Фронтальні види контрольних робітСторінка2/5
Дата конвертації29.04.2016
Розмір0.7 Mb.
1   2   3   4   5

Календарно - тематичне планування української мови в 5 – класі
№ уроку

Зміст програмового матеріалу


Дата
І семестрТЕМА 1. (2г). Вступ
1

Значення мови в житті суспільства. Українська мова – державна мова України.
2

Зв’язне мовлення №1. Загальне уявлення про мовлення; види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо). Навчальне читання мовчки.
3

Зв’язне мовлення №2. Мовлення монологічне і діалогічне; усне і писемне Основні правила спілкування.ТЕМА 2. (10г). Повторення вивченого в початкових класах.
4

Частини мови; основні способи їх розпізнавання. Іменник. Велика буква і лапки в іменниках.
5

Правопис голосних у відмінкових закінченнях іменників.
6

Зв’язне мовлення №3. Мета спілкування і адресат мовлення. Складання діалогів за поданим початком.
7

Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників.
8

Зв’язне мовлення №4. Ознайомлення з вимогами до мовлення. Усний докладний переказ.
9

Зв’язне мовлення №5. Докладний письмовий переказ із елементами опису предметів.
10

Займенник. Особові займенники.
11

Числівник.
12

Дієслово. Не з дієсловами. Правопис –шся, -ться у кінці дієслів.
13

Прислівник. Правопис вивчених прислівників.
14

Прийменник. Сполучник. Написання прийменників з іншими частинами мови.
15

Зв’язне мовлення №6. Створення діалогів, пов’язаних із життєвим досвідом учнів.
16

Тематична контрольна робота №1. ТестиТЕМА 3. (6). Поняття про текст. ТЕМА 4. (23 год.) Відомості з синтаксису і пунктуації.
17

Текст і його ознаки. Поділ тексту на мікротеми й абзаци.
18

Мовні засоби зв’язку речень у тексті.
19 - 20

Зв’язне мовлення №7, 8. Особливості опису окремих предметів. Усний та письмовий твір-опис предмета у художньому стилі.
21

Поділ речень у тексті на відоме і нове. Тематичне речення в мікротемі.
22

Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення (повторення і поглиблення).
23

Стилістична помилка (практично). Недоліки у тексті (практично).
24

Тексти різних типів – розповідь, опис, роздум (повторення).ТЕМА 4.1. (8г). Словосполучення. Речення, його граматична основа. Другорядні члени речення.
25

Словосполучення. Відмінність словосполучення від слова, його форми і речення. Головне і залежне слово у словосполученні.
26

Словосполучення лексичні та фразеологічні (практично). Граматична помилка та її умовне позначення. (практично).
27

Зв’язне мовлення №9. Усний докладний переказ розповідного тексту, що містить опис тварини.
28 - 29

Зв’язне мовлення №10 - 11. Контрольний письмовий переказ тексту з елементами опису тварини.
30

Речення, його граматична основа (підмет і присудок). Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення).
31

Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення).
32


Окличні речення. Розділові знаки в кінці речень (повторення). Пунктуаційна помилка та її умовне позначення (практично).
33 - 34

Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.
35

Способи вираження означення, додатка й обставини різними частинами мови.
36

Тематична контрольна робота №2. Тести. Контрольне читання мовчки.ТЕМА 4.2. (10 год) Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова. Складні речення.
37 - 38

Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами.
39

Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами.
40

Звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення).
41

Зв’язне мовлення №12. Створення діалогів з використанням доречних звертань.
42

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами (практично). Виділення вставних слів на письмі комами.
43

Зв’язне мовлення №13. Лист рідним, друзям. Адреса.
44 - 45

Складні речення з безсполучниковим та сполучниковим зв’язком.
46

Кома між частинами складного речення, що мають будову простих речень, входять у складне і з’єднані безсполучниковим зв’язком та сполучниками.
47

Тематична контрольна робота №3. Тести.
48

Семестровий диктант.ІІ семестрТЕМА 4.3. (6 год). Пряма мова. Діалог. ТЕМА 5.1. (5год). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
49

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.
50

Зв’язне мовлення №14. Відповідь на уроці української мови за поданим планом в науковому стил1.
51

Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.
52 - 53

Діалог. Розділові знаки при діалозі.
54

Зв’язне мовлення №15. Складання діалогів етикетного характеру.
55

Розділові знаки при діалозі та прямій мові.
56

Зв’язне мовлення №16. Усний твір-опис тварини за картиною в художньому стилі.
57

Зв’язне мовлення №17. Письмовий твір-опис тварини на основі власного досвіду в художньому стилі.
58

Звуки мови і звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки.
59

Приголосні тверді та м’які, дзвінкі й глухі; вимова звуків, що позначаються звуками г і ґ.
60

Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт.
61

Зв’язне мовлення. №18. Особливості будови роздуму. Усний докладний переказ тексту, що містить роздум.
62

Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї.
63

Тематична контрольна робота №4. Тести.ТЕМА 5.2. (11год). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія.
64

Склад. Наголос. Основні правила переносу.
65

Орфоепічний словник і словник наголосів. Орфоепічна помилка (практично).
66

Вимова наголошених і ненаголошених голосних.
67

Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів.
68

Орфограма (практично). Орфографічний словник. Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення.
69

Уподібнення приголосних звуків.
70

Зв’язне мовлення №19. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів у художньому стилі.
71 - 72

Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків (практично).
73 - 74

Зв’язне мовлення №20 - 21. Контрольний письмовий переказ.75

Спрощення в групах приголосних.76

Основні випадки чергування у-в, і-й.
77

Зв’язне мовлення №22. Усний докладний переказ тексту наукового стилю.
78

Тематична контрольна робота №5. Тести. Контрольне аудіювання.ТЕМА 5.3. (9год). Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. ТЕМА 6.1. (3год). Лексикологія. Фразеологія.
79

Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Сполучення ьо, йо.
80 - 81

Правила вживання м’якого знака.
82- 83

Правила вживання апострофа. Правильна вимова та написання слів з апострофом.
84 - 85

Подвоєння букв на позначення подовжених м’яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків.
86 - 87

Написання слів іншомовного походження. Словник іншомовних слів.
88

Зв’язне мовлення №23. Замітка в газету (із шкільного життя) інформаційного характеру.
89

Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова (повторення).
90

Уживання багатозначних слів у прямому і переносному значеннях (повторення). Лексична помилка (практично).
91

Зв’язне мовлення №24. Усний твір-оповідання про випадок із життя.
92

Загальновживані (нейтральні) слова і стилістично забарвлені слова. Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками.
93

Тематична контрольна робота №6. Тести.ТЕМА 6.2. (9год). Лексикологія. Фразеологія.
94

Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми.
95

Ознайомлення із словниками антонімів, синонімів.
96

Зв’язне мовлення №25. Письмовий твір-розповідь на основі власного досвіду в художньому стилі.
97 - 98

Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів.
99 - 100

Зв’язне мовлення №24 - 25. Контрольний письмовий твір.
101

Джерела українських фразеологізмів. Ознайомлення із фразеологічним словником.
102 - 103

Зв’язне мовлення №26 - 27. Усний та письмовий твір-опис предмета в науковому стилі.
104

Фразеологізми в ролі членів речення.
105 - 106

Походження (етимологія) слова. Етимологічний словник української мови.
107

Тематична контрольна робота №7. Тести.ТЕМА 7. (12г). Будова слова. Орфографія. Повторення й узагальнення в кінці року.
108 - 109 -110 -111

Корінь, суфікс, префікс і закінчення – значущі частини слова (повторення і поглиблення відомостей).
112-113-114

Вимова і написання префіксів.
115-116-117

Вивчені орфограми в значущих частинах словах (повторення).
118

Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті. Уникнення помилок, пов’язаних із невиправданим вживанням спільнокореневих слів.
119

Будова слова і орфографія.
120

Зв’язне мовлення №28. Усний твір-опис предмета за картиною.
121

Тематична контрольна робота №8. Тести.
122

Семестровий диктант.1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка