Хімічний зв’язок. Види хімічного зв’язкуСкачати 239.4 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір239.4 Kb.
Тема: Хімічний зв’язок. Види хімічного зв’язку.
Мета:

навчальна: формувати поняття про механізм утворення хімічного зв'яз­ку, ковалентний

неполярний і полярний зв'язки, йонний зв'язок.розвиваюча: роз­вивати навички роботи в групах, із підручником.

виховна: виховувати вміння працювати в групах, уміння прислухатися до думки

товаришів, почуття взаєморозумінняТип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: урок-спільний проект.

Технологія інтерактивного навчання: «спільний проект».

Обладнання: таблиця «Види хімічного зв'язку», моделі атомів.
Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань. Бліцопитування

 1. Дайте визначення поняттю «атом».

 2. Охарактеризуйте будову атома.

 1. Як визначається кількість електронів на останньому енергетич­ному рівні атома?

 1. Охарактеризуйте види атомних орбіталей.

 2. Охарактеризуйте протонне та нуклонне числа атома.

 3. Дайте визначення поняттю «молекула».

 4. Як змінюється електронегативність у періоді, групі?

 5. Які електрони називаються валентними?

II. Мотивація навчальної діяльності «Мікрофон»

Учні за допомогою «мікрофона» самостійно формують позитив­ну мотивацію для вивчення цієї теми.
 1. Вивчення нового матеріалу

«Спільний проект»
Робота в групах щодо пошуку розв'язання певної проблеми. Зав­дання, які отримують групи, мають різний зміст та висвітлюють за­гальну проблему з різних сторін. Після завершення роботи кожна група звітує й записує результат на дошці. Із відповідей представників груп складається спільний проект.

Завдання для групи 1

• Ознайомтеся з природою хімічного зв'язку, використовуючи підручник. • Визначте й запишіть у зошит поняття «хімічний зв'язок».

 • Поясніть головну умову існування молекули.

 • Покажіть на моделях атомів механізм утворення хімічного зв'язку.


Завдання для групи 2

• Розгляньте в підручнику механізм утворення молекули водню Н2. • Запишіть електронно-графічну формулу атома Гідрогену.


Завдання для групи З

 • Розгляньте механізм утворення молекули НF

 • Запишіть електронно-графічну формулу атомів Гідрогену і Флуору.

 • Дайте відповіді на запитання:

а) Що відбувається під час зближення атомів Гідрогену і Флуору?.

б) Яке положення спільної електронної пари? Поясніть.

в) Дайте визначення поняттям «ковалентний зв'язок», «ковалент­ний полярний зв'язок».


Завдання для групи 4

• Розгляньте механізм утворення натрій хлориду КСІ. • Запишіть електронно-графічні формули атомів Натрію і Хлору. Визначте кількість валентних електронів в обох атомах.

 • Відтворіть механізм утворення зв'язку в NаСІ.

 • Дайте відповіді на запитання:

а) Чому електрони атома Натрію повністю переходять до атома Хлору?

б) Дайте визначення поняттю «йон».

в) Який зв'язок називається йонним?


 1. Закріплення вивченого матеріалу.

Графічний диктант (взаємоперевірка)

 1. Електростатичний зв'язок виникає внаслідок електростатичної взаємодії ядер двох

атомів.

 1. Хімічний зв'язок — взаємодія атомів, що зумовлює їх сполучен­ня в молекулу.

 2. У молекулі Н2 існує неполярний ковалентний зв'язок.

 3. Хімічний зв'язок у молекулі водню утворюється спільною елек­тронною парою,

розташованою симетрично щодо обох атомів.

5. Ковалентний полярний зв'язок утворюється між атомами з різни­ми

електронегативностями.

6.Речовина КС1 — речовина з йонним зв'язком.

7.Чи є помилка в схемі утворення зв'язку: Н + СІ = НС1?

8.Із поданого переліку елементів найелектронегативнішим є Оксисен : Сl,F,0.

9.Елемент, який має електронну конфігурацію Е )))284, розташований у IV періоді.

10. Йонний зв'язок виникає між атомами з дуже відмінними електро­негативностями.

 1. Підведення підсумків уроку.

 2. Домашнє завдання.


Тема: Види хімічного зв'язку.

Мета:

навчальна: поглибити поняття про механізм утворення хімічного зв'яз­ку, ковалентний

неполярний і ковалентний полярний та йонний зв'яз­ки; розвивати навички складання

схем

утворення хімічного зв'язку між атомами в сполуках, уміння розрізняти види хімічногозв'язку;

виховна: виховувати почуття взаємодопомоги, поваги до думки інших.

розвиваюча: розвивати логічне мислення, уміння аналізувати і систематизувати

вивчений матеріалТип уроку: урок розвитку та вдосконалення вмінь і навичок.

Форма уроку: урок-практикум.

Обладнання: таблиця «Види хімічного зв'язку», моделі атомів

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Індивідуальна робота учнів за картками (біля дошки)
Завдання:

 1. Написати схему утворення й визначте тип хімічного зв'язку у спо­луці натрій хлориду

 2. Складіть схему утворення й визначте тип хімічного зв'язку у спо­луці брому

 3. Складіть схему утворення й визначте тип хімічного зв'язку у спо­луці карбон (ІV)оксиду.Фронтальна робота

Вправа « Вірно - невірно» (усно):


 1. Диполь — система з двох зарядів, однакових за величиною і про­тилежних за знаком.

(Так.)

 1. У молекулі води ковалентний неполярний зв'язок. (Ні.)

 2. У сполуках із йонним зв'язком електронегативності елементів майже однакові. (Ні.)

 3. Ковалентний зв'язок утворюється за допомогою спільних елект­ронних пар. (Так.)

 4. Йонний зв'язок утворюється за допомогою електростатичної взаємодії між йонами.

(Так.)

 1. Молекули інертних газів у вільному стані двохатомні. (Ні.)

 2. Йони — електонейтральні часточки. (Ні.)

 3. Флуор — найелектронегативніший елемент. (Так.)

 4. Електронегативність атома Натрію більша за електронегативність атома Калію. (Так.)

10. Вг2 — неполярна молекула. (Так.)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ситуація переходу «знаю — не знаю».III. Основна частина уроку

Тренувальні вправи (робота в групах)
Завдання.

Складіть схему утворення та визначте тип хімічного зв'язку в сполуках: • група 1 — С02;

 • група 2 —I2;

 • група 3 —N2;

група 4 — LіСІ.

IV. Закріплення матеріалуТворчі вправи

(робота за варіантами з подальшою самоперевіркою)


Завдання. Користуючись таблицею електронегативності, розта­шуйте речовини в

порядку збільшення полярності зв'язку.


Варіант І

НС1, СF4, N2 NH3, СС14, Н2S.
Варіант II

NаF, ОF2, НР, РF5, SР6, F2. 1. Підбиття підсумків уроку.

вправа «Мікрофон»: «Сьогодні на уроці я навчився...».

VI. Домашнє завдання

Тема: Кристалічні гратки
Мета:

навчальна: формувати поняття про типи кристалічних ґраток на прикладі йонної, атомної та

молекулярної, взаємозв'язок фізичних властивос­тей кристалів залежно від виду

хімічного зв'язку і типу кристалічної ґратки;

розвиваюча: розвивати логічне мислення, уміння працювати з підручни­ком.

виховна: виховувати товариськість ,уміння прислуховуватись до думки друзів

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Форма уроку: урок-пошук.

Обладнання: таблиця «Кристалічні ґратки», зразки речовин із різ­ними видами

кристалічних ґраток ( кухонна сіль, графіт, етиловий спирт, вода).

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знаньТести «Умовна зашифровка» (із подальшою взаємоперевіркою) На столах перед учнями є перелік характеристик різних типів зв'язку. Учні за варіантами вибирають і записують тільки номери відповідей.

Варіант І: ознаки ковалентного зв'язку.
Варіант II: ознаки йонного зв'язку.

Характеристика різних типів зв'язку 1. Хімічний зв'язок утворюється внаслідок взаємодії позитивно за­рядженого ядра та негативно заряджених електронів.

 2. .Хімічний зв'язок здійснюється за рахунок спільних електронних пар.

 3. Йон — електрично заряджена частинка, що утворюється з атома або атомних груп унаслідок втрати ними або приєднання до них електронів.

4. Диполь — система з двох зарядів, однакових за величиною і про­тилежних за знаком.

5.Такий зв'язок характерний для сполук: Н2,02, N2.

6.Зв'язок, утворений за допомогою електростатичної взаємодії йонів.

7.Яскраво виражений йонний зв'язок у пари атомів О - F.

8.Полярна молекула — Н20.

9.Речовини з таким зв'язком у твердому стані — кристалічні речо­вини.

10. Якщо атоми мають різну електронегативність, то спільна електронна пара збільшується до атома з більшою електронегативністю..

Правильна відповідь 1 бал


ІІ. Мотивація навчальної діяльностіIII. Вивчення нового матеріалу
«Броунівський рух»
Метод використовується при вивченні блоку інформації. Він дає учням можливість передавати свої знання однокласникам. Кожен учень отримує картку з фактами, що стосуються теми уроку. Протя­гом кількох хвилин учні читають інформацію на картці. Потім вони починають ходити по класу і ознайомлювати зі своєю інформацією однокласників. Одночасно можуть говорити тільки дві особи.

Завдання полягає в тому, щоб розповісти про свій факт і самому отримати інформацію від іншого. Упродовж відведеного часу треба забезпечи­ти спілкування кожного учня з максимальною кількістю інших для от­римання якомога повнішої інформації. Після того, як учні завершать цю вправу, необхідно відтворити отриману інформацію.Картки із фактами комплектуються на основі матеріалу підруч­ника.

 1. Майже всі тверді речовини мають кристалічну будову. Розташу­вання структурних речовин у певному систематичному порядку на­зивають кристалічною ґраткою. Кристалічні ґратки можуть бути різно­го типу.

 2. Залежно від природи частинок, що містяться у вузлах кристаліч­ної ґратки, розрізняють йонні, атомні, молекулярні кристалічні ґратки.

 3. Типовим представником йонної кристалічної ґратки є кухонна сіль NaС1. У її вузлах містяться йони Натрію (Nа+) та Хлору (СІ1-), які утримуються силами електростатичного притягання.

 4. У кристалі сили притягання поширюються однаково в усіх на­прямках, йони Натрію та Хлору сполучені дуже міцно.

 5. Усі речовини з йонним типом зв'язку за кімнатної температури — тверді (кристалічні), із досить високою температурою плавлення і ще вищою — кипіння.

 6. Подібно до кухонної, майже всі солі, основні оксиди, гідроксиди складаються з йонів, а, отже, мають йонну кристалічну ґратку.

 7. У вузлах атомної кристалічної ґратки містяться окремі атоми, сполучені між собою ковалентними зв'язками. Таку кристалічну ґрат­ку має алмаз.

 8. Кристал алмазу складається з атомів Карбону, у якому один атом сполучений ковалентними зв'язками з чотирма сусідніми атомами.

 9. Алмаз та інші речовини, що мають атомну кристалічну ґратку, характеризуються великою твердістю, дуже високими температурами плавлення і кипіння, вони майже не розчиняються в жодних розчинни­ках.

 1. У вузлах молекулярної кристалічної ґратки містяться полярні й неполярні молекули.

 2. Сили міжмолекулярної взаємодії в молекулярній кристалічній ґратці значно слабші за сили ковалентного зв'язку в йонних та атомних кристалічних ґратках.

12. Між будовою речовини, що визначається типом хімічного зв'яз­ку і видом кристалічної ґратки, та її властивостями існує певна за­лежність. А тому, якщо відома будова речовини, можна прогнозувати її властивості, і навпаки, якщо відомі властивості речовини, можна ро­бити висновок про її будову.

IV. Осмислення набутих знань
Відновлення таблиці, запропонованої на початку уроку. Демонстрування речовин із різними типами кристалічних ґраток.

V. Закріплення матеріалу Гра «Хрестики нулики»
Знайдіть виграшний шлях, якщо «X» — речовини з йонною крис­талічною ґраткою,

а «О» — із молекулярною.VI. Самооцінка та взаємооцінка учнів «Розумова картка»
На столі в кожного учня лежать картки різного кольору: червоні, зелені, сині, чорні.

Учні оцінюють свою роботу на уроці за допомогою цих карток:

«Я засвоїв матеріал на...».

VII. Домашнє завдання
Тема: Валентність та ступінь окиснення.

Мета:

навчальна: сформувати поняття про ступінь окиснення атомів у спо­луках, уміння

порівнювати поняття «валентність» та «ступінь окиснен­ня»;розвиваюча: розвивати навички визначення ступеня окиснення атомів у бінар­них

сполуках, кмітливість.виховна: виховувати

Тип уроку: комбінований.

Форма уроку: урок-хімічна підказка.

Обладнання: таблиці, схеми, картки –завдання, різнокольорові карточки.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Індивідуальна робота за картками (біля дошки)

Завдання:

Рівень І

 1. Складіть електронно-графічні формули Оксигену та Гідрогену.

 2. Поясніть механізм утворення та визначте тип хімічного зв'язку в речовині NН3.

 3. Електрони якого енергетичного рівня беруть участь в утворенні зв'язку?


Рівень II

 1. Наведіть приклади утворення одним елементом сполук із різни­ми видами хімічного

зв'язку.

 1. Поясніть, у якій сполуці полярність зв'язку найменша, а у якій найбільша.

3. Визначте тип кристалічної ґратки в цих сполуках у твердому стані.


Фронтальне опитування «Хімічна підказка» (робота в групах)

Завдання. Відгадайте речовину за підказками і вкажіть вид кристалічної ґратки.
Речовина І.

Її добувають із рослин.

Тверда, крихка речовина.

Має низьку температуру плавлення.

Добре розчиняється у спирті.

Має ковалентний неполярний зв'язок.

Сили зв'язку між часточками слабкі.

Спиртовий розчин присутній в кожному домі.

Надлишок цієї речовини в крові викликає дуже небезпечну хворобу.

Речовина 2.

Безбарвні прозорі кристали.

Тугоплавка речовина, майже не проводить електричний струм.

Є кристали забарвлені у жовтий, коричневий, синій, чорний кольори.

Використовується для виготовлення шліфувальних дисків.

Одним із його зразків перський уряду 1829 р. розплатився за кров російського дипломата

О. Грибоедова. {Алмаз)
Речовина 3.

У цієї речовини немає ні смаку, ні запаху.

Із цією речовиною людина знайома із самого дитинства, проте по­мирає, так і не

пізнавши її до кінця.

До складу речовини входить найпоширеніший елемент Всесвіту і най­поширеніший елемент

земної кори.

Молекула утворена за допомогою ковалентного полярного зв'язку.

Ця речовина має молекулярну кристалічну ґратку. У природі — це крапелька роси, хмарка, сніжинка і великий айс­берг. (Вода.)II. Мотивація навчальної діяльності

III. Вивчення нового матеріалу

1. Закінчіть визначення:

2. Валентність—це

3. Ступінь окиснення — це... .


Характеристика ступеня окиснення

За знаком За значенням

«+» _ віддав електрони; кількість електронів,

«-» - приєднав електрони зміщених до електронегативного

атома


 1. Визначте ступені окиснення хімічних елементів у бінарних спо­луках (за допомогою

пам'ятки).

Пам'ятка : Правила визначення ступенів окиснення

 1. Ступінь окиснення атома у простих речовинах дорівнює «0».

 2. Ступінь окиснення Гідрогену дорівнює «+1».

 3. Ступінь окиснення Оксигену дорівнює «-2», тільки у сполуці OF2 - «+2»

 4. Ступінь окиснення лужних металічних елементів завжди дорів­нює «+1».

 5. Флуор в усіх сполуках має ступінь окиснення «-1».

 6. Алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці до­рівнює «0».

 7. Ступінь окиснення в одноатомних йонах дорівнює заряду йона.


Завдання. Визначте ступінь окиснення елементів у сполуках: СН4, H2, KCl, Na2S, СCl4, N2,

CaCl 2., FeO, Н2S04, КМп04, К2Сг207, НNO3.

IV. Закріплення матеріалу

V. Підведення підсумків уроку. Гра «Мій настрій»


За допомогою різнокольорових карток наприкінці уроку учні ви­значають свій настрій. 1. Домашнє завдання.


Урок узагальнення знань із теми :

«Хімічний зв'язок і будо­ва речовини».

Мета: узагальнити, систематизувати знання, уміння та навички з теми.

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації знань, умінь і нави­чок із теми.

Форма уроку: урок-змагання.

Обладнання: картки із завданнями.
Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Повідомлення теми й мети уроку

Девіз уроку: «Знай, умій, застосовуй!»

Правила гри.

Клас ділиться на 3 команди: «Золото», «Срібло», «Платина».

Упродовж гри команди беруть участь у турах, заробляючи умовні гроші «бали» і накопичують їх на свій рахунок у банку.

Перемагає та команда, яка впродовж уроку накопила найбільше «балів».


II. Основна частина уроку

Тур І «Візитна картка команди» (3 бали) Команди представляють свої назви та девізи, під якими вони пра­цюватимуть.
Тур II «Хімічна розминка» (одна правильна відповідь 1 бал) Команди по черзі відповідають на запитання:

 1. Що таке хімічний зв'язок?

 2. Який зв'язок називається ковалентним?

 3. Що таке диполь?

 4. Що таке ковалентний полярний зв'язок?

 5. Які часточки називаються йонами?

 6. Яка кристалічна ґратка є атомною?

 7. Що таке ступінь окиснення?

 8. Який зв'язок називається ковалентним неполярним?

 9. Що таке валентність?

 1. Дайте визначення поняттю «йонна кристалічна ґратка».

 2. Чим визначається кількість валентних електронів в атомі?

 3. Що таке електронегативність?Тур III «Практикум» Завдання капітанам (3бали)

Ситуація: На кораблі трапилася аварія. Ви з другом вижили, але друг хоче пити, він поранений. Води немає, але є:


команда І: Ca, Н2S04, Na 2О;
команда II: КС103, Mg, НС1;
командаIII: S, Н2, 02.

Складіть усі можливі рівняння реакції добування води. Визначте, у яких реакціях атоми змінюють ступені окиснення.Завдання гравцям команд: тести, які виконуються письмово за варіан­тами з подальшою самоперевіркою (одна правильна відповідь 1бал)

Варіант І

1. Позначте, кристалічну ґратку йоду:

А атомна;

Б молекулярнаВ йонна;

Г металічна.

2. Позначте ступінь окиснення елементів у простих речовинах:
А+1;

Б-1;


В О.

3. Позначте, у якій сполуці Оксиген виявляє ступінь окиснення «0»:


А Н20;

Б ОР2;

В О2.

4. Позначте тип хімічного зв'язку в речовині НС1:


А ковалентний полярний;

Б ковалентний неполярний;

В йонний.

5. Позначте сполуку Нітрогену, у якій ступінь окиснення найнижчий:


А NO

Б NO2

ВNH3

6. Позначте електронний шар, електрони якого утворюють зв'язки


між атомами в молекулі фтору:

А1;


Б 2;

ВЗ.


7. Визначте сполуку з йонним зв'язком:
А LіСІ;

БС02;

ВР2.

8. Позначте елемент, якому відповідає електронно-графічна фор­мула 1s22s22p3:

А S;

Б Р;


В К

9. Позначте електронну формулу йону Літія:


А1s22s2,

Б 1s22s263s2;

В 1s22s°.

10. Молекулярну кристалічну гратку має сполука:


А вода;

Б залізо;

В сільNaCl.
Варіант ІІ

1. Позначте зв'язок, під час якого відбувається зміщення спільних


електронних пар до більш електронегативного атома:

А йонний;

Б ковалентний полярний;

В ковалентний неполярний.

2. Позначте кристалічну гратку алмазу

А атомну;

Б молекулярну;

В йонну;

Г металічну.

3. Позначте найпоширеніший ступінь окиснення Гідрогену в сполуках:


А+1;

Б-1;


В+2.

4. Позначте сполуку, у якій Нітроген виявляє ступінь окиснення +5:


А NO

Б NO2;

В N2O5

5. Позначте тип хімічного зв'язку в речовині Са3N2:


А ковалентний полярний;

Б ковалентний неполярний;

В йонний.

6. Позначте сполуку, у якій ступінь окиснення Карбону найнижчий:


АС02;

БСО;


В Н2С03.

7. Позначте електронний шар, електрони якого утворюють зв'язки


між атомами в молекулі брому:

АЗ;


Б4;

В 2.


8. Визначте сполуку з йонним зв'язком:
А NH3;

Б N2;

ВZпС12.

9. Позначте елемент, якому відповідає електронно-графічна фор­мула 1s22s22p63s1:

А Н;

Б Na;


В К.

10. Позначте електронну формулу йону Флуора:

АІ52251;

Б І522525;

В І522526.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку


Мені сподобалося на уроці…

Контрольна робота з теми «Хімічний зв'язок».
Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів із вивченої теми «Хімічний зв'язок і будова речовини».

Тип уроку: урок перевірки знань, умінь і навичок.

Форма уроку: контрольна робота.

Обладнання: періодична таблиця Д. Менделєєва, таблиця відносної електронегативності хімічних елементів, тексти різнорівневих завдань.

Хід уроку

1. Актуалізація опорних знань

Повідомлення теми й мети уроку.II. Основна частина уроку.

Контрольна робота

Варіант І

І рівень ( за кожну правильну відповідь – 0,5 бала)


1. Позначте структурні часточки, що містяться у вузлах молекулярної кристалічної ґратки:

А атоми;

Б молекули;

В йони.


2. Позначте символи йонів:
АК;

БК+;

В S;

ГS2-3. Знайдіть відповідність між формулою речовини й видом хімічно­
го зв'язку:

Речовина Вид хімічного зв 'язку

А NаІ; 1 Ковалентний неполярний зв'язок;

Б НС1; 2 ковалентний полярний зв'язок;

В О2 3 йонний зв'язок.

4. Позначте ступінь окиснення будь-якого елемента в простих ре­човинах:

А-1;

БО;


В+1.

5. Позначте електронну формулу атома Натрію та йону Натрію:


А І52261;

Б І522635°.II рівень (за кожну правильну відповідь — / бал)

 1. Визначте тип хімічного зв'язку для кожної сполуки:

 2. LiСl

2 CО;

Б 02;

В Н2S.


 1. Визначте тип кристалічної ґратки для натрій хлоридуNaС1. Пояс­ніть відповідь.

 2. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках: S02, S03,03, NН СаCІ2 ,ВаS, Н 3Р04.
 1. Укажіть максимальний та мінімальний ступені окиснення Хло­ру, Сульфуру.

 2. Складіть формули сполук, утворених цими елементами. Укажіть ступені окиснення елементів:

А Алюмінію з Сульфуром;

Б Барію з Хлором.


III рівень (за кожну правильну відповідь 1,5 бала)

1. Укажіть тип хімічного зв'язку. Поясніть механізм утворення сполук:


А ВаС12;

Б NH3

2. Позначте сполуку, у молекулах якої хімічний зв'язок між атома-
ми-більш полярний:

АШ3;

БРН3. Відповідь обґрунтуйте.

3. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках: СР4, СаС2, НМп04, Са3(Р04)2.

4. Складіть формули сполук, у яких ступені окиснення Оксигену:
А -2;

Б О;


В+2.

5. Порівняйте будову атома та йона Флуора.


Варіант ІІ

І рівень (за колену правильну відповідь 0,5 бала)

1. Позначте структурні часточки, що містяться у вузлах атомної


кристалічної ґратки:

А атоми;

Б молекули;

В йони.


2. Позначте символи йонів:
А А1;

Б А13+;

В Вг;

Г Вг-.3. Знайдіть відповідність між формулою речовини й видом хімічно­
го зв'язку:

Речовини Вид хімічного зв 'язку

А КС1; 1 Ковалентний неполярний зв'язок;

Б H2; 2 ковалентний полярний зв'язок;

В NН3. З йонний зв'язок.

4. Позначте ступінь окиснення Натрію в сполуках:
А-1;

Б+1;


В+2.

5. Позначте електронну формулу атома Хлору та йону Хлору:

А 1s22s22p63s23p5;

Б 1s22s263s26.II рівень (за кожну правильну відповідь — / бал)

1. Визначте вид хімічного зв'язку для кожної сполуки:


А Н2;

Б S02;

ВKBr.


 1. Визначте тип кристалічної ґратки для води Н20. Відповідь об­ґрунтуйте.

 2. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках: Na20, 02, КС1, H2S, N2, P2O5 , H2SO4

4. Назвіть максимальний та мінімальний ступені окиснення Брому,Фосфору.

5. Складіть формули сполук та укажіть ступені окиснення еле­ментів:

А Карбоном і Бромом;

Б Натрієм і Фосфором.
III рівень (за кожну правильну відповідь 1,5 бала)

1. Укажіть вид хімічного зв'язку. Поясніть механізм утворення сполук:


А NаІ;

Б Н2S.

2. Позначте сполуку, у молекулах якої хімічний зв'язок між атома­ми більш полярний:

АН20

БН2S. Відповідь обґрунтуйте.

3. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках: Р4, СаН2, РС13,SO2, КС103,А12(S04)3.

4. Складіть формули сполук, у яких ступені окиснення Гідрогену:
А+1

БО

5. Порівняйте будову атома та йона Кальцію.ІІІ. Домашнє завдання


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка