Гарантії особистої безпеки працівників податкової міліції при використанні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброїСкачати 126.67 Kb.
Дата конвертації14.09.2017
Розмір126.67 Kb.


Гарантії особистої безпеки працівників податкової міліції при використанні заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї.

Одним із важливих факторів забезпечення особистої безпеки працівників податкової міліції є удосконалення їх діяльності в різних ситуаціях та сферах службово-професійної діяльності. В жодному виді діяльності неможливо досягнути гарантій та ідеальної безпеки, будь-яка діяльність, а особливо співробітника податкової міліції небезпечна. Але впроваджуючи деякі відповідні заходи, удосконалюючи систему безпечної професійної діяльності можливо знизити небезпечні фактори до мінімуму або до мінімально можливих втрат. Державна податкова адміністрація та Головне управління податкової міліції України постійно приділяє увагу проблемам безпеки працівників та удосконаленню організаційної діяльності. Здійснені керівництвом ДПА України організаційні та практичні заходи по боротьбі з корупцією привели до зменшення кількості вчинених працівниками органів державної податкової служби корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією. Так, за 9 місяців 2000 року судами притягнуто до відповідальності за порушення вимог Закону України “Про боротьбу з корупцією” на 24,5 % менше працівників, ніж за аналогічний період минулого року. Отже, забезпечення належної безпеки та захист працівників податкової служби є необхідним елементом діяльності підрозділів по боротьбі з корупцією та безпеки.

На нашу думку, з метою захисту життя, здоров’я, майна, тощо співробітників податкової міліції необхідно проводити такі заходи:

1. Правовий захист працівників податкової служби неможливий без законодавчої правової бази, нормативних актів, реалізації організаційно-профілактичних заходів та засобів, програм, планів, наказів, наказів та інших управлінських рішень.

Заходи забезпечення правового захисту працівників податкової служби здійснюються на основі Конституції України та Законів України, зокрема таких, як Закон “Про державну податкову службу”, “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів”, “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві”, “Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ ”, “Про внутрішні війська”, “Про надзвичайний стан”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, “Про державну службу” та ряду інших нормативних актів.

Згідно зі ст.4 Конституції України держава через відповідні органи забезпечує охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян, у тому числі, зрозуміло, й працівників податкової служби, оскільки вони є носіями усіх прав і свобод громадян України.

Розробка і реалізація найдосконаліших заході» правової захищеності не досягне цілі без формування у керівництва почуття відповідальності за життя і здоров'я підлеглих. Практично це почуття відповідальності проявляється, коли керівники особисто займаються проблемами захищеності, обговорюють ці митниця на нарадах та зборах колективів, проводять інструктажі з питань безпеки, планують їх у діяльності податкової служби і контролюють їх виконання, беруть участь у програмах підготовки та перепідготовки особового складу податкової служби з питань правового регулювання безпеки праці, подають особистий приклад в уміннях та навичках відповідної поведінки.

Підсумовуючи, зазначимо, що нормативно регулюючі умови професійної діяльності працівників державної податкової служби є комплексним, багатоступеневим процесом, який реалізується на рівні держави, органів податкової служби, кожного працівника.

Обов'язковими елементами цього процесу є аналіз зовнішнього середовища (виявлення стратегічно важливих тенденцій його розвитку, можливих небезпек) та адаптація до нього за допомогою системи розроблених заходів, у тому числі і тих, що були розглянуті вище. Це постійно діючий процес, який супроводжує кожен наступний етап розвитку суспільства і відповідно державної податкової служби, бо вони є його невід'ємною частиною.

Головна мета організації вивчення та оволодіння навиками безпечних дій у відповідних ситуаціях - привчати працівників до виконання норм та правил адаптованої поведінки під час виконання професійних обов'язків, вироблення та закріплення необхідних знань, умінь та навичок. Коли інша дія перетворюється у звичку діяти безпечно і набуває властивостей автоматичного виконання, можна вважати, що у процесі навчання досягнуто певного результату. Чим більшу кількість законних і відповідно адаптованих дій вдається зробити автоматичними, тим більше часу у працівників залишається для оцінки ситуації, прийняття правильного рішення, що, у свою чергу, може зберегти йому здоров'я або навіть життя.

2. З боку керівництва приділяти питанням особистої безпеки першочергову увагу. З цією метою керівники підрозділів повинні постійно: проводити інструктажі по заходам безпеки при проведенні спеціальних операцій; проводити відповідні заняття з метою підвищення навичок співробітників; проводити розбір екстремальних ситуацій, які вже виникли або можуть виникнути; моделювати можливі екстремальні ситуації, доводити до підлеглих відповідні накази та здійснювати контроль за виконанням відповідних розпоряджень та вказівок; впроваджувати в службову діяльність нові технічні розробки, зброю, спеціальні засоби тощо; приділяти увагу формуванню позитивного іміджу податкової міліції через засоби масової інформації; постійно удосконалювати стиль керівництва; сприяти створенню в колективах податкової міліції сприятливої соціально-психологічної атмосфери; формувати способи реалізації управлінської діяльності з боку керівників (комплексність, планування, контроль, управління, обов’язковість зворотнього зв’язку, ефективність, ієрархічність, кадрове забезпечення, відповідальність, стимулювання, адекватність, однозначність, єдиноначальництво, взаємодія, координація, своєчасність, статистика).

Удосконалення напрямків та методів організаторської діяльності керівників всіх рівнів та підлеглого особового складу повинно відбуватися за такими напрямами: аналіз організаційно-правових та соціально-економічних умов здійснення правоохоронної діяльності і факторів, що визначають реальний рівень професійного ризику; обгрунтування та подання пропозицій у відповідні державні структури щодо підвищення рівня захищеності і безпеки працівників; своєчасне доводення до підлеглих наказів, директив, інструкцій, практичних рекомендацій та оперативної інформації стосовно питань особистої безпеки; розповсюдження передового досвіду та проведення з підлеглими розбору ситуацій, які призвели або могли призвести до нещасних випадків; здійснювати результативні контакти з державними органами (у тому числі з іншими правоохоронними органами), громадськими і приватними організаціями та об’єднаннями, засобами масової інформації, населенням з метою забезпечення більш високого рівня професійної захищеності і безпеки працівників; мобілізовувати наявні економічні і матеріально-технічні можливості для підвищення рівня особистої безпеки працівників податкової міліції; приймати спеціальні управлінські рішення з метою підвищення рівня професійної захищеності і безпеки; організовувати навчання працівників податкової міліції у системі бойової, службової та професійно-психологічної підготовки; проводити індивідуальні бесіди та аналіз виконання оперативно-службових завдань з позиції дотримання особистої безпеки; проводити навчання операційно-тактичним і психологічним прийомам безпечної поведінки у різноманітних ситуаціях оперативно-службової діяльності та поза виконання службових обов’язків тощо.

3. Управлінські заходи мають передбачати: розробку інструкцій, алгоритмів поведінки працівників податкової міліції у несприятливих ситуаціях, зокрема, під час затримання озброєних злочинців, звільнення заручників, діях у невідомій, неясній ситуації, де можлива загроза особистому життю; систематичну перевірку готовності особового складу податкової служби до виконання обов'язків в умовах підвищеного ризику для життя та в екстремальних ситуаціях;дотримання правил порядку дій учасників проведення занять, тренувань, особливо при застосуванні зброї, імітаційних засобів, спеціальних засобів сльозоточивої, світло-шумової і руйнівної дії; вміння користуватись приладами радіаційної, хімічної розвідки. дозиметричного контролю, засобами захисту органів дихання та шкіри в осередках хімічного забруднення; закріплення на постійне й тимчасове носіння зброї працівникам податкової міліції, вміння володіти нею та знання законних підстав для її застосування; перевірки додержання дорожньо-транспортної дисципліни працівниками податкової служби, запобігання дорожньо-транспортних пригод за участю особового складу;цільове використання коштів на обов'язкове страхування працівників податкової міліції; аналіз та вжиття відповідних заходів щодо злочинних намірів відносно працівників податкової міліції, членів їх сімей, порядок використання наявної інформації з метою профілактики таких правопорушень; здійснення комплексу оперативно-розшукових заходів для розкриття злочинів, вчинених відносно працівників податкової міліції, для викриття і затримання осіб, які скоїли такі злочини; забезпечення особового складу податкової міліції сучасними спеціальними засобами захисту, зброєю, набоями, спорядженням; вжиття заходів для забезпечення соціального захисту сімей загиблих працівників податкової міліції відповідно до чинного законодавства, допомоги працівникам податкової служби, які отримали каліцтва, поранення чи захворіли під час виконання службових обов'язків.

4. З боку кадрового забезпечення – постійно удосконалювати систему підбору працівників для служби в податковій міліції; підвищувати професійну придатність діючих співробітників; проводити атестування особового складу; допомагати молодим співробітникам швидше адаптуватися до особливостей служби в підрозділах податкової міліції; підвищувати престиж професії податківця; проводити заходи щодо зменшення плинності кадрів; ретельно-вивірений відбір кадрів податкових працівників за критеріями моральних і громадянських якостей; організацію початкової та службової підготовки за місцем служби, підвищення рівня професійної майстерності, спеціальної та фізичної підготовки особового складу податкової міліції, збільшення практичних занять, тренувань, навчань з відпрацюванням дій, передбачених заходами особистої безпеки; забезпечення якісного відбору кадрів у податкову міліцію, виявлення осіб психологічно нестійких у стресових ситуаціях, з недостатніми адаптаційними можливостями до ситуацій, пов'язаних з підвищеним ризиком; запровадження обов'язкового професійного психофізіологічного відбору кадрів на службу, щорічних психіатричних обстежень з обов'язковим застосуванням діагностики працівників оперативних підрозділів.

5. Удосконалення професійної майстерності повинно здійснюватися за такими напрямками: удосконалення досвіду службової бойової, оперативно-розшукової діяльності; складання заліків в системі службової підготовки; постійне удосконалення професійної майстерності; формування вмінь і навичок безпечної поведінки спілкування на службі і поза службою; знання та неухильне виконання відповідних наказів, директив, практичних рекомендацій ДПА, ГУПМ України; навчання основам професійної діяльності, майстерному володінню спеціальними засобами і засобами зв’язку та індивідуального захисту. “Професійна підготовка працівників податкової міліції ДПА України – це організований і цілеспрямований процес оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для успішного виконання оперативно-службових завдань”; розробку принципів, мети, змісту, форм та методів роботи щодо профілактики, мінімізації, компенсації та корекції можливих фізичних, психічних, соціальних відхилень у працівників податкової міліції;

Особисті якості працівника податкової міліції найбільшою мірою виявляються в його професійній діяльності.

6. Удосконалення духовних та моральних якостей співробітників повинно здійснюватися за такими напрямками: культура поведінки з колегами по роботі (з керівництвом, підлеглими, та рівними за посадами); правила безпечної поведінки із сторонніми особами; правила поведінки із платниками податків та суб’єктами які ухиляються від сплати податків; правила безпечної поведінки на вулиці, в сім’ї тощо; формування вмінь і навичок безпечного вирішення конфліктних ситуацій.

7. Удосконалення тактичних заходів – це знання тактики дій злочинців, і з урахуванням цього уміле застосування своїх тактичних дій з метою затримання злочинця; вміле використання спеціальної техніки, вогнепальної зброї та спеціальних засобів; постійний пошук і творчий підхід у вирішенні тактичних завдань; знання основних тактичних прийомів забезпечення особистої безпеки у різноманітних ситуаціях професійної діяльності, вміння аналізувати і узагальнювати досвід безпечної поведінки колег по роботі та інших працівників у екстремальних умовах службової діяльності.

8. Удосконалення правової бази передбачає: знання співробітниками правових норм, додержання їх при виконанні службових обов’язків, правовий захист співробітників у різних ситуаціях; гарантії правового захисту співробітників в екстремальних ситуаціях; розробка правового статусу співробітників з питань правової безпеки. У системі кримінально-правових норм, які охороняють безпечні умови трудової діяльності, особливе місце належить ст.135 КК України. Значення цієї норми не вичерпується найчастішим її застосуванням до порушників законодавства про охорону праці.

9. Психологічні заходи спрямовані на розвиток стійкої психіки в екстремальних ситуаціях, готовність до дії в складних ситуаціях; відновлення психіки після виконання завдань, пов’язаних з ризиком, та після стресу; впровадження в підрозділи податкової міліції штатних співробітників психологів; формування тактико-психологічних прийомів забезпечення безпеки при затриманні злочинців; психологічної готовності до застосування прийомів і заходів фізичного впливу; психологічної готовності до застосування зброї на поразку; формування вмінь і навичок психічного саморегулювання; психологічна адаптація після стресових ситуацій; оптимізацію умов місцезнаходження працівників при виконанні своїх завдань; урахування фізіологічних факторів надання допомоги працівникам податкової міліції по корекції само сприйняття та самоусвідомлення в питаннях особистої безпеки.

10.Удосконалення фізичних заходів передбачає постійне удосконалення загальної фізичної підготовки та володіння прийомами рукопашного бою; рішуче застосування заходів фізичного впливу у разі необхідності; формування стійкого психомоторного стану до зовнішніх проявів небезпеки з метою захисту виконання професійних дій; формування вмінь і навичок протидії шантажу і провокаціям; проведення занять з фізичної підготовки як невід’ємної частини службової підготовки.

11.Удосконалення медичних заходів передбачає надання працівникам своєчасно лікарської допомоги, безкоштовне лікування під час служби в підрозділах і на пенсії, тобто гарантії медичного забезпечення; спроможність надавати долікарську допомогу потерпілому як в буденних, так і екстремальних ситуаціях; укомплектованість медичними засобами підрозділів та своєчасне їх відновлення; Введення в підрозділи штатних медичних працівників; проведення занять з долікарської допомоги в системі службової підготовки та приймання заліків.

12.Удосконалення матеріально-технічних заходів передбачає: забезпеченість співробітників необхідними та сучасними матеріально-технічними засобами (зброєю, спеціальними засобами, спеціальною технікою, зв’язком, транспортом тощо); проведення практичних занять по ефективному застосуванню цих засобів.

13.Удосконалення соціально-економічних заходів передбачає: наявність соціальних гарантій працівників податкової міліції (обов’язкове страхування у разі нещасних випадків при виконанні службових обов’язків, медичне обслуговування, створення відповідних умов праці і відпочинку); спроможність працівників задовольнити свої матеріальні потреби та потреби в сім’ї.

Виходячи з основних напрямків та заходів удосконалення професійної діяльності співробітників податкової міліції з метою забезпечення їх особистої безпеки ми пропонуємо практичні пропозиції.Пропозиції щодо реального підвищення рівня особистої безпеки працівників податкової міліції

1. Введення в програму навчання для курсантів факультету податкової міліції Академії ДПС України предмета “Охорона праці в галузі. Особиста безпека працівників податкової міліції”.

2. Введення в програму навчання на курсах початкової підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації предмета “Особиста безпека працівників податкової міліції”.

3. Розробка нових інструкцій із правил безпеки при поводженні та застосуванні вогнепальної зброї, а також забезпечення безпеки особового складу у разі загрози терористичного акту.

4. Розробка інструкції для працівників податкової служби із правил поведінки: (з колегами по роботі; із сторонніми особами; із платниками податків; із особами які ухиляються від сплати податків).

5. Розробка практичних рекомендацій щодо застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та вогнепальної зброї в екстремальних ситуаціях.

6. Розробка практичних рекомендацій щодо проведення спеціальних операцій з метою затримання злочинців.

7. Підготовка навчальних посібників “Особиста безпека співробітників податкової міліції”, “Правовий, соціальний та фізичний захист працівників державної податкової служби України” та навчального відеофільму з питань безпеки співробітників у різних екстремальних ситуаціях.

8. Проведення практичних семінарів в територіальних підрозділах податкової міліції з питань особистої безпеки працівників.

9. Підготовка методичних рекомендацій по забезпеченню правових та соціальних гарантій безпеки працівників податкової міліції під час служби та після звільнення.

10. Підготовка і проведення тестів, які визначають індивідуальні якості співробітника при діях в екстремальних ситуаціях, спроможність його виконувати поставлені задачі в ризиковій ситуації тощо.

Підсумовуючи, зазначимо, що нормативно регулюючі умови професійної діяльності працівників податкової міліції є комплексним, багатоступеневим процесом, який реалізується на рівні держави, органів податкової служби, кожного працівника.

Обов'язковими елементами цього процесу є аналіз зовнішнього середовища (виявлення стратегічно важливих тенденцій його розвитку, можливих небезпек) та адаптація до нього за допомогою системи розроблених заходів, у тому числі і тих, що були розглянуті вище. Це постійно діючий процес, який супроводжує кожен наступний етап розвитку суспільства і відповідно державної податкової служби, бо вони є його невід'ємною частиною.

Головна мета організації вивчення та оволодіння навиками безпечних дій у відповідних ситуаціях – привчати працівників до виконання норм та правил адаптованої поведінки під час виконання професійних обов'язків, вироблення та закріплення необхідних знань, умінь та навичок. Коли інша дія перетворюється у звичку діяти безпечно і набуває властивостей автоматичного виконання, можна вважати, що у процесі навчання досягнуто певного результату. Чим більшу кількість законних і відповідно адаптованих дій вдається зробити автоматичними, тим більше часу у працівників залишається для оцінки ситуації, прийняття правильного рішення, що, у свою чергу, може зберегти йому здоров'я або навіть життя.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка