Фронтальні види контрольних робітСторінка3/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5

Програма

Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Підручник

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова: Підручник для 6 класу. – Київ: Педагогічна преса, 2006.

Фронтальні види контрольних робіт


Форми контролю

5

6

7

8

9

10

11

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

44

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Письмо:

переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Твір111

1

1

1

1

1

-

1

-

Правопис:

диктант**1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*1111111

Читання мовчки*

1111111


Календарно - тематичне планування української мови в 6 – А класі
№ уроку

Зміст програмового матеріалуВступ
1

Краса і багатство української мови
2

РМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складові; адресат і адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета і місце спілкування (практично). Складання діалогів до запропонованої ситуаціїПовторення, узагальнення та поглиблення вивченого ( 5 год.)
3

Словосполучення і речення. Головні члени речення. Просте речення.
4

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення у простому реченні. Розділові знаки в простому реченні.
5

Складне речення. Розділові знаки в складному реченні.
6

Пряма мова. Діалог.
7

РМ №2. Повторення вивченого про текст, його основні ознаки. Структурні особливості тексту (зачин, основна частина, закінчення, послідовність викладу), використання мовних засобів зв’язку між частинами тексту
8

РМ №3. Види зв’язку речень у тексті, «нове» і «відоме» у тексті (практично). Усний твір-оповідання на основі побаченого
9

Самостійна робота. Повторення, узагальнення та поглиблення вивченогоЛексикологія (8 годин)
10

Групи слів за їх походженням: власне українські і запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови.
11

Правопис слів іншомовного походження (повторення). Словник іншомовних слів.
12

Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми.
13 - 14

Групи слів за вживанням: загальновживані слова, діалектні, професійні слова і терміни, просторічні слова, жаргонізми.
15

Офіційно-ділова лексика.
16

РМ №4. Повторення відомостей про стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль. Складання плану роботи. Оголошення
17

К.Р. № 1. Повторення вивченого в 5 класі. Лексикологія. ТестиСловотвір. Орфографія ( 8 год.)
18

Розрізнення форм слова і спільнокореневих слів. Основні способи словотворення. Ознайомлення із словотвірним словником.
19

Зміни приголосних при творенні слів: іменників з суфіксом –ин(а) від прикметників на –ський, -цький, буквосполученням –чн-, (-шн-).
20 - 21

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників з суфіксами –ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників з суфіксами –ств(о), -цтв(о), -зтв(о)
22

РМ №5. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту
23

Складні слова. Сполучні о, е у складних словах
24 - 25

Творення складноскорочених слів. Правопис складних слів разом і через дефіс; написання слів з пів-.
26

РМ №6. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
27

К.Р. № 2. Словотвір. Орфографія. Тести. Читання мовчки.Морфологія. Орфографія. (55 год.)
28

Загальна характеристика частин мови.Іменник (21 год.)
29

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
30

Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники власні назви і загальні. Велика буква і лапки у власних назвах
31 - 32

РМ № 7 – 8. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщення
33

Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду.
34

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.
35

Відмінки іменників в українській мові. Значення відмінків.
36 - 37

РМ № 9 – 10. Усний і письмовий твір з елементами опису приміщення.
38

К.Р. №3. Тести. Читання мовчки.
39

Відміни іменників.
40

Відмінювання іменників І відміни.
41

Відмінювання іменників ІІ відміни. Букви –а, (-я), -у, (-ю) в закінченнях іменників чоловічого роду ІІ відміни.
42 - 43

РМ № 11. Усний та письмовий твір-роздум на основі особистих вражень про вчинки людей (за складним планом)
44

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку
45 - 46

Відмінювання іменників ІІІ і ІV відмін.
47

К.Р. №4 Іменник. Тести
48

Семестровий диктант.

49

Незмінювані іменники. Відмінювання іменників, що мають форму лише множини.
50

Особливості творення іменників. Не з іменниками.
51

РМ № 12. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей.
52

Букви е, и в іменникових суфіксах –ечок- -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о), -єв.
53

Написання та відмінювання чоловічих та жіночих імен по батькові.Прикметник (16 годин)
54

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
55 - 56

Групи прикметників за значенням. Якісні прикметники. Групи прикметників за значенням: відносні та присвійні прикметники.
57

Ступені порівняння якісних та присвійних прикметників Орфограми в суфіксах якісних та присвійних прикметників.
58 – 59.

РМ № 13 – 14. Контрольний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.
60

Повні та короткі прикметники.
61

К.Р. №5. Прикметник. Тести.
62

Відмінювання прикметників. Прикметники м’якої, твердої та мішаної групи.
63

РМ № 15. Особливості побудови опису природи. Усний твір-опис природи за картиною
64

РМ № 16. Письмовий твір-опис природи за картиною
65

Самостійна робота. Групи прикметників за значенням.
66

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.
67

Написання прикметників із суфіксами -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк.
68

Букви е, о, и у прикметникових суфіксах –ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-), -ин-, -ін-, -ичн-.
69

РМ № 17. Твір-оповідання на основі побаченого.
70

Написання не з прикметниками.
71

Н-, -нн- у прикметниках.
72

Написання складних прикметників разом і через дефіс.
73

Написання прізвищ прикметникової форми.
74

К.Р. № 6. Прикметник. ТестиЧислівник (9 год.)
75

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль числівника.
76 - 77

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові та збірні) і порядкові. Числівники прості і складені. Роздільне написання складених числівників.
78 - 79

РМ № 18 – 19. Усний та письмовий переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздум
80, 81, 82

Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках
83

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з –тисячний.
84 - 85

Творення числівників.
86

К.Р. № 7. Числівник. Тести. Аудіювання.Займенник (9 год.)
87

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
88 - 89

Групи займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні. Відмінювання займенників. Приставний н у відмінкових формах особових і вказівних займенників.
90 - 91

Групи займенників за значенням: питальні, заперечні та відносні. Правопис заперечних займенників. Відмінювання займенників.
92 - 93

Групи займенників за значенням: означальні й неозначені (ознайомлення). Написання разом і через дефіс неозначених займенників. Відмінювання займенників.
94

Написання займенників з прийменниками окремо.
95 - 96

РМ № 20 – 21. Контрольний твір.
97

Відмінювання займенників усіх груп.
98

РМ № 22. Аналіз контрольного твору-описуПовторення в кінці року (4 год.)
99

Лексикологія
100

Словотвір і орфографія
101

РМ № 23. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі. Захист рефератів
102

Основні орфограми.
103

РМ № 24. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації.
104

К.Р. № 8. Займенник. Повторення. Тести
105

Семестровий диктант.Програма

Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.
Підручник

Єрмоленко С.П., Сичова В.Т. Українська мова: Підручник для 7 класу. – Київ: Грамота, 2007.

Фронтальні види контрольних робіт


Форми контролю

5

6

7

8

9

10

11

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

44

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Письмо:

переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


Твір111

1

1

1

1

1

-

1

-

Правопис:

диктант**1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*1111111

Читання мовчки*

1111111


Календарно - тематичне планування української мови в 7 – А класі№ уроку

Зміст програмового матеріалу

Дата проведення
Вступ
1

Мова – скарбниця духовності народу.Повторення та узагальнення вивченого в 6 класі
2

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях.
3 – 4

Частини мови. Вивчені групи орфограм.
5

Зв’язне мовлення №1. Повторення вивченого про типи і стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль.Морфологія. Орфографія. Дієслово.
6

Дієслово: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Особові форми дієслова (загальне ознайомлення).
7 – 8

Форми дієслова. Неозначена форма дієслова та особові форми дієслова.
9

Зв’язне мовлення №2(у). Поняття про публіцистичний стиль. Докладний переказ тексту публіцистичного стилю.
10

Доконаний і недоконаний види дієслова.
11 - 12

Часи дієслова. Теперішній час. Минулий час. Зміна дієслів у минулому часі. Правопис - ться, - шся в кінці дієслів.
13

Майбутній час. Правопис - ться, - шся в кінці дієслів.
14

Зв’язне мовлення №3. Різновиди читання (ознайомлювальне, вивчальне, вибіркове). Ознайомлювальне читання (практично).
15

Контрольна робота №1. Тести.
16 - 17

Дієслова І й ІІ дієвідмін. Букви е, и в особових закінченнях дієслів обох відмін.
18

Дієвідмінювання дієслів теперішнього й майбутнього часу.
19

Способи дієслів.
20 - 21

Творення дієслів умовного й наказового способу. Буква ь у дієсловах наказового способу. Уживання одних способів замість інших.
22

Зв’язне мовлення №4. Ділові папери. Розписка.
23.

Безособові дієслова.
24.

Перехідні й неперехідні дієслова.
25

Способи творення дієслів. Розбір дієслова як частини мови.
26

Зв’язне мовлення №5. Усний стислий переказ тексту наукового стилю.
27

Правопис не з дієсловами.
28

Зв’язне мовлення №6. Усний докладний переказ тексту з творчим продовженням.
29

Систематизація та узагальнення знань з теми «Дієслово». Підсумковий урок.
30

Контрольна робота №2. Тести. Читання мовчки.Дієприкметник
31

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
32 - 33

Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникових зворотів (після означуваного іменника).
34 - 35

Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників.
36

Зв’язне мовлення №7. Особливості побудови розповіді про процес праці.
37 - 38

Активні й пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього й минулого часу.
39

Безособові дієприкметникові форми на - но, - то.
40 - 41

Зв’язне мовлення №8,9. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру.
42

Перехід дієприкметників у прикметники й іменники. Написання - н - у дієприкметниках та - нн - у прикметниках дієприкметникового походження.
43

Зв’язне мовлення №10. Усний докладний переказ тексту з описом процесів праці.
44

Зв’язне мовлення №11. Письмовий докладний переказ тексту з описом процесів праці.
45

Не з дієприкметниками.
46

Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова. Повторення та узагальнення теми «Дієприкметник».
47

Контрольна робота №3. Тести. Аудіювання.
48

Семестровий диктант.
Дієприслівник
49

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
50 - 51

Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті й одиничному дієприслівнику.
52 - 53

Вид і час дієприслівника. Творення дієприслівників доконаного й недоконаного виду.
54

Не з дієприслівником.Прислівник
55 - 56

Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
57

Ступені порівняння прислівників.
58

Зв’язне мовлення №12. Написання твору – розповіді про процес праці.
59

Способи творення прислівників.
60

Букви - н – та - нн - в прислівниках.
61

Не і ні в прислівниках.
62

И та і в кінці прислівників.
63 - 64

Написання прислівників через дефіс.
65 - 66

Написання прислівників разом і окремо.
67

Контрольна робота №4. Тести.Службові частини мовиПрийменник
68 - 69

Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.
70

Непохідні й похідні прийменники.
71

Зв’язне мовлення №13. Стислий переказ тексту наукового стилю.
72 - 73

Написання похідних прийменників разом, окремо й через дефіс.
74

Зв’язне мовлення №14. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань.
75

Зв’язне мовлення №15. Особливості побудови опису людини.Сполучник
76

Сполучник як частина мови.
77 - 78

Зв’язне мовлення №16,17. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації.
79

Сполучники сурядності й підрядності, їх види.
80 - 81

Зв’язне мовлення №18,19. Контрольний переказ тексту з елементами зовнішності людини.
82

Написання сполучників разом.
83

Зв’язне мовлення №20. Твір – опис зовнішності людини за картиною.
84

Написання сполучників окремо.
85

Сполучник як засіб зв’язку однорідних членів речення, частин складного речення.
86

Контрольна робота №5. Тести. Читання мовчки.Частка
87

Частка як службова частина мови.
88

Зв’язне мовлення №21. Усний твір – опис зовнішності людини.
89

Розряди часток за значенням.
90 - 91

Зв’язне мовлення №22,23. Контрольний твір – опис зовнішності людини.
92

Правопис часток.
93

Зв’язне мовлення №24. Аналіз помилок, допущених у творах.
94

Написання часток - бо, - но, - от, - таки.
95 - 96

Зв’язне мовлення №25,26. Твір – оповідання за поданим сюжетом.
97

Не і ні з різними частинами мови.
98

Зв’язне мовлення №27. Усний твір – роздум на тему дискусійного характеру.Вигук
99

Вигук як особлива частина мови.
100

Зв’язне мовлення №28. Замітка дискусійного характеру.
101

Дефіс у вигуках. Тема й знак оклику при вигуках.Узагальнення та систематизація вивченого.
102

Самостійні частини мови.
103

Службові частини мови.
104

Семестровий диктант.
105

Контрольна робота №6. Тести.Програма


Українська література. 5-12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів/ Автори Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камінчук, М.П.Бондар, О.Б.Поліщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садівська. Керівник проекту М.Г.Жулинський. За загальною редакцією Р.В.Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 201 с.

Підручник

Шабельникова Л.П. Українська література: Підручник для 5 класу. – Київ: Грамота, 2005.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка