Для виконання курсової роботи для студентівСкачати 303.19 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір303.19 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського


Кафедра банківської справи

Кононенко А.Ф., Грицак О.В., Мелентьєва О.В.


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Методичні вказівки

для виконання курсової роботи для студентів

інституту обліку і фінансів

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання

ДонНУЕТ

Донецьк
2013

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки

і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського


Кафедра банківської справи

Кононенко А.Ф., Грицак О.В., Мелентьєва О.В.


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

Методичні вказівки

для виконання курсової роботи для студентів

інституту обліку і фінансів

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри банківської справи

Протокол № 20 від 04.03.2013 р.

Схвалено навчально-методичною радою ДонНУЕТ

Протокол № __ від «__»___2013 р.


ДонНУЕТ
Донецьк
2013

УДК 336.71:378(076.5)

ББК 65.262.10я73+

74.58я73
Рецензенти:
Ретюнських О.Б. - канд. екон. наук, доц.;

Єгоркіна Т.О. - канд. екон. наук, доц.Б – 23 Банківська система: метод. вказівки для викон. курс. роботи для студ. напр. підгот. 6.030508 «Фінанси і кредит» ден. та заоч. форм навчання / Кононенко А.Ф., Грицак О.В., Мелентьєва О.В. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2013. – 22 с.

Методичні вказівки для виконання курсової роботи з курсу «Банківська система» для студентів інституту обліку і фінансів, напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання містять загальні положення щодо змісту та структури курсової роботи, рекомендації щодо написання її окремих розділів, вимоги до її оформлення та захисту, список літератури, додатки.

Призначені для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання, що вивчають курс «Банківська система».


УДК 336.71:378(076.5)

ББК 65.262.10я73+

© Колектив авторів, 2013

© Донецький національний університет

економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського, 2013

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………...5

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА РОБОТИ………………….7

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ.7

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………………………………………………………10

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………16

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….20

ВСТУП

На сучасному етапі економічного розвитку, в умовах трансформації національної економіки, серед проблем, що пов’язані з виходом України з кризового стану, важливе місце посідає формування ефективної банківської системи. Успішне функціонування банківської системи України значною мірою залежить від кваліфікації та знань банківських працівників. У зв'язку з цим вивчення дисципліни «Банківська система» є необхідною складовою підготовки економістів вищої кваліфікації в галузі фінансів і кредиту.

Метою вивчення курсу «Банківська система» є отримання системи теоретичних знань й практичних навичок щодо функцій, організаційно-правового статусу і повноважень, напрямів діяльності та операцій банків України та центрального банку України.

Курсова робота з дисципліни «Банківська система» виконується студентами напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізації «Банківська справа» денної і заочної форм навчання.

У процесі написання курсової роботи студентам необхідно провести дослідження діяльності банків України та НБУ, як регулятора процесів, що відбуваються в банківській та фінансовій системах України, відповідних змін в економіці країни, виявити існуючі проблеми й оцінити дієвість заходів НБУ щодо їх вирішення, надати пропозиції щодо удосконалення діяльності банків України, НБУ із метою забезпечення надійності функціонування банківської системи та фінансової стабільності в країні. Як джерела дослідження під час виконання курсової роботи студенти повинні використовувати спеціальну економічну літературу, законодавчі та нормативні акти України, періодичну літературу, матеріали офіційного сайту та звітність банків та НБУ, статистичні дані тощо.

Результати виконання та захисту студентами курсової роботи з дисципліни «Банківська справа» мають свідчити про уміння узагальнювати літературні та інформаційні джерела, логічно і грамотно викладати теоретичні положення, застосовувати інструментарій аналізу для оцінювання діяльності банків, НБУ та її впливу на стан банківської системи, фінансової сфери та економіки країни в цілому, робити обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо удосконалення діяльності банків, вірно ві­дображати отримані результати дослідження.

Тематика курсових робіт відповідає за­вданням навчальної дисципліни, постійно оновлюється кафедрою банківської справи, враховує зміни, що відбуваються в законодавчій сфері, відображає існуючі проблеми, світові тенденції розвитку та має актуальну спрямованість в умовах України.

Розроблені методичні вказівки спрямовані на надання навчально-методичної допо­моги студентам під час виконання курсової роботи з дисципліни «Банківська система». Методичні вказівки складені згідно з тематикою та змістом курсу «Банківська система», Положенням «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міносвіти України від 2 червня 1993 р. № 161, а також ІСУЯ, відповідають вимогам КМСОНП.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА РОБОТИ

Підготовка та виконання курсової роботи включає такі етапи:

1) вибір теми (перелік тем курсових робіт - додаток А);

2) складання бібліографії та ознайомлення з літературою;

3) складання попереднього варіанта плану курсової роботи;

4) складання остаточного варіанта плану курсової роботи та його узгодження з науковим керівником;

5) збір матеріалу, що характеризує базу дослідження, його систематизація і об­робка;

6) написання курсової роботи та її оформлення;

7) захист курсової роботи.

Виконання однакових тем студентами однієї групи не дозволяється.

Курсова робота з дисципліни «Банківська система» складається з таких розділів:

- титульний лист (додаток Б);

- зміст;

- вступ;


- перший розділ - теоретичний;

- другий розділ - аналітичний;

- третій розділ – рекомендаційний;

- висновки та пропозиції;

- список використаних джерел;

- додатки.2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконання курсової роботи починається зі складання плану курсової роботи з обраної теми.

План (зміст) за темою курсової роботи складається студентом самостійно та погоджується з науковим керівником.

На вступ відводиться 2-3 сторінки. Тут треба обґрунтувати актуальність теми, її наукове і практичне значення, а також вказати ціль і завдання курсової роботи, об'єкт і предмет дослідження, авторів, які розглядають схожі питання, методи дослідження, інформаційні джерела, структуру роботи та стислий зміст її розділів.Теоретичний розділ за обсягом повинен складати 10-15 сторінок і включати 3 підрозділи.

У теоретичному розділі студент залежно від обраної теми має провести дослідження теоретичних та законодавчих засад, що стосуються об`єкта та предмета дослідження, висвітлити відповідні проблемні питання, що виникають на сучасному етапі розвитку у банківській сфері та на фінансовому ринку, визначити загальні напрями їх вирішення та врегулювання з боку центрального банку країни.

Наприклад, якщо обрана тема «Робота з проблемними банками в Україні», назву теоретичного розділу можна сформулювати як «Теоретичні та законодавчі аспекти управління проблемними банками в Україні» з такими підрозділами:

1.1. Сутність та методи виявлення проблемних банків з боку НБУ.

1.2. Законодавче регулювання фінансового оздоровлення та банкрутства проблемних банків.

1.3. Сучасний стан та проблеми управління проблемними банками з боку НБУ.

Для написання першого розділу студенту потрібно, перш за все, всебічно ознайомитись з літературними джерелами, діючою законодавчо-нормативною базою України з обраної теми. Студент повинен узагальнити й критично розглянути існуючи теоретичні та методологічні підходи, погляди науковців та інших дослідників, положення законодавчих та нормативних актів і висловити власні погляди стосовно вирішення проблемних питань.

Завершити теоретичну частину треба узагальнюючим висновком.Аналітичний розділ - це більш ємна частина курсової роботи, на яку відводиться 10-16 сторінки. Крім того, ця частина роботи є основною як за значенням, так і за обсягом. Аналітичний підрозділ присвячений дослідженню сучасного стану об'єкта та предмета дослідження за обраною темою на підставі даних звітності банків, статистичних оглядів та інших аналітичних матеріалів, звітності НБУ та інших регуляторних органів, банків та небанківських фінансових установ України, внутрішніх нормативних положень і матеріалів офіційних сайтів учасників банківської системи та фінансового ринку та ін. Він повинен включати 3 підрозділи.

У першому підрозділі необхідно надати невелику за обсягом, але стислу організаційно-економічну характе­ристику діяльності банку України, або НБУ, зокрема, охарактеризувати повноваження, організаційну структуру, їх основні банківські операції, довести результати аналізу основних економічних показників їх діяльності за останні два звітні роки.

В другому підрозділі студент має, відповідно до обраної теми дослідження, оцінити сучасний стан банківської системи та/або відповідного сегменту фінансового ринку, результати діяльності банків України та/або інших учасників фінансового ринку за останні два звітні роки, розглянути питання щодо організації діяльності банків.

В цьому підрозділі студент, відповідно до теми дослідження, має відобразити методику дослідження та результати аналізу стану банківської системи України, діяльності банків за відповідними напрямами (операціями) та/або відповідного сектору фінансового ринку згідно з обраною темою курсової роботи. Особливу увагу необхідно приділити виявленню чинників впливу та існуючих проблем, окресленню позитивних й негативних тенденцій та закономірностей розвитку, що стосуються предмета дослідження.

Третій підрозділ присвячений оцінці діяльності НБУ як органу, що здійснює банківське регулювання та нагляд та/або виконує регуляторні та наглядові функції на фінансовому ринку, у його відповідному секторі зокрема (наприклад, на валютному ринку, ринку депозитів, кредитів та ін.). Необхідно, відповідно до обраної теми та результатів, отриманих на попередніх етапах дослідження, розглянути питання щодо регулювання, організації та нагляду за напрямами діяльності (операціями) банківських/небанківських фінансових установ, відповідними сегментами фінансового ринку, визначити інструментарій, що застосовується НБУ та іншими регуляторними органами із метою здійснення впливу на стан банківської системи/фінансового ринку, оцінити дієвість застосованих заходів впливу протягом періоду, що аналізується (за останні два звітні роки).

Назва аналітичного підрозділу та його структура має розкривати зміст обраної теми та відповідні етапи аналітичного дослідження.

Наприклад, якщо обрана тема «Робота з проблемними банками в Україні», назву аналітичного розділу можна сформулювати як «Оцінка роботи НБУ з проблемними банками» із такими підрозділами:

2.1 Організаційно-економічна характеристика НБУ.

2.2 Оцінка стану банківської системи та діяльності проблемних банків України.

2.3 Організація, зміст та методи роботи НБУ з проблемними банками.

Аналітична обробка матеріалу повинна супроводжуватися складанням аналітичних таблиць, рисунків (графіків, діаграм, схем) за допомогою ПК. Крім того, тут повинні бути посилання на копії документів, що представлено в додатках.

На завершенні аналітичного розділу необхідно систематизувати та узагальнити результати проведеного аналізу, зробивши обґрунтовані висновки за розділом. В залежності від того, які висновки будуть отримані за результатами виконання аналітичного розділу, буде формуватися розділ висновків та пропозицій.Рекомендаційний розділ за обсягом повинен складати 6-8 сторінок і включати 2-3 підрозділи. Він повинен містити узагальнені результати дослідження з урахуванням тих проблем, що були виявлені студентом на попередніх етапах дослідження, та провідного досвіду діяльності центральних банків зарубіжних країн, а також конкретні обґрунтовані рекомендації щодо подальшого удосконалення діяльності НБУ. Формулюючи рекомендації і пропозиції особливу увагу потрібно приділити тому, що ця частина курсової роботи має репрезентувати кінцеві результати проведеного дослідження і тому її зміст повинен відповідати меті і завданням курсової роботи .

Висновки та пропозиції (близько 3 сторінок) - це заключна частина курсової роботи. В цьому розділі треба зробити якісний узагальнюючий висновок щодо результатів проведеного дослідження, які мають відповідати його меті і завданням. При цьому висновки та пропозиції повинні бути короткими, органічно випливати зі змісту роботи, а не зачіпати ті аспекти, які не розкривались автором.

Літературні джерела, які використовуються під час виконання курсової роботи, повинні бути опубліковані переважно в останні 5-7 років та оформлюються студентом у списку використаних джерел відповідно до встановленого стандарту.

За основним текстом курсової роботи посилання на літературні джерела надаються у такому вигляді: [5, С. 67-71], де: 5 - номер літературного джерела за списком використаних літературних джерел; 67-71 - номер сторінки за даним джерелом, з якої взято інформацію. 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Текст курсової роботи повинен друкуватися у комп’ютерний спосіб з одного боку паперового аркуша формату А4 (210 х 297) шрифтом Times New Roman 14 розміру через міжрядковий інтервал 1,5. З боків сторінок поля мають становити:

- зверху та знизу - 20 мм;

- зліва - 25 мм,

- справа - 10 мм.

Загальний обсяг курсової роботи повинен бути в межах 40 - 45 сторінок тексту. Нумерація сторінок починається з 3 аркуша курсової роботи (Зміст). Колонцифра (номер сторінки) проставляється вгорі посередині сторінки. Нумерація сторінок курсової роботи і додатків, що входять до неї, повинна бути наскрізною та здійснюватися арабськими цифрами.

Текст курсової роботи за необхідності поділяють на розділі та підрозділи. Розділи повинні мати порядкові номери в межах курсової роботи. Розділи нумеруються арабськими цифрами без крапки у кінці номера. Підрозділи повинні мати нумерацію арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номерів розділу та підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться.

Розділи та підрозділи мають мати заголовки, які доцільно виділити напівжирним шрифтом. Заголовки мають чітко і стисло відображати зміст розділів та підрозділів. Заголовки розділів друкуються великими літерами без крапки у кінці та вирівнюються по центру сторінки. Заголовки підрозділів належить друкувати з першої великої літери, а у подальшому - строковими літерами без крапки у кінці та вирівнювати по ширині сторінки із абзацним відступом (1,25 см) зліва. Переноси слів у заголовках не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою.

Віддаль між заголовками розділу та підрозділу має становити 1,5 міжрядковий інтервал, віддаль між заголовком підрозділу і текстом збільшується на один інтервал. Кожний розділ роботи починається з нової сторінки.

У тексті курсової роботи можуть бути наведені переліки. Перелік, у якому пункти (а, б та ін.) мають підпункти (1, 2 та ін.), оформлюється у такий спосіб:

а) ……………:

1) ……………;

2) ……………;

б) …………... .

Перелік, в якому пункти не поділяються на підпункти, оформлюється так:

- ……………...;

- ………………;

- ……………… .


Кожний пункт, підпункт переліку записуються з абзацу з відступом 1,25 см зі строкової літери та закінчується комою з крапкою, крім останнього пункту (підпункту), наприкінці якого ставиться крапка.

Курсова робота обов`язково повинна містити аналітичні таблиці і рисунки (схеми, графіки, діаграми), кількість яких має бути достатньою для пояснення тексту, що викладається.

Цифровий матеріал у курсовій роботі оформлюється у вигляді таблиць.

Таблиці слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання у тексті роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами наскрізною нумерацією у межах розділу та має мати заголовок, який складається із номера та назви таблиці. Заголовок таблиці вирівнюється по ширині сторінки із абзацного відступу (1,25 см). Номер таблиці складається із номеру розділу і порядкового номеру таблиці та розділяються крапкою, крапка після номеру таблиці та наприкінці її заголовка не ставиться. Таблиця повинна мати назву, котру друкують строковими буквами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва таблиці повинна бути короткою і відображати зміст таблиці. Текст в таблиці може друкуватися шрифтом Times New Roman не менш, ніж 12.
Приклад оформлення таблиці

Перша таблиця Розділу 2:


Таблиця 2.1 - Аналіз активу балансу банку за 20___-20___ роки


Статті балансуНа 31.12.20__ р.

На 31.12.20__ р.

Відхилення

сума,

тис. грн.питомавага,%

сума, тис. грн.

питомавага,%

тис. грн.

темп приросту,%

1

2

3

4

5

6

7Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, розміщуючи одну частину над іншою або поруч, або переносять частину таблиці на наступну сторінку. За умови ділення таблиці на частини допускається її шапку або боковик (графи для назви рядків) заміняти відповідно номерами граф або рядків.

Рисунки повинні бути розташовані безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Рисунки на наступну сторінку не переносяться. На всі рисунки мають бути посилання у тексті. Рисунок має заголовок, що включає номер та назву. Заголовок рисунку розміщується внизу рисунку після пояснювальних даних, якщо вони є необхідними. Рисунки слід нумерувати арабськими цифрами наскрізно в межах розділу. Номер рисунку складається із номера розділу та порядкового номеру рисунку, що розділюються крапкою.
Приклад оформлення рисунку

Перший рисунок Розділу 1:


Рисунок 1.1 – Організаційна структура Банку «А»


Скорочення слів в курсовій роботі не дозволяється, окрім загальноприйнятих (НБУ, грн. та ін.).

Оформ­лення списку використаних джерел необхідно робити відповідно до існуючих правил. Порядок подання літературних джерел наступний:

- нормативно-правові акти;

- посібники, навчальні посібники;

- статті в наукових журналах;

- електронні джерела.

Вихідні дані відповідного джерела обов’язково вказуються, наприклад:

1. Про банки і банківську діяльність: [закон України № 2121-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2000 р.: станом на 18 грудня 2011 р.] [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. - Електронні текстові дані. - Режим доступу:

2. Єпіфанов А.О. Операції комерційних банків: навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / А.О. Єпіфанов, Н.Г. Маслак, І.В. Сало. – Суми: ВТД «Університетська книга» - 2007. - 523 с.

3. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності : навч. посібник / Т.Д. Косова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.

Назва літературного джерела вказується на мові його написання і не перекладається.

Наприкінці тексту студент обов'язково вказує дату її виконання і підписує роботу.

До додатків включаються звітність банків, звітність НБУ, вихідні статистичні матеріали та допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи (таблиці допоміжних цифрових даних та ін.).

Курсова робота представляється студентами на кафедру бан­ківської справи у відповідності до графіку виконання і захисту цих робіт, який встановлюється розпорядженням по інституту обліку і фінансів.

Виконана курсова робота передається на перевірку науковому керівнику. Як­що студент допускається до захисту, то він повинен ознайомитися зі змістом рецензії наукового керівника і підготуватися до захисту. Якщо науковий керівник має зауваження щодо змісту або оформлення курсової роботи, то вона повертається студенту для усунення зауважень керівника. Студент повинен виправити недоліки, що вказані у рецензії, внести допов­нення і необхідні зміни до роботи до її захисту.

Захист курсової роботи здійснюється перед комісією у складі трьох викладачів кафедри з обов'язковою участю керівника курсової роботи. Курсова робота оцінюється за шкалою ECTS, а також за національною системою. Резуль­тати захисту робіт оцінюються відповідно до шкали ECTS та відображаються у відомості підсумкового контролю. Критерії оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи приведені нижче в таблицях 1.1. та 1.2.

Таблиця 1.1

Критерії оцінки курсової роботи за видами робіт з дисципліни «Банківська система»
Види робіт

Бальна оцінка

Виконання курсової роботи

1. Виконання вимог та дотримання термінів виконання курсової роботи згідно затвердженого графіка, у тому числі:

6

1.1 Вступ, список використаних джерел

1

1.2 Розділ 1, висновки за розділом 1

1

1.3 Розділ 2, висновки за розділом 2

1

1.4 Рекомендаційний розділ, висновки за розділом

1

1.5 Висновки

1

1.6 Представлення курсової роботи керівнику на рецензування

1

2. Використання сучасної нормативної бази та праць вітчизняних та зарубіжних вчених в процесі дослідження

5

3. Науковий рівень проведеного наукового теоретичного дослідження

8

4. Достовірність і реальність проведеного аналізу з теми дослідження, що підтверджено фінансовою звітністю та даними статистики

10

5. Конкретність та практична значущість наданих рекомендацій

5

6. Обгрунтованість і повнота висновків за розділами і загальних висновків за темою курсової роботи

8

7. Використання сучасних програмних продуктів при проведенні дослідження

3

8. Дотримання вимог щодо оформлення курсової роботи

15

Бали за рівень виконання курсової роботи

60

Захист курсової роботи

9. Підготовка чіткої, стислої і логічної доповіді за результатами проведеного наукового дослідження, вільне володіння матеріалом курсової роботи

20

10. Надання повних та обґрунтованих відповідей на питання членів комісії із захисту курсової роботи

20

Бали за захист курсової роботи

40

Загальна бальна оцінка курсової роботи

100

Таблиця 1.2Критерії оцінювання результатів виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Банківська система»


Бали

Критерії оцінки

90-100 балів

Зміст та оформлення курсової роботи повністю відповідають вимогам, визначених методичними вказівками, що відображено у рецензії керівника. Під час захисту студент продемонстрував вільне володіння матеріалом щодо теми дослідження, відповів на всі поставлені запитання під час захисту курсової роботи.

80-89 балів

Зміст та оформлення курсової роботи у цілому відповідають вимогам, визначених методичними вказівками, що відображено у рецензії керівника. Однак, окремі питання у роботі (не більше двох) розглянуті недостатньо. Допущені ті чи інші помилки при узагальненні аналітичного матеріалу. Під час захисту студентом допущені незначні помилки у відповідях на запитання. В цілому доповідь студента дозволяє визнати добрий рівень його підготовки.

75-79 балів

Зміст курсової роботи у цілому відповідає вимогам, визначених методичними вказівками, що відображено у рецензії керівника. Однак, окремі питання (не більше двох) розглянуті недостатньо. Допущені ті чи інші помилки при викладенні та узагальненні аналітичного матеріалу і результатів роботи. Є незначні недоліки в оформленні роботи. Під час захисту студентом допущені помилки, які не мають принципового характеру. В цілому доповідь студента дозволяє визнати добрий рівень його підготовки.

70-74 балів

Зміст курсової роботи у цілому відповідає вимогам, визначених методичними вказівками, що відображено у рецензії керівника. Однак, окремі питання (не більше двох) розглянуті недостатньо. Допущені помилки під час виконання аналітичної частини роботи, які все ж не впливають суттєво на розкриття теми студентом. Є недоліки в оформленні роботи. Під час захисту студентом допущено декілька помилок. В цілому доповідь студента дозволяє визнати задовільний рівень його підготовки.

60-69 балів

У курсовій роботі не розглянуті окремі питання, що визначені планом курсової роботи. Допущені суттєві помилки при викладенні і аналітичній обробці матеріалу. Є суттєві зауваження щодо якості аналітичного матеріалу та його оформлення. Доповідь студента і відповідь ним на поставлені під час захисту питання дає змогу визнати загальний рівень його підготовки задовільним. При цьому курсова робота оцінена згідно відзиву керівника від кафедри задовільно, однак відзив має добрий.

35-59 балів

У курсовій роботі розглянуто не більше трьох питань, визначених планом, зміст яких розкрито не повністю. Зміст теми не розкриває змісту курсової роботи та проведеного дослідження. Допущені грубі помилки при письмовому викладенні матеріалу. Недоліки, вказані у рецензії керівника, не усунені студентом.

1-34 балів

У курсовій роботі розглянуто не більше трьох питань, визначених планом, зміст яких не розкрито студентом. Недоліки, вказані у рецензії керівника, не усунені студентом.


Шкала оцінювання має такий вигляд:

90-100 балів – відмінно (А);

75-89 балів – добре (ВС);

60-74 балів – задовільно (DE);

35-59 балів - незадовільно с можливістю повторного складання (FX);

1-34 балів - незадовільно с обов'язковим повторним курсом (F).


Студент, який у встановлені строки не захистив курсову роботу, до складання іспиту з курсу «Банківська система» не допускається.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ
1. Господарський кодекс України : [закон України N 436-IV: прийнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р.] : 2. Про банки і банківську діяльність: [закон України № 2121-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 7 грудня 2000 р.]:

3. Про зовнішньоекономічну діяльність: [закон України № 959-ХІІ: прийнятий Верховною Радою 16 квітня 1991 р.]:

4. Про Національний банк України: [закон України № 679-XIV: прийнятий Верховною Радою 20 травня 1999 р.]:

5. Про обіг векселів в Україні: [закон України № 364-IV: прийнятий Верховною Радою 25 грудня 2002 р.]:

6. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: [закон України № 2346-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 05 квітня 2001 р.]:

7. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: [закон України № 1851/94-ВР: прийнятий Верховною Радою 23 вересня 1994 р.]:

8. Про фінансовий лізинг: [закон України № 723/97-ВР: прийнятий Верховною Радою 16 грудня 1997 р.] [Електронний ресурс]:

9. Про цінні папери та фондовий ринок: [закон України № 3480-IV: прийнятий Верховною Радою 23 лютого 2006 р.]:

10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: [закон України № 2664-ІІІ: прийнятий Верховною Радою 12 липня 2001 р.]:

11. Цивільний кодекс України [Текст]: [закон України N 435-IV: прийнятий Верховною Радою 16 січня 2003 р.]:

12. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: [декрет N 15-93: прийнятий Кабінетом Міністрів України 19 лютого 1993 р.]:

13. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України та встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку: [постанова N 290: затверджена Правлінням НБУ 12 серпня 2005 р.]:

14. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: [постанова N 22: затверджена Правлінням НБУ 21 січня 2004 р.]:

15. Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні: [постанова N 174: затверджена Правлінням НБУ 01.06.2011 р.]:

16. Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: [постанова N 320: затверджена Правлінням НБУ 16 серпня 2006 р.]:

17. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: [постанова N 492: затверджена Правлінням НБУ 12 листопада 2003 р:

18. Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: [постанова N 136: затверджена Правлінням НБУ 24 березня 1999 р.]:

19. Зміни до Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: [постанова N 278: затверджена Правлінням НБУ 11.08.2011 р.]:

20. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні: [постанова № 368: затверджена Правлінням НБУ 28 серпня 2001 р.]:

21. Про затвердження Положення про валютний контроль: [постанова N 49: затверджена Правлінням НБУ 08 лютого 2000 р.]:

22. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: [постанова N 637: затверджена Правлінням НБУ 15 грудня 2004 р.]:

23. Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства: [постанова № 369: затверджена Правлінням НБУ 28 серпня 2001 р.]:

24. Про затвердження Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: [постанова № 325: затверджена Правлінням НБУ 06 серпня 2003 р.]:

25. Про затвердження Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: [постанова № 516: затверджена Правлінням НБУ 03 грудня 2003 р.]:

26. Про затвердження Положення про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України: [постанова № 508: затверджена Правлінням НБУ 16 грудня 2002 р.]:

27. Про затвердження Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: [постанова № 281: затверджена Правлінням НБУ 10 серпня 2005 р.]:

28. Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: [постанова № 334: затверджена Правлінням НБУ 8 серпня 2001 р.]:

29. Про затвердження Положення про порядок формування та використання резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями: [постанова № 23: затверджена Правлінням НБУ 25 січня 2012 р.]. – Режим доступу:

30. Про затвердження Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України: [постанова № 259: затверджена Правлінням НБУ 30 квітня 2009 р.]:

31. Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту: [постанова № 168: затверджена Правлінням НБУ 10 травня 2007 р.] [Електронний ресурс]: НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
32. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та їн.; За ред.. А.М. Герасимовича. – Вид.2-ге.- К.: КНЕУ, 2006. – 600 с.


 1. Банківський менеджмент: Підручник/ За ред.. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. – К.: Знання, 2005. – 831 с.

 2. Білик М.Д., Павловські О.В., Притуляк Н.М., Невмержицька Н.Ю. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

 3. Бодрова Н. Е. Сучасні проблеми формування валютної політики : монографія / Н. Е. Бодрова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "ХАІ". - Х. : Компанія СМІТ, 2011. - 166 с.

 4. Боярко, I. М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. / Боярко I. М., Гриценко Л. Л. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.

 5. Васюренко О.В. Банківські операції: Навчальний посібник.. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2006. – 311 с.

 6. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

 7. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / Под общ. Ред. П.В. Егорова. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд», 2003. – 338 с.

 8. Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. : затв. М-вом освіти і науки для студ. екон. Спец. Вищ. Навч. Закл. / О. С. Воронко, Н. П. Штепа ; М-во освіти і науки України. – Л. : Новий Світ-2000, 2012. – 279 с. – (Вища освіта в Україні). – Предм. Покажч.: с. 273-275.

 9. Голуб, Н. В. Україна та міжнародні організації: Інформаційно-довідкове вид. / Голуб Н. В., Клімкін П. А. - К. : Кондор, 2010. - 212 с.

 10. Гулько Л. Г. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України / Л. Г. Гулько ; М-во освіти і науки України. – Л. : Новий Світ-2000, 2011. – 261 с. – (Вища освіта в Україні). – Слов. Термінів: с. 249-257.

43.Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с.

44. Збірник задач з аналізу банківської діяльності: Навчальний посібник / А.М. Герасимович, І.М. Парасій-Вергуненко, Л.О. Примостка та ін.; За ред.. проф. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2006. – 504 с.

45. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності [Текст] навч. посібник / Т.Д. Косова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 486 с.

46. Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навчальний посібник. – Донецьк: Норд-Прес-ДонДДУ, 2008. – 350 с.

47. Копилюк О. І. Банківські операції : навч. пoci6. - 2-е вид. випр. i доп. / Копилюк О. I., Музичка О. М. - К. : ЦУЛ, 2012. - 536 с.

48. Капран В.І., Кравченко М.С., Коваленко О.К., Омельченко С.І. Банківські операції: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

49. Центральний банк і грошово-кредитна політика. Навч. посіб. / за ред. Косової Т.Д., Папаіки О.О. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 328 с.

50. Міщенко В.І., Слав`янська Н.Г., Коренева О.Г. Банківські операції. – К.: Знання, 2007. – 796 с.

51. Монетарна політика Національного банку України: сучасний стан та перспективи змін / За ред. В.С. Стельмаха. - К.: Центр наукових досліджень Національного банку України, УБС НБУ, 2009.- 404с.

52. Монетарний трансмісійний механізм в Україні: Науково-аналітичні матеріали. Вип. 9 / В.І. Міщенко. О.І. Петрик. А.В. Сомик. Р.С. Лисенко та ін. - К.: Національний банк України, Центр наукових досліджень, 2008. - 144 с.

53. Операції комерційних банків/ Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – К.: Алерта, 2004. – 500 с.

54. Пересада А.А., Коваленко Ю.М. Фінансові інвестиції: Підручник. – К.: КНЕУ, 2006. – 728 с.55. Селіверстова Л. С. Фінансовий аналіз : навч. метод. посіб. / Селіверстова Л. С, Скрипник О. В. ; за заг. ред. С. М. Безрутченка. - К. : ЦУЛ, 2012. - 274 с.

 1. ІСУЯ 7.5.1 – 03.01/УН «Загальні вимоги до організації процесу проведення навчальних занять».

 2. ІСУЯ 7.5.1 – 03.02/УН «Загальні вимоги до організації методичного забезпечення виконання індивідуальних завдань з дисциплін».

 3. ІСУЯ 7.5.1 – 03.03/УН «Загальні вимоги до організації виконання індивідуальних завдань.

 4. ІСУЯ 7.5.1 – 03.04/УН «Загальні вимоги до організації СРС».

 5. ІСУЯ 7.5.1 – 03.05/УН «Загальні вимоги до організації НДРС».

 6. ІСУЯ 7.5.1 – 03.07/УН «Загальні вимоги до організації поточного контролю».

 7. ІСУЯ 7.5.1 – 03.08/УН «Загальні вимоги до організації підсумкового контролю».Додаток А
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
 1. Сутність банківської системи та її інституціональна структура.

 2. Формування та використання банківських ресурсів.

 3. Розвиток кредитної діяльності банку.

 4. Розвиток операцій банка з іпотечного кредитування.

 5. Шляхи нарощування кредитних ресурсів банком.

 6. Підвищення ефективності діяльності Національного банку України.

 7. Залучені ресурси банку, оцінка ефективності їх формування та використання.

 8. Інвестиційна діяльність банку: проблеми та перспективи розвитку.

 9. Розвиток операцій банку з валютними цінностями.

 10. Розвиток депозитних операцій банку.

 11. Забезпечення фінансової стабільності банків України.

 12. Фінансові результати банку та шляхи їх збільшення.

 13. Підвищення конкурентоспроможності банків України.

 14. Особливості взаємодії банківської системи України з міжнародними фінансовими організаціями.

 15. Платіжні системи банку та напрями їх удосконалення

 16. Банківський нагляд: методи, функції та перспективи розвитку.

 17. Система розрахунків і центральний банк країни.

 18. Функціонування центральних банків у сучасних умовах.

 19. Центральні банки в епоху електронних грошей.

 20. Використання монетарних інструментів НБУ з управління грошово-кредитним ринком України.

 21. Роль грошово-кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку.

 22. Підвищення ролі контролю з боку НБУ за діяльністю банків.

 23. Роль НБУ в процесі реструктуризації банківської системи країни.

 24. Рефінансування банків у рамках реалізації тактичних цілей грошово-кредитної політики центрального банку.

 25. Грошово-кредитна політика держави та інвестиційна діяльність банків.

 26. Розвиток грошово-кредитного ринку у сучасних умовах.

 27. Економічні нормативи діяльності банків як інструмент державної грошово-кредитної політики.

 28. Формування валютного курсу як складова валютної політики НБУ.

 29. Облікова політика як засіб реалізації грошово-кредитної політики НБУ в сучасних умовах.

 30. Удосконалення політики обов’язкового резервування для банків.

 31. Інструменти грошово-кредитної політики НБУ та їх вплив на розвиток грошово-кредитного ринку країни.

 32. Впровадження нових фінансових інструментів НБУ з метою ресурсного забезпечення банків.

 33. Функціонування платіжних систем на основі електронних грошей.

 34. Банківська система і контроль за банківською діяльністю в умовах ринкової економіки.

 35. Зміст операцій і роль НБУ на ринку державних боргових зобов'язань.

 36. Операції центрального банку країни на відкритому ринку

 37. Кредитні взаємовідносини між НБУ і банками України.

 38. Регулювання кредитних операцій банків з боку НБУ.

 39. Регулювання депозитних операцій банків з боку НБУ.

 40. Регулювання валютних операцій банків з боку НБУ.

 41. Регулювання операцій з цінними паперами банків з боку НБУ.

 42. Регулювання розрахунково-касового обслуговування клієнтів банків з боку НБУ.

 43. Робота з проблемними банками в Україні.

 44. Розвиток платіжних систем банку на базі сучасних електронних технологій.

 45. Удосконалення методик оцінки кредитоспроможності позичальників - суб'єктів підприємницької діяльності.

 46. Покращення організації кредитних операцій банку та
  наступного контролю їх здійснення.

 47. Шляхи розширення операцій банків з фізичними особами.

 48. Банківські послуги та їх роль у розвитку банку.

 49. Страхування вкладів фізичних осіб.

 50. Ліцензування банківських операцій.

 51. Банківський контроль у процесі кредитування позичальників.

 52. Особливості кредитування малого бізнесу на сучасному етапі.

 53. Особливості кредитування малого бізнесу на сучасному етапі.

 54. Формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків.

 55. Розвиток операцій банків з дорогоцінними металами.Додаток Б

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА


Форма Н-6.01

Затверджена

Наказом Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29.03.2012 р. № 384
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра банківської справи


КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
(РОБОТА)


з курсу Банківська система
(назва дисципліни)
на тему: _______________________________________________________________________Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

спеціалізації «Банківська справа»

____________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ____________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)


Національна шкала __________________

Кількість балів: _____________________

Оцінка ECTS: _______________________


Члени комісії

___________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

___________________
(підпис)

__________________________
(прізвище та ініціали)

Донецьк– 20___ рікНавчальне видання
Кононенко Алла Федорівна – к.е.н., доцент

Грицак Олена Володимирівна – к.е.н., доцент

Мелентьєва Оксана Володимирівна – ст. викладач


БАНКІВСЬКА СИСТЕМА
Методичні вказівки

для виконання курсової роботи для студентів

інституту обліку і фінансів

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

денної та заочної форм навчання

Технічний редактор О.І. Шелудько

Зведений план – 2013 р., поз. №

Підписано до друку ______2013 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman. Друк – ризографія. Ум. друк. арк.

Обл. – вид. арк._______ Тираж __ прим. Зам. №____Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган - Барановського

83050, м. Донецьк, вул. Щорса, 31

Редакційно-видавничий відділ НІІІТ

83023, м. Донецьк, вул. Харитонова, 10.Тел.: (062) 297-60-50
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3470 від 28.04.2009 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка