"Фінанси і кредит" 03050901 " Облік і аудит " Укладачі: Самофалов Петро Петрович, кандидат економічних наук, доцент, Квасова Ольга ПетрівнаСкачати 424.18 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір424.18 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Інститут післядипломної освіти

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК
Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення курсу

для слухачів за спеціальностями:

7.03050801"Фінанси і кредит"

7.03050901 " Облік і аудит "


Укладачі: Самофалов Петро Петрович,

кандидат економічних наук, доцент,

Квасова Ольга Петрівна

Київ-2013
Навчально-методичний комплекс для самостійного вивчення дисципліни «Управлінський облік» (укладачі П.П. Самофалов, кандидат економічних наук, доцент; О.П.Квасова) для слухачів за спеціальностями: 7.03050801 Фінанси і кредит" та 7.03050901 "Облік і аудит"Рекомендовано до друку навчально-методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка(протокол №5 від 8 січня 2013 року)


ЗМІСТ

 1. Вступ

 2. Навчально-тематичний план дисципліни

 3. Зміст дисципліни за темами

 4. Плани лекцій

 5. Плани семінарських (практичних) занять

 6. Самостійна робота студентів

 7. Індивідуально-консультативна робота

 8. Методики активізації процесу навчання

 9. Завдання для виконання контрольної роботи

 10. Система підсумкового контролю знань

 11. Рекомендована література


1. Вступ

Сучасний етап розвитку ринкових відносин в Україні характеризується суттєвими якісними і кількісними змінами у системі управління і потребує подальшого розвитку інформаційних систем суб’єктів підприємницької діяльності. Реформування бухгалтерського обліку в Україні дало поштовх створенню систем управлінського обліку з метою забезпечення менеджерів різних рівнів на підприємстві необхідною оперативною інформацією для розробки стратегії і тактики управління.

Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” юридично закріпив існування управлінського обліку в Україні і дав йому наступне визначення: “Внутрішньогосподарський (управлінський) облік – система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством”. При цьому підприємство самостійно розробляє систему і форми управлінського обліку.

Як свідчить міжнародна практика впровадження системи управлінського обліку на підприємстві вимагає деяких організаційних змін у структурі підприємства, перегляду документопотоків, удосконалення обліку і калькулювання собівартості продукції, визначення центрів відповідальності, використання бюджетів. Це вимагає вивчення студентами економічних спеціальностей дисципліни “Управлінський облік”.

Метою дисципліни є формування системи знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Завдання дисципліни полягає у набутті вмінь застосовувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Предметом дисципліни «Управлінський облік» є витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання.

Зміст дисципліни розкривається в таких темах: 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.

 2. Склад витрат виробництва.

 3. Класифікація і поведінка витрат.

 4. Методи обліку і калькулювання витрат.

 5. Облік і калькулювання за повними витратами.

 6. Облік і калькулювання за змінними витратами.

 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами.

 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

 10. Бюджетування і контроль.

 11. Облік і контроль за центрами відповідальності.

 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.2. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


п/п

Тема

Лекції

Сем.

СРС

Разом

1.

Мета, зміст і організація управлінського обліку.

1

-

10

11

2.

Склад витрат виробництва.

1

0,5

10

11,5

3

Класифікація і поведінка витрат.

1

0,5

10

11,5

4.

Методи обліку і калькулювання витрат.

2

0,5

10

12,5

5.

Облік і калькулювання за повними витратами.

1

-

10

11

6.

Облік і калькулювання за змінними витратами.

1

1

15

17

7.

Облік і калькулювання за нормативними витратами.

2

0,5

10

12,5

8.

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

1

1

10

12

9.

Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

1

0,5

15

16,5

10.

Бюджетування і контроль.

1

0,5

10

11,5

11.

Облік і контроль за центрами відповідальності.

1

0,5

10

11,5

12.

Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.

1

0,5

10

11,5
Разом (годин):

14

6

130

150


3. Зміст дисципліни за темами

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.

Управлінський облік як джерело інформації для прийняття управлінських рішень. Інформація, що використовується в управлінському обліку. Облікові та необлікові джерела інформації. Взаємозв’язок між функціями управління та системою обліку на стадії планування, організаційної роботи, стимулювання, контролю і регулювання, обміну інформацією.

Завдання управлінського обліку.

Етапи розвитку управлінського обліку: І етап – узагальнення фактичних витрат з метою калькулювання собівартості продукції, становлення стандарт-косту; ІІ етап – розвиток директ-костингу, а також обліку і контролю за центрами відповідальності: ІІІ етап – виділення управлінського обліку у самостійну систему і перетворення його у стратегічний облік.

Схеми організації управлінського обліку: інтегрована (моністична) – автономна (замкнута); схема повного включення витрат у собівартість продукції – схема неповного включення витрат у собівартість продукції (директ-костинг); облік фактичних (історичних) витрат – облік стандартних витрат (стандарт-кост).

Основні етапи проектування схеми управлінського обліку на підприємстві: вивчення організаційної структури підприємства; вивчення характеру продукції (робіт, послуг); визначення схеми обліку і калькулювання собівартості; визначення підходів до змінних і постійних витрат, розробка системи контролю витрат; вибір схеми організації управлінського обліку; розробка схеми документообігу; визначення центрів відповідальності, розробка бюджетів та контроль їх виконання.Тема 2. Склад витрат виробництва

Визнання витрат згідно П(С)БО 16 “Витрати”, елемент витрат, об’єкт витрат. Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати. Узагальнення витрат на рахунках 8 класу “Витрати за елементами” та 9 класу “Витрати діяльності” Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.Тема 3. Класифікація і поведінка витрат.

Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень. Витрати релевантні - нерелевантні. Змінні, напівзмінні, напівпостійні, постійні витрати, їх графіки та рівняння. Змішані витрати, їх графік та рівняння. Маржинальні та середні витрати. Дійсні та можливі витрати.

Класифікація витрат для контролю та регулювання діяльності підприємства: контрольовані та неконтрольовані, регульовані та нерегульовані, планові та фактичні.

Класифікація витрат для обліку запасів та визначення фінансових результатів: витрати на продукцію – витрати періоду, прямі витрати – непрямі витрати, основні витрати – накладні витрати, вичерпані витрати – невичерпані витрати.

Класифікація витрат за економічними елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

Класифікація витрат за статтями калькуляції.

Класифікація витрат у податковому обліку.

Поведінка витрат. Поняття релевантності, релевантний діапазон. Вплив управління на поведінку витрат. Обов’язкові витрати. Дискреційні витрати.

Функція та оцінка витрат. Методи оцінки витрат: метод технологічного аналізу (інженерний метод), метод аналізу рахунків, метод вищої – нижчої точки, метод візуального пристосування, метод найменших квадратів, суть цих методів, переваги та недоліки, сфера застосування. Статистичні методи оцінки витрат.

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат.

Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання собівартості продукції.

Постійні і змінні загальновиробничі витрати, іх розподіл, база розподілу. Встановлення переліку і складу загальновиробничих витрат.

Розподіл витрат між підрозділами. Розподіл витрат обслуговуючих підрозділів. Метод прямого розподілу. Метод послідовного розподілу. Метод взаємних послуг. Метод одночасного розподілу. Недорозподілені накладні витрати. Зайворозподілені накладні витрати.

Основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: нормативний, попередільний, позамовний.

Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, його суть, сфера застосування. Однопередільний (простий) метод калькулювання собівартості продукції. Використання елементів нормативного методу у попередільному методі. Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання при попередільному методі. Встановлення переліку переділів, фаз, стадій виробництва за якими здійснюється облік витрат і калькулювання собівартості продукції.

Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, його суть, сфера застосування. Карта аналітичного обліку витрат, система нумерації замовлень, зразкова схема групування замовлень. Визначення фактичної собівартості одиниці виробів або робіт. Використання елементів нормативного методу у позамовному методі. Розподіл загальновиробничих витрат. Бухгалтерські проводки при позамовному методі калькулювання собівартості продукції.

Калькулювання на основі діяльності, його суть, сфера застосування. Сукупність однорідних витрат, ставка накладних витрат на одиницю фактора витрат. Стадії калькулювання на основі діяльності: перша – групування накладних витрат в однорідні сукупності, друга – включення накладних витрат в собівартість виробів із використанням ставки на одиницю фактора витрат.

Цільове калькулювання, його суть, сфера застосування. Визначення ціни продукції, максимально допустима собівартість одиниці продукції, розрахункова собівартість.
Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами.

Організація зведеного обліку витрат за різних методів обліку. Методика і техніка калькуляційних розрахунків. Історія розвитку методів обліку витрат і калькулювання повної собівартості продукції в країнах з ринковою економікою.

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. Фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати, надзвичайні витрати.

Собівартість продукції і собівартість одиниці продукції. Виробнича та повна собівартість продукції (робіт, послуг), їх склад. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами.

Проблеми сучасного управлінського обліку. Необхідність і можливість переходу від обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної собівартості.

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції по системі директ-кост, його суть, сфера застосування. Особливості простого і розвинутого директ-косту.

Звіт про доходи і витрати, складений за методом маржинального доходу. Маржинальний дохід, чистий дохід (збиток). Вплив калькулювання змінних витрат на прибуток. Переваги та недоліки калькулювання за змінними витратами.Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами.

Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, його суть, сфера застосування. Облік витрат за окремо діючими нормами, урахування відхилень, виявленні місць, причин і винуватців відхилень. Облік зміни норм. Складання і періодичне коригування нормативної калькуляції. Визначення фактичної собівартості.

Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні прямі витрати на оплату праці, нормативні загальновиробничі витрати.

Стандарт-кост. Бухгалтерські проводки при використанні системи стандарт-кост.

Відхилення прямих матеріальних витрат: за рахунок ціни матеріалів; за рахунок використання матеріалів.

Відхилення прямих витрат на оплату праці: за рахунок тарифної ставки; за рахунок продуктивності праці.

Відхилення змінних виробничих накладних витрат: за рахунок ставки розподілу змінних накладних витрат; за рахунок продуктивності праці.

Відхилення постійних виробничих накладних витрат із-за виконання бюджету та зміни обсягу виробництва. Контрольоване відхилення.

Дослідження відхилень: повторювальність відхилень; контрольованість; позитивні відхилення; вартість та користь відхилення.

Суть управління за відхиленнями. Аналіз відхилень як засіб контролю витрат.Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

Мета та методи аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток”.

Аналіз беззбитковості. Точка беззбитковості. Розрахунок точки беззбитковості за допомогою рівняння. Точка беззбитковості у грошових та натуральних одиницях. Маржинальний доход на одиницю. Коефіцієнт маржинального доходу.

Аналіз на основі прибутку після оподаткування.

Графічний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Графік беззбитковості. Графік «прибуток-обсяг». Графік маржинального доходу.

Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та (або) обсягу реалізації. Запас міцності. Коефіцієнт запасу міцності. Показник запасу міцності.

Порівняння звітів про прибуток. Диференційний аналіз. Структура витрат. Порівняння маржинального доходу. Операційний важіль.

Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток”.Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

Прийняття рішення і релевантність облікової інформації. Вибір мети (постановка проблеми), визначення можливих варіантів дії, збір даних про альтернативи, аналіз альтернатив, прийняття рішення.

Виробнича потужність: теоретична, практична, нормальна.

Прийняття рішень в умовах невизначеності. Класифікація подій. Дерево рішень. Стандартне відхилення від очікуваних величин. Вартість додаткової інформації.

Рішення про спеціальне замовлення: маржинальний дохід; диференційний аналіз релевантних доходів та витрат; врахування можливих витрат при відсутності вільної потужності; врахування можливих довгострокових наслідків прийняття управлінських рішень.

Рішення про розширення чи скорочення сегментів.

Рішення про виробництво чи купівлю комплектуючих виробів. Визначення релевантної виробничої собівартості компоненту; диференційний аналіз витрат, врахування якісних факторів.

Рішення про оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень. Обробка та підготовка інформації для прийняття рішень в умовах кількох обмежень. Визначення змінних величин. Визначення цільової функції та побудова її рівняння. Визначення обмежень та побудова їх рівнянь. Рішення моделі лінійного програмування. Розв’язання простої системи рівнянь. Графічний підхід. Аналіз рішення.

Рішення щодо ціноутворення. Життєвий цикл. Характерні риси основних типів ринку. Економічна модель ціноутворення. Встановлення оптимальної ціни реалізації. Обмеження економічної моделі ціноутворення на основі витрат. Відсоток націнки. Базові витрати. Розрахунок змінних виробничих витрат. Розрахунок націнки на основі повної виробничої собівартості. Розрахунок націнки на основі загальних змінних витрат. Розрахунок націнки на основі повних витрат.

Тема 10. Бюджетування і контроль.

Стратегічне планування. Бюджетування та види бюджетів.

Зведений бюджет. Операційні бюджети. Фінансові бюджети.

Складання та узгодження бюджетів. Бюджет продажу. Бюджет виробництва. Бюджет використання матеріалів. Бюджет придбання матеріалів. Бюджет очікуваних витрат за придбані матеріали. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих накладних витрат. Бюджет собівартості виробленої продукції. Бюджет адміністративних витрат. Бюджет витрат на збут. Бюджетний звіт про прибуток. Бюджет грошових коштів. Бюджетний баланс.

Бюджетування через прирощення. Бюджетування “з нуля”.

Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень. Управління за відхиленнями за допомогою бюджетів. Звіт про виконання. Відхилення внаслідок планування. Відхилення внаслідок діяльності. Гнучкий бюджет. Відхилення від гнучкого бюджету. Відхилення за рахунок обсягу діяльності. Методика обрахунку відхилень від бюджету за рахунок продажу в умовах різних систем калькулювання.Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності.

Центр відповідальності, принципи їх діяльності. Облік відповідальності. Центр витрат. Центр прибутку. Центр інвестицій. Взаємозв’язок звітів центрів відповідальності різних рівнів управління.

Оцінка діяльності центрів інвестицій. Прибутковість інвестицій. Піраміда Дюпона. Збільшення прибутку шляхом збільшення витрат. Збільшення прибутку шляхом зниження витрат. Зменшення активів. Залишковий прибуток. Плата за капітал.

Трансфертне ціноутворення. Функції та методи визначення трансфертних цін. Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу.Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.

Визначення бухгалтерського та управлінського обліку. Порівняння бухгалтерського та управлінського обліку: обов’язковість, користувачі, нормативна база, точність, масштаби обліку, часовий інтервал, інтервал подання інформації, вимірники, доступність даних, рівняння бухгалтерського і управлінського обліку.


4. Плани лекцій

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.

 1. Джерела інформації для управлінського обліку.

 2. Взаємозв’язок між функціями управління та системою обліку.

 3. Етапи розвитку управлінського обліку.

 4. Схеми організації управлінського обліку.

 5. Стадії проектування системи управлінського обліку.

Тема 2. Склад витрат виробництва.

 1. Визнання витрат згідно П(С)БО 16 “Витрати”.

 2. Елемент витрат, об’єкт витрат.

 3. Прямі матеріальні витрати.

 4. Прямі витрати на оплату праці.

 5. Інші прямі витрати.

 6. Загальновиробничі витрати.

 7. Узагальнення витрат на рахунках 8 класу «Витрати за елементами» та 9 класу «Витрати діяльності» Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат.

 1. Визнання витрат та основи їх класифікації.

 2. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.

 3. Класифікація витрат для здійснення контролю та регулювання діяльності

 4. Класифікація витрат для обліку запасів та визначення фінансових результатів

 5. Класифікація витрат за економічними елементами.

 6. Класифікація витрат за статтями калькуляції.

 7. Класифікація витрат у податковому обліку.

 8. Функція та оцінка витрат.

 9. Методи оцінки витрат.

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат.

 1. Постійні і змінні загальновиробничі витрати, іх розподіл, база розподілу.

 2. Розподіл витрат між підрозділами.

 3. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, його суть, сфера застосування.

 4. Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, його суть, сфера застосування.

 5. Калькулювання на основі діяльності, його суть, сфера застосування.

6. Цільове калькулювання, його суть, сфера застосування.

Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами.

 1. Собівартість продукції і собівартість одиниці продукції.

 2. Виробнича та повна собівартість продукції (робіт, послуг), їх склад.

 3. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг).

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами.

 1. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції по системі директ-костинг, його суть, сфера застосування.

 2. Маржинальний дохід, чистий дохід (збиток).

 3. Вплив калькулювання змінних витрат на прибуток.

 4. Переваги та недоліки калькулювання за змінними витратам.

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами.

 1. Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, його суть, сфера застосування.

 2. Нормативні прямі матеріальні витрати.

 3. Нормативні прямі витрати на оплату праці.

 4. Нормативні загальновиробничі витрати.

 5. Суть управління за відхиленнями.

 6. Аналіз відхилень як засіб контролю витрат.

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

 1. Мета та методи аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток».

 2. Точка беззбитковості, її розрахунок. Аналіз на основі прибутку після оподаткування.

 3. Графічний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

 4. Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та (або) обсягу реалізації.

 5. Порівняння звітів про прибуток.

 6. Операційний важіль.

 7. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток».

Тема 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

 1. Прийняття рішення і релевантність облікової інформації.

 2. Рішення про спеціальне замовлення.

 3. Рішення про розширення чи скорочення сегментів діяльності.

 4. Рішення про виробництво чи купівлю комплектуючих виробів.

 5. Рішення про оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.

 6. Рішення щодо ціноутворення.

Тема 10. Бюджетування і контроль.

 1. Бюджетування та види бюджетів.

 2. Складання та узгодження бюджетів.

 3. Бюджетування через прирощення, бюджетування «з нуля».

 4. Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень.

 5. Управління за відхиленнями за допомогою бюджетів.

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності.

 1. Центри відповідальності, принципи їх діяльності.

 2. Дослідження відхилень: повторювальність відхилень; контрольованість; позитивні відхилення; вартість та користь відхилення.

 3. Оцінка діяльності центрів відповідальності.

 4. Трансфертне ціноутворення.

Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.

 1. Бухгалтерський і управлінський облік, їх сутність.

 2. Обов’язковість, користувачі, нормативна база, точність бухгалтерського і управлінського обліку.

 3. Масштаби обліку, часовий інтервал, інтервал подання інформації, вимірники, доступність даних, рівняння бухгалтерського і управлінського обліку.

5.Плани семінарських (практичних) занять
Заняття 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.

 1. Місце управлінського обліку в системі управління підприємством.

 2. Проектування системи управлінського обліку на підприємстві.

 3. Перспективи розвитку управлінського обліку в Україні.

Рекомендована література: (1, 4, 5, 6, 7).

Основні терміни: бухгалтерський облік, управлінський облік, управління підприємством.Заняття 2. Склад витрат виробництва.

 1. Визнання витрат згідно П(С)БО 16 «Витрати», елемент витрат, об’єкт витрат. Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.

 2. Узагальнення витрат на рахунках 8 класу «Витрати за елементами» та 9 класу «Витрати діяльності» Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

Рекомендована література: (1, 4, 5, 6, 7).

 1. Основні терміни: Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.

Заняття 3. Класифікація і поведінка витрат.

 1. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень і планування.

 2. Класифікація витрат згідно П(С)БО 16 “Витрати” та їх узагальнення на рахунках 8 класу ”Витрати за елементами” та 9 класу ”Витрати діяльності” Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

 3. Порівняння складу витрат у бухгалтерському та податковому обліку.

Рекомендована література: ( 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10).

Основні терміни: витрати, класифікація витрат, елемент витрат, релевантні витрати, постійні та змінні витрати, диференційні витрати, маржинальні та середні витрати, планові та фактичні витрати.

Заняття 4. Методи обліку і калькулювання витрат.

1. Визначення об’єктів витрат і об’єктів калькулювання собівартості продукції.


2. Види та методи калькулювання собівартості продукції.

3. Основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції: нормативний, попередільний і позамовний.

5. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції по системі директ-костинг, оптимізація витрат, обсягу та прибутку.

6. Бухгалтерські проводки при калькулюванні собівартості продукції.

7. Проблеми удосконалення обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг та шляхи їх вирішення.

Рекомендована література: ( 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16).Основні терміни: об’єкти витрат, об’єкти калькулювання собівартості продукції, розподіл витрат, собівартість продукції, основні методи калькулювання собівартості продукції: нормативний, позамовний, попередільний; калькулювання на основі діяльності, цільове калькулювання, управління за відхиленнями.

Заняття 5. Облік і калькулювання за повними витратами.

 1. Організація зведеного обліку витрат за різних методів обліку. Методика і техніка калькуляційних розрахунків.

 2. Історія розвитку методів обліку витрат і калькулювання повної собівартості продукції в країнах з ринковою економікою.

 3. Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. Фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати, надзвичайні витрати.

Рекомендована література: ( 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16).

Основні терміни: Повна собівартість, Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. Фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, інші витрати, надзвичайні витрати.

Заняття 6. Облік і калькулювання за змінними витратами.

 1. Проблеми сучасного управлінського обліку.

 2. Необхідність і можливість переходу від обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної собівартості.

 3. Особливості простого і розвинутого директ-косту.

 4. Переваги та недоліки калькулювання за змінними витратами.

 5. Звіт про доходи і витрати, складений за методом маржинального доходу.

Рекомендована література: ( 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16).

Основні терміни: Директ-кост, маржинальний дохід, чистий дохід (збиток).

Заняття 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами.

 1. Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, його суть, сфера застосування.

 2. Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні прямі витрати на оплату праці, нормативні загальновиробничі витрати.

 3. Дослідження відхилень: повторювальність відхилень; контрольованість; позитивні відхилення; вартість та користь відхилення.

 4. Суть управління за відхиленнями. Аналіз відхилень як засіб контролю витрат.

Рекомендована література: ( 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16).

Основні терміни: Нормативний метод, стандарт-кост, управління за відхиленнями.

Заняття 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.

 1. Визначення точки беззбитковості.

 2. Розрахунок запасу міцності.

 3. Визначення точки беззбитковості при виробництві декількох видів продукції.

Рекомендована література: (5, 6, 7)

Основні терміни: точка беззбитковості, запас міцності, операційний важіль.

Заняття 9. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень.

 1. Етапи прийняття управлінських рішень та релевантність облікової інформації.

 2. Розрахунки теоретичної, практичної та нормальної виробничої потужності, їх застосування в управлінському обліку.

 3. Методи оцінки витрат. Оцінка витрат за допомогою методу аналізу рахунків та вищої-нижчої точки.

 4. Прийняття рішень про обсяг виробництва, про спеціальне замовлення, про розширення або скорочення сегментів діяльності, про виготовлення чи купівлю комплектуючих виробів, про оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень, щодо ціноутворення.

Рекомендована література: ( 5, 6, 14, 15)

Основні терміни: прийняття рішення, релевантність облікової інформації.

Заняття 10. Бюджетування і контроль.

 1. Складання та узгодження планів та бюджетів.

 2. Бюджетування “з нуля”, бюджетування через приріст.

 3. Статичний та динамічний (гнучкий) бюджет.

 4. Аналіз відхилень

Рекомендована література: ( 5, 6, 8)

Основні терміни: планування, бюджетування, план, бюджет, статичний бюджет. Гнучкий бюджет, бюджетування “з нуля”, бюджетування через приріст, аналіз відхилень, контроль відхилень, управління за відхиленнями.

Заняття 11. Облік і контроль за центрами відповідальності.

 1. Центри відповідальності, взаємозв’язок їх звітів на різних рівнях управління.

 2. Визначення відхилень прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, загальновиробничих витрат.

 3. Встановлення трансфертних цін.

Рекомендована література: (5, 6)

Основні терміни: центри відповідальності, центри витрат, центри прибутку, центри інвестицій, контроль діяльності центрів відповідальності.

Заняття 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.

 1. Основні відмінності управлінського і фінансового обліку.

 2. Управлінський облік як система обробки та підготовки інформації для менеджерів всередині підприємства.

 3. Рекомендована література: ( 3, 4, 5, 6, 11, 12, 16).

Основні терміни: управлінський облік, фінансовий облік, обов’язковість, користувачі, нормативна база, точність, масштаби обліку, часовий інтервал, інтервал подання інформації, вимірники, доступність даних, рівняння бухгалтерського і управлінського обліку.
6.Самостійна робота студентів

Відповідно до робочого навчального плану на індивідуальне опрацювання студентами виносяться деякі питання навчально-тематичного плану.

Форма контролю за якістю індивідуальної роботи студентів є підсумковий контроль, який проводиться з метою виявлення та оцінювання результатів навчання в цілому.
7. Індивідуально-консультативна робота

Індивідуальні завдання є однією з форм навчального процесу, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів. Дієвою формою поглиблення, узагальнення та закріплення знань є підготовка та написання рефератів і фіксованих доповідей.


Теми рефератів та фіксованих доповідей:

 1. Роль обліку в управлінні підприємством.

 2. Суть і функції управлінського обліку.

 3. Базові моделі управлінського обліку.

 4. Взаємозв’язок функцій управління та управлінського обліку.

 5. Порівняння управлінського та фінансового обліку.

 6. Етапи розвитку управлінського обліку.

 7. Організація управлінського обліку на підприємстві.

 8. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.

 9. Групування і облік витрат за економічними елементами.

 10. Групування і облік витрат за статтями калькуляції.

 11. Процес підготовки і прийняття рішень.

 12. Опис поведінки витрат, функції витрат та методи їх визначення.

 13. Визначення функції витрат за методом аналізу рахунків.

 14. Система виробничого обліку.

 15. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.

 16. Система обліку і калькулювання за замовленнями.

 17. Система обліку і калькулювання за процесами.

 18. Система обліку і калькулювання на основі діяльності.

 19. Облік і калькулювання за системою директ-кост.

 20. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами.

 21. Цільове калькулювання.

 22. Проблеми вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 23. Розподіл витрат допоміжних підрозділів.

 24. Мета та методи аналізу "витрати, обсяг, прибуток".

 25. Графічний аналіз взаємозв'язку "Витрати, обсяг, прибуток".

 26. Аналіз варіантів альтернативних рішень.

 27. Рішення про спеціальне замовлення.

 28. Рішення про виробництво чи купівлю комплектуючих виробів.

 29. Рішення про розширення чи скорочення сегментів діяльності.

 30. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.

 31. Цінові рішення.

 32. Інвестиційні проекти та стадії їх аналізу.

 33. Методи оцінки інвестиційних проектів та програм.

 34. Суть бюджетування. Види бюджетів.

 35. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень.

 36. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація.8. Методики активізації процесу навчання
З метою активізації навчального процесу при вивченні дисципліни застосовуються такі методи, як проблемні лекції, практичні заняття із застосуванням задач з порядком складання фінансової звітності, розрахунків, семінари – дискусії; підсумкові оцінювання знань студентів з урахуванням поточної успішності.

АБО:


Активізація навчально-виховного процесу вимагає усі форми навчальної роботи. Пропоновані інструменти , засоби і прийоми та методичні вказівки спрямовані на оволодіння теорією, методологією і практичними навиками дослідницької діяльності. Комплекс методичних рекомендацій до кожного семінарського заняття та організації самостійної роботи охоплюють пропоновану тематику наукових рефератів, контрольних проблемно поставлених запитань і тестових завдань. Практичні завдання передбачають оволодіння методологією науково-дослідної діяльності, дотримання алгоритму підготовки структурних елементів магістерських робіт. Організація навчально-наукового пошуку передбачає вдосконалення роботи з документами й літературними джерелами, аналіз та узагальнення показників статистики, ведення досліджень, їх узагальнення й використання.
9. Завдання для виконання контрольної роботи

Мета контрольної роботи:

1. Вивчення нормативних документів щодо обліку витрат та їх класифікації, калькулювання собівартості продукції.

2. Набуття навичок щодо обробки та підготовки інформації для аналізу беззбитковості виробництва, прийняття операційних і довгострокових рішень, складання бюджетів та здійснення контролю за їх виконанням, визначення центрів відповідальності.

3. Набуття навичок складання документів для системи управлінського обліку та розробки документопотоків на підприємстві.

4. Набуття навичок застосування обліку в управлінні підприємством.

Послідовність виконання контрольної роботи .

1. Студент повинен вибрати підприємство для якого буде розробляти систему управлінського обліку.

2. Вивчається структура підприємства для якого створюється система управлінського обліку або створюється нове підприємство.

3. Вивчається продукція, яку виготовляє підприємство (вибирається один вид продукції), а також технологічні процеси її виготовлення.

4. Вибирається варіант організації системи управлінського обліку. Розглядаються наступні основні можливі варіанти: окремий структурний підрозділ (визначити підпорядкування), чи у складі бухгалтерії. Для цього слід оцінити переваги і недоліки варіантів згідно задач служби, які показані у таблиці 1. Виконання задач оцінити по п’ятибальній шкалі. Методику оцінки розробити. Дані занести в таблицю 1.
Таблиця 1
Задачі служби

Кількість балів

Окремий підрозділ

Група у складі бухгалтерії

1.

Здійснення оперативного збору, обробки та підготовки інформації2.

Вивчення витрат3.

Деталізація інформації щодо витрат4.

Удосконалення документопотоків5.

Застосування інформаційних систем і комп’ютерних технологій6.

Зв’язок з іншими структурними підрозділами7.

Ділові стосунки співробітників підрозділу


Всього:5. Визначаються задачі системи управлінського обліку на підприємстві. Згідно із задачами формується склад служби управлінського обліку. Можливий склад служби наведений нижче.

- начальник служби (відділу, групи тощо);

- бухгалтери-аналітики (куратори адміністративного апарату);

- бухгалтери-аналітики (куратори цехів, дільниць, бригад);

- бухгалтер-методолог по управлінському обліку;

- спеціаліст по інформаційним системам;

- спеціаліст по комп’ютерним технологіям.
Рис. 1. Організаційна структура підприємства

6. Визначити основні елементи витрат на продукцію за якими доцільно (можливо) накопичувати інформацію. Для цього використати Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, рахунки 8 класу “Витрати за елементами”, 9 класу “Витрати діяльності” Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.

7. Визначити кількість одиниць продукції, що можна реалізувати в регіоні (регіон вибрати самостійно). Визначити витрати на одиницю продукції в розрізі синтетичних рахунків, субрахунків, а також аналітичних рахунків.

8. Провести розподіл витрат на постійні та змінні. Дані занести у таблицю. Визначити функцію витрат за допомогою методу аналізу рахунків.п/п

Найменування витрат

Рахунок

Загальні витрати

Постійні витрати

Змінні витрати

Змінні витр. на од. продукції

Всього
9. Розглянути схему технологічного процесу. Здійснити розподіл витрат за структурними підрозділами (центрами відповідальності). Вибрати схему калькулювання собівартості продукції

10. Визначити витрати за якими можливо (необхідно) встановлювати стандарти з метою калькулювання на основі стандартних витрат. Встановити стандарти, можливі відхилення.

11. Визначити центри відповідальності на підприємстві.

12. Розробити систему документопотоків. Для чого:

- визначити і розкрити вимоги до інформації (своєчасність, достовірність, релевантність, корисність, повнота, зрозумілість, регулярність). • визначити необхідні види документів.

13. Визначити взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку.

14. Зробити висновок щодо доцільності створення системи управлінського обліку на підприємстві.


11, Система підсумкового контролю знань
Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Управлінський облік» здійснюється у формі іспиту. Іспит проводиться в письмовій формі по білетах, укладених на основі програми курсу і затверджених кафедрою. Під час іспиту не дозволяється користуватися конспектами, підручниками, довідниками.

Структура білету для складання письмового іспиту наступна: 1. Теоретичне питання.

 2. Теоретичне питання.

 3. Задача-ситуація.

Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми курсу «Управлінський облік»:  1. Роль обліку в управлінні підприємством.

  2. Суть і функції управлінського обліку.

  3. Базові моделі управлінського обліку.

  4. Взаємозв’язок функцій управління та управлінського обліку.

  5. Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку.

  6. Етапи розвитку управлінського обліку.

  7. Організація управлінського обліку на підприємстві.

  8. Роль бухгалтера-аналітика на підприємстві.

  9. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень.

  10. Класифікація витрат для оцінки запасів та визначення фінансового результату.

  11. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю та регулювання.

  12. Групування і облік витрат за економічними елементами.

  13. Групування і облік витрат за статтями калькуляції.

  14. Мета та завдання обліку витрат.

  15. Об'єкти обліку витрат, об’єкти калькулювання.

  16. Характеристика рахунків для обліку матеріальних витрат.

  17. Характеристика рахунків для обліку витрат на оплату праці.

  18. Характеристика рахунків для обліку відрахувань на соціальні заходи.

  19. Характеристика рахунків для обліку загальновиробничих витрат.

  20. Характеристика рахунків для обліку адміністративних витрат.

  21. Характеристика рахунків для обліку витрат на збут.

  22. Процес підготовки і прийняття рішень.

  23. Опис поведінки витрат, функції витрат та методи їх визначення.

  24. Визначення функції витрат за методом аналізу рахунків.

  25. Визначення функції витрат за методом вищої-нижчої точки.

  26. Система виробничого обліку.

  27. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.

  28. Характеристика основних методів калькулювання собівартості продукції.

  29. Система обліку і калькулювання за замовленнями.

  30. Система обліку і калькулювання за процесами.

  31. Система обліку і калькулювання на основі діяльності.

  32. Облік і калькулювання за системою директ-кост.

  33. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами.

  34. Цільове калькулювання.

  35. Проблеми вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

  36. Розподіл витрат допоміжних підрозділів.

  37. Мета та методи аналізу "витрати, обсяг, прибуток".

  38. Аналіз "витрати, обсяг, прибуток" на основі прибутку після оподаткування.

  39. Точка беззбитковості та її розрахунок за допомогою рівнянь.

  40. Графічний аналіз взаємозв'язку "Витрати, обсяг, прибуток".

  41. Аналіз чутливості прибутку до змін обсягу діяльності.

  42. Аналіз "витрати, обсяг, прибуток" в умовах виробництва декількох видів продукції.

  43. Аналіз варіантів альтернативних рішень.

  44. Рішення про спеціальне замовлення.

  45. Рішення про виробництво чи купівлю комплектуючих виробів.

  46. Рішення про розширення чи скорочення сегментів діяльності.

  47. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.

  48. Цінові рішення.

  49. Суть бюджетування. Види бюджетів.

  50. Гнучкі і фіксовані бюджети.

  51. Складання та взаємоузгодження бюджетів.

  52. Бюджетування через приріст, бюджетування "з нуля".

  53. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень.

  54. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація.

  55. Облік за центрами відповідальності.

  56. Облік відповідальності на основі стандартних витрат.

  57. Класифікація та контроль відхилень.

Приклад типових завдань, що виноситься на іспит: 1. Суть, значення та завдання управлінського обліку.

 2. Система обліку і калькулювання за замовленнями.


Задача-ситуація.

ТОВ «Кассіопея» 2 роки тому закупило сировину на суму 3000 грн., яку на сьогодення ні продати, ні використати на виробництво продукції не було можливості. Однак, поступило замовлення на 700 виробів із цієї сировини. Замовник готовий платити по 10 грн. за виріб. Витрати “Кассіопеї” на виготовлення виробів складуть 6000 грн. Чи доцільно ТОВ “Кассіопея” приймати замовлення?

Оцініть правильність прийнятого рішення.
Задача-ситуація

Підприємство протягом місяця виконувало чотири замовлення. Витрати на виконання замовлень склали:Витрати

Замовлення №1

Замовлення №2

Замовлення №3

Замовлення №4

Прямі матеріальні витрати

2890

6240

5720

2660

Прямі витрати на оплату праці

720

1820

1490

710

Інші прямі витрати

1100

2890

1650

1250

Накладні витрати

460

1350

920

640

Замовлення №№ 1, 3, 4 були завершені.

Продукція за замовленнями №№ 1,4 була відвантажена замовникам.

1. Скласти калькуляцію за замовленнями.

2. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції, пов’язані з виготовленням і реалізацією продукції.


Задача-ситуація


ТОВ «Кассіопея» за результатами діяльності в 201_ році має такі показники:

тис. грн.

Дохід від реалізації

150

Змінні витрати на збут

15

Змінні адміністративні витрати

12

Постійні витрати на збут

20

Постійні адміністративні витрати

5

Постійні загальновиробничі витрати

10

Змінні загальновиробничі витрати

5

Прямі витрати на сировину і матеріали

50

Прямі витрати на оплату праці

20

При цьому змін в залишках запасів не було.

А. Складіть звіт за методом калькулювання на основі змінних витрат.

Б. Складіть звіт за методом калькулювання на основі повних витрат.

Задача-ситуація


Обсяг реалізації продукції ТОВ «Кассіопея» становив 6000 одиниць, ціна реалізації – 12 грн. за одиницю, змінні витрати – 7 грн. на одиницю продукції, постійні витрати – 20000 грн.

А. Побудуйте графік беззбитковості, покажіть на ньому точку беззбитковості.

Б. Визначте аналітично точку беззбитковості в натуральних та грошових одиницях, використовуючи для цього показник маржинального доходу та коефіцієнт маржинального доходу.

В. Визначте запас міцності при реалізації 5000 одиниць продукції.


12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА*


 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, прийнятий 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ //Бухгалтерський облік і аудит. – 1999. - № 6. – С.9-13.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.

 3. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” /Ф.Ф.Бутинець, Л.В.Чижевська, Н.В.Герасимчук.- Житомир: ЖІТІ.

 4. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра.

 5. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. М.: Аудит, ЮНИТИ.

 6. Карпова Т.П., Управленческий учет: Учебник для вузов. - М.:Аудит, ЮНИТИ.

 7. Управленческий учет / Под. Ред. В.Палия и Р. Вандер Вила, - М.: Инфра – М.

 8. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д.Шеремета.- М.: ФБК – ПРЕСС.

 9. Управлінський облік. Збірник задач і вправдля студентів спеціальності 7050106 “Облік і аудит”/Н.М.Малюга, І.А.Белоусова, Н.В.Герасимчук, Т.В.Давидюк: 2-е вид. перероб. і доп., За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця – Житомир: ЖІТІ.

 10. Хорнгрен Ч., Фостер Г. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. - М.: Финансы и статистика.

 11. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран. - М.: Финансы и статистика.

 12. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. - М.: Финансы и статистика.

Примітка: *Вказані підручники і посібники мають бути видані починаючи з 2001 року і пізніше.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка