Додаткові програми кандидатських іспитів зі спеціальностей 25. 00. 01 – теорія та історія державного управління Антонової Олени РостиславівниСкачати 321.96 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір321.96 Kb.
Додаток

до рішення Вченої ради

Національної академії

від 24 квітня 2014 року, протокол № 211/4-6
ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

кандидатських іспитів зі спеціальностей
25.00.01 – теорія та історія державного управління
Антонової Олени Ростиславівни, тема дисертаційної роботи: “Взаємодія Верховної Ради України з неурядовими організаціями: державно-управлінський аспект”

 1. Аналіз дефініцій дослідження: “неурядова організація”, “громадянське суспільство”, “взаємодія”, “Верховна Рада України”.

 2. Процес конституювання державно-політичної системи України.

 3. Історичні аспекти взаємодії парламенту України з неурядовими організаціями.

 4. Політико-правові аспекти взаємодії парламенту України з неурядовими організаціями.

 5. Громадське лобіювання як важливий інструмент участі неурядових організацій у законотворчому процесі.

 6. Причини пасивного відношення громадян до участі у законотворчій діяльності парламенту України.

 7. Організаційно-інституційні основи ефективної взаємодії Верховної Ради України з неурядовими організаціями.

 8. Нормативно-правове забезпечення взаємодії Верховної Ради України з неурядовими організаціями.

 9. Форми участі неурядових організацій у законотворчому процесі.

 10. Зарубіжний досвід державно-управлінських відносин парламентів з неурядовими організаціями.

Програма розроблена кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 02 квітня 2014 року № 4).


Берези Олександра Дмитровича, тема дисертаційної роботи: “Державна антикорупційна політика: сутність та особливості реалізації в постіндустріальному суспільстві”

 1. Поняття корупції у державному управлінні.

 2. Характеристика основних моделей корупції.

 3. Державна антикорупційна політика та основні фактори її впровадження.

 4. Характеристика основних принципів запобігання і протидії корупції.

 5. Сутність та характеристика основних підходів запобігання та протидії корупції.

 6. Сутність та характеристика концептуальних моделей антикорупційної системи.

 7. Основні інституційні характеристики антикорупційної системи.

 8. Правове забезпечення запобігання і протидії корупції у вітчизняній системі державного управління.

 9. Вплив постіндустріальної теорії на сутність корупції у державному управлінні.

 10. Основні види корупційних ризиків, які виникають при здійсненні проектів у форматі державно-приватного партнерства та заходи щодо їх зменшення.

Програма розроблена кафедрою управління суспільним розвитком Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2014 року № 8).


Горбатюк Вікторії Ігорівни, тема дисертаційної роботи: “Механізми надання адміністративних послуг у сфері управління державними фінансами: організаційно-правовий аспект”

 1. Адміністративні послуги, що надаються у сфері управління державними фінансами, на прикладі Міністерства фінансів України.

 2. Положення Закону України “Про адміністративні послуги” та перспективи його впровадження.

 3. Поняття та функції стандарту надання адміністративної послуги.

 4. Міністерство фінансів України, як орган, що забезпечує реалізацію державної фінансової політики через призму адміністративної реформи.

 5. Поняття та якість надання адміністративної послуги.

 6. Поняття та функціонування Реєстру адміністративних послуг в Україні.

 7. Шляхи удосконалення механізму надання адміністративних послуг.

 8. Функції Міністерства фінансів України через призму впровадження адміністративної реформи.

 9. Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг на прикладі Фінляндії.

 10. Перспективи надання адміністративних послуг в Україні за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 15 квітня 2014 року № 18).


Мошинського Ростислава Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Соціально-правові інститути системи забезпечення національної безпеки: теоретико-методологічний аспект”

 1. Проблема вибору концептуального підходу щодо забезпечення національної безпеки.

 2. Національна безпека в соціальній сфері України як соціальне явище.

 3. Політичні інститути, засоби та методи управління забезпеченням національної безпеки в соціальній сфері.

 4. Соціальна сфера як об'єкт забезпечення національної безпеки України.

 5. Загальний підхід щодо визначення рівня загроз національній безпеці в соціальній сфері.

 6. Соціально-правові інститути забезпечення національної безпеки України: стан та перспективи розвитку

 7. Соціальні інститути: роль та місце в процесі задоволення національних інтересів України.

 8. Нові виклики людині, народу і країні - нові практики, теорії, інститути і технології соціальної політики.

 9. Інститути в процесі організації системи національної безпеки.

 10. Теоретичні основи аналізу та прогнозування державної політики національної безпеки.

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 09 квітня 2014 року № 15/2014).


Паригіної Катерини Вікторівни, тема дисертаційної роботи: “Теоретико-методологічні аспекти управління репутацією держави”

 1. Репутація держави як нове поняття у державному управлінні.

 2. Співвідношення понять репутація та імідж у державному управлінні.

 3. Основні чинники та тенденції розвитку репутації держави.

 4. Форми та методи управління репутацією держави.

 5. Поняття національного брендингу історія його появи в теорії державного управління

 6. Міждисциплінарна природа поняття “репутація”.

 7. Вплив управління репутації держави на формування національного бренду.

 8. Міжнародні методи та рейтинги виміру репутації держави.

 9. Складові системи управління репутацією держави. Методологія її формування.

 10. Вплив концепції стейкхолдер-менеджменту на формування поняття репутації.

 11. Науково-теоретичні підходи до формування стратегії репутації держави.

 12. Типи та види репутації у державному управлінні з точки зору суб'єктів управління.

Програма розроблена Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання вченої ради Інституту від 10 квітня 2014 року № 2/2014-4).


Плахотного Михайла Петровича, тема дисертаційної роботи: “Становлення та розвиток Державної прикордонної служби України в системі забезпечення національної безпеки”

 1. Основні етапи становлення та розвитку Державної прикордонної служби України.

 2. Законодавча база, що регламентує діяльність Державної прикордонної служби України.

 3. Роль та місце Державної прикордонної служби України в системі забезпечення національної безпеки України.

 4. Основні завдання Державної прикордонної служби України.

 5. Основні функції Державної прикордонної служби України

 6. Основні принципи діяльності Державної прикордонної служби України.

 7. Основні загрози національній безпеці України на державному кордоні.

 8. Пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Державної прикордонної служби України.

 9. Особливості геополітичного положення України.

 10. Загальна характеристика та особливості охорони державного кордону України

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 12 березня 2014 року № 12/2014).


Смирнової Наталії Семенівни, тема дисертаційної роботи: “Національні системи забезпечення демографічної безпеки європейських держав в умовах глобалізації: компаративний аналіз”

 1. Концептуальні засади забезпечення демографічної безпеки України в умовах трансформаційних процесів.

 2. Національні інтереси України у демографічній сфері в контексті забезпечення національної безпеки.

 3. Незаконна міграція з країн сходу в Європу через територію України як загроза національній безпеці України.

 4. Державне управління демографічною безпекою у науковому дискурсі України.

 5. Досвід Французької Республіки щодо забезпечення демографічної безпеки та можливості використання його в Україні

 6. Демографічна криза як загроза національній безпеці України.

 7. Досвід Республіки Білорусь щодо забезпечення демографічної безпеки та можливості використання його в Україні.

 8. Вплив демографічних процесів в Україні на національну безпеку держави.

 9. Національні системи забезпечення демографічної безпеки Білорусі, Росії, Молдови, України.

 10. Національні системи забезпечення демографічної безпеки європейських країн.

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 09 квітня 2014 року № 15/2014).


Ткачук Руслани Леонідівни, тема дисертаційної роботи: “Державне регулювання трудових ресурсів України: соціально-демографічний аспект”

 1. Сутність понять “трудові ресурси“, “трудовий потенціал”, “робоча сила”.

 2. Сучасний стан соціальної політики в Україні.

 3. Фактори формування та етапи відтворювального циклу трудових ресурсів.

 4. Методи управління трудовими ресурсами.

 5. Стан трудових ресурсів в сучасній Україні.

 6. Нормативно-правове регулювання підготовки та якості трудових ресурсів України.

 7. Рівень зайнятості.

 8. Рівень освіти.

 9. Демографічна ситуація в Україні.

 10. Громадський вплив у сфері реалізації державної політики щодо розвитку трудових ресурсів.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 09 квітня 2014 року № 17).


25.00.02 – механізми державного управління
Владімірова Тимура Олександровича, тема дисертаційної роботи: “Інформаційне забезпечення системи державного експортно-імпортного контролю в Україні”

 1. Система державного експортно-імпортного контролю в Україні.

 2. Основні напрями втілення інтернет-технологій у сферу державного експортно-імпортного контролю України.

 3. Нормативно-правова база державного експортно-імпортного контролю в Україні.

 4. Пріоритетні завдання органів державної влади України в системі експортно-імпортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання.

 5. Сучасний стан досліджень у системі експортно-імпортного контролю .

 6. Інформаційно-технологічне та аналітичне забезпечення створення єдиного веб-порталу.

 7. Функції та принципи діяльності Держекспортконтролю України.

 8. Особливості функціонування інформаційної системи експортно-імпортного контролю України.

 9. Організаційно-технічні вимоги до єдиної інформаційної системи експортно-імпортного контролю України.

 10. Модель єдиної інформаційної системи експортно-імпортного контролю Україні.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 07 квітня 2014 року № 16).


Ганяка Володимира Йосиповича, тема дисертаційної роботи: “Механізми формування державної політики забезпечення свободи совісті й релігії в Україні як чинник національної безпеки”

 1. Державно-конфесійні відносини: теоретичні виміри та основні моделі.

 2. Державно-конфесійні відносини в Україні: правове забезпечення.

 3. Спеціальні органи державної влади та інші владні структури в площині державно-конфесійних відносин.

 4. Роль інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики у релігійній сфері.

 5. Злочини проти особистих прав та свобод людини і громадянина (порушення прав на свободу совісті та прав релігійних організацій).

 6. Злочини проти громадської безпеки, порядку та моральності (аспект свободи совісті та прав релігійних організацій).

 7. Формування та реалізація державної політики у сфері свободи совісті й релігії в системі освіти.

 8. 8. Формування та реалізація державної політики у сфері свободи совісті й релігії в Збройних силах України.

 9. Формування та реалізація державної політики у сфері свободи совісті й релігії в державних закладах охорони здоров'я.

 10. Державна політика протидії релігійному екстремізму та тероризму.

Програма розроблена кафедрою національної безпеки Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 09 квітня 2014 року № 15/2014).


Жилки Катерини Іванівни, тема дисертаційної роботи: “Формування державної політики в галузі охорони здоров’я дітей у співпраці з міжнародними організаціями”

 1. Глобалізація проблеми здоров'я дітей.

 2. Сучасний стан здоров'я дітей України, як проблема державного управління.

 3. Забезпечення реалізації права дитини на охорону здоров'я в міжнародних документах.

 4. Програмно-цільовий підхід в державному управлінні охороною здоров'я дітей в Україні.

 5. Реалізація права дитини па здоров'я через застосування програмно-цільового підходу в Україні.

 6. Ефективні механізм а реалізації державної політики щодо здоров'я дітей в розвинених країнах світу.

 7. Перспективні напрямки удосконалення організаційно-правового механізму щодо охорони здоров'я дітей.

 8. Основи співпраці України з міжнародними організаціями у сфері охорони здоров'я дітей

 9. Алгоритм реалізації державної політики щодо здоров'я дітей у співпраці з міжнародними організаціями

 10. Теоретико-медичні засади вироблення та реалізації державної політики щодо охорони здоров'я дітей

Програма розроблена кафедрою управління охороною суспільного здоров’я Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 08 квітня 2014 року № 21).


Кіпенка Михайла Федоровича, тема дисертаційної роботи: “Моніторинг як інструмент реформування житлово-комунального господарства”

 1. Державна політика у сфері реформування житлово-комунального господарства України.

 2. Моніторинг реалізації державної політики у сфері реформування житлово-комунального господарства України.

 3. Процес моніторингу реалізації державної політики у сфері реформування житлово-комунального господарства України.

 4. Інформаційне забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо функціонування підприємств житлово-комунального господарства.

 5. Проблемні питання моніторингу стану реформування і розвитку житлово-комунального господарства України.

 6. Зарубіжний досвід здійснення моніторингу реалізації державної політики.

 7. Кадрове забезпечення моніторингу житлово-комунального господарства.

 8. Система моніторингу показників діяльності підприємств житлово-комунального господарства.

 9. Критерії оцінювання результатів реформування житлово-комунального господарства України на основі показників та індикаторів звітності.

 10. Удосконалення управління сферою житлово-комунального господарства України на основі упровадження інформаційних технологій.

Програма розроблена кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 03 квітня 2014 року № 16).


Кірової Марини Олександрівни, тема дисертаційної роботи: “Механізми державного регулювання реформування галузі охорони здоров’я на регіональному рівні: правові та фінансові аспекти”

 1. Що таке Індекс людського розвитку?

 2. Дайте визначення словосполучення “Державна політика України в галузі охорони здоров’я”.

 3. Що таке страхування?

 4. Сутність, функції та принципи страхування.

 5. Назвіть основні законодавчі акти, які регулюють діяльність охорони здоров’я України.

 6. Охарактеризуйте основні стратегічні напрями розвитку системи охорони здоров’я України.

 7. Роль страхування в ринковій економіці.

 8. Назвіть основні форми медичного страхування. В чому їх принципова відмінність?

 9. Що таке “єдиний медичний простір України”?

 10. В чому суть реформи системи охорони здоров’я України?

 11. Дайте визначення поняття “якість медичної допомоги” та назвіть його основні складові.

 12. В чому сутність стратегії пріоритетного розвитку первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД)?

 13. Що таке сімейна медицина?

Програма розроблена кафедрою управління охороною суспільного здоров’я Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 08 квітня 2014 року № 21).


Корнієнко Світлани Костянтинівни, тема дисертаційної роботи: “Державна політика України у сфері соціального захисту дітей-інвалідів”

 1. Організаційно-правові засади державного управління соціальним захистом дітей-інвалідів.

 2. Нормативно-правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів.

 3. Теоретичне обґрунтування механізмів державної політики у сфері соціального захисту дітей-інвалідів.

 4. Система органів державного управління соціальним захистом дітей-інвалідів.

 5. Основні напрямки здійснення державної політики у сфері соціального захисту дітей-інвалідів.

 6. Державна політика у сфері надання реабілітаційних та соціальних послуг дітям-інвалідам.

 7. Організаційно - правові засади державної політики соціального захисту дітей-інвалідів щодо забезпечення засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням.

 8. Державна політика у сфері надання освітніх послуг дітям-інвалідів.

 9. Проблемні питання державної політики у сфері соціального захисту дітей-інвалідів на сучасному етапі.

 10. Пріоритетні напрями удосконалення державної політики у сфері соціального захисту дітей-інвалідів.

Програма розроблена кафедрою соціальної і гуманітарної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 05 березня 2014 року № 17).


Краснікова Дениса Анатолійовича, тема дисертаційної роботи: “ Формування і впровадження механізмів державного управління у сфері виявлення та відшкодування збитків державі”

 1. Принцип законності і особливості його реалізації в державному управлінні.

 2. Принцип соціальної справедливості і особливості його реалізації в державному управлінні.

 3. Принцип економічної ефективності і особливості його реалізації в державному управлінні.

 4. Суб'єкти і об'єкти державного впливу, їх характеристики і класифікація.

 5. Цілі і завдання компенсаційних механізмів державного управління.

 6. Правове, інституційне, організаційне та інформаційне забезпечення механізмів державного управління в сфері фінансово-економічних відносин в Україні.

 7. Співвідношення державного контролю, ринкових регуляторів і аудиту в державному управлінні.

 8. Закономірності розвитку фінансового контролю у світовій практиці та в Україні.

 9. Організаційно-інституційні аспекти функціонування системи контролю у сфері державних фінансів, механізмів виявлення та відшкодування збитків державі.

 10. Нормативні документи, що регулюють питання збитків в Україні.

 11. Проблемні питання при визначенні збитків завданих державі.

 12. Проблемні питання компенсації збитків завданих державі.

Програма розроблена кафедрою економічної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2014 року № 5).


Маричевої Наталії Володимирівни, тема дисертаційної роботи: “ Взаємодія органів державної влади із саморегулівними організаціями - учасниками фондового ринку України”

 1. Система державного регулювання фондового ринку України.

 2. Сутність саморегулівних організацій.

 3. Види і методи діяльності саморегулівних організацій.

 4. Цілі і принципи запровадження саморегулівних організацій.

 5. Роль саморегулівних організацій у регулюванні фондового ринку.

 6. Переваги та недоліки саморегулювання.

 7. Роль держави в регулюванні фондового ринку України.

 8. Інституційні засади створення і функціонування саморегулівних організацій на фондовому ринку України.

 9. Механізм державного сприяння розвитку саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку України.

 10. Значення державного контролю за діяльністю саморегулівних організацій фондового ринку України.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 26 березня 2014 року № 3/174-14).


Никитюк Галини Леонідівни, тема дисертаційної роботи: “Регуляторна діяльність держави у сфері формування національної ідентичності українського суспільства”

 1. Функції держави в сфері гуманітарного розвитку.

 2. Національна ідентичність як основа формування і консолідації української політичної нації.

 3. Функції національної ідентичності.

 4. Регіональні особливості ідентифікаційних орієнтацій населення України.

 5. Механізми державного управління у сфері освіти, науки, культури.

 6. Механізми державного управління щодо розвитку етнонаціональних відносин.

 7. Державна політика щодо формування духовних цінностей українського суспільства.

 8. Роль ЗМІ у формуванні національної ідентичності.

 9. Утвердження державної мови як необхідної умови формування національної ідентичності.

 10. Еволюція державно-управлінських підходів до проблеми національної ідентичності у процесі державотворення в Україні.

Програма розроблена кафедрою соціальної і гуманітарної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 27 березня 2014 року № 20).


Петрашенко Дар’ї Володимирівни, тема дисертаційної роботи: “Реалізація державної політики співпраці зі світовою українською спільнотою в гуманітарній сфері: роль дипломатичних представництв”

 1. Сутність та зміст соціального і гуманітарного розвитку.

 2. Особливості застосування механізмів державного управління у сфері розвитку соціальних відносин.

 3. Механізми державного управління щодо розвитку етнонаціональних відносин.

 4. Механізми державного управління щодо процесі соціальної стратифікації та мобільності.

 5. Механізми державного управління в гуманітарній сфері.

 6. Поняття та структура гуманітарної сфери.

 7. Інформаційні технології та їх застосування в управлінні й інших сферах державної діяльності.

 8. Повнота і точність, релевантність та пертинентність інформаційного забезпечення.

 9. Соціальні перспективи впровадження інформаційних технологій.

 10. Інформаційні війни і національна безпека.

Програма розроблена кафедрою філософії і методології державного управління Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 02 квітня 2014 року № 8).Попової Тетяни Леонідівни, тема дисертаційної роботи: “Державна політика у сфері соціального залучення в Україні

 1. Особливості управління процесами соціального і гуманітарного розвитку.

 2. Взаємозв’язок процесів соціального і гуманітарного розвитку.

 3. Вплив економічних відносин на соціальний розвиток.

 4. Поняття та складові соціальної сфери.

 5. Умови реалізації соціальної політики.

 6. Основні напрями та пріоритети соціальної політики.

 7. Механізми та інструменти соціальної політики.

 8. Державна політика щодо формування духовних цінностей українського суспільства.

 9. Поняття та сутність соціального залучення.

 10. Суспільні детермінанти соціального залучення.

Програма розроблена кафедрою соціальної і гуманітарної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 27 березня 2014 року № 20).


Руднєвої Вікторії Юріївни, тема дисертаційної роботи: “Механізми формування іміджу держави в умовах розвитку електронної демократії”

 1. Нормативно-правові засади реалізації державної інформаційної політики в Україні.

 2. Методології формування іміджу держави.

 3. Методології оцінки іміджу та бренду.

 4. Нові інформаційно-комунікаційні технології позиціонування держави на міжнародній арені.

 5. Імідж держави як об'єкт державного управління.

 6. Імідж як наукова категорія та предмет вітчизняного та зарубіжного дослідження.

 7. Інституційне забезпечення реалізації іміджевої політики в Україні.

 8. Електронна демократія як інноваційне середовище комунікації.

 9. Напрями вдосконалення іміджевої політики.

 10. Зарубіжний досвід впровадження електронного урядування.

Програма розроблена кафедрою інформаційної політики та технологій Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 09 квітня 2014 року № 9).Садовської Альони Леонідівни, тема дисертаційної роботи: “ Державне регулювання розвитку інформаційно-комунікативної сфери як складової єдиного гуманітарного простору України ”

 1. Інформаційна відкритість і прозорість органів влади як складова “Good governance”.

 2. Основні засади щодо державної політики розвитку інформаційно-комунікативної сфери.

 3. Державна політика щодо формування єдиного гуманітарного простору України.

 4. Інформаційно-комунікативна сфера як складова єдиного гуманітарного простору.

 5. Нормативно-правові засади та організаційно-функціональна структура органів державної влади в сфері інформаційної політики.

 6. Сучасний стан й тенденції розвитку інформаційної сфери України.

 7. Інформаційне забезпечення в державному управлінні.

 8. Державне регулювання інформаційно-комунікативної сфери: міжнародний досвід.

 9. Шляхи вдосконалення державного регулювання інформаційно-комунікативною сферою.

 10. Посилення гарантій права на доступ до публічної інформації в системі комунікацій між: державою та громадянами.

Програма розроблена кафедрою соціальної і гуманітарної політики Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 08 квітня 2014 року № 21).Сильчук Тетяни Вікторівни, тема дисертаційної роботи: “Механізми впливу міжнародного співробітництва на інституційний розвиток України”

 1. Механізми інституційного розвитку державної служби у сфері європейської інтеграції.

 2. Основні суспільні функції держави.

 3. Методи реалізації владою своїх державно-управлінських функцій.

 4. Об'єктивізація інституційних засад державного управління.

 5. Інституції - інструмент об'єктивізації державного управління.

 6. Інституційний розвиток державності і держави.

 7. Бюрократизація державного управління.

 8. Розвиток громадянського суспільства в Україні.

 9. Принципи взаємодії влади і інститутів громадянського суспільства.

 10. Теоретико-методологічні складові інституційного розвитку регіонів.

Програма розроблена кафедрою державної політики та управління політичними процесами Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 01 квітня 2014 року № 10).


Сірика Володимира Вікторовича, тема дисертаційної роботи: “Організаційно-правові засади участі органів виконавчої влади в управлінні державними комерційними підприємствами”

 1. Моделі управління державними підприємствами.

 2. Нормативно-правове забезпечення управління державними комерційними підприємствами.

 3. Органи виконавчої влади, які реалізують функції з управління державними комерційними підприємствами.

 4. Економічні методи управління державними комерційними підприємствами.

 5. Завдання та функції органів виконавчої влади щодо управління державними комерційними підприємствами.

 6. Місце Фонду державного майна України в системі управління державними комерційними підприємствами.

 7. Роль місцевих органів виконавчої влади в управлінні державними комерційними підприємствами.

 8. Кадрове забезпечення виконання повноважень органів виконавчої влади по управлінню державними комерційними підприємствами.

 9. Контрольні повноваження органів виконавчої влади в управлінні державними комерційними підприємствами.

 10. Ефективність управління державними комерційними підприємствами.

Програма розроблена кафедрою права і законотворчого процесу Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 11 квітня 2014 року № 7).


Фалка Юрія Володимировича, тема дисертаційної роботи: “ Управління системою державних закупівель у процесі ринкової трансформації економіки України”

 1. Сутність та складові системи державних закупівель у ринковій економіці.

 2. Методи та інструменти здійснення державних закупівель у ринковій системі господарювання.

 3. Функції державних закупівель у системі управління національним господарством.

 4. Механізми державного управління системою закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти в ринковій економіці.

 5. Принципи державного управління системою закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти у сучасній ринковій економіці.

 6. Етапи становлення системи державних закупівель в Україні.

 7. Інституційне забезпечення управління системою державних закупівель в Україні.

 8. Планування та моніторинг державних закупівель в національній економіці.

 9. Контроль у сфері державних закупівель: організаційне забезпечення та проблеми здійснення в Україні.

 10. Аудит ефективності системи державних закупівель.

Програма розроблена кафедрою управління національним господарством Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 26 березня 2014 року № 3/174-14).


Фірсової Оксани Дмитрівни, тема дисертаційної роботи: “Геоінформаційні технології в оптимізації державного управління охороною здоров’я в Україні”

 1. Державна політика у сфері інформатизації системи охорони здоров'я України.

 2. Соціально-економічні фактори впливу на діяльність галузі охорони здоров'я України.

 3. Стратегія розвитку електронної охорони здоров'я.

 4. Механізми державного управління інформатизацією галузі охорони здоров'я.

 5. Телемедицина в системі державного управління охороною здоров'я.

 6. ГІС - технології як елемент інформатизації охорони здоров'я.

 7. Напрями інформатизації медичної галузі та її нормативно-правове забезпечення.

 8. Досвід розвитку державного управління електронною охороною здоров'я в країнах європейського регіону.

 9. В чому суть моніторингу впливу інформаційних технологій на сферу громадського здоров'я.

 10. Що таке “стратегічне керівництво в інтересах здоров'я”?

 11. Основні положення політики ВООЗ “Здоров'я – 2020” забезпечення їх реалізації в Україні.

Програма розроблена кафедрою управління охороною суспільного здоров’я Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 08 квітня 2014 року № 21).25.00.03 – державна служба
Дрозда Ростислава Омеляновича, тема дисертаційної роботи: “Реформування державної служби України в умовах змін: стан і перспективи”

 1. Основні напрями модернізації державної служби в Україні.

 2. Технологія реформування державної служби.

 3. Нормативно-правова база забезпечення проходження державної служби в Україні.

 4. Ідеологія держави: зміст та функції.

 5. Ідеологія державної служби: сутність та складові.

 6. Місія державної служби.

 7. Нова управлінська ідеологія: етапи формування.

 8. Тенденції реформування державної служби в контексті цивілізаційних ритмів суспільного розвитку.

 9. Реформа системи державної служби крізь призму національної безпеки України.

 10. Ідеологічні витоки корупції на державній службі.

 11. Суспільні ілюзії як чинник гальмування реформи державної служби в Україні.

 12. Консолідована політична воля та її роль в успішному здійсненні реформи державної служби в Україні.

 13. Роль громадянського суспільства в реформуванні державної служби.

 14. Тенденції розвитку законодавства про державну службу.

 15. Проблеми та перспективи здійснення кадрової політики в сфері державної служби України.

 16. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні.

 17. Кадрова політика держави та вимоги до формування кадрового резерву.

 18. Основні засади державної кадрової політики та наближення державної служби до європейських стандартів.

 19. Етапи реформування державної служби.

 20. Політична складова процесу реформування державної служби.

 21. Складові ресурсного забезпечення реформи державної служби.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 02 квітня 2014 року № 16).


Западинчука Олександра Петровича, тема дисертаційної роботи: “Формування та розвиток інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні ”

 1. Державна служба як інститут. Сутність, поняття інституалізації державної служби.

 2. Проблеми формування та розвитку інституту державної служби в умовах адміністративної реформи.

 3. Правове забезпечення інституційного розвитку державної служби в Україні.

 4. Формування інституційної парадигми державної служби в умовах адміністративної реформи.

 5. Основні напрями модернізації державної служби в Україні.

 6. Правовий статус та соціальні функції державних службовців.

 7. Реформування державної служби в Україні в умовах адаптації до стандартів Європейського союзу.

 8. Основні засади державної кадрової політики та наближення державної служби до європейських стандартів.

 9. Напрями та шляхи професіоналізації державних службовців в Україні.

 10. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців в Україні.

Програма розроблена кафедрою управління суспільним розвитком Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2014 року № 8).


Потьомкіної Юни Сергіївни, тема дисертаційної роботи: “ Організаційно-правові засади розмежування компетенцій державних службовців у процесі реалізації державно-службових відносин в системі державної служби”

 1. Компетентісний підхід в сфері державної служби.

 2. Диференціації понять “компетенція” і “компетентність”.

 3. Класифікації підходів, що визначають сутність застосування принципів компетенції.

 4. Особливості американського (поведінкового) підходу.

 5. Особливості британського (функціонального) підходу.

 6. Особливості французького(індивідуального) підходу.

 7. Особливості німецького (цілісного) підходу.

 8. Нормативні документи, якими керуються при доборі на державну службу.

 9. Професійний стандарт державної служби.

 10. Професійна підготовка державних службовців.

 11. Принципи на яких ґрунтується державна служба.

 12. Професійно-кваліфікаційні характеристики посад державних службовців.

Програма розроблена кафедрою державного управління і менеджменту Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 09 квітня 2014 року № 17).


Савіська Сергія Володимировича, тема дисертаційної роботи: “Модернізація державної служби України: ціннісно-смислові аспекти”

 1. Цінності державної служби України.

 2. Взаємозв'язок цінностей та принципів діяльності державної служби України.

 3. Поділ форм цінностей в перехідному суспільстві.

 4. Цінності демократичного врядування в державній службі України.

 5. Еволюція ціннісної складової державної служби України.

 6. Основні фактори, що впливають на формування ціннісної системи державної служби України.

 7. Ціннісні аспекти функціонування державної служби України на регіональному рівні.

 8. Проблема впровадження європейських норм та цінностей в діяльність державної служби України.

 9. Основні перспективи розвитку ціннісної складової державної служби України.

 10. Взаємозв'язок ціннісної складової в діяльності державної служби та критеріями оцінки її діяльності.

Програма розроблена Інститутом проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання вченої ради Інституту від 10 квітня 2014 року № 2/2014-4).


25.00.04 – місцеве самоврядування
Безносик Алли Олександрівни, тема дисертаційної роботи: “Організаційно-правовий статус територіальної громади міста”

 1. Місце та роль територіальної громади міста у становленні місцевого самоврядування.

 2. Склад та елементи організаційно-правового статусу територіальної громади міста.

 3. Функції територіальної громади міста та їх типологія.

 4. Законодавчі основи функціонування територіальної громади міста.

 5. Напрями та шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення функціонування територіальної громади міста.

 6. Сучасні форми залучення територіальної громади в міське управління.

 7. Особливості організаційно-правового статусу територіальної громади м. Києва.

 8. Інноваційний розвиток столиці України та шляхи залучення мешканців столиці до інвестиційного процесу розвитку міста.

 9. Судовий захист інтересів територіальної громади, міської ради та коленого громадянина.

 10. Статут територіальної громади міста.

Програма розроблена кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2014 року № 17).


Гриневича Владислава Владиславовича, тема дисертаційної роботи: “Взаємодія Президента України та органів місцевого самоврядування в контексті становлення громадянського суспільства”

 1. Взаємодія Президента і місцевого самоврядування з громадськістю: теоретико-методологічний аспект.

 2. Децентралізація влади як основа взаємовідносин Президента, державних виконавчих органів і органів місцевого самоврядування в контексті формування громадянського суспільства в Україні.

 3. “Ефект майданів” і проблеми удосконалення механізмів взаємодії Президента та органів місцевого самоврядування в системі забезпечення прав і свобод людини і громадянина.

 4. Місцеве самоврядування як функціональна складова діалогу Президента, органів державної влади та громадянського суспільства в Україні.

 5. Досвід і перспективи реформування системи органів місцевого самоврядування в Україні.

 6. Взаємодія Президента, органів місцевого самоврядування з політичними партіями та громадськими рухами в регіонах як напрямок розвитку демократії в Україні.

 7. Проблема саморозгортання інститутів демократії в системі державного управління та місцевого самоврядування в Україні.

 8. Принципи відкритості та прозорості в діяльності Президента, органів місцевого самоврядування як необхідна передумова демократичного врядування.

 9. Громадянські ініціативи в системі державної влади та місцевого самоврядування в Україні.

 10. Проблема імплементації європейського досвіду взаємодії Президента, місцевого самоврядування та представницької демократії у вітчизняну практику.

Програма розроблена кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2014 року № 17).


Ренькас Тетяни Ігорівни, тема дисертаційної роботи: “Міжрегіональне співробітництво західних областей України: становлення і перспективи розвитку”

 1. Державна регіональна політика та місцеве самоврядування.

 2. Значення територіальної громади в становленні міжрегіонального співробітництва.

 3. Структурний та організаційний механізм управління суспільством в прикордонних областях України.

 4. Процедури діяльності органів місцевого самоврядування в транскордонному та міжрегіональному співробітництві західних областей України.

 5. Участь членів територіальної громади в прийнятті рішень стосовно міжрегіонального співробітництва.

 6. Інформаційне та комунікаційне забезпечення територіальної громади в місцевому самоврядуванні.

 7. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами самоврядування інших держав.

 8. Значення міжрегіонального співробітництва у формі міст-побратимів.

 9. Функції органів місцевого самоврядування в забезпеченні прикордонного співробітництва західних областей України.

 10. Принципи та напрями міжнародного співробітництва в діяльності органів місцевого самоврядування.

Програма розроблена кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 03 квітня 2014 року № 16).


Телицької Віталіни Анатоліївни, тема дисертаційної роботи: “Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій у сфері надання адміністративних послуг населенню”

 1. Сутність та зміст адміністративних послуг, які надаються органами місцевого самоврядування.

 2. Принципи надання адміністративних послуг.

 3. Класифікація адміністративних послуг, які надаються органами місцевої влади.

 4. Нормативно-правове регулювання у сфері надання адміністративних послуг.

 5. Критерії та показники якості надання адміністративних послуг місцевими органами влади.

 6. Оцінка якості адміністративних послуг.

 7. Здійснення контролю у сфері надання адміністративних послуг населенню на всіх рівнях влади.

 8. Діяльність органів місцевої влади у сфері надання адміністративних послуг у розрізі реформи місцевого самоврядування в м. Києві (принципи роботи “Єдиного вікна” та дозвільних центрів).

 9. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій щодо надання адміністративних послуг у сфері земельних відносин.

 10. Основні тенденції удосконалення організації надання адміністративних послуг населенню органами місцевої влади.

Програма розроблена кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії та рекомендована для затвердження Вченою радою Національної академії (витяг з протоколу засідання кафедри від 10 квітня 2014 року № 17).Начальник управління підготовки

наукових та науково-педагогічних кадрів В.О.Чмига


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка