І.І. Мечникова "затверджую" Ректор ону професор Коваль І. М. ПрограмаСкачати 143.88 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір143.88 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені І.І. МЕЧНИКОВА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор ОНУ

професор Коваль І.М.

ПРОГРАМА

вступного іспиту до магістратури

зі спеціальності 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Схвалено на засіданні кафедри педагогіки

протокол №10 від 24 березня 2016 р.
Одеса – 2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму для складання вступного іспиту зі спеціальності 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» розроблено відповідно Галузевих стандартів вищої освіти України (освітньо-професійна програма підготовки бакалавра), чинних програм підготовки фахівців з вищою педагогічною освітою за освітньо-професійною програмою на першому - бакалаврському рівні вищої освіти, який відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для розв’язання проблем у галузі професійно-педагогічної діяльності, оволодіння основами науково-педагогічного дослідження, результати якого мають теоретичне та практичне значення.

Програма вступного іспиту дає змогу виявити рівень та якість педагогічної підготовки здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти.

Головним завданням програми вступного іспиту із спеціальності 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» є з’ясування на рівні світоглядної позиції ступеня осмислення і усвідомлення вступниками ґенези розвитку педагогічної науки та педагогічної практики, сутності і значення педагогіки як теорії професійної діяльності вчителя, концептуально-методологічних засад національної системи освіти, а також комплексної перевірки якості здобутих ними педагогічних знань та уявлень щодо тенденцій перспективного розвитку сучасного педагогічного процесу, стану їх морально-психологічної готовності до професійно-педагогічної та науково-дослідницької діяльності в галузі освіти.

Програма включає опорні питання провідних змістових модулів (тем), що складають базову структуру навчального курсу «Основи педагогіки», серед яких наступні:

- Загальні основи педагогіки (педагогіка в системі сучасних гуманітарних наук.

- Розвиток світової та вітчизняної педагогічної думки.- Формування і розвиток особистості.

- Основи дидактики (теорії освіти і навчання).

- Сутність, провідні концепції та напрями виховання.- Специфіка взаємодії різних соціальних інститутів у справі виховання.ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

(ПЕДАГОГІКА В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ ГУМАНІТАРНИХ НАУК)

Виникнення та розвиток педагогіки як науки. Предмет, функції, завдання педагогіки. Складові педагогіки: теорія навчання (дидактика), теорія виховання, теорія організації та управління в системі освіти. Основні категорії та поняття педагогіки. Система педагогічних наук. Галузі педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками. Система освіти й виховання в Україні. Закон України «Про освіту». Державна національна програма «Освіта». Національна Доктрина розвитку освіти в україні у ХХІ ст. Концепція загальноосвітньої школи України. Основні принципи побудови системи національної освіти України. Система освіти України та її структура. Загальноосвітня школа трьох ступенів: початкова школа, основна школа, старша школа, їх завдання. Проблема мети виховання в педагогіці. Значення мети виховання для педагогічної теорії й практики. Поняття про мету виховання. Історичний зміст мети виховання. Мета виховання в сучасній національній школі. Логіка і методика педагогічних досліджень. Загальна характеристика методів науково-педагогічного дослідження. Методи науково-педагогічних досліджень.


РОЗВИТОК СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ

Виховання і педагогічна думка в Античному Світі (Греція, Рим). Виховання і школа в Західній Європі в епоху Середньовіччя та Відродження. Педагогічна теорія Я.А. Коменського. Педагогічні погляди Дж. Локка. Західноєвропейська педагогічна думка ХVІІІ-ХІХ ст. (Й.Г. Песталоцці, Ф.-В.А. Дістервег, Ф.В.Фребель та ін.). Основні напрямки реформаторської педагогіки ХХ ст. (педагогіка позитивізму, теорія «вільного виховання», експериментальна педагогіка). Світова педагогіка ХХ ст. (Д. Дьюї, М. Монтессорі, А. Адлер, Я. Корчак та ін.). Педагогічна теорія і практика С. Шацького.

Виховання у давніх слов’ян. Освіта і виховання у княжу добу. Освітньо-виховні ідеали в епоху козацтва. Педагогічні погляди видатних представників вітчизняної науки (Г. Сковорода; К.Ушинський; А. Макаренко; В. Сухомлинський та ін.). Родинна педагогіка: витоки національного виховання. Братські школи. Освіта і педагогічна думка в Україні у ХІХ-ХХ ст. Педагогічні погляди Х. Алчевської, С.Русової, Г. Ващенка. Вітчизняні педагоги-новатори ХХ ст. (М. Гузик, М. Палтишев, В. Шаталов).
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ

Умови та чинники (діяльність, активність, спілкування) розвитку особистості. Поняття індивід, індивідуальність, суб’єкт діяльності, особистість. Вікові особливості розвитку та формування особистості. Зарубіжні та вітчизняні теорії розвитку особистості. Народна педагогіка про розвиток особистості. Поняття творчої особистості та особливостей її розвитку (у межах різних педагогічних концепцій). Самовиховання – важлива умова формування і розвитку особистості.


ОСНОВИ ДИДАКТИКИ (ТЕОРІ

ОСВІТИ І НАВЧАННЯ)

Основні поняття дидактики. Суть процесу навчання, його функції та закономірності. Особливості викладання і учіння. Принципи навчання. Поняття методів навчання та їх класифікації. Форми організації навчання. Урок – провідна форма навчання у школі. Типи і види уроків.


СУТНІСТЬ, ПРОВІДНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА НАПРЯМИ ВИХОВАННЯ

Суть процесу виховання. Мета виховання. Закономірності й принципи виховання. Методи виховання. Форми організації виховної роботи. Врахування вікових особливостей при здійсненні виховання. Перевиховання: суть, функції, етапи, принципи. Проблема подолання важковихованості в сім’ї та школі. Поняття позакласної та позашкільної виховної роботи.

Основи національного виховання (поняття «національне виховання», його зміст і складові. Мета національного виховання. Принципи, завдання, методи і форми національного виховання.

Морально-естетичне виховання. Розумове виховання. Фізичне виховання. Статеве виховання і підготовка до сімейного життя. Трудове виховання. Економічне виховання підростаючого покоління. Правове виховання. Екологічне виховання.СПЕЦИФІКА ВЗАЄМОДІ

РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ У СПРАВІ ВИХОВАННЯ

Сім’я – основний чинник мікросередовища у вихованні дітей та молоді. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків. Школа – провідна ланка в системі виховання. Види і методи роботи з батьками учнів. Класний керівник і його роль у згуртуванні колективу. Органи учнівського самоврядування та їх роль у згуртуванні навчального колективу. Виховна роль дитячих та юнацьких організацій. Виховання дітей та молоді в позашкільних установах. Церква і виховання підростаючого покоління.ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ:

1. Становлення і розвиток педагогіки як науки.

2.Предмет педагогіки. Функції та завдання педагогіки.

3.Галузі педагогіки.

4.Зв’ язок педагогіки з іншими науками.

5.Основні категорії і поняття педагогіки.

6.Етапи становлення педагогіки.

7.Філософські основи педагогіки.

8.Філософія і педагогіка про людину, формування особистості та її розвиток. Зарубіжні теорії розвитку особистості.

9.Умови формування особистості людини. Народна педагогіка про розвиток особистості.

10.Чинники розвитку особистості (діяльність, активність, спілкування).

11.Формування творчої особистості: умови та чинники.

12.Самовиховання – умова ефективності розвитку особистості.

13.Основні поняття дидактики.

14.З історії дидактики.

15.Дидактика – теорія освіти і навчання.

16.Форми, засоби та методи навчання.

17.Суть процесу виховання.

18.Закономірності й принципи виховання.

19.Система національного виховання.

20.Основні напрями виховання дітей та молоді в сучасній Україні.

21.Основні засади виховання.

22.Методи і засоби виховання.

23.Форми організації виховної роботи.

24.Сутість і особливості національного виховання. Принципи національного виховання.

25.Зародження, становлення і розвиток національної системи виховання.

26.Національне виховання як фактор цілісного формування особистості.

27.Основні напрями національного виховання в Україні.

28.Провідні принципи та напрями національного виховання в Україні.

29.Основні шляхи реалізації національного виховання в Україні.

30.Розвиток світової педагогічної думки (Ян Амос Коменський, Джон Локк, Жан-Жак Руссо).

31.Розвиток педагогічної думки у ХVІІІ – ХІХ ст. (Й.Г. Песталоцці, Ф.А.В. Дістервег).

32. Педагогічні погляди Г. Сковороди.

33.Педагогічні погляди К. Ушинського.

34.Педагогічні погляди С. Русової.

35.Педагогічні погляди А. Макаренка.

36.Педагогічні погляди В. Сухомлинського.

37. Світова педагогіка ХХ ст. (Д. Дьюї, М. Монтессорі, А. Адлер, Я. Корчак та ін.).

38.Колектив у формуванні особистості.

39. Сім’я – основний чинник мікросередовища у вихованні дітей та молоді. Шляхи підвищення педагогічних знань батьків.

40.Школа – провідна ланка в системі виховання.

41.Виховна роль дитячих та юнацьких організацій.

42.Виховання дітей та молоді в позашкільних установах.

43.Вікові особливості розвитку та виховання особистості.

44.Церква і виховання підростаючого покоління
У процесі складання іспиту з «Основ педагогіки» (тестування) вступник до магістратури зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» повинен виявити знання і розуміння:

загальних основ педагогіки (мети, завдань, сутності і провідних галузей педагогіки як науки, її місця в системі гуманітарних наук, концептуально-методологічних засад педагогіки, методів педагогічного дослідження;

•основних етапів становлення і розвитку систем освіти та педагогіки в Україні та зарубіжних країнах;

•закономірностей формування та розвитку особистості в онтогенезі та соціогенезі;

•основ дидактики як теорії освіти і навчання, закономірностей, принципів, методів, форм і засобів навчання;

•загальних основ теорії та методики виховання, основних напрямів, форм, методі, засобів виховання підростаючого покоління;

•ролі, функції, значення різних суспільних інститутів у справі виховання підростаючого покоління.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Агафонова А. С. Практикум по общей педагогике / А. С. Агафонова. – СПб.: Питер, 2007. – 416 с.

  2. Андреев В. И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности: основы педагогики творчества / В. И. Андреев. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1988. – 236 с.

3. Афонина Г. М. Педагогика. – Ростов н/Д: Феникс, 2007 / Г. М. Афонина. – 512 с.

4. Бордовская Н. В. Педагогика: Учебник для вузов / Н. В. Бордовская, А. А. Реан. – СПб.: Питер, 2004. – 300 с.

5. Волкова Н. П. Педагогіка: Посібник. – К., 2008.

6.Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

7. Гриценко Л. И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход : учеб. пособ. / Л. И. Гриценко. – М.: Академия, 2005. – 240 с.

8. Державна національна програма “Освіта” (Україна XXI століття) – К., 1994.

9.Зайченко І .В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. – К.: Освіта України, 2006. – 528 с.

10. Зайченко І. В. Історія педагогіки: у 2 кн. Кн. І. Історія зарубіжної педагогіки / І. В. Зайченко. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2010. – 624 с.

11. Закон України «Про загальну середню освіту» // Освіта. – 1997. – 27 серпня.

12. Закон України «Про освіту» // Виховна робота в закладах освіти України. – Вип. ІІ. Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій. – К., 1998.

13. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання / С. Г. Карпенчук. – К., 2007.

14. Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні: Педагогічні концепції. – К.: Школяр, 1997. – 148 с.

15. Концепция національного виховання // Освіта. – 1994. – 26 травня.

16.Кузьмінський А. І. Педагогіка у запитаннях і відповідях: Навч. посіб. / Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. – К.:Знання, 2006. – 311 с.

17.Кузьмінський А. І. Педагогіка: Підручник / Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. – К.: Знання-Прес, 2008.

18. Куписевич Ч. Основы общей дидактики / Ч. Куписевич. – М.: Высш. шк., 1996.

19.Мазоха Д. С. Педагогіка: Навчальний посібник / Мазоха Д. С., Опанасенко Н. І. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 232 с.

20. Мартинюк В. Національне виховання: теорія і методологія / В. Мартинюк. – К., 1995.

21.Омеляненко В. Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / Омеляненко В. Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л. П. – 2-ге вид., випр. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с.

22. Основи національного виховання / За ред. В. Т. Кузя, Ю. Д. Руденка, З.О.Сергійчука.– К., 1993.

23. Педагогіка: модульний курс. Навчальний посібник / І.П. Аннєнкова, М.А. Байдан, О.А. Горчакова, В.М. Руссол. – Львів: «Новий світ-2000», 2010. – 567 с.

24.Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2006. – 700 с.

25. Пискунов А. И. Хрестоматия по истории зарубежной педагогики: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – 2-е изд., перераб. / А. И. Пискунов. – М.: Просвещение, 1981. – 528 с.

26. Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України N 347/2002 від 17.04.02 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/legislation/other/2827/

27. Сисоєва С. О. Нариси з історії розвитку педагогічної думки: Навчальний посібник / С. О. Сисоєва, І. В. Соколова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 308 с.

28. Сластенин В. А. Психология и педагогика / В. А. Сластенин, В. П. Каширин. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 480 с.

29. Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології / Г. І. Сорока. – X.: Ранок, 2002.

30.Степанов О. М. Основи психології і педагогіки: навчальний посібник / Степанов О. М., Фіцула М. М. – К.: Академвидав, 2005. – 520 с.

31.Фіцула М. М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти /  Фіцула М. М.. – К.: Академвидав, 2003. – 528 с.

32. Хуторской А. В. Практикум по дидактике и методикам обучения / А. В.Хуторской. – СПб.: Питер, 2008. – 541 с.33. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. / О.С. Цокур. – Одеса: Юрид. література, 2002. – Вип. 1. Основи наукового педагогічного дослідження. – 68с.

34. Цокур О.С. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. / О.С. Цокур. – Одеса: Юрид. література, 2002. – Вип. 2. Педагогічний менеджмент. – 84 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка