Форма № н 04 Запорізький національний технічний університет (повне найменування вищого навчального закладу) Кафедра (циклова комісія) кафедра філософії “затверджуюСкачати 211.36 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір211.36 Kb.
Форма № Н - 3.04

Запорізький національний технічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

Кафедра (циклова комісія) кафедра філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
_____________ Прушківський В. Г.
«______»_______________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


«Психологія»

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напрям підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 8. 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання

(шифр і назва спеціальності)

спеціалізація_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інститут, факультет, відділення Економіко-гуманітарний інститут,

гуманітарний факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

Запоріжжя 2013 рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для студентів за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології, спеціальністю 8. 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання. 2013р. – 9 с.


Розробник: Бондаревич І.М. доцент кафедри філософії, к філос. н.
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (предметної комісії) філософії
Протокол від. «12» грудня 2012 року № 5

Завідувач кафедри філософії __________________ Бондаренко О.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології, (спеціальністю) 8. 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання


Протокол від «____» ________________20___ року № ___
Завідувач кафедри електропостачання

промислових підприємств ______________ Метельский В.П.


Голова НМК Е-факультету ______________ Махлін П.В.

«___»____________20__ року

Запоріжжя, 2013 рік


 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів 1,5

Галузь знань

0507 Електротехніка та електромеханікаВибіркова


Напрям підготовки

6.050701 Електротехніка та електротехнологіїМодулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8. 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання.


Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)


Семестр

Загальна кількість годин - 36

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1 год.

самостійної роботи студента – 2, 4 год.


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


16 год.

4 год.

Практичні, семінарські

-

-

Лабораторні

Самостійна робота

20 год.

20год.

Індивідуальні завдання:

-

12 год.

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 44% до 56%

для заочної форми навчання – 11% до 89%
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання курсу «Психологія» є підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності майбутніх фахівців; сприяння їх особистісному зростанню; формування інтелектуальної мобільності і динамічної психологічної адаптації, зокрема навичок регулювання власного психологічного стану, міжособистісних, ділових та сімейних взаємовідносин.

Завданням курсу «Психологія» є формування уявлення про предмет, структуру, методологію психологічної науки; отримання знань про основні тенденції розвитку психології, її історичного становлення, основних сучасних напрямків і концепцій, зокрема вітчизняної психолого-педагогічної думки.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія» студент повинен знати: • основні категорії та поняття дисципліни;

 • основний зміст усіх розділів курсу;

 • психологічні механізми взаємодії людини з природним і соціальним середовищем, опанувати закономірності ефективної комунікації, що дозволяє виконувати поставлені задачі найбільш гуманним та економічним шляхом;

 • усвідомити гуманістичну природу психологічного знання;

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Психологія» студент повинен вміти:

 • аналізувати основні процеси та явища внутрішнього світу людини;

 • будувати універсальну мікромодель соціальної взаємодії у процесі суспільної діяльності та особистого життя;

 • визначати засоби оптимізації і здійснювати саморегуляцію в процесі соціальної взаємодії.

 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Вступ до психології
Тема 1.1. Об’єкт, предмет і методи психології.

Людина і її внутрішній світ як об’єкт психологічної науки. Психіка як предмет науки психологія. Методи психології та її основні категорії ( відображення, психіка, свідомість).Тема 1.2. Історія становлення і головні напрямки психологічного знання.

Психологія як найстаріша і молода наука одночасно. Пошуки предмету психології – вісь понять «душа», «дух», «духовність». Відкриття анатомії людини у другій половині ХІХст. Нервова система – фізичне підгрунття психіки. Головні напрямки психологічних досліджень: класичний психоаналіз, біхевіоризм, гештальтпсихологія, гуманістична психологія і трансперсональна психологія.Тема 1. 3 Принципи побудови системи психологічних знань

Побутова, практична і наукова психологія. Галузі психологічної науки. Метапсихологія та її паралогізми (психіка та зовнішній світ, психіка і тілесний субстрат, психічне як частина і ціле, стан і процес).Тема 1. 4. Зв’язокк психології з іншими науками

Психологія і напрями людської діяльності. Предмети дослідження соціальної психології, психології праці, екологічної психології, політичної психології, психології релігії, юридичної психології, психологія управління, психології наукової творчості педагогічної психології, психології обдарованості, психології діяльності в особливих умовах, психології спорту, психології соціальної роботи, консультативної психології, психодіагностики і прогнозування, психологічної реабілітації, психофармакології.


Змістовий модуль 2. Психологія як система знань про феномен психічного

Тема 2.1. Психічні явища

Класифікація психічних явищ: психічні процеси, психічні стани, психічні властивості.

Характеристика психічних процесів відчуття, сприйняття, пам’яті, уваги, уяви, мислення. Класифікація психічних станів. Біо-психічні і психосоціальні властивості людини. Зміст дефініцій «людина», «індивід», «особистість».

Тема 2.2. Вікова психологія

Поняття віку. Вікові класифікації психічного розвитку. Актуальні проблеми психолого-педагогічного дослідження розвитку особистості. Онтогенетична теорія Л.С.Виготського. Соціальна ситуація, провідна діяльність психологічні новоутворення як критерії психологічного розвитку особистості.Тема 2.3. Теорії особистості в психології. Психологія міжособистісного спілкування

Поняття особистості. Підходи до визначення структури особистості. Теорії особистості З. Фрейда, У. Джеймса, Е. Берна. Теорії особистості у вітчизняній психології. Спілкування, його функції і форми, засоби спілкування. Міжособистісні взаємини. Компоненти регулювання поведінки людей( когнітивний, емоційний, інтеракційний), Поняття про групи, їх класифікація. Стосунки у групі.Тема 2.4. Здоров’я і психологічна саморегуляція

Здоров’я людини. Поняття психічного здоров’я. Принципи і механізми саморегуляції психічного стану. Методики і техніки психологічної саморегуляції.
 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Вступ до психології

Тема 1.1. Об’єкт, предмет і методи психології.

2

-2
1

-
2

2

Тема 1.2. Історія становлення і головні напрямки психологічного знання.
2

-4
1

-
2

4

Тема 1.3. Принципи побудови системи психологічних знань
2

-2
-

-
2

2

Тема 1.4. Зв’язокк психології з іншими науками
2


2
2

Разом за змістовим модулем 1
8

-10
2

-
6

10

Змістовий модуль 2. Психологія як система знань про феномен психічного

Тема 2.1. Психічні явища
2

-2
1

-
1

4

Тема 2.2

Вікова психологія


2

-2
-

-
1

2

Тема 2.3 Теорії особистості в психології. Психологія міжособистісного спілкування
2

-4
1

-
2

2

Тема 2.4 Здоров’я і психологічна саморегуляція
2

-2
-

-
2

2

Разом за змістовим модулем 2
10

-10
2

-
6

10

Усього годин


36

16

-20

36

4

-
12

20


5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

-


6. Теми практичних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

-


7. Теми лабораторних занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

-

8. Самостійна робота

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Об’єкт, предмет і методи психології.

2

2

Історія становлення і головні напрямки психологічного знання.

4

3

Принципи побудови системи психологічних знань

2

4

Зв’язокк психології з іншими науками

2

5

Психічні явища

2

6

Вікова психологія

2

7

Теорії особистості в психології. Психологія міжособистісного спілкування

4

8

Здоров’я і психологічна саморегуляція

2

Разом

20


9. Індивідуальні завдання
Для студентів денної форми навчання не передбачені.

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.10. Методи навчання
Підчас викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

*розповідь – для оповідної, форми розкриття навчального матеріалу;

*пояснення – під час з’ясування сутності явища, закону, пронесу;

*бесіда – для виявлення рівня усвідомленості нових понять в процесі діалогу;

*ілюстрація – розкриття предметів, процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);

*практична робота – використання набутих знань у розв'язанні практичних завдань;

*метод проблемного запитання – моделювання й розв'язання проблемної ситуації;

*аналітичний – метод мисленнєвого розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;

*індуктивний метод - для вивчення явищ від одиничного до загального;

*дедуктивний метод - для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного.11. Методи контролю
Для студентів денної форми навчання: письмове опитування на лекціях, захист завдання з СРС, аудиторна контрольна робота, аудиторне тестування, проведення двох підсумкових рубіжних контролів.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, усне опитування на консультаціях, усний залік.12. Розподіл балів, які отримують студенти
Два змістовних модуля оцінюються за 100-бальною системою. Оцінювання академічних успіхів студента з дисципліни «Психологія» здійснюється за такими критеріями:


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т 7

Т 8

100

10

15

15

10

15

10

15

10

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

Підсумкова оцінка за семестр визначається як сума балів отриманих за кожну тему першого і другого змістовних модулів.
Шкала оцінювання: національна та ECTS


Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно

зараховано82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення
1. Конспект лекцій з дисципліни «Основи психологіх і педагогіки» для студентів технічного університету / Укладач: Бєдная В.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002 –106с.

2. Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента (для спец. Інж.-фіз. ф-ту) / Укладачі: Бондаревич І.М. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2009 – 15 с.2. Методичні рекомендації з вивчення курсів «Психологія», «Психологія і педагогіка», «Основи педагогіки і психології» для студентів заочної форми навчання / Укладачі: Арсентьєва Г.О., Кореневська В.М., Дєвочкіна Н.М., Шалімова Є.О., – Запоріжжя, ЗНТУ, 2010 – 82 с.
14. Рекомендована література
Базова


 1. Асмолов А. Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа : учебник / А. Г. Асмолов. – М. : МГУ, 1990. – 367 с.

 2. Бондарчук О.І. Основи психології та педагогіки : курс лекцій / О.І. Бондарчук, Л.І. Бондарчук. – К. : МАУП, 1999. – 124 с.

 3. Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник / Н.П. Волкова. – К. : Видавничий центр Академія, 2001 – 576 с.

 4. Выготский Л.С. Психология / Л. С. Выготский. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с.

 5. Джелалі В. О. Психологія вирішення конфліктів : навч. посібник / В. О. Джелалі. – Харків-Київ : Р.И.Ф., 2006. – 320 с.

 6. Дубравська Д. М. Основи психології : навч. посібник / Д. М. Дубравська. – Львів: Світ, 2001. – 296 с.

 7. Забродський М. М. Педагогічна психологія : курс лекцій / М. М. Забродський. – К. : МАУП, 2000. – 189 с.

 8. Киричук О. В. Основи психології : підручник / О. В. Киричук, В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2002. – 632 c.

 9. Наприєнко О.К. Психічна саморегуляція / О.К. Наприєнко, К.О.Петров. – К.: Здоров’я, 1995. – 238 с.

 10. Панок В. Основи практичної психології : Підручник./ В. Панок Т. Титаренко, Н. Чешелєва та ін. – К.: Либідь, 1999, – 536 с.

 11. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с.

 12. Цимбалюк І. М. Психологія / І. М. Цимбалюк. – К. : Професіонал, 2004. – 214 с.


Допоміжна


 1. Андреева О. А. Техника тренировки памяти / О. А. Андреева. – Екатеринбург : НЕССИ-Пресс, 1992. – 192 с.

 2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – СПб. : Лениздат, 1992. – 400 c.

 3. Годфруа Ж. Что такое психология: в 2-х т / Ж. Годфруа. – М. : Мир, 1992. 376 c.

 4. Головаха Е. И. Психология человеческого взаимопонимания / Е. И. Головаха, Н. В. Панинос. – К. : Политиздат, 1989. – 189 c.

 5. Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 2006. – 464 c.

 6. Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – СПб. : Изд-во Питер-Ком, 1999. – 368 с.

 7. Зазыкин В. Г. Психология в рекламе / В. Г. Зазыкин. – М. : Дата Стром, 1992. – 64 c.

 8. Зимбардо Ф. Социальное влияние / Ф. Зимбардо, М. Ляйпе. – СПб. : Питер, 2000. – 448 c.

 9. Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения / Ю. А. Клейберг. – М. : Профиздат, 2001. – 454 с.

 10. Корнелиус Х. Выиграть может каждый / Х. Корнелиус, Ш. Фэйр. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с.

 11. Лапп Д. Улучшаем память в любом возрасте: пер. с франц. / Д. Лапп.– М. : Мир, 1993. – 240 с.

 12. Немов Р. С. Психология: Словарь-справочник: В 2-х ч. Ч.1 / Р. С. Немов. М. : Владос-ПРЕСС, 2003. – 304 с.

 13. Первин Л. Психология личности: Теории и исследования / Л. Первин, О. Джон. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 607 с.

 14. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам / А. Пиз. – СПб. : Изд. дом “Рутенберг”, 2000. – 272 c.

 15. Прикладная конфликтология: хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок. – Минск : Харвест, 1999. – 624 c.

 16. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / М. А. Холодная. – М. : Томск, Барс, 1997. – 392 c.

 17. Шихи Г. Возрастные кризисы. Ступени личностного роста / Г. Шихи. – СПб. : “Ювента”, 1999. – 434 с

 18. Юнг К. Г Психологические типы / К. Г. Юнг. – М. : ООО “Попурри”, 1998. – 656 с.


15. Інформаційні ресурси
1. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. – М.:

Информационно-издательский дом "Филинъ", 1996. – 472 с. Електронный ресурс. Режим доступа: http://www.kodges.ru/8463-jenergija-jemocijj-v-obshhenii-vzgljad-na-sebja-i.html 1. Петухов В.В. Общая психология. Полный курс лекцій. Електронный ресурс. Режим доступа: http://video.yandex.ua/users/bodya-2/view/24/#

 2. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 712 с. Електронный ресурс. Режим доступа: http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=16&id=1198690730

 3. Выготский Л.С. Психология / Л. С. Выготский. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 1008 с. Електронный ресурс. Режим доступа: http://psy.khspu.ru/wpcontent/uploads/2012/02/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9B.%D0%A1.-%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%AD%D0%9A%D0%A1%D0%9C%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-2000-1008%D1%81.pdf


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка