І-ііі ступенів №1 Матеріали учасника І (міського) етапу ХХ всеукраїнського конкурсу «Учитель року» 2016Скачати 113.31 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір113.31 Kb.

Міністерство освіти та науки України

Департамент освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації

Управління освіти Первомайської міської ради

Міський методичний кабінет

Первомайська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Матеріали учасника

І (міського) етапу ХХ всеукраїнського конкурсу «Учитель року» - 2016
Нестеренко Анни Олегівни

учителя англійської мови

вищої категорії

Первомайської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 1

«Формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій»
Первомайськ - 2016

Анотація

на представлену роботу Нестеренко Анни Олегівни

за темою «Формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій»
У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови – як традиційних, так і інноваційних. Основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетентності, яка передбачає вміння використовувати мову як засіб спілкування у різнних сферах життя. На уроках англійської мови краще використовувати методи та прийоми, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою. Саме тому серед передових методів у сучасному навчальному процесі виділяються інноваційні методи, які спрямовані на розвиток не лише творчого потенціалу, але й на вміння мислити та швидко реагувати, покращувати комунікативні навички.

У даній роботі розкрито досвід використання інноваційних технологій на уроках англійської мови на основі науково-теоретичної та практичної діяльності.

Завдяки виконаній роботі автор спромігся отримати позитивні результати (неодноразові перемоги в олімпіадах та конкурсах).

Педагогічний досвід учителя висвітлений на персональному Інтернет-сайті за адресою http://annaolehivna.wix.com/vnesterenko

Пізнати і навчити дитину - у цій складній справі немає готових рецептів. Але я вважаю, що насамперед треба зрозуміти дитину як особистість, розгледіти її індивідуальні особливості. Саме такий підхід у поєднанні з любов’ю до дітей та доброзичливістю дає позитивні результати.

Науково-методична проблема, над якою я працюю: «Формування комунікативної компетентності учнів на уроках англійської мови шляхом використання інноваційних технологій».

Актуальність її полягає в тому, що основною метою впровадження інноваційних методів навчання в навчально-виховний процес є створення самодостатньої моделі випускника, здатної до творчої самореалізації.

Об’єктом дослідження даної проблемної теми є використання інноваційних технологій на уроках англійської мови.

Предметом дослідження – формування комунікативної компетентності учнів шляхом використання інноваційних технологій.

Гіпотеза дослідження - використання інноваційних технологій на уроках англійської мови призводить до формування комунікативної компетентності учнів.

Серед найбільш ефективних інноваційних методів виділяють інтерактивне навчання з використанням ІКТ. Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної, позитивної взаємодії всіх учнів. Відбувається колективне, групове, індивідуальне навчання, навчання у співпраці, коли вчитель і учні - рівноправні суб'єкти навчання. У результаті організації діяльності за таких умов у класі створюється атмосфера взаємодії, співробітництва, що дає мені змогу стати справжнім лідером дитячого коллективу, використовувати дидактичні і рольові ігри, моделювати життєві ситуації.

У порівнянні з традиційними методами, перевагами такого навчання є: участь у роботі всіх учнів класу; створення «ситуації успіху»; формування вміння працювати у команді; вироблення доброзичливого та толерантного ставлення до опонента; можливість висловлювати та аргументувати свою думку, знаходити альтернативне рішення проблеми.

Важливий внесок у розробку та впровадження інноваційних методів зробили вчені – Арнольд Р., Шелтен A., Швейтцер И., Стус Ф., Вейдиг І. У працях Гітельман Л.Д. та Магури М.І., О.Пометун, Л.Пироженко, Г.Сиротенко та ін.

Інтерактивність у навчанні пояснюють як здатність до взаємодії у режимі бесіди, діалогу, дії. На моїх уроках учні не виступають лише слухачами, спостерігачами, а беруть активну участь у тому, що відбувається. Моя функція, як вчителя, полягає у стимулюванні учнів до самостійної діяльності, пошуку шляхів досягнення визначених цілей. Використання інноваційних методів навчання спонукає не лише моїх учнів, а й мене до постійної творчості, сприяє розвитку педагогічних здібностей, орієнтує на пошук унікальних якостей учнів, особливостей їх мислення. Творчі завдання використовую у індивідуальних та колективних формах роботи на уроці, під час проведення рольових тематичних ігор, проектної роботи, у процесі вирішення навчальних мовленнєвих ситуацій.

Під час вивчення англійської мови, на мій погляд, найефективнішими є такі технології навчання, як «Велике коло», «Акваріум», «Карусель», «Мікрофон», робота в парах або трійках, змінювані трійки, незакінчені речення, «Мозковий штурм», аналіз проблеми, «Мозаїка», «Коло ідей», рольова гра, дискусія, ток-шоу тощо. Ці технології я постійно використовую на уроках засвоєння нових знань та застосування знань, умінь і навичок.

Форма інтерактивної діяльності «Мозковий штурм» є чи не найбільш цікавою, захоплюючою і, головне, невимушеною. Такий вид роботи спонукає учнів проявити уяву та творчість, дає можливість їм вільно висловлювати свої думки. Наприклад, у сьомому класі під час вивчення теми «Sports» організувую роботу у такий спосіб: клас поділяю на дві групи, одна група записує переваги спорту, а інша його недоліки (Додаток 1).

Інтерактивна технологія «Карусель» - ефективний метод одночасного включення всіх учасників в активну роботу з різними партнерами зі спілкування або обговорення дискусійних питань. Зокрема, у четвертому класі для перевірки обсягу вивченого матеріалу за темою «Ступені порівняння прикметників» використала саме цю технологію. У внутрішньому колі учні отримали надписи з вищим ступенем порівняння прикметників: taller, happier, funnier, shorter, bigger, younger, older. У зовнішньому колі учні отримали надписи – Аre you..? Учні зовнішнього кола ставили запитання: - Are you tall? Учні внутрішнього кола відповідали: - I am taller (shorter, bigger...). Після отримання відповіді учні зовнішнього кола за моїм сигналом пересувались, опиняючись перед новим партнером. Мета гри – пройти все коло, виконуючи поставлене завдання (Додаток 2).  Така інтерактивна технологія допомагає добре вивчити й закріпити граматичний матеріал, адже дітям цікаво отримувати знання невимушено.

Гра «Створення класного оповідання». Кладу в сумку набір різних предметів, які використовуються щодня у класі – наприклад, гумки, папір тощо. Передаю сумку по колу, запропонувавши учням по черзі витягувати з неї один предмет. Учні мають вигадувати історії про предмет, який вони витягли. Таким чином, створюється групова історія про класні предмети – кожен учень додає одне-два речення про свій предмет (Додаток 3). 

У третьому класі під час вивчення теми «My Family» учні готували проектну роботу таким чином: малювали родовідне дерево, на якому розміщували в правильній послідовності своїх рідних. Для цього вони використовували маленькі фотографії членів родини, які підписували, а на уроці представляли свій проект.

Знання граматики в наш час при підготовці до іспитів та ЗНО не менш важливе, ніж навички монологічного та діалогічного мовлення. Вивчення граматики буде відбуватися жвавіше і цікавіше з використанням інтерактивного методу. Наприклад, введення структури – used to – починаю з того, що пропоную відгадати(guess) його значення, переклавши речення e.g. She used to play the piano in her childhood. We used to live in Lvov some years ago.

Учні, що першими опанували новий матеріал, сідають біля тих, що потребують допомоги. Ефективність перевіряємо 5-хвилинним тестом. Умовні речення відпрацьовуємо наступною вправою: треба логічно продовжити думку попереднього учня.

Наприклад:1 учень – If the weather is fine, we shall go to the river. 2 учень – Іf we go to the river we shall swim. 3 учень – I f we swim we shall have a lot of fun.

На мою думку, використання на уроці інноваційних технологій, сприяє ефективному повторенню вивченої лексики, поповненню словникового запасу; глибокому засвоєнню навичок правильної артикуляції; розвитку уваги, пам'яті, мислення; формуванню вмінь працювати в парах, групах тощо.

Користуючись сучасними ІКТ технологіями на уроках прагну показати своїм учням практичне застосування знань, які вони отримують. Завдяки наочності та інтерактивності, клас втягується в активну роботу, загострюється сприйняття, підвищується концентрація уваги, поліпшується розуміння і запам'ятовування матеріалу. Іноді я заздалегідь готую тематичні тексти та завдання, використовую англомовні відео- та аудіоматеріали, що дозволяють активізувати знання учнів та перетворюють рутинні завдання в інтерактивну, барвисту і творчу колективну роботу (Додаток 4,5).

Особливої уваги заслуговують комп’ютерні презентації, які просто незамінні при пред’явленні країнознавчого матеріалу. За допомогою презентації можна наочно, цікаво і доступно представити країну мови, її географію, історію, повсякденне життя народу. Для кожної дитини презентація – це можливість висловити і показати себе, свої інтереси, набуті навички. (Додаток 6,7).Метод проектів дозволяє значно розширити можливості вчителя при проведенні уроків, підвищити інтерес учнів до матеріалу і його наочність. (Додаток 8). Робота над проектом – процес творчий, тому учень самостійно займається пошуком вирішення проблеми, а для цього потрібне не лише знання мови, але і володіння великим обсягом наочних знань, творчими, комунікативними і інтелектуальними уміннями (Додаток 9,10).

Крім цього, на уроках та в якості домашніх завдань часто застосовую переклад фільмів і популярних серіалів, адже це дозволяє швидко навчитися розуміти англійську мову на слух (Додаток 11). Повторення фраз у контексті фільму дозволяє легше запам'ятовувати базові фрази і мовні шаблони.

Інтерактивний метод у поєднанні з можливостями ІКТ дає чудовий результат. Саме така модель дає можливість врахувати можливості дитини, зацікавити її до осмисленого вивчення навчального матеріалу, залучити її до активності на будь-якому етапі уроку. Отже, кожен учасник навчального процесу займає активну позицію.

Котрий рік навчаю дітей та щоразу навчаюся від них сама. Тому успіх своєї педагогічної праці вбачаю у постійному спілкуванні з дітьми, у взаємній любові вчителя і учня, у вмінні "запалити" дітей до роботи. На мою думку, вивчення англійської мови не повинно бути звичайним та буденним. Головне – викликати у учнів зацікавленість з першого уроку і намагатися підтримувати її протягом всього курсу навчання, перетворюючи звичайні уроки в рольові ігри, подорожі, маленькі шоу чи бесіди.

У моєму творчому доробку – уроки з використанням інноваційних технологій, уроки-рольові ігри, уроки-тренінги, уроки-подорожі, уроки-прес-конференції. Саме тому мені імпонує висловлювання відомого педагога Януша Корчака, яке надзвичайно підходить до нашого сьогодення: «Вчитель - це той, хто не затискує, а визволяє; не пригнічує, а підносить; не бгає, а формує; не диктує, а вчить; не вимагає, а запитує; той - хто переживає з дитиною багато натхненних хвилин.»
БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Александр Долгоруков. Метод case-study как современная технология профессионально-ориентированного обучения[Електронний ресурс] http://www.vshu.ru/

 2. Боровская О.Р. Использование интерактивных форм обучения в украинской школе // Преподавание истории в школе. – 2001. - №4. – С.70-71.

 3. Вулканова В. Сучасні технології навчання /В.Вулканова //Директор школи.-2007.-№37.-С.5-9.

вчання /В.Чигрина// Джерело. – 2009.-№27.-С.13-15.

 1. Г.Л. Багиев, В.Н. Наумов.Руководство к практическим занятиям по маркетингу с использованием кейс-метода[Електронний ресурс] http://www.marketing.spb.ru/

 2. Галіцина Л. Інноваційна діяльність ЗНЗ – К.: Шкільний світ, 2005. – 168с.

 3. Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму: [Цікава і проста форма навчальної діяльності] // Завуч (Перше вересня). – 2000. - №8. – С.7-8.

 4. Годкевич Л. Інтерактивні технології /Л.Годкевич // Завуч. – 2004. - №6.-С.9-12.

 5. Ігри дорослих. Інтерактивні методи навчання/Упроряд. Л. Галіцина. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 128с.

 6. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи/ Упорядн. О.В. Стребна, А.О. Соценко. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 147с.

 7. Кларин М.В. Интерактивное обучение – инструмент обучения нового опыта // Педагогика. – 2000. - №7. – С.12-18.

 8. Крамаренко С.Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів // Відкритий урок. – 2002. - № 5-6. – С.7-10.

 9. Ніколаєва С.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах [підручник]/ С.Ю.Ніколаєва, О.Б.Бігич, Н.О.Бражник, С.В.Гапонова та інші. – Київ, «Ленвіт», 2002.-С.117-132.

 10. Остапчук О. Шляхи підвищення інноваційного потенціалу методичної роботи/О.Остапчук//Шлях освіти. – 2002. – №2. – С.9-15.

 11. Пєхота О.М. Освітні технології /О.М.Пєхота. – К.: Видавництво А.С.К., 2003.-255с.

 12. Пометун О. Як оцінити діяльність учнів на інтерактивному уроці // Доба. – 2002. - №2. – С.2-6.

 13. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. — К., 2004. — 192 с.

 14. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [науково-методичний посібник]/ О.І.Пометун, Л.В.Пироженко. - А.С.К., 2006.-192с


Додатки

Додаток 1

a) What is a good and what is bad about sports?

Advantages Disadvantages


1. All sports and physical exercises are very useful.

2. Sports prevent us from diseases.

3. Sports make us more organized and disciplined.

4. Sports develop a personality.

5. It teaches us to win and to lose.

6. Sports make us feel and look better.

1. We can hurt ourselves doing some kind of physical exercises.

2. It is difficult to combine going in for sports and studies.

3. Going in for sports takes too much time.

4. We should buy some special equipment.

5. Sports can make us nervous.

6. Going in for sports is dangerous.
b) What must we do to be healthy (to keep fit)?

Кожна команда записує свої ідеї і потім члени обох команд обмінюються своїми думками.To keep feet I


- get up early in the morning;

- do my morning exercises;

- take long walks in the open air;

- do some training;

- wash my hands before meals;

- keep my body clean;

- keep my teeth clean;

- get enough sleep.

dscn0094

Додаток 2dscn0082

Додаток 3dscn0071

Додаток 4dscn0060

Додаток 5dscn0059

Додаток 6dscn0106

Додаток 7dscn0104

Додаток 8dscn0109

Додаток 9imag3125 - копия

Додаток 10imag3127

Додаток 11dscn0065
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка