники, архивные документи и работы отечественных и зарубежных историков, впервые в отечественной историографии комплексно исследуется „мир веры” в повседневных жизненных реалиях православного населения северной части Молдавского воеводства и австрийской Буковины во второй половине XIV – начале ХХ вв. Прослежено особенности формирования административно-территориального и церковно-административного устройства буковинского края в период молдавського и австрийского владычества, проанализировано количественные показатели местного населения, определено его етническую и конфессиональную структуру, а также характер межконфессиональных отношений. В исследовании дается характеристика высшей православной церковной иерархии края, рассматривается жизнь приходского духовенства, определяется характер его взаимоотношений с прихожанами, охарактеризирована жизнь монахов в монастирях. Отдельное внимание в диссертации уделено изучению церковних таїнств, календаря религиозных праздников. Дается характеристика богослужения в Православной Церкви на Буковине, анализируется характер религиозности местного православного населения. Отдельно исследовано характер и организационно-канонические основы церковного строительства в северных волостях Молдавского воеводства и их трансформацию в австрийской Буковине. Также освещены вопросы иконописного оформления культовых и жилых сооружений в буковинском крае.

Ключевые слова: Молдавское воеводство, австрийские власти, Буковина, Православная Церковь, церковная иерархия, духовенство, миряне, монахи, монастыри, таинства, праздники, богослужение, иконописание.
SUMMARY

Chuchko M. K. Socio-religious aspects of everyday life of orthodox population of northern part of the Moldavian province and Austrian Bukovyna (late 14th century – early 20th century). – Manuscript.

Thesis for the scholarly degree of the Doctor of Sciences in History. Speciality 07.00.02 – World History. – Chernivtsi Yuri Fed’kovych National University, Chernivtsi, 2008.

The thesis presents, for the first time in our country’s historiography, the complex researches of „the world of faith” in everyday life realities of orthodox population of northern part of the Moldavian province and Austrian Bukovyna in late 14th century – early 20th century on the basis of the published sources, archived documents and works of our country’s and foreign historians, through the vision of its perception of the then society. The peculiarities of molding administrative-territorial and church administrative order of Bukovyna in the period of Moldavian and Austrian dominion have been studied. The quantitative indexes of local population have been analyzed; its ethnic and confessional structure as well as the nature of inter-confessional relations have been elucidated. The thesis touches upon the fact, that in late 14th century – 18th century the population of this territory changed substantially in terms of migration and its quantitative composition, that facilitated shaping of Moldavian land as a polyethnic state. It has been proved that the most ancient inhabitants of the province were Rusyns (Ukrainians) and Moldovans (Romanians) who predominated in the ethnic structure of northern volosts. After incorporating of the north-western part of Moldavia into the Hapsburgs Empire, a new Austrian province „Bukovyna” continued to keep its polyethnic nature. Majority of local population since ancient times had belonged to Orthodox Church which dominated in the Moldavian epoch, and in the Austrian period it continued to keep leading positions among the most numeral, in terms of the amount of believers, religious institution of the land.

The work reveals that the incorporating of Bukovyna under the authority of catholic Hapsburgs Empire made Orthodox Church legal, but second-rate religious organization, in comparison with dominating Roman Catholic religion in Austria. Its internal life fell under Austrian laws, and the property was secularized and given to the religious fund which the state disposed of. Common attitude of Austrian authorities towards Orthodox Bukovyna – Dalmatia Metropolitanate in late 19th century – early 20th century was ambiguous, as the declared rights and privileges often died on the vine in everyday practice of church-state relations.

The description of privileged orthodox church hierarchy of the land in the period of Moldavian and Austrian dominion is given in the work. The life of parochial clergymen has been studied too, the nature of their relations with laymen has been characterized and life of monks of Bukovyna monasteries has been described.

A considerable attention is paid to the analysis of church sacraments and ritual rites of life cycle of believers. The ritual rites of baptizing, wedding ceremony and anointing of the sick with stereotypes and ritual forms of conduct of different walks of life are under study. The facts of conversion of other confessions’ representatives into orthodoxy are given in the work. Alternative variants of intersexual relations which occurred in everyday practice were investigated alongside with the description of church marriage rite.

The research highlights two parallel models of perception of time – church book and folk. It should be noted that in course of time the church book model of perception of time began to be definitely accepted within the folk environment of Bukovyna, that could be seen in the correlation of the seasons of the year and certain days with some large religious holidays, which coincided with seasonal work of peasants. In late 18th century – early 20th century Austrian authorities and Orthodox Church of the land tried to put in an order the amount of festive day-offs by reduction of their nomenclature, and also overcoming superstitions, in terms of celebrating already mentioned some little church holidays.

Of considerable attention is the research of Bukovyna peasants’ pastimes, their going to churches on festive days. The description of divine service in Orthodox Church in Bukovyna is specified, the nature of religiousness of local orthodox population is analyzed and the propensity of peasants to superstitions is depicted. The work shows the significance of prayer and church singing in Bukovyna believers’ lives.

The thesis studies in particular the nature and organizational-canonical principles of church establishing in northern volosts of the Moldavian province and transformation of its regulatory-organizational bases in Austrian Bukovyna. The subject of icon-painting to decorate religious and housing dwellings in the Bukovyna land is also elucidated.

The thesis points out, that for many ages Church and clergymen not only spiritually backed the orthodox population of northern volosts of the Moldavian province and Austrian Bukovyna, supporting their proper piety, but also encouraged them for moral education and rightness, education and cultural development.Key words: Moldavian province, Austrian authorities, Bukovyna, Orthodox Church, church hierarchy, clergymen, laymen, monks, monasteries, sacraments, holidays, divine services, icon-painting.

Підписано до друку 10.09.2008. Формат 60х84 1/16.

Гарнітура Times.

Умов.-друк. арк. 1,9. Обл.-вид. арк. 2,1.

Замовлення № 109. Тираж 100.
Видавництво „Книги – ХХІ”

Україна, 59000, м. Сторожинець, Чернівецької обл.

вул. О. Кобилянської, 7

Тел./факс: (0372) 58-60-21, 58-64-64, моб. 8-050-9183202е-mail: booksxxi@gmail.com

Свідоцтво про державну реєстрацію

ДК № 1839 від 10.06.2004 р.
Друк ПП Валь Л. О.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка