Гсе 02 Методологія та організація наукових дослідженьСкачати 306.56 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір306.56 Kb.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Кафедра галузевих юридичних наук


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з НПМР

В. В. Костін
________________________________

«______»___________2015 рокуРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ГСЕ 02 Методологія та організація наукових досліджень
спеціальність підготовки 8.03040101 «Правознавство»

Факультет права, гуманітарних і соціальних наук

Кременчук

2015 рік


Робоча програма з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів за спеціальністю підготовки 8.03040101 «Правознавство». «___» ________ 2015 року – 15 с.

Розробник: доцент кафедри галузевих юридичних наук, к.ю.н., доцент Митрофанов І. І.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри галузевих юридичних наук

Протокол від «____» ________________2015 року № ___
Завідувач кафедри галузевих юридичних наук __________І. І. Митрофанов

(підпис)

«_____» _______________ 2015 року
Обговорено та рекомендовано до видання Президією Науково-методичної комісії зі спеціальності підготовки 8.03040101 «Правознавство»

Протокол від «____» ________________2015 року № ___

Голова ____________ (_____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

«_____» ________________2015 року

 Митрофанов І.І., 2015 рік

 КрНУ, 2015 рік

  1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0304 «Право»
Нормативна


Спеціальність підготовки

8.03040101 «Правознавство»Змістових модулів –2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_______________


Рік підготовки:

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсова роботаСеместр

Загальна кількість годин – 150

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –

самостійної роботи студента -


Освітньо-кваліфікаційний ступінь:

Магістр18 год.

8 год.

Практичні

18 год.

8 год.

ЛабораторніСамостійна робота

111 год.

134 год.

Індивідуальні завдання:

КРо

КРо

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 39/111

для заочної форми навчання – 16/134
2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» формування знань з методології, теорії методу і процесу, психології, методичного забезпечення науково-дослідної діяльності, на студентському рівні, на етапах аспірантських досліджень.

Завдання курсу теоретична підготовка з питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень; організації процесу наукового дослідження; застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження; методик дослідження, їх змісту і принципів розробки; розробки етапів та форм процесу наукового дослідження; організації науково-дослідної роботи магістрів; специфіки наукового пізнання; змісту та структури процесу наукового дослідження; оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику; визначення економічної ефективності наукових досліджень.

Необхідною навчальною базою дисципліни є засвоєння знань та навичок у галузі філософії, загальної психології, психодіагностики, педагогіки вищої школи, математичної статистики, української мови за професійним спрямуванням, соціології, основ наукових досліджень тощо.

Необхідним елементом успішного засвоєння навчальної дисципліни є самостійна робота студентів під керівництвом викладачів, а також самостійна робота з юридичною літературою, законодавчими і нормативними актами з питань правового регулювання тих чи інших суспільних відносин, спеціальною інформаційно-аналітичною та методичною літературою, виконання індивідуальних практичних завдань. З метою активізації та інтенсифікації роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни вирішуються завдання, використовуються практичні правові ситуації, здійснюється тестовий контроль, виконується курсова робота.

У результаті засвоєння навчальної дисципліни у студентів мають бути сформовані такі складові компетентностей згідно з Національною рамкою кваліфікацій, які подані у табл. 1.Таблиця 1

Компетентності, набуті у результаті навчання відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


Знання

Уміння

Комунікація

Автономність і відповідальність

1

2

3

4

Критичне осмислення категоріального апарату наукових досліджень

Збирати та обробляти інформацію, необхідну для проведення наукових досліджень

Надання співробітникам інформації щодо наукових напрямів роботи

Відповідальність за якість наукових досліджень

Критичне осмислення принципів, методів і понять наукових досліджень

Застосовувати доцільні методи при проведенні наукових досліджень залежно від їх цілей

Здатність організувати наукові дослідження та донести їх результати до кінцевих адресатів

Відповідальність за подальший розвиток наукових досліджень

Критичне осмислення парадигми методології науки

Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійних дослідженнях

Донесення до зацікавлених осіб власні ідеї щодо наукового підходу до вирішення проблеми

Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є самостійним та автономним

Спеціалізовані концептуальні знання щодо структури наукового дослідження

Логічно побудувати наукове дослідження відповідно логіки та мети дослідження

Кваліфіковане донесення інформації щодо обраної проблеми

Відповідальність за результати наукового дослідження та можливості його впровадження в практичну діяльність

Критичне осмислення видів та форм науково-дослідної роботи

Проведення

дослідницької

діяльності

Використання інформації з різних підрозділів підприємств та комунікації із зовнішнім середовищем

Автономність проведення науково-дослідних робіт

Критичне осмислення вимог та структури публікації наукових результатів

Науково обґрунтовувати та структурувати отримані наукові положення

Навести до фахівців інформації, ідей, рішень щодо рішення завдань наукового дослідження

Відповідальність за реальність та своєчасність отриманих наукових результатів

Спеціалізовані концептуальні знання щодо оформлення результатів наукових досліджень

Визначити

економічну

ефективність

наукових

досліджень

Донесення до зацікавлених осіб результатів наукового дослідження за допомогою інтерактивних методів

Відповідальність за результативність та достовірність наукового дослідження

Спираючись на дані, наведені у табл. 1, у студентів мають бути сформовані безпосередньо такі компетентності:особистісні:

– здатність до самоаналізу; толерантність, комунікативність та чемність;

– ініціативність і відповідальність.

професійні:

– здатність застосовувати теоретичні та емпіричні методи дослідження;

– здатність до планування науково-дослідних робіт;

– здатність організовувати науково-дослідну роботу;

– здатність до формування та обґрунтування наукових гіпотез;

– здатність до оволодіння традиційними та сучасними інноваційними методами проведення досліджень;

– здатність до оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику;

– здатність до інформаційного забезпечення процесу наукового дослідження;

– здатність до наукового пізнання на основі системного, синергетичного підходів;

– здатність до висвітлення наукових результатів, підготовки наукових публікацій;

– здатність до визначення економічної ефективності наукових досліджень.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності

Тема 1. Наука і наукове мислення

Підходи до визначення науки. Предмет науки. Ознаки науки як специфічної діяльності. Основні функції науки: пізнавальна, розвиваюча, практично орієнтована. Завдання, що поставлені перед наукою. Наукознавство як вчення про загальні закономірності розвитку й функціонування науки як системи знань. Структура науки та її елементи. Класифікація науки. Основні наукові галузі. Періодизація розвитку науки. Революції у науці. Напрями сучасного розвитку науки. Підготовка наукових кадрів.

Поняття про наукові факти. Поняття наукової проблеми: визначення проблемної ситуації, постановка проблеми, класифікація проблем. Характеристика гіпотези та її сутність. Структура гіпотези. Види гіпотез. Етапи розробки гіпотези. Вимоги, що висуваються до формулювання наукових гіпотез. Загальна характеристика й визначення наукової теорії. Функції теорій. Класифікація наукових теорій. Структура наукових теорій. Принципи побудови теорій.
Тема 2. Концептуальні основи наукового пізнання

Відмінність наукового пізнання від звичайного, художнього та інших способів опанування реальної дійсності. Основні ознаки наукового пізнання. Дисциплінарний та міждисциплінарний аналіз науки. Специфіка філософсько-методологічного дослідження науки. Позитивізм – неопозитивізм – постпозитивізм як світогляд і методологія наукового пізнання.

Передумови наукового мислення і діяльності. Експлікація поняття і теорій науки. Необхідні умови коректного наукового пояснення.

Пізнавальний статус наукових законів моделі розвитку науки. Демаркація від індивідуальних психологічних, колективістських умов.

Наукове і ненаукове знання. Форми ненаукового знання. Наука як соціокультурний феномен. Наукова картина світу і її еволюція. Різні моделі раціональності. Концептуальні і світоглядні засади наукового знання.

Поняття синергетики й евристики. Взаємозв’язок епістемології і соціальної філософії.


Тема 3. Наукове дослідження та його методологія в юриспруденції

Поняття об’єкта та предмета наукового дослідження. Поняття про метод, методологію та рівні наукового дослідження. Змістовна і формалізована методологія. Види змістовної методології: філософська, загальнонаукова, конкретнонаукова.

Філософські, світоглядні підходи виражають найбільш універсальні принципи мислення. Серед загальних виділяють метафізику і діалектику (матеріалістичну і ідеалістичну). Загальнонаукові методи – це прийоми, що не охоплюють усе наукове пізнання, а застосовуються лише на окремих його етапах, на відміну від загальних методів. До загальнонаукових методів відносять: аналіз, синтез, системний і функціональний підходи, метод соціального експерименту. Конкретнонаукові методи – це прийоми, що виступають наслідком засвоєння юридичною наукою досягнень конкретних (приватних) технічних, природних і гуманітарних наук. До них відносять конкретно-соціологічний, статистичний, кібернетичний, математичний тощо. Можна виділити два методи, що відносяться до конкретнонаукових, що є суто юридичними: формально-юридичний і порівняльно-правовий.

Типологія методів наукового пізнання: філософські, загальнонаукові, загальнологічні, емпіричні та теоретичні.

Особливості наукового дослідження в галузі юриспруденції.


Змістовний модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень

Тема 4. Технологія дослідницької роботи

Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального пошуку. Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як однієї з форм наукового знання. Практичні та теоретичні причини, що зумовлюють постановку проблеми. Сутність, характер і шляхи вирішення наукової проблеми.

Виявлення і нагромадження фактів дійсності – важливий етап у науковому дослідженні. Поняття про факти дійсності, їх види та зміст. Відмінність між фактом-подією та науковим фактом. Логіка виявлення фактів дійсності, їх пояснення та узагальнення.

Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес поглиблення наукового дослідження. Види гіпотез та їх роль у дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. Значення гіпотез у прогнозуванні розвитку матеріального та духовного світу.

Формування наукової теорії – основний етап у процесі наукового дослідження. Поняття наукової теорії, її сутності та структури. Ознаки і функції наукової теорії. Роль теорії у формуванні та розвитку знань, науки, наукової картини світу. Наука як особливий вид духовного виробництва, пізнавальної діяльності вчених.


Тема 5. Підготовчий етап наукового дослідження

Вибір теми наукового дослідження, що може бути віднесена до певного наукового напряму чи до наукової проблеми. Теми наукового дослідження: теоретичні, практичні і змішані. Роль наукового керівника при виборі теми наукового дослідження.

Поняття про планування наукового дослідження. Методологічний розділ: 1) формулювання проблеми чи теми; 2) визначення об’єкта і предмета дослідження; 3) визначення мети і постановку завдань дослідження; 4) інтерпретацію основних понять; 5) формулювання робочих гіпотез.

Плани наукового дослідження: розвідувальні, аналітичні (описові) і експериментальні. Пропелерна програма плану наукового дослідження. План магістерської випускової (дипломної) чи курсової роботи. Робочий план (план- графік) виконання робіт.Тема 6. Робота з науковою інформацією

Інформаційний підхід у методології пізнання. Наукова інформація та її джерела. Поняття наукової інформації. Види та вимоги до наукових видань: автореферат, дисертації, препринт, збірник наукових праць, матеріали наукової конференції, тези доповідей наукової конференції, науково-популярне видання.

Технологія роботи з науковою літературою. Особливості збирання, обробки та інтерпретації інформації. Збір, узагальнення і аналіз слідчої, судової, прокурорської, адвокатської, нотаріальної та іншої практики. Джерела опублікованої юридичної практики.


Тема 7. Написання і оформлення наукових праць студентів

Систематизація результатів дослідження. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст. Докази гіпотези, висновки та рекомендації, науковий експеримент, коригування попередніх пропозицій, літературний огляд дослідження. Викладення висновків та рекомендацій у формі реферату, наукової статті, тез доповіді, звіту про виконану науково-дослідну роботу, курсової, випускової магістерської роботи. Наукова стаття. Звіт про науково-дослідну роботу (НДР).

Упровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх ефективності. Продукція наукових досліджень: теоретичні і науково-методологічні положення, методики, рекомендації. Кінцеві результати НДР, місце і форми їх застосування. Порядок упровадження результатів НДР у практику діяльності правоохоронних та державних органів, а також суду. Відповідальність за впровадження НДР. Здавання замовнику НДР. Упровадження завершених досліджень: дослідне випробування розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, положень.

Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. Економічна, науково-технічна, соціальна ефективність.


Тема 8. Особливості підготовки, оформлення і захисту студентських наукових робіт

Реферат і доповідь як різновиди студентських наукових робіт. Особливості підготовки рефератів і доповідей. Курсова робота як вид наукового дослідження студента. Етапи виконання курсової роботи: 1) вибір теми; 2) вивчення нормативних актів і спеціальної літератури; 3) складання плану курсової роботи; 4) консультація з науковим керівником; 5) вивчення практики; 6) написання першого (чорнового) варіанта роботи; 7) представлення роботи науковому керівнику і консультація з ним; 8) усунення недоліків, редагування і представлення на кафедру остаточного варіанта роботи; 9) підготовка доповіді і захист роботи.

Випускова кваліфікаційна робота як завершальний етап теоретичного навчання студентів у ВНЗ. Технологія виконання випускової роботи магістра. Основні вимоги до написання та оформлення випускової роботи магістра. Порядок подання випускової роботи магістра на кафедру та її захисту.
4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

сем

інд

с.р.

л

п

сем

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи науки та наукової діяльності

Тема 1.

Наука і наукове мислення19

2

1

1

-

15

22

1

1

-

-

20

Тема 2. Концептуальні основи наукового пізнання

19

2

1

1

-

15

22

1

1

-
20

Тема 3. Наукове дослідження та його методологія в юриспруденції

18

4

2

2

-

10

22

1

1

-

-

20

Разом за змістовим модулем 1

56

8

4

4

-

40

66

3

3

-

-

60

Змістовий модуль 2. Технологія проведення наукових досліджень

Тема 4. Технологія дослідницької роботи

38

2

1

1

-

34

36

1

1

-

-

34

Тема 5.

Підготовчий етап наукового дослідження14

2

1

1

-

10

12

1

1

-

-

10

Тема 6. Робота з науковою інформацією

14

2

1

1

-

10

12

1

1

-

-

10

Тема 7. Написання і оформлення наукових праць студентів

14

2

1

1

-

10

12

1

1

-

-

10

Тема 8. Особливості підготовки, оформлення і захисту студентських наукових робіт

14

2

1

1

-

10

12

1

1

-

-

10

Разом за змістовим модулем 2

94

10

5

5

-

74

84

5

5

-

-

74

Усього годин

150

18

9

9

-

114

150

8

8

-

-

134


4. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Наука і наукове мислення.

1

2

Концептуальні основи наукового пізнання.

1

3

Наукове дослідження та його методологія в юриспруденції.

2

4

Технологія дослідницької роботи.

1

5

Підготовчий етап наукового дослідження.

1

6

Робота з науковою інформацією.

1

7

Написання і оформлення наукових праць студентів.

1

8

Особливості підготовки, оформлення і захисту студентських наукових робіт.

1
Всього:

9


5.Теми практичних занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


дфн

зфн

1

Наука і наукове мислення.

1

1

2

Концептуальні основи наукового пізнання.

1

1

3

Наукове дослідження та його методологія в юриспруденції.

2

1

4

Технологія дослідницької роботи.

1

1

5

Підготовчий етап наукового дослідження .

1

1

6

Робота з науковою інформацією..

1

1

7

Написання і оформлення наукових праць студентів.

1

1

8

Особливості підготовки, оформлення і захисту студентських наукових робіт.

1

1
Разом

9

8


6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Наука і наукове мислення

1.1. Поняття та предмет науки.

1.2. Об’єкт і предмет юридичної науки. Система юридичних наук.

1.3. Функції юридичної науки, її зв’язок із практикою.

1.4. Проблема в юридичній науці.

1.5. Істина в юридичній науці.


15

20

2

Концептуальні основи наукового пізнання

2.1. Пізнання і його форми.

2.2. Наукове знання як система, його особливості і структура.

2.3. Наука як форма духовного виробництва і соціальний інститут.

2.4. Наука і суспільство. Сцієнтизм і антисцієнтизм.

2.5. Функції філософії в науковому пізнанні.15

20

3

Наукове дослідження та його методологія в юриспруденції

3.1. Наукове дослідження.

3.2. Поняття методу і методології наукових досліджень.

3.3. Філософські і загальнонаукові методи пізнання.

3.4. Приватні і спеціальні методи наукового дослідження.


10

20

4

Технологія дослідницької роботи

4.1. Основні етапи наукового дослідження.

4.2. Наукові факти: поняття та роль у науковому дослідженні.

4.3. Поняття наукової проблеми, її постановка і формулювання.

4.4. Зміст наукової гіпотези, її висування й обґрунтування.

4.5. Сутність теорії і її роль у науковому дослідженні.


10

10

5

Підготовчий етап наукового дослідження

5.1. Вибір теми наукового дослідження.5.2. Планування науково-дослідної роботи.

10

10

6

Робота з науковою інформацією

6.1. Основні джерела наукової інформації.6.2. Аналіз літературних джерел.

6.3. Вивчення та обробка даних юридичної практики.10

10

7

Написання і оформлення наукових праць студентів

7.1. Структура наукової роботи.

7. 2. Рубрикація.

7.3. Способи написання тексту.

7.4. Мова і стиль юридичної мови.

7.5. Абревіатури при написанні тексту наукової роботи. Правила скорочення слів.7.6. Оформлення таблиць.

7.7. Графічний спосіб викладу ілюстративного матеріалу.

7.8. Оформлення бібліографічного апарата.

7.9. Вимоги до друку рукопису.


10

10

8

Особливості підготовки, оформлення і захисту студентських наукових робіт

8.1. Особливості підготовки рефератів і доповідей.8.2. Особливості підготовки і захисту курсових робіт.

8.3. Особливості підготовки і захисту дипломних робіт.

10

10
Курсова робота

24

24
Разом

114

134


7. Індивідуальні завдання

Курсова робота, реферати.


8. Методи навчання

Лекція, диспут, індивідуальні завдання, робота з нормативними джерелами.9. Методи контролю

Опитування, контрольні роботи, презентація реферату.


10. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота

Екзамен

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т810

10

10

10

10

10

10

10

20

100

Т1, Т2 ... Т8 – теми.
11. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


12. Рекомендована література

Базова

1. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / А. О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.

2. Грабченко А. І. Методи наукових досліджень : [навч. посіб.] / А. І. Грабченко, В. О. Федорович, Я. М. Гаращенко. – Х. : НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.

3. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : [навч. посіб.] / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 120 с.

4. Жоль К. К. Методы научного познания и логика (для юристов) : [учебное пособие] / К. К. Жоль. – К. : Атика, 2001. – 288 с.

5. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень : [навч. посіб.] / за ред. А.Є. Конверського. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.

6. Корягін М. В. Основи наукових досліджень: [навч. посіб.] / М. В. Корягін, М. Ю. Чік. – К. : Алерта, 2014. – 622 с.

7. Краснобокий Ю. М. Словник-довідник науковця-початківця / Ю. М. Краснобокий. – К. : Науковий світ, 2000. – 83 с.

8. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : [навч. посіб.] / О. В. Крушельницька. – К.: Кондор, 2006. – 192 с.

9. Оспіщев В. І. Технологія наукових досліджень в економіці: [навч. посіб.] / В. І. Оспіщев, В. В. Кривошей. – К. : Знання, 2013. – 255 с.

10. Палеха Ю. I. Основи науково-дослідної роботи : [навч. посіб.] / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. – К. : Видавництво Ліра-К, 2013. – 336 с.

11. Тихомиров А. Д. Юридическая компаративистика: философские, теоретические и методологические проблемы : [монография] / А. Д. Тихомиров. – К. : Знання, 2005. – 384 с.12. Циппеліус Р. Юридична методологія / Р. Циппеліус ; [переклад, адаптація, приклади з права України і список термінів Р. Корнута]. – К. : Реферат, 2004. – 176 с.

13. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : [підручник] / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 7-є видання, перероблене і доповнене. – К. : Знання, 2010. – 295 с.


Допоміжна

1. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного исследования : учебн. пособ. / А. Я. Баскаков, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.

2. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень : [підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К. : Вища школа, 2001. – 271 с.

3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с.

4. Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень: [навч. посібн.] / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.

5. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посібн. / за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2010. - 280 с.

6. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень / А. М. Єріна. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с.

7. Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження: навч. посібн. / О. В. Клименюк. – К. : Міленіум, 2005. – 186 с.

8. Краус Н. М. Методологія та організація наукових досліджень : [навч.-метод. посібн.] / Н. М. Краус ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка, каф. екон.теорії та регіон. економіки. – Полтава : Оріяна, 2012. – 180 с.

9. Лудченко А. А. Основы научных исследований : [учебн. пособ.] / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак. – К. : «Знання», КОО, 2000. – 114 с.

10. Методологія наукових досліджень: [навч. посібн.] / В. П. Волков, М. А. Подригало, О. П. Кравченко [та ін.] ; Харк. нац. автомоб.-дорож. ун-т та ін. – Луганськ : СНУ, 2009. – 351 с.

11. Методологические вопросы науковедения : [сб. науч. трудов] / В. И. Оноприенко, Б. А. Малицкий, Л. В. Рыжко [и др.]; ред. В. И. Оноприенко ; Нац. акад. наук Украины, Центр исслед. науч.-техн. потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва. – К. : УкрИНТЭИ, 2001. – 329 с.

12. Пушкар О. І. Основи наукових досліджень : [конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050109 усіх форм навчання] / О. І. Пушкар, О. А. Єрмоленко. – Х. : Вид ХНЕУ, 2005. – 88 с.

13. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень : [навч. посібн.] / В. І. Романчиков. – К. : ІЗМН, 1997. – 248 с.

14. Рузавин Г. И. Методология научного исследования / Г. И. Рузавин. – М. : ЮНИТИ, 1999. – 317 с.

15. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : [підручник] / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Знання, 2007.

16. Фареник С. Логіка і методологія наукового дослідження / С. Фареник. – К. : Вид. УАДУ, 2000. – 340 с.

17. Чупріна Н. В. Методологія сучасних наукових досліджень: [навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. В. Чупріна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – К. : КНУТД, 2009. – 246 с.18. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності : підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання-прес, 2002. – 296 с.

19. Юринець В. Є. Методологія наукових досліджень : [навч. посібн.] / В. Є. Юринець ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ, 2011. – 179 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка