Форм навчання окр "бакалавр"Скачати 136.96 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір136.96 Kb.
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”

Філософський факультет
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
КОМПЛЕКСНИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ЕКСТЕРНАТНОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ

ОКР “БАКАЛАВР”

«Загальна психологія»
1. Значення положень Платона про «ідеї» та «Царство Ідей» для становлення наукової психології. Психологічна сутність абстрагування і поняття.

2. Значення християнського морального вчення для становлення наукової психології.

3. Основний психологічний зміст концептів cogito ergo sumР. Декарта, tabula rasaДж. Локка і esse est percipiДж. Берклі.

4. Значення вчення Ї. Прохазки для становлення наукової психології.

5. Основний психологічний зміст вчення І.М. Сєчєнова про функції нервової системи і психіки, зворотний зв’язок, центральне гальмування, «мозкову машину» та її «придатки».

6. Основний психологічний зміст вчення І.П. Павлова про сигнальний зв’язок (умовний рефлекс) і В.М. Бєхтєрєва про сполучний рефлекс.

7. Екстирпації (руйнування) різних ділянок мозку, електроенцефалограма (ЕЕГ), ефекти вживлених електродів і психотропних речовин як свідчення зв’язку мозку і психіки.

8. Основні функції нижнього, середнього та верхнього відділів головного мозку людини. Функціональна специфіка лівої і правої півкуль мозку.

9. Свідомість людини. Основні складові свідомості: понятійні (дискурсивні) знання, самосвідомість, цілепокладання, ставлення. Несвідомі і підсвідомі феномени у психіці людини.

10. Увага. Види, властивості і функції уваги.

11. Відчуття. Рецептор. Аналізатор. Перекодування в аналізаторі. Модальність відчуттів. Синестезія.

12. Екстероцептивні відчуття. Дистантні і контактні відчуття.

13. Інтероцептивні відчуття. Органічні і пропріоцептивні відчуття.

14. Сила подразника та інтенсивність відчуття. Пороги відчуттів. Чутливість органу чуття. Закон Бугера-Вебера. Закон Вебера-Фехнера.

15. Адаптація відчуттів. Сенсибілізація. Прості, основні і складні відчуття. Інерція відчуттів.

16. Предметність (об’ємність) перцептивного відображення (сприймання) та її фактори: перспективне скорочення, перекривання, розподіл світла й тіней, відблиски і контрасти, повітряна перспектива, руховий паралакс.

17. Структурність перцептивного відображення (сприймання) та її фактори: перепади світла й тіней та забарвлень, близькість, подібність, плавність, неперервність, завершеність, простота, симетричність, прегнантність.

18. Атрибутивність і цілісність перцептивного відображення (сприймання).

19. Константність, конструктивність і вибірковість сприймання. Перцептивна модель.

20. Уява. Уявлення. Фантазія.

21. Психологічна сутність інтелекту і мислення.

22. Наочно-дійове мислення. Сенсомоторний інтелект.

23. Наочно-образне мислення.

24. Дискурсивне (словесно-логічне) мислення. Зв’язки мислення і мовлення.

25. Асоціативні комплекси (синкретичні образи), псевдопоняття за Л. Виготським. Трансдукція за В. Штерном. Словотворення і словесний символізм за О. Потебнею.

26. Мисленнєві операції: аналіз і синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, означення.

27. Теоретичне, формальне і творче мислення.

28. Пам’ять. Види і процеси пам’яті (мнемічні).

29. Емоції та їх види. Настрої. Афект. «Вегетативна буря». Емоційна складова стресу.

30. Вищі почуття: моральні, релігійні, національно-патріотичні (почуття етнічної ідентичності), естетичні, екологічні.

31. Особистість як психологічний феномен. Біологічна, соціальна і духовна природа особистості.

32. Темперамент особистості.

33. Задатки і здібності особистості.

34. Конституційно-антропометричні концепції Е. Кречмера і У. Шелдона.

35. Авторитарний тиск на особистість. Конформізм і його види. «Втеча в Натовп».

36. «Втеча від Свободи». «Гонитва за Ідолами». (За Е. Фроммом).

37. Соціально-психологічні механізми взаємовпливу і взаєморозуміння: інтеракція, переконування, навіювання, емоційне зараження, ідентифікація, емпатія, рефлексія. Референтність, авторитет, авторитарність особистості.

38. Основний психологічний зміст духовності, моральності, совісті особистості.

39. Психологія віри в Бога і християнської любові. Психологія «розумного егоїзму».

40. Характер особистості.
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
КОМПЛЕКСНИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ЕКСТЕРНАТНОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ

ОКР “БАКАЛАВР”
«Основи психологічного консультування»
1.Визначення, мета та завдання психологічного консультування.

2.Психологічне консультування як вид психологічної допомоги. Історія його виникнення.

3.Специфічні особливості та види психологічного консультування.

4.Поняття про консультативний контакт і його особливості в різних психотерапевтичних напрямах.

5.Перенесення та контрперенесення в консультуванні: визначення, риси, причини, значення.

6.Загальна характеристика невербальних засобів консультативної взаємодії. Техніка дзеркального відображення невербальної поведінки клієнта.

7.Значення невербальної поведінки клієнта для консультативного процесу.

8.Поведінкові ознаки позитивного та негативного ставлення клієнта в консультативному контакті.

9.Особливості організації роботи психологічної консультації.

10. Фізичні компоненти консультативної взаємодії (обстановка психологічної консультації, структурування терапевтичного простору та часу).

11. Умови та чинники ефективності процесу консультування.

12. Морально-етичні принципи та відповідальність психолога-консультанта.

13. Основні вимоги до особистості консультанта. Модель ефективного консультанта.

14. Вплив професійної діяльності на особистість консультанта. Зміст поняття «синдром вигорання» та способи його запобігання.

15. Особливості професійної підготовки психолога-консультанта. Професійно значущі риси консультанта.

16. Психологічний зміст понять: «скарга клієнта», «психологічний запит», «проблема клієнта».

17. Характеристика процесу консультування: оптимальна часова тривалість консультативних зустрічей (з урахуванням віку клієнтів), загальна кількість зустрічей, інтервал між бесідами тощо.

18. П’ятикрокова модель інтерв’ю: етапи, завдання консультанта, психотехнічне забезпечення.

19. Еклектична модель консультативного процесу, за Б.Е. Гілландом: завдання та психотехнічне забезпечення.

20. Методи впливу і вислуховування та їх функції в структурі консультативного процесу.

21. Загальна характеристика основних технік психологічного консультування.

22.Особливості застосування психометричних методів у практиці психологічного консультування.

23.Особливості консультування тривожних клієнтів. Значення механізмів психологічного захисту.

24.Особливості консультування «немотивованих» клієнтів.

25.Особливості консультування у випадку смерті близької людини.

26.Особливості консультування клієнтів, що пережили розлучення.

27.Особливості консультування клієнтів з депресіями і суїцидальними намірами.

28.Особливості консультування вороже налаштованих та агресивних клієнтів.

29.Елементи класичного психоаналізу в практиці психологічного консультування: процедури, техніки, опір та опрацювання механізмів психологічного захисту.

30. Значення та функції захисних механізмів для процесу саморегуляції клієнта.

31. Характеристика консультативного процесу в руслі аналітичної психології К.Юнга. Вербальні й невербальні методи аналітично зорієнтованого психологічного консультування.

32. Особливості застосування юнгіанської піскової терапії.

33. Основні поняття, психотехнічні прийоми та методи індивідуальної психології А.Адлера.

34. Поведінкове консультування: мета, особливості консультативного контакту, технічне забезпечення.

35. Гештальт-консультування: основні поняття, мета та психотехнічне забезпечення.

36. Трансактний аналіз: основні поняття, мета, сучасні психотехніки.

37. Раціонально-емотивне поведінкове консультування. Застосування АВС-схеми у практиці психологічного консультування.

38. Клієнт-центроване консультування. Характеристика недирективних методів роботи з клієнтами.

39. Особливості консультування клієнтів з екзистенційною проблематикою, за Р. Меєм, І. Яломом, В. Франклом.

40. Прикладна логотерапія: техніки і методи.ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
КОМПЛЕКСНИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ЕКСТЕРНАТНОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ

ОКР “БАКАЛАВР”
«Вікова психологія»


 1. Предмет, завдання, структура та методи вікової психології.

 2. Методологічні проблеми вікової психології.

 3. Поняття про розвиток, дозрівання і ріст.

 4. Принципи, закономірності, критерії та фактори психічного розвитку.

 5. Поняття про вік. Основні підходи та критерії вікової періодизації (К. Бюлер, Б. Заззо, П.П. Блонський, З. Фройд, Л. Кольберг, Е. Еріксон, Ж. Піаже, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін та ін.).

 6. Передумови виникнення дитячої психології як самостійної науки (І.Ф. Герберт, К.Д. Ушинський, У. Джеймс, Г. Мюнстенберг, В. Прейєр та ін.).

 7. Виникнення та розвиток вікової психології на початку XX століття (Ст. Холл, Е. Мейман, Д. Селі, В. Штерн, Е. Клапаред, К. Бюлер, Ш. Бюлер та ін.).

 8. Біологічний підхід до розвитку (теорія рекапітуляції Ст. Холла, теорія дозрівання А. Гезелла, етологічна теорія К. Лоренца).

 9. Психодинамічний підхід до розвитку (теорія психосексуального розвитку З. Фройда, психосоціальна теорія Е. Еріксона).

 10. Біхевіористський підхід до розвитку (теорія оперантного зумовлення Б. Скіннера, соціально-когнітивна теорія А. Бандури).

 11. Когнітивно-генетичний підхід до розвитку (теорія розвитку дитячого інтелекту Ж. Піаже, теорія обробки інформації).

 12. Контекстуальний підхід до розвитку (культурно-історична теорія Л.С. Виготського, теорія екологічних систем У. Бронфенбреннера).

 13. Теорія конвергенції В. Штерна.

 14. Теорія морального розвитку Л. Кольберга.

 15. Теорії розвитку у вітчизняній психології (С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв, О.В. Запорожець, Б.Г. Ананьєв, П.Я. Гальперін, А.В. Петровський, Д.Б. Ельконін, Г.С. Костюк та ін.).

 16. Взаємозв’язок навчання та розвитку особистості: основні концепції (Е. Торндайк, Ж. Піаже, Л.С. Виготський).

 17. Пренатальний ріст та розвиток дитини. Вплив зовнішнього середовища на пренатальний розвиток дитини. Криза народження.

 18. Психологічна характеристика періоду новонародженості. Розвиток орієнтації в оточуючому світі (сенсорний та перцептивний розвиток) у немовлячому віці.

 19. Когнітивний розвиток у немовлячому віці. Поняття про знаково-символічну функцію свідомості.

 20. Криза першого року життя. Центральні психологічні новоутворення немовлячого періоду.

 21. Особливості пізнавальної сфери в ранньому віці: сприймання, увага, пам’ять, мислення. Якісні і кількісні характеристики словникового запасу дітей раннього віку.

 22. Становлення Я-концепції у ранньому віці. Криза 3-х років: симптоми, шляхи подолання.

 23. Загальна характеристика психічного розвитку дошкільника.

 24. Гра як провідна діяльність і основний рушій розвитку в дошкільному дитинстві.

 25. Соціалізація та розвиток особистості у дошкільному віці. Ідентифікація та его-ідентичність.

 26. Готовність дитини до навчання у школі: основні критерії. Криза семи років.

 27. Навчання та когнітивний розвиток у молодшому шкільному віці. Причини та шляхи подолання шкільної неуспішності.

 28. Розвиток емоційно-вольової та мотиваційної сфер у молодшого школяра.

 29. Особливості психічного та особистісного розвитку в підлітковому віці. Моральний розвиток у підлітковому віці (Л. Кольберг, Л.І. Божович).

 30. Теоретичні підходи до проблеми підліткової кризи (Ст. Холл, Е. Шпрангер, В. Штерн, Ш. Бюлер, Е. Еріксон, Ж. Піаже, Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін).

 31. Акцентуації характеру в підлітковому віці.

 32. Чинники психічного розвитку в ранній юності. Внутрішня позиція і формування життєвих планів.

 33. Особистісне та професійне самовизначення в ранній юності. Етапи становлення професійного самовизначення.

 34. Психосоціальний розвиток у період ранньої дорослості.

 35. Професійна підготовка та вибір професійного шляху у ранньому дорослому віці.

 36. Сім’я і батьківство. Гендерна рівність, прийняття гендерних ролей та стратегії сімейного виховання.

 37. Середня дорослість: особливості емоційного та когнітивного розвитку.

 38. Причини та наслідки кризи середнього віку.

 39. Загальна характеристика періоду пізньої зрілості. Старіння: фізіологічні, психологічні та соціальні причини.

 40. Особистісний та соціальний розвиток у похилому віці. Екзистенційна криза: шляхи подолання.


ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З ПСИХОЛОГІЇ
КОМПЛЕКСНИЙ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ЕКСТЕРНАТНОЇ

ФОРМ НАВЧАННЯ

ОКР “БАКАЛАВР”

«Cоціальна психологія»

1. Предмет і завдання соціальної психології.

2. Місце соціальної психології у системі наукового пізнання.

3. Поняття «соціально-психологічного простору», «соціально-психологічних явищ» та «соціально-психологічної реальності» у соціальній психології.

4. Ознаки сучасної соціальної психології.

5. Функції соціальної психології.

6. Основні методи соціальної психології.

7. Етапи становлення української соціальної психології.

8. Статус особистості у структурі міжособистісних відносин. Складові статусу особистості: авторитет, престиж. Поняття «позиція особистості».

9. Поняття соціалізації особистості. Соціалізація як інкультурація. Соціалізація як інтерналізація. Соціалізація як адаптація. Соціалізація як конструювання соціальності.

10. Критерії соціалізованості особистості. Ресоціалізація особистості.

11. Стадії соціалізації.

12. Соціальні інститути соціалізації. Засоби соціалізації (традиційний, інституційний, міжособистісний, рефлексивний, стилізований).

13. Чинники та механізми соціалізації (наслідування, навіювання, соціальна фасилітація, чутки, інтеріоризація, рефлексія тощо). Форми соціалізації (цілеспрямована і стихійна).

14. Теорії соціалізації: біогенетичний, соціогенетичний, соціоекологічний (У. Бронфенбреннер), психоаналітичний підходи.

15. Сучасні теорії соціалізації (когнітивізм, ситуаціонізм, конструктивізм).

16. Види соціалізації: політична, економічна, статево-рольова.

17. Механізми соціальної регуляції поведінки: зовнішні і внутрішні; соціальні норми, соціальні установки (аттитюди), цінності, ціннісні орієнтації.

18. Девіантна поведінка: неузгодженість поведінки соціальним нормам і цінностям. Фактори девіантної поведінки. Теорія Е. Дюркгейма, Р. Мертона, культурологічні теорії (Т. Селліна, У. Міллера).

19. Поняття внутрішньоособистісного конфлікту. Специфіка, показники.

20. Типологія внутрішньоособистісних конфліктів. Причини виникнення внутрішньоособистісних конфліктів.

21. Поняття «атракція» (потяг), соціальна фасилітація, соціальна інгібіція, конформність підпорядкування, когнітивна реінтеграція як форми соціального впливу. Експерименти С. Мілгрема.

22. Теорії когнітивної відповідності (теорія структурного балансу Ф. Хайдера, комунікативних актів Т. Ньюкома, когнітивного дисонансу Л. Фестігнера, конгруентності Ч. Осгуда і П. Таненбаума).

23. Соціально-психологічні характеристики малої групи.

24. Класифікація малих груп.

25. Динаміка групоутворення.

26. Лідерство і керівництво. Стилі лідерства і керівництва.

27. Прийняття рішень. Різновиди особистісних профілів рішень.

28. Нормативна поведінка. Групові норми.

29. Груповий конформізм.

30. Нонконформна поведінка.

31. Групові рішення. Групомислення.

32. Поняття «соціально-психологічного клімату колективу». Показники СПК та чинники успішності міжособистісних стосунків у колективі.

33. Групова сумісність і згуртованість. Визначення індексу згуртованості групи.

34. Стадії формування згуртованої групи. Ознаки згуртованості.

35. Конфлікти. Типи конфліктів: між особистістю і групою, внутрігрупові, міжгрупові. Функції конфліктів.

36. Способи і методи подолання конфліктів. Шляхи вирішення конфліктів. Стратегії поведінки у конфліктній ситуації.

37. Великі групи. Суттєві ознаки великих груп. Структура великих груп. Види великих груп.

38. Метод соціометрії у вивченні міжособистісних відносин у групі.

39. Поняття про міжособистісні стосунки: соціальні стосунки, формальні і неформальні взаємини, соціальний контроль, офіційні взаємини, особистісні стосунки. Теорія «людських відносин» Е. Мейо.40. Роль як реалізація статусу і позиції особистості. Соціальна роль. Класифікації ролей (Дж. Міда, Т. Парсонса, Дж. Морено).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка