«дивний» середній клас в україніСкачати 126.1 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір126.1 Kb.
Кардаш Сергій,

викладач кафедри політології Національного університету «Острозька академія», аспірант кафедри політичних наук та філософії Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управляння при Президентові України


«ДИВНИЙ» СЕРЕДНІЙ КЛАС В УКРАЇНІ
Це дослідження має на меті спробувати дати відповідь на деякі з поширених та обговорюваних в українській політологічній науці проблем. Чи існує в Україні середній клас? Наскільки він чисельний та впливовий? Яку методологію застосовувати для його дослідження та ідентифікації? І врешті, чому ми говоримо про «дивний» середній клас в Україні?

Ключові слова: середній клас, самоідентифікація, критерії ідентифікації

Это исследование имеет цель попытаться дать ответ на некоторые из распространенных и обсуждаемых в украинской политологической науке проблем. Существует ли в Украине средний класс? Насколько он численный и влиятельный? Какую методологию применять для его исследования и идентификации? И наконец, почему мы говорим о «странном» среднем классе в Украине?

Ключевые слова: средний класс, самоидентификация, критерии идентификации

This study aims to try to answer some of the common and discussed, in the Ukrainian political science, problems. Does Ukraine middle class? How it numerical and influential? What is the methodology used for its investigation and identification? And finally, why we talk about the "strange" middle class in Ukraine?

Keywords: middle class, identification, criteria for identifying
Постановка проблеми. Загальносуспільний та науковий інтерес до сформульованих нами вище запитань виник в Україні ще минулого століття, коли вперше тодішній Президент України Л. Кучма звернувся із посланням до Верховної Ради України. [7] Від так були визначені перші законодавчі та інші перепони на шляху формування в Україні розвиненого європейського середнього класу.

З того часу уже пройшло десяток років, змінилися два президенти, декілька прем’єр-міністрів, однак ситуація із середнім класом усе ще така, якою вона була на початку української незалежності. Україна ще й досі знаходиться у перехідному етапі свого розвитку, без бажання визначатися із ключовим напрямком такого розвитку. А невід’ємною ознакою українського перехідного періоду є несформована соціальна структура суспільства, в якій місце і роль середнього класу, дуже суттєво відрізняється від місця і ролі цього класу у країнах західної демократії. Тому сьогодні українська політологічна наука повинна дати повноцінні відповіді на питання, які ми поставили на початку нашої розвідки.

Основною емпіричною базою для нашого дослідження виступили результати соціологічних досліджень, проведених Українським центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (УЦПД) за період від 2008 року до 2011 року та Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Метою написання даної наукової роботи є спроба дослідити реальність існування середнього класу в українському суспільстві.

Для досягнення мети ми будемо вирішувати такі завдання: 1. визначимо критерії для ідентифікації середнього класу в українському суспільстві;

 2. на основі виділених критеріїв дослідимо чисельність середнього класу в Україні;

 3. спробуємо обґрунтувати тезу про «дивний» середній клас в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження

Проблема вибору критеріїв ідентифікації та методів дослідження середнього класу в Україні

Існує велика кількість стратифікаційних критеріїв, за якими визначається кількість середнього класу в тій чи іншій країні. Ми зупинимося лише на деяких з них, не претендуючи на виключність та повноту.

По-перше, варто говорити про абсолютні та відносні критерії. В основі визначення середнього класу за абсолютними критеріями лежить порівняння впливу та ролі середнього класу в одній країні по відношенню до іншої. В такому разі, ми можемо говорити, що в порівнянні з країнами Європейського Союзу, середнього класу в Україні практично немає. Згідно відносних критеріїв у будь-якому суспільстві є представники середнього класу, тому що завжди є громадяни, які отримують середній рівень доходу, навіть у найбільш розшарованому суспільстві. Використовуючи саме цей критерій можливо завжди нарахувати «необхідний» відсоток середнього класу, проблема лише у визначенні меж середнього доходу.

По-друге, міжнародна практика свідчить, що найкраще досліджувати кількість середнього класу за сукупністю трьох стратифікаційних критеріїв: 1. матеріальний (обсяги поточних доходів та витрат, забезпеченість товарами довгострокового вжитку, володінням майном (у тому числі нерухомим), схильність до накопичення);

 2. освітньо – кваліфікаційний (освітній та професійно – кваліфікаційні рівні, рівень складності професійної діяльності, соціальний статус);

 3. психологічний (самоідентифікація, зацікавленість у підтримці соціального порядку та стабільності, соціально – професійна мобільність);

 4. додатковим критерієм визначення представників середнього класу є активна громадянська позиція, готовність до захисту своїх прав та свобод, можливість впливати на прийняття важливих політичних рішень на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Чи існує середній клас в Україні?

В українських умовах, насамперед економічних, матеріальний критерій виявився досить умовним для реального визначення представників середнього класу. А отже, і сам середній клас, що відповідав би, за майновим статусом та рівнем особистих доходів, критеріям розвинених країн, перебуває на зародковому етапі. Тут можна шукати безліч причин, що зумовили цю ситуацію, і навряд чи можливо виділити найважливішу. З однієї сторони, це пояснюється низьким рівнем життя населення, економічною кризою [8]. Не дивлячись на офіційні дані, які постійно говорять про підвищення рівня життя пересічного українця, самі громадяни досить скептично ставляться до таких «намальованих» цифр. Зокрема, згідно опитувань соціологічної служби Центру Разумкова, можуть собі дозволити придбати практично все, що захочуть лише 0,2 % опитаних; живуть забезпечено, але зробити деякі покупки не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо) – 5,8%; вистачає на харчування та на придбання необхідних недорогих речей – 41,1 % опитаних [15].

Крім того, існування значного сектору тіньової економіки [2] зумовлює те, що велика частка громадян, які наближаються до статусу середнього класу, отримують переважну частину доходів без реєстрації і не сплачуючи податків (що суперечить самій суті даного класу, тому що представники середнього класу повинні виступати ключем до формування у державі та суспільстві соціально-політичної стабільності).

Не можна не погодитись із позицією науковців, які наголошують, що поширення «тіньової» моделі суспільно-економічних відносин обумовило обмеженість легальних можливостей зайнятості та доходів, ускладнило розвиток малого та середнього бізнесу. Від так, український середній клас фактично позбавлений однієї з головних статусних характеристик – готовності (можливості) захисту демократичних прав і свобод, що спричинило звуження каналів реалізації публічної політики [9].

Якщо говорити про освітній потенціал або освітньо-професійний рівень представників середнього класу ( а це, як кількісні освітні показники, так і якісні), можна зробити висновки, що в Україні є ресурс для формування реального середнього класу. Зокрема, такі думки можна підтвердити такими кількісними показниками, як кількість громадян, що закінчили навчальні заклади 1-4 рівнів акредитації (за даними Державного комітету статистики за період від 1990-2012 рр. 10225,7 млн. осіб). [1] Також традиційне перебування України у списку країн з високим рівнем розвитку, при складанні щорічного індексу людського розвитку, зумовлене, насамперед, рівнем розвитку освіти в Україні. [6] А за результатами соціологічних досліджень вищу та середню спеціальну освіту здобули 58,3% та 32% респондентів, що віднесли себе до середнього класу.[4, с. 11]

Проте, на жаль, самі представники середнього класу, не вбачають у наявності високого рівня освіти та кваліфікації, підстав для віднесення себе до середнього класу. Це підтверджують дані проведених соціологічних досліджень, згідно яких, лише 6,4% респондентів, на запитання, про те, чому ви себе віднесли до середнього класу відповіли, тому що мають високий рівень освіти (кваліфікації). [12]

Таку ситуацію, напевне, можна пояснити розірваністю ланцюга «освіта – професія – дохід». Така розірваність особливо притаманна країнам під час перехідного етапу розвитку, кризових явищ у економіці та суспільстві. Від так, в Україні формується парадоксальна ситуація, коли кваліфікована робота (стосується це переважно представників бюджетної сфери), оплачується неналежним чином, що не дозволяє лікарям, вчителям та деяким іншим групам суспільства належати до середнього класу. Такі групи суспільства ще на початку незалежності мали середні, за національними стандартами, доходи й відігравали стабілізуючу роль у суспільстві, а сьогодні переважна частина цих громадян сформували абсолютно нову суспільну групу «нових бідних» І перехід значної частини високоосвічених людей до групи, доходи якої нижчі за середні, може мати серйозні ускладнення. Маючи високий інтелектуальний рівень, такі громадяни істотно можуть впливати на суспільну психологію, і їхня незадоволеність характером соціально-економічного розвитку, неминуча в умовах різкого падіння особистого рівня життя й соціального статусу, може позначитись на ситуації в країні.

Похідною змінною якісної освіти та кваліфікації є соціальний статус людини в суспільстві та задоволеність власним соціальним статусом, що виступає однією з головних ознак розвиненого середнього класу.

Отже, за соціальним статусом український середній клас складають: фахівці сфери науки, освіти, охорони здоров’я, засобів масової інформації 19,2%, кваліфіковані робітники 10%, службовці 10%, займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю 9,3%, фахівці виробничої сфери 8,6%, пенсіонери 8,3%, керівники (менеджери) підрозділу підприємства, установи 7,2%, учні, студенти 7%.[4, с. 11] Ці дані є ще одним підтвердженням відірваності освіти від доходу. Як можна побачити, основу даного соціального класу формують громадяни кваліфікованої праці, фахівці, але лише 6,4% з них вважають, що саме завдяки освіті та відповідній кваліфікації вони можуть відносити себе до середнього класу. [12] Це не прямо підтверджує також незадоволеність людьми своїм соціальним статусом

Іншою складовою частиною нашого дослідження є виявлення особливостей співвіднесення громадянином себе до середнього класу. Згідно з результатами опитування, яке було проведене центром Разумкова у травні 2011 року, 44% українців зарахували себе до середнього класу.[3] Такий великий відсоток громадян, які ідентифікують себе із середнім класом спостерігається в українському суспільстві уже досить тривалий період часу. Так, навіть після фінансової економічної кризи 2008 року таких громадян було 50,7% [16], а 2003 – 56,2% [14].

З урахуванням зазначеного, досить цікаво виглядатиме статистика розподілу громадян за шкалою соціальних градацій. Незважаючи на те, що більша частина українців, в принципі, не може дозволити собі серйозних витрат та придбання для сім’ї товарів тривалого користування (лише 5,8%), значна частина респондентів (44%) відносять себе до представників середнього класу, що можна вважати першим аргументом для пояснення «дивного» середнього класу в Україні.

Яким чином можна пояснити ситуацію, коли реальна та уявна чисельність середнього класу так суттєво відрізняються? Нам видається найбільш раціональним поясненням цієї ситуації те, що уявлення про соціальну стратифікацію у свідомості майже половини громадян України пов’язуються з даними про середній дохід та простим відчуттям та бажанням не відносити себе до нижчого класу. [12] У цьому ми істотно відрізняємося від жителів розвинених країн, які відносять себе до тих чи інших соціальних класів залежно від того, який рівень споживання (кількість і якість благ), вони можуть собі дозволити на свій заробіток. Крім того, на думку деяких соціологів, у випадку, коли людина змушена в ході соціологічного інтерв’ю вибирати між трьома основними соціальними класами, в неї можуть спрацювати захисні психологічні механізми. Відповідно, респондент відносить себе до середнього класу, тому що не хоче відносити себе до нижчого. [11, с. 219] Такий можливий феномен підтверджується і самими респондентами, які однією з найважливіших причин віднесення себе до середнього класу називають небажання відносити себе до нижчого класу [12].

Доповнюючим, але не менш важливим, критерієм ідентифікації середнього класу, є громадянська активність його представників. Громадянська активність (включно з різноманітними формами політичної участі та діяльності), вважається однією з невід’ємних ознак розвиненого середнього класу, який завдяки діяльності мережі громадських ініціатив та організацій, має змогу активно та ефективно захищати власні інтереси.

Прийнято вважати першою великою перемогою українського середнього класу події листопада-грудня 2004 року, які називають «помаранчевою революцією». [5] Саме представники малого та середнього бізнесу стали одними з найактивніших учасників тих подій, що породило цілком природні прогнози про формування в Україні середнього класу європейського типу. Проте, подальші події показали, що той запал боротьби був вичерпаний, і тодішній середній клас відійшов від контролю за діяльністю органів державної влади. Хоча й надалі, згідно результатів соціологічних опитувань, представники середнього класу активно цікавилися політикою (62%), слідкували за подіями політичного життя України (44,6%), готові до участі в акціях протесту (26,8%), залучені до активної громадської діяльності (15,5%), а є членами політичних партій лише 5,4%. [13] Ці дані виступають ще одним підтвердженням «дивності» українського середнього класу. Як бачимо, існує істотна різниця між рівнями громадської та політичної активності представників середнього класу. І хоча, від дати проведення даного опитування пройшов уже певний час, і протестний потенціал українського суспільства загалом, та представників середнього класу, зокрема, зріс та у 2011 р. досягнув максимуму за 20 років незалежності, [10] відбувалися лише поодинокі виступи окремих груп суспільства (як от підприємців, чорнобильців чи афганців). Від так можемо зробити висновок, що свідомість європейського представника середнього класу для нас ще не досяжна, адже, протестувати середній клас реально готовий лише при неможливості більше терпіти ті чи інші, насамперед економічні, проблеми. І лише за умови, що відбудеться поштовх до активних форм захисту інтересів (а таким поштовхом швидше за все будуть вибори до Верховної Ради України 2012 року), можливо буде дискутувати про реальну силу українського середнього класу.Які висновки ми можемо зробити із проведеного дослідження?

 1. український середній клас все ще знаходиться на стадії формувння. Близько 5% громадян за об’єктивними ознаками (ті що ми перераховували) можна віднести до середнього класу;

 2. у представників середнього класу існує гіпертрофоване уявлення про сам середній клас та його роль у житті держави, а найважливіше, усього суспільства;

 3. важливою проблемою, що не дає можливість формуватися повноцінному середньому класу є відірваність отриманої освіти, здобутої професії та отриманого доходу;

 4. враховуючи багато факторів ми можемо говорити про «дивний» середній клас в Україні;

 5. ми повинні також розуміти, що не варто проблему середнього класу зводити, лише до визначення його розмірів, які багато в чому залежать від вибору дослідником критеріїв. Також важливо досліджувати склад цього соціального класу, тобто які соціальні групи його формують, наскільки вони активно долучаються до діяльності інститутів громадянського суспільства, та чи спроможні захищати свої інтереси та інтереси інших членів суспільства, що може виступати предметом наступних розвідок автора.

Список використаних джерел та літератури

 1. Вищі навчальні заклади. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html. – Назва з екрану.

 2. Докладніше див.: Аналітичну доповідь «Тіньова економіка в Україні: масштаби та напрямки подолання». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/public/File/2011_table/1201_dop_new.pdf. – Назва з екрану.

 3. Докладніше див.: Внаслідок економічної кризи частка середнього класу в Україні зменшилася [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=2873).– Назва з екрану.

 4. Докладніше див.: Міщенко М. Середній клас: самовизначення в соціальній структурі суспільства [Електронний ресурс] / М.Міщенко // Національна безпека і оборона. – 2008. – №7. – С. 5-13. – Режим доступу: http://razumkov.org.ua/ukr/files/category_journal/NSD101_ukr_2.pdf. – Назва з екрану.

 5. Докладніше див.: Симончук О.В. Помаранчева революція — повстання середнього класу? ТАК! За даними моніторингу [Електронний ресурс] / О.В. Симончук // Українське суспільство 1994–2005. Динаміка соціальних змін. — К.: Інститут соціології НАН України, 2005. — С. 62-71. – Режим доступу: // http://www.simonchuk.kiev.ua/pomarancheva_revolyuciya.pdf. – Назва з екрану.

 6. Докладніше див.: Сталий розвиток та рівність можливостей: краще майбутнє для всіх [Електронний ресурс] // Доповідь ПРООН з людського розвитку 2011. // – Режим доступу: http://undp.org.ua/files/ua_96205HDR_2011_RU_Complete.pdf.– Назва з екрану.

 7. Докладніше див.: Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 – 2011 роки: Послання Президента України до Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02.– Назва з екрану.

 8. Докладніше див.: «У чому проявився вплив економічної кризи на Ваше життя?» [Електронний ресурс]. // Дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (лютий – березень 2009 року). – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=408.– Назва з екрану.

 9. «Проблеми становлення середнього класу як основи розвитку громадянського суспільства в Україні». Аналітична записка. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/articles/265/. – Назва з екрану.

 10. Протестні прогнози на наступний рік: занепокоєння економікою і промисловістю країни примусить людей вийти на вулиці [Електронний ресурс]. // За результатами всеукраїнського опитування громадської думки Київським міжнародним інститутом соціології ( листопад - грудень 2011року). – Режим доступу: // http://kiis.com.ua/ua/news/view-133.html. – Назва з екрану

 11. Симончук О.В. Середній клас у соціальній структурі українського суспільства [Електронний ресурс]. // Структурні виміри сучасного суспільства: Навчальний посібник / За ред. С.Макеєва. — К.: Інститут соціології НАН України, 2006. — С. 209-243. – Режим доступу: // http://www.simonchuk.kiev.ua/seredniy_klas_u_socialniy_strukturi.pdf. – Назва з екрану.

 12. «Чому Ви віднесли себе до середнього класу» [Електронний ресурс]. // Дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (червень 2008 року). – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=334. – Назва з екрану.

 13. Шангіна Л. Громадянська активність українського середнього класу [Електронний ресурс]. // Л.Шангіна. – Режим доступу: www.razumkov.org.ua/files/category_journal/NSD101_ukr_4.pdf. – Назва з екрану.

 14. Шангіна Л. Середній клас в Україні відпочиває... [Електронний ресурс]. // Л.Шангіна. – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/article.php?news_id=305. – Назва з екрану.

 15. Яке з наведених суджень найбільшою мірою відповідає фінансовому становищу Вашої родини? [Електронний ресурс]. // Дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (вересень - жовтень 2011 року). – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=139. – Назва з екрану.

 16. Якщо українське суспільство умовно поділити на три соціальні класи, то до якого класу Ви себе віднесли б? [Електронний ресурс]. // Дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (червень 2008 року). – Режим доступу: http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=333. – Назва з екрану.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка