Дипломної освіти програма курсу "Теорія держави та права " для студентів за спеціальністю 060101 "Скачати 323.59 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір323.59 Kb.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Тараса Шевченка

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИПРОГРАМА

курсу “Теорія держави та права “

для студентів за спеціальністю

7.060101 “Правознавство “

Укладач: М.Г.Братасюк,

доктор філософських наук,

професор кафедри теорії держави та права

КИЇВ - 2008Програму курсу “Теорія держави та права “для перепідготовки студентів за спеціальністю 7.040101 “Правознавство“ (укладач М.Г. Братасюк, доктор філософських наук, професор), схвалено навчально - методичною комісією Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Протокол від №

Програма навчальногокурсу з теорії держави та права розрахована на перепідготовку студентів в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Правознавство “.

Метою вивчення даної дисципліни є :


 • опанування слухачами основних загальнотеоретичних правових понять, категорій, принципів, що дають можливість сформувати теоретичну базу для вивчення галузевих наук;

 • використання порівняльного правознавства в процесі дослідження державно - правових явищ;

 • формування сучасного правового мислення, професійної правової культури, як методологічного знаряддя у розв”язанні складних питань правового життя ;

 • наближення теоретичних знань до практичних потреб українського суспільства.

Програма курсу складається з 3 розділів : “Теорія держави та права як навчальна дисципліна та наука”, “Теорія держави” та “Теорія права “, що містять плани семінарських занять, список основної та додаткової літератури, перелік контрольних питань до заліку та іспиту. Формами підсумкового контролю є залік, який складається після першого семестру та іспит, який складається в кінці навчального року.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні ретельно ознайомитися з

конспектами лекцій, основною та додатковою літературою по темам, в необхідних випадках опрацювати законодавчий матеріал.
Короткий виклад

тематики з теорії держави та права з виділенням основних питань
Розділ I. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТА НАУКА
Тема 1. Теорія держави та права і сучасне правознавство.

Методологія юридичної науки.
Поняття та ознаки науки. Юридична наука в системі наук. Структура юридичної наки. Предмет теорії держави та права та його особливості. Основні функції теорії держави та права.

Поняття, ознаки та підходи до класифікації методів юридичної науки. Характеристика філософських методів пізнання держави і права

( матеріалістичний, ідеалістичний, діалектичний, антропологічного, екзистенціального підходу тощо).

Загальнонаукові методи пізнання держави і права, їх характеристика. Характеристика конкретнонаукових методів дослідження, роль теорії держави та права в процесі їх вироблення ( формально - догматичиний , порявняльно - правовий, порівняльно - історичний тощо ). Значимість теоретико – правового знання для формування сучасного правового мислення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ”наука “, “система наук “, “юридична наука “,

“предмет теорії держави та права “, “функції науки “,

“методологія “, “метод науки “, “філософський

рівень науки “ , “ метатеоретичний рівень науки “.


Розділ II. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ.

Тема 2. Держава як історичне та соціокультурне явище. Поняття та соціальне призначення держави.


Характеристика родоплемінної організації суспільства. Влада: ознаки та рівновиди. Причини та закономірності виникнення держави. Основні теорії походження держави: теологічна, договірна, психологічна, патріархальна, теорії насильства, елітарна теорія, теорія економічного детермінізму та ін.

Загальне поняття держави та її ознаки: характеристика політичної та публічної організації влади, територіальна ознака, державної влади, сукупність органів та організацій як ознака держави, суверенітет держави, як ознака держави тощо. Поняття типу та типології держав. Основні критерії виділення типів держави. Сучасні тенденції розвитку держави.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “суспільна влада “, “соціальні норми “, “причини

виникнення держави “, “влада “, “держава “,

“ територія “, “суверенітет “, “механізм держави “.


Тема 3. Громадянське суспільство. Держава і громадянське суспільство.
Становлення ідеї громадянського суспільства. Поняття, основні ознаки та структура громадянського суспільства. Вплив громадянського суспільства на державний розвиток і політику держави. Значимість держави для сучасного громадянського суспільства. Громадянське суспільство як гарант прав людини-особистості. Співвідношення понять “людина“ , “особа“, “громадянин”. Характерні риси особи та громадянина. Конституційні права , свобода і обов”язки громадян. Громадянське суспільство і держава на сучасному етапі розвитку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “громадянське суспільство “ , “”суб”єктивні права “,

“свободи “, “юридичні обов”язки “, “правовий

статус“, “правосуб”єктність “.


Тема 4. Держава і соціально-неоднорідне суспільство.
Держава та економічна система суспільства. Поняття та структурні елементи політичної системи суспільства. Держава та інші елементи політичної системи суспільства. Соціальна структура суспільства, її сучасні характеристики. Вплив соціальної структури суспільства на тип держави, форми державного правління. Соціальна структура сучасної України, її вплив на правовий розвиток. Нація і держава.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: політична система суспільства, тип держави, соціальна структура суспільства, нація, правовий розвиток.


Тема 5. Функції держави. Форми держави.
Поняття та ознаки функцій держави. Співвідношення завдань та функцій держави. Класифікація функцій держави: основні критерії. Форми та методи здійснення функцій держави. Особливості внутрішніх та зовнішніх функцій Української держави, тенденції їх розвитку.

Поняття форми держави та її структурні елементи. Форми державного правління: поняття та види. Поняття, ознаки та види монархій. Поняття республіки, основні ознаки та види. Поняття форми державного устрою та його види. Поняття та особливості унітарної держави. Поняття та характеристика складних держав. Поняття державного політичного режиму. Основні види державних режимів: демократичний та антидемократичний політичні режими. Проблеми становлення української демократичної держави.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “функції “, “завдання “. “класифікація функцій “,

“форми здійснення функцій держави “, “методи

здійснення функцій держави “, “форма держави “,

“ форма правління “, “монархія “, “республіка “,

“форма устрою “, “унітарна держава “, “складна

держава “, “політичний режим “,

”антидемократичний політичний режим “.
Тема 6. Механізм держави.
Поняття та принципи діяльності механізму держави. Апарат держави. Співвідношення понять державний орган та державна організація. Класифікація органів держави. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади. Принцип поділу влади як засадничий принцип демократичного державотворення. Стан та перспективи розвитку механізму Української держави.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “механізм держави “,”орган держави “, “державна організація “, “законодавча влада “, “виконавча влада “, “судова влада “.


Тема 7. Правова держава: поняття, основні характеристики та умови її формування.
Виникнення та становлення ідеї правової держави. Правова держава як форма буття права. Основні ознаки правової держави. Громадянське суспільство як суб»єкт побудови правової держави. Конституційне закріплення принципів правової держави в Україні. Тенденції розвитку правової держави в Україні. Проблеми побудови правової держави в Україні.

Плюралізм як принцип суспільного життя. Характеристика основних напрямків світової державної думки щодо сутності та соціального призначення держави. Можливість використання цих положень у будівництві Української держави.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “правова держава “, “верховенство права “,

“принцип розподілу влади “, “принцип

демократичного плюралізму “, “концепція

держави”, “авторитарні концепції”, “демократичні

концепції “, “плюралізм”, “держава загального

благоденства “, “правова держава “.

РОЗДІЛ III. ТЕОРІЯ ПРАВА.
Тема 8. Право як історичне та соціокультурне явище.
Характеристика систем регулювання в епоху доправової організації суспільства. Економічні, соціальні, психологічні та культурні засади виникнення права. Право як форма втілення і вираження вищих, духовних цінностей. Мораль і право. Право як особливий засіб регулювання суспільних відносин. Поняття суб”єктивного та об”єктивного права. Право як матеріальне та духовне явище. Шляхи формування права.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ”мононорма“, “звичаї”, “право“, “регулювання”, “культура”, “саморегулювання”, “шляхи формування права “.


Тема 9. Право і цивілізація. Право в системі засобів соціального регулювання.

Цивілізація та її цінності. Норми, заборони, дозволи як засоби збереження цілісності суспільного організму. Поняття, особливості та види соціального регулювання. Система засобів правового регулювання. Поняття соціальної норми: сутність, ознаки, класифікація. Нормативно - регулятивні системи та їх структура.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ”соціальна норма “, “політична норма “, “мораль”,

“етика “, “естетика “, “регулятивні норми “,

“релігійна норма “, “корпоративна норма “,

“механізм правового регулювання “.


Тема 10. Сучасне праворозуміння. Розмаїття правових сімей в сучасному світі..
Різноманітність підходів до розуміння суті права та його вивчення. Причини та філософські засади концептуальної різноманітності вчень про право. Характеристика основних напрямків світової правової думки : філософія права, юридичний позитивізм, соціологічна юриспруденція, психологічні концепції права. Основні типи праворозуміння: легістський та юридичний (юснатуралістичний), їх характеристика. Значимість юридичного право розуміння для сучасного українського правового розвитку.

Правові системи: історія і сучасність, загальна характеристика основних правових систем сучасності. Проблема становлення національної правової системи України та її місце серед правових систем сучасності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “нормативізм “, “ психологічна школа “, “ генетичний підхід“, “соціологічна теорія права“, “континентальна правова сім”я”, “романо - германська правова сім”я “, “англо - саксонська правова сім”я “ , “мусульманська правова сім”я “.
Тема 11. Онтологія права.
Право як феномен. Розмаїття правових онтологій. Основні смислові характеристики права. Право як справедливість. Право як свобода. Право як формальна рівність. Єдність смислових визначень права. Форми буття права, їх розмаїтість.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: онтологія права, формальна рівність, свобода,

справедливість, форми буття права.
Тема 12. Становлення ідеї верховенства права.

Античні витоки верховенства права. Ідея загального блага. Ідея добра і природної справедливості. Проблема співвідношення права як природної справедливості і закону як людського витвору. Ідея справедливої рівності чи рівної справедливості в римській юриспруденції. Витоки верховенства права в Середні віки. Цінності природного права: життя, людина, справедливість, добро, спільне благо, істина тощо. Ідея обмеженості влади суверена звичаєвим, загальним та Божественним правом. Концепції Нового часу як передумова формування доктрини верховенства права: свободи і рівності, природного права, суспільного договору, конституціалізму, суверенітету народу, поділу влади. Природне право як основоположна ідея юридичного праворозуміння. Сучасна концепція прав людини як модернізоване вчення про природне право.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: право, верховенство права, закон, справедливість, природна справедливість, рівна справедливість, справедлива рівність, спільне благо, суспільний договір, правові цінності.

Тема 13. Доктрина верховенства права і споріднені доктрини.


Англійська доктрина «Rule of Law». А.Дайсі про складові верховенства права: обмеження свавілля державної влади; рівність усіх перед законом; судовий захист прав людини. Німецька доктрина «Rechtsstaat»: «Rechtsstaat» як протиставлення «Polizeisstaat»; відмінності між позитивістським та природноправовим тлумаченням «Rechtsstaat».
КЛЮЧОВІ СЛОВА: правова доктрина, позитивізм, природно

правове тлумачення, правова держава,

неправова держава.

Тема 14. Принцип верховенства права в міжнародному таукраїнському праві.

Принцип верховенства права в діяльності ООН: визначення верховенства права як інструменту захисту прав людини у Загальній декларації прав людини та інших документах, що розвивають її положення. Принцип верховенства права в діяльності Ради Європи: закріплення Принципу верховенства права у Статуті Ради Європи; Роль Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та протоколів до неї у забезпеченні верховенства права; тлумачення принципу верховенства права у практиці Європейського Суду з прав людини.

Закріплення в Конституції України принципу верховенства права та вимог, що випливають із нього. Верховенство права та верховенство закону: співвідношення понять. Розмежування принципу верховенства права з принципами побудови системи нормативно-правових актів (верховенство Конституції, верховенство закону тощо). Загальна характеристика основних вимог принципу верховенства права: гарантування прав людини та основоположних свобод; юридична визначеність; законність; пропорційність; обмеження дискреційних повноважень суддів та судовий контроль за діяльністю суб»єктів владних повноважень; справедливе судочинство.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: принцип верховенства права, Рада Європи, Статут

Ради Європи, Європейський Суд з прав людини,

верховенство закону, гарантування прав людини,

юридична визначеність, законність, пропорційність,

судовий контроль, справедливе судочинство.

Тема 15. Норма права.
Поняття норми права. Ознаки правової норми: правовий зміст, загальнообов”язковість, імперативність, формальна визначеність.

Структура норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція та їх види. Логіка норми права і текст нормативного акту: співвідношення їх. Класифікація правових норм.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “формальна визначеність “ , “ “імператив”,

”правовий зміст “,” гіпотеза“, “диспозиція

“санкція “,

“регулятивна норма “, “охорона норма“,

“спеціалізована норма “, “стаття нормативного

акту “.

Тема 16. Форми і джерела права. Правотворчість та законотворчість.
Поняття форми права. Поняття джерела права. Особливості джерел права України. Закон в системі джерел права України, його матеріальні і формальні характеристики. Поняття правотворчості. Суб”єкти правовтворчості. Змістовні вимоги правотворчості. Законотворчість, її основні характеристики. Законодавчий процес та його стадії. Пряма і делегована законотворчість. Поняття законодавчої техніки.

Ознаки закону як нормативного – правового акту. Поняття правового закону, його критерії. Неправовий закон. Види законів. Підзаконні нормативні акти, їх система та тенденції розвитку в Україні. Дія нормативних актів в часі, в просторі та за колом осіб.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: форма права “, “джерело права “,

“нормативно – правовий

акт“, “звичай“, “правовий звичай“,

“нормативний договір “, “закон“,

“підзаконний акт “.

Тема 17. Система права.


Поняття системи права. Система права: основні структурні елементи та критерії їх розрізнення. Предмет і метод правового регулювання . Загальна характеристика галузей права України та перспективи їх розвитку.

Систематизація законодавства: зміст і форми. Система права і система законодавства: співвідношення понять.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “система права “, “інститут права “ , “галузь

права “, “законодавство “ , “ предмет

регулювання “, “кодифікація “, “інкорпорація “,

“консолідація “.

Тема 18. Правові відносини.
Правові відносини як фундаментальна категорія теорії права, їх особливості. Діалектика та зміст правового відношення. Види правових відносин. Об”єкти правовідносин, їх класифікація. Індивідуальні і колективні суб”єкти. Поняття правосуб”єктності та правового статусу.

Об”єкти правовідносин та їх характеристика. Підстави виникнення , зміни та припинення правовідносин. Юридичні факти: поняття, особливості, класифікація, фактичний склад.

КЛЮЧОВІ СЛОВА : “правовідносини “, “суб”єкт правовідносин “,

“суб”єктивне право “, “юридичний обов”язок “,

“об”єкт правовідносин “, “юридичний факт “,

“юридичний вчинок “, “індивідуальний акт “,

“фактичний склад “, “правомірна поведінка “,

“правопорушення “, “дії “, “події “.


Тема 19. Реалізація права.
Поняття реалізації норм права. Основні форми реалізації права. Застосування норм права як особлива форма реалізації права. Стадії застосування норм права. Акти застосування норм права. Застосування права в умовах прогалин в праві. Аналогія права та аналогія закону.
КЛЮЧОВІ СЛОВА : “реалізація“, “ виконання права “, “використання права”,“дотримання права “, “застосування “, “акти застосування права “ ,

“ аналогія закону “, “ аналогія права “.


Тема 20. Правосвідомість та правова культура.


Правосвідомість як духовний феномен, категорія, структура та види правосвідомості. Шляхи та способи підвищення рівня правосвідомості. Правове виховання. Категорія праавової культури: сутність, структура та види. Особливості правової культури українського суспільства. Правовий нігілізм: поняття, джерела та форми. Шляхи подолання правового нігілізму в Україні. Проблема подолання доправового (законницького) мислення в сучасній Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “правосвідомість “, “ правова ідеологія “, “правова

психологія “, “правова культура “, “правовий

нігілізм “, “правове виховання “.


Тема 21. Герменевтика в праві. Тлумаченння норм права.
Феномен розуміння права. Розуміння і поясненння. Право як тотальний герменевтичний об”єкт. Поняття тлумачення права. Прийоми (способи ) тлумачення. Тлумачення за суб”єктами та обсягом. Акти тлумачення юридичних норм, їх види та місце в механізмі правового регулювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “герменевтика “, “розуміння”, “ пояснення”,

“тлумачення норм права “ , “тлумачення –

з”ясування “, “тлумачення - пояснення “,

“ інтерпретаційно – правовий акт “.
Тема 22. Правомірна та протиправна поведінка.
Людина як правова особливість. Сутність правомірної поведінки та її види. Поняття протиправної поведінки та її види. Правопорушення та його ознаки. Юридичний склад правопорушення. Види правопорушень . Соціальна природа і причини злочинності та інших правопорушень в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “правомірна поведінка “, “склад правомірної

поведінки “, “правопорушення (делікт) , “склад

правопорушення “ , “вина “, “деліктоздатність “,

“юридична відповідальність “, “позитивна

відповідальність “, “об”єкт правопорушення “,

“суб”єкт правопорушення “, “об”єктивна сторона

правопорушення “ , ”суб”єктивна сторона

правопорушення “.
Тема 23. Юридична відповідальність.
Соціальна відповідальність та її різновиди. Юридична відповідальність та соціальна відповідальність. Поняття та основні ознаки юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності.

Співвідношення юридичної відповідальності, державного примусу та покарання. Види юридичної відповідальності. Підстави звільнення від юридичної відповідальності. Презумпція невинуватості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: “відповідальність “ , “неосудність “ , “презумпція

невинуватості “, “кримінальна відповідальність “,

“адміністративна відповідальність”, “цивільно –

правова відповідальність “, “дисциплінарна

відповідальність “, матеріальна відповідальність“,

“функції відповідальності “, “підстави

відповідальності “.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИЇ ЗАНЯТЬ З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА
РОЗДІЛ I. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ЯК НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТА НАУКА
Тема 1. Предмет теорії держави та права.

Методологія юридичних наук (2 години).
1. Зміст сучасного правового мислення, роль правознавства в його формуванні.

2. Предмет теорії держави та права та його особливості. Криза сучасного теоретико- правового знання.

3.Основні функції теорії держави та права.

4.Місце теорії держави та права в системі юридичних наук.


Тема 2. Методологія юридичної науки (2години ).


 1. Поняття, ознаки та підходи до класифікації методів юридичної науки.

 2. Характеристика філософських методів пізнання держави і права (матеріалістичний, ідеалістичний, діалектичний, екзистенціальний та ін. ).

 3. Характеристика конкретно-наукових методів дослідження та роль теорії держави та права в процесі їх вироблення (формально-догматичний, порівняльно- правовий, історично-правовий тощо).

 4. Загальнонаукові методи пізнання права.


РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ

Тема 3. Громадянське суспільство. Громадянське суспільство і держава (4 години ).

1. Поняття та риси громадського суспільства. Історія та сучасність.

2. Поняття та основні риси держави

3. Співвідношення понять “людина “, “особа “, “громадянин “.

4. Громадянське суспільство як гарант прав людини. 1. Громадянське суспільство і держава.

 2. Особливості становлення громадянського суспільства в сучасній Україні: проблеми та перспективи. Громадянське суспільство і Українська держава.

Тема 4 . Держава та соціально - неоднорідне суспільство ( 2 години ).
 1. Поняття та риси політичної влади.

 2. Політична та державна влада, їх співвідношення. Поняття та елементи політичної системи суспільства. Місце держави в політичній системі.

 3. Соціальна структура суспільства, її вплив на тип держави та форми державного правління.

 4. Нація та держава.

Тема 5. Завдання та функції держави ( 2 години)


1.Поняття та ознаки функцій держави. Співвідношення завдань та функцій держави.

2. Класифікація функцій держави, їх характеристика.

3. Здійснення функцій держави. Досвід сучасної України. Залежність завдань та функцій державної влади від рівня розвитку суспільства.

Тема 6. Механізм держави (2 години)


1. Поняття та принципи діяльності механізму держави.

2. Поняття та ознаки органу держави.

3. Класифікація державних органів.

4.Характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

5. Українська Конституція про засади діяльності механізму Української держави.
Тема 7. Форма держави (2 години)


 1. Поняття та елементи форми держави.

 2. Форми державного правління : поняття та види.

 3. Поняття форми державного устрою та його види.

 4. Поняття державного політичного режиму .

 5. Демократичні та антидемократичні політичні режими.

РОЗДІЛ III. ТЕОРІЯ ПРАВА


Тема 8. Основні типи праворозуміння. Онтологія права (2 години)

1.Загальна характеристика легістського (законницького) розуміння права.

2. Юридичне (юснатуралістичне ) розуміння права.

3. Юснатуралістичне розуміння права в українській правовій традиції.

4. Основні смислові характеристики права, їх розмаїтість та смислова єдність: право як свобода, право як справедливість, право як формальна рівність тощо.

5. Форми буття права. Дух права як їх змістовний принцип.


Тема 9. Право як історичне та соціокультурне явище (2 години)


 1. Економічні, соціальні, психологічні та інші передумови виникнення права.

 2. Право як форма втілення і вираження вищих духовних цінностей.

 3. Право і мораль. Право і релігія. Право і культура. Право як цінність.

 4. Право як наддержавне, наднаціональне, надгрупове тощо явище.

Тема 10. Право в системі засобів соціального регулювання(2 години)

 1. Право і цивілізація. Цінності цивілізації.Соціальні норми як засіб регуляції поведінки суб”єктів.

 2. Місце та роль права в системі соціального регулювання.

 3. Поняття і основні риси правового регулювання суспільних відносин.

 4. Умови ефективності правового регулювання.

Тема 11. Верховенство права: основні змістовні риси ( 2 години)
 1. Витоки верховенства права (античність, середні віки, Відродження, Новий час, Просвітництво).

 2. Доктрина верховенства права і споріднені доктирини.

 3. Змістовні характеристики принципу верховенства права.

 4. Принцип верховенства права в міжнародному праві.

 5. Український правовий розвиток: проблема ствердження принципу верховенства права.

Тема 12. Форми права. Джерела права (2 години) 1. Поняття форми права.

 2. Загальна характеристика джерел права. Джерела права в сучасній Україні.

3. Система нормативно- правових актів сучасної України.

Місце закону в системі нормативно – правових актів України.

4. Поняття правового закону, його критерії. Неправовий закон.


 1. Чинність нормативних актів у часу, просторі та за колом осіб.

 2. Тенденції та перспективи розвитку нормативно - правових актів та інших джерел права України.

Тема 13. Система права. Система законодавства (2 години)
 1. Поняття системи права.

Критерії поділу права на галузі та інститути.

 1. Характеристика галузей права України.

 2. Поняття та структура системи законодавства.

Система права і система законодавства, їх співвідношення.

 1. Взаємозв”язок національного і міжнародного права.

Тема 14. Правові відносини (2 години)
 1. Правове відношення як фундаментальна категорія теорії права : поняття та ознаки.

 2. Зміст правових відносин. Суб”єктивне право і юридичний обов”язок.

 3. Суб”єкт права. Поняття правосуб”єктності.

 4. Класифікація суб”єктів права. Фізичні і юридичні особи.

 5. Обставини виникнення правових відносин.

 6. Юридичні факти.

Тема 15. Реалізація норм права (2 години)
 1. Поняття та форми безпосередньої реалізації права.

 2. Застосування норм права як особлива форма реалізації права.

 3. Стадії правозастосовчого процесу. Принцип верховенства права як засадничий принцип правозастосування.

 4. Правозастосовчий акт: поняття, види.

 5. Прогалини в праві. Аналогія права і аналогія закону.

Тема 16. Юридична відповідальність (2 години)
  1. Поняття юридичної відповідальності.

  2. Підстави і принципи юридичної відповідальності.

  3. Види юридичної відповідальності.

  4. Цілі юридичної відповідальності.

Тема 17. Механізм правового регулювання (2 години)
 1. Поняття, предмет та типи правового регулювання.

 2. Поняття і основні елементи механізму правового регулювання.

 3. Вимоги до механізму правового регулювання в умовах демократичної держави.

 4. Ефективність правового регулювання.

 5. Механізм правового регулювання в сучасній Україні: проблеми та перспективи розвитку.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ДО

ЗАЛІКІВ ТА ІСПИТІВ


 1. Поняття та система юридичної науки.

 2. Предмет загальної теорії держави і права, його особливості.

 3. Місце теорії держави і права в системі юридичних наук. Криза теоретико-правового знання та можливі шляхи її подолання.

 4. Методи (методологія ) пізнання держави і права.

 5. Наукові конценції про походження права.

 6. Функції теорії держави і права.

 7. Суспільна влада і соціальні норми первісного ладу.

 8. Влада як феномен.

 9. Загальні закономірності, різноманітність форм виникнення держави Ознаки держави, які відрізняють її від суспільної влади первісного ладу.

 10. Ознаки норм права, які відрізняють їх від інших норм первісного ладу.

 11. Поняття держави.

 12. Ознаки держави.

 13. Поняття, риси та структура громадянського суспільства.

 14. Громадянське суспільство і держава.

 15. Співвідношення понять “людина “, “особа “ та громадянин “.

 16. Правовий статус особи та громадянина, їх співвідношення.

 17. Конституційні права, свободи та обов”язки громадян.

 18. Функції держави: поняття та ознаки.

 19. Співвідношення завдань та функцій держави.

 20. Форми та методи здійснення функцій держави.

 21. Поняття та структура політичної системи.

 22. Місце держави в політичній системі.Ознаки, які відрізняють держави від інших суспільних утворень.

 23. Держава та особа, співвідношення понять.

 24. Поняття і структура форми держави.

 25. Види форм держави.

 26. Форма державного устрою.

 27. Політичний режим держави і його різновиди.

 28. Механізм держави: поняття і структура.

 29. Система державних органів.

 30. Загальна характеристика органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

 31. Основні концепції правової держави : історія і сучасність.

 32. Поняття правової держави і її основні ознаки.

 33. Загальна характеристика сучасних теорій держави.

 34. Демократичні концепції сучасної держави.

 35. Авторитарні концепції сучасної держави.

 36. Причини виникнення права.

 37. Право і мораль. Право і духовність.

 38. Основні типи праворозуміння: легістський (законницький) та юридичний.

 39. Поняття, особливості та види соціального регулювання. 40. Проблема визначення поняття права.

 41. Соціальні норми: поняття та класифікація.

 42. Смислові характеристики права, їх єдність.

 43. Функції права.

 44. Принципи права: поняття, різновиди та їх роль у правовому регулюванні суспільних відносин.

 45. Поняття форм буття права. Джерела права.

 46. Поняття та види нормативно- правових актів.

 47. Поняття та види законів. Правовий закон та його критерії. Не правовий закон.

 48. Поняття та види підзаконних нормативно – правових актів.

 49. Поняття правової системи суспільства.

 50. Ознаки правової системи сучасності.

 51. Поняття і загальні ознаки норм права.

 52. Структура норм права.

 53. Класифікація норм права. Загальна характеристика їх основних видів.

 54. Співвдношення норми права і статті нормативно – правового акту.

 55. Система права: поняття і специфічні ознаки.

 56. Поняття предмета та методу правового регулювання.

 57. Загальна характеристика галузей права.

 58. Система законодавства України: поняття і структура.

 59. Система права і система законодавства: співвідношення.

 60. Поняття правотворчості та види правотворчості.

 61. Функції і принципи правотворчості.

 62. Основні стадії правотворчості.

 63. Поняття і форми систематизації нормативно - правового матеріалу. Поняття нормативно – правового акту і його відмінність від актів у просторі і щодо кола осіб.

 64. Дії нормативно – правових актів у часі, зворотна сила закону.

 65. Дії нормативно – правових актів у просторі щодо кола осіб.

 66. Поняття та форми реалізації норм права.

 67. Поняття застосування, як особливої форми реалізації норм права.

 68. Стадії правозастосовчої діяльності.

 69. Акти застосування норм права, їх види.

 70. Прогалини у праві . Аналогія закону і аналогія прва.

 71. Поняття тлумачення норм права: його основні види.

 72. Способи та види тлумачення норм права.

 73. Поняття та види правових відносин.

 74. Зміст і склад правових відносин.

 75. Суб”єкти правовідносин.

 76. Громадяни як суб”єкти правових відносин.

 77. Державні органи, організації, суспільні утворення як суб”єкти правових відносин. Поняття юридичної особи.

 78. Поняття і види об”єктів правових відносин.

 79. Юридичні факти: поняття ві класифікація.

 80. Поняття правомірної поведінки і його види.

 81. Поняття і основні ознаки правопорушення, його різновиди.

 82. Поняття і основні ознаки юридичної відповідальності, її види.

 83. Склад правопорушення і підстави юридичної відповідальності.

 84. Причини правопорушень у сучасному суспільстві, шляхи і способи їх усунення.

 85. Поняття законності. Право законність.

 86. Поняття правопорядку, його співвідношення з суспільним порядком і законністю. Правопорядок як форма буття права.

 87. Поняття і його правосвідомості.

 88. Правова культура: поняття, структура, становлення і розвиток.

 89. Поняття механізму правового регулювання, його стадії і основні елементи.

 90. Верховенство права, його змістовні риси.

 91. Витоки ідеї верховенства права (античність, середньовіччя, Відродження, Новий час, Просвітництво).

 92. Доктирина верховенства права і споріднені доктрини.

94. Принцип верховенства права в міжнародному та українському правовому розвирку.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ТЕОРІЇ

ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА (до семінарів)
Тема 1.

 1. Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права.

К., 1971.

2. Керимов Д.А. Общая теория государства и права. Предмет, структура, функции. – М., 1977.

3. Васильев А.М. Правовые категории.- М., 1976.

4.Сырых В.М. Метод правовой науки. Основные элементы, структура. – М., 1990. 1. Кузнецов Е.В. Философия права в России.- М., 1989.

 2. Алексеев С.М. Общая теория и права.-М. , 1989, Т.1, гл.1, 2.

7. Патей - Братасюк М.Г. Філософія права. – Тернопіль, 2006.- с.6-19.

8. Петрова Л.В. Нариси з філософії права. – Харків, 1995.

9. Скакун О.Ф. Теорія держави та права.- Х., 2004.
Тема 2.


 1. История политических и правовых учений. – Под. ред. В.С. Нерсесянца. - М., 1988.

 2. Дробышевський С.А. Политическая организация общества и права: историческое место и начало эволюции.- Красноярск , 1991.

 3. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе: - необходимость новых подходов // Советское государство и право. – 1990. - №10.

 4. Лейст О.З. Сущность и исторические типы права. – Вестник МГУ. Сер. II. Право. – 1992. № 1.

 5. Льюис Д. Человек и эволюция. – М., 1964.

 6. Неновски Нено. Единство и взаимодействие государства и права. М., 1982.

 7. Чиркин В.Е. Политическая и государственная власть //Советское государство и права . 1988. -№11.

 8. Явич Л.С. Сущность права . –Л.,1986.

 9. Скакун О.Ф. Теория держави та права. –Х., 2004.

10. Патей - Братасюк М.Г. Філософія права. – Тернопіль, 2006.- с.6-19.

11. Петрова Л.В. Нариси з філософії права. – Харків, 1995.


Тема 3.


 1. Закон України “Про громадянство України “- Відомості Верховної Ради України. –1991, -№50. – ст. 701.

 2. Библер В.О гражданском обществе и общественном договоре. – Через терни. – М., 1990.

 3. Васильчук Ю.А. Гражданское общество эпохи НГР // Полис. – 1991. №4.

 4. Дробышевский С.А. Политическая организация общества и право : историческое место и начало эволюции. – Красноярск , 1991.

 5. Ершов Ю.Г. Человек . Социум . История. Свердловск, 1990.

 6. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе : необходимость новых подходов // Сов. государство и право 1990. -№10.

 7. Патей-Братасюк М.Г., Довгунь Т.У. Громадське суспільство в сучасній Україні: сутність, генеза ідеї, особливості становлення.-Тернопіль, 1999.

 8. Тихомиров Ю.А. Закон и формирование гражданского общества //. Советское государство и право. –1991 -№8.

 9. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства.- Львів,2002.

 10. Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях. – Львів, 2004.

Тема 4,5, 6. 1. Байтин М.И. Государство и политическая власть. – Саратов ,1972.

 2. Линецький С. Методологічні засади осмислення місця і ролі державного режиму в структурі державного ладу України // Право України . –2000.- С.19.

 3. Марченко М.Н. Правовые средства осуществления власти в современном государстве // Сов. Государство и право. – 1990. -№6.

 4. Морозова Л.А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство и право. –1993. -№6.

 5. Макаренко О. Щодо співвідношення понять “Орган виконавчої влади “ та “орган державного управління “ // Право України. –2000. -№6. – С.23.

 6. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. –Х., 2004.

 7. Петришин О.В. Статус службової особи; природа, структура, спеціалізація. –К., 1990.

 8. Телешун С. Поняття державного устрою України: проблеми теорії і практики // Право України. - №6- С.14.

 9. Тененбаум В.О. Государство: система категорий. – Саратов . –1971.

 10. Черниловский З.М. Институт президентуры в свете исторического опыта //Сов. Государство и право . – 1991.

 11. Карась А. Ф. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях та некласичних інтерпретаціях. – Львів, 2004.

Тема 7.

 1. Рабінович П.М. Права людини та їх юридичне забезпечення. –

К.,1992.

 1. Нерсесянц В.С. Правове регулювання та правова держава. М., 1989.

 2. Нерсесянц В.С. Правовое государство: история и современность // Вопросы философии. –1989. - №2.

 3. Баглай М.В. Правовое государство: от идеи к практике. Социалистическое правовое государство. –М, 1989.

 4. Венгеров А.Б. Несущие конструкции правового государства. Право и власть. - М., 1990.

 5. Юзьков Л. Правова держава і державне право // Радянське право. –1989. -№2.

 6. Декларация прав человека 1789 г.: история и современность // Сов. государство и право.- 1989. -№7.

 7. Прокопець Л. Соціальна держава як політична реальність // Право України. –2000. -№12. –С.16.

 8. Явич Л.С. О соотношении права и государства , развитие и реализация идеи правового государства // правоведение. – 1988.- №6.

 9. Скакун О.Ф. Теория правового государства в дореволюционной России // Сов. государство и право.- 1990. -№2.

 10. Скрипнюк О. Проблема соціальної держави в контексті концепції “державного мінімалізму “ // Право України.-2000. - №11. –С.17.

 11. Чиркин В.Е. Разделение властей: социальные и юридические аспекты // Сов. государство и право. –1990. - №8.

 12. Гавриленко Г. Правова держава і правова культура. Право України, 1993. №1.

Тема 8.


1. Алексеев С.С. Восхождение к праву.- М., 2002.

2. Кудрявцев В.Н., Васильев А.М. Право: развитие общего понятия. //Сов. государство и право . –1985. -№7.

3. Лившиц Р.З. Государство и право в современном обществе : неоходимость новых подходов // Сов. государство и право. – 1990. –№.10

4. Лейст О.З. Три концепции права // Сов. государство и право . – 1991. №12.

5. Матузов Н.Й. Право как центральный элемент и нормативная основа правовой системы. Вопросы теории государства и права.

6. Личность, право, правовая система. – Вип. 8. – Саратов.1988. 1. Нерсесянц В.С. Право закон – М.,1983.

 2. Нерсесянц В.С. Философия права. –М.,1998.

 3. Філософія права /за ред. О.Данельяна /. – К.,2004.Тема 9.

1.Нерсесянц В.С. Философия права. – М., 1998 .

2. Патей - Братасюк М.Г. Філософія права. – Тернопіль, 2006.

3. Лукашева Е. Право, мораль, личность.- М., 1986.

4. Алексеев С.С. Право : время новых подходов // Сов. государство и

право. – 1991. –№2.

5. Бачинин В.А . Философия права и преступления. – Харьков, 1999.

6. Петрова Л.В. Нариси з філософії права. – Харків,1995.

7. Філософія права /за ред. О. Данельяна /- К.,2004.


Тема 10.


 1. Бобнева М.И. Социальные нормы и регуляция поведения. – М., 1978.

 2. Мораль : Сознание и поведение. – М., 1973.

 3. Лукашева Е.А. Право , мораль. Личность. –М., 1986.

 4. Лебедев C.Я. Антиобщественные традиции, обичаи и их влияние на преступность . – Омск, 1989.

 5. Осакве Кр. Типология современного росийского права на фоне правовой картины мира // Государство и право. – 2000. №4, с.12 –22.

 6. Полежай П.Г., Шелестов В.С. О соотношении юридических и технических норм в социалистическом обществе / Сов. государство и право. – 1960.- №10.

 7. Поляков С.В. Противоречия социальных норм и их преодоление

( на материалах ОВД ) : Автореф.дис., канд. юрид. наук . – М., 1990.

 1. Станословайтис Р.И. Обычаи и традиции в механизме социального действия права : автореф.дис, канд. юрид. наук , М., 1989.

 2. Бачинин А.В. Философия права и преступления. – Х.,1998.

Тема 12.


1.Аквинский Ф. Сумма теологии. Антология мировой правовой мысли: В 5-и т. - М.: Мысль, 1999.-Т.2: Европа: У-ХУ11в.в.- С.581-595.

2. Головатий С. Верховенство права: Монографія: У 3-х кн.. –К.: Фенікс, 2006.- Кн.1. –С. 125-170; 360-372; 405- 428;431-442; 472-490; 517- 535.

3.Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія.- К., 2007.- С.14-70.

4.Патей - Братасюк М.Г. Філософія права. – Тернопіль, 2006. С.38-68.


Тема13 .

1.Головатий С. Верховенство права: Монографія: У 3-х кн.. –К.: Фенікс,

2006.-Кн. 1.- С. 537-  623; 629 - 688; Кн.2. – С. 803- 888.

2.Гартвіг Г. Принцип правової держави в Німеччині Українське право.

Число 1, 2006. С.24-29.

3.Бонк Х.-Й. Принцип правової держави в Німеччині: верховенство права в судовій практиці.// Українське право. Чис. 1, 2006. С. 190-196.

4.Радбрух Г. Філософія права. – К.,2006. С.86-109.

5.Себайн Дж., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. К.: Основи, 1997.- С.403- 405.

6.Шевчук С. Основи конституціалізму. – К,.2003.
Тема 14.

1. Антологія лібералізму: політико- правові вчення та верховенство права. –К., 2008. –С.540-713.

2. Головатий С. Верховенство права: Монографія: У 3-х кн.. –К.: Фенікс, 2006.- Кн.2.- С.889-1276; кн.. 3, С.1325 -1450.

3. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р.

4. Йончине Д. Зміцнення верховенства права Європейським судом з прав

людини: литовський та український досвід. // Українське право.- Чис.1.

2006. С.160-184.

5. Конвенція про захист прав і основних свобод людини із поправками,

внесеними відповідно до положень Протоколу №11.- офіційний

переклад з англ.

6. Конституція України. –К.,2007.

7. Козюбра М.І. Принцип верховенства права та вітчизняна теорія і

практика. // Українське право. Чис.1. - 2006. С. 15-23.

8.Шевчук С. Принцип верховенства права і реалізація державної політики. //Українське право. - 2006. - Число1.

9.Нижник А. Якість закону в контексті дотримання принципу верховенства

права. //Українське право. - 2006.-Число1

10.Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція.// Вісник Конституційного Суду України. - №4. – 2000.

11. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України положень статті 69 Кримінального кодексу України. // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. -№5.- С.40-45.


Тема.15.

1.Бахрах Д.Н. Действие правовой нормы во времени //Сов. государство и право. – 1991.- №2.

2.Бобровник С.В., Богінич О.Л. Система законодавства України: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – К: Наукова думка, 1994. –С.4.

3.Дрейшев В.В. Правотворчество и правовое регулирование // Правоведение. – 1985. -№1.

4.Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества. –М., 1991.

5.Лисенкова О. Закодавство України: необхідне нормативне визначення поняття // Право України . –1999.- №11. –с.93 –95.

6.Нашиц А. Правотворчество : теория и законодательная техника .

-М., 1974.

7.Пиголкин А.Е. Демократические основы создания нормативных актов // Сов. государство и право –1989. -№1.

8.Поленина С.В. Качество и совершенствование правотворчества // Сов. государство и право – 1987. -№3.

9.Разумович Н.Н. Источники и формы права // Сов. государство и право . –1988. -№3.

10. Нашиц А. Правотворчество : теория и законодательная техника. М., 1974.

11.Рахманина Т.Н. Новые формы и виды кодификации законодательства Проблема совершенствования законодательства . – 1987. -№40.

12.Тилле А.А. Время, пространство, закон. –М., 1965.

13. Тихомиров Ю.А. Теория закона. – М., 1982.

14. Язык закона. М., 1990.

15. Нижник А. Якість закону в контексті дотримання принципу верховенства права. //Українське право.-2006. Число 1(16)

16.Селіванов В.А. Влада: право в сучасній Україні: методологічні аспекти.- К.,2002.

Тема 16.


 1. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. –Х., 2004. – Саратов , 1989.

 2. Бурлай С.В. Нормы права и правотоношения в социалистическом обществе. _ К,, 1987.

 3. Жеребин .Е. О нормативной природе юридических понятий. Актуальные проблемы формирования правового государства . – Х., 1990.

 4. Горшенев В.М. Нетипичные нормативные предписания в праве

// Сов. государство и право. –1978. -№3.

5. Ивин А.А. Логика норм. – М., 1973.

6. Копиленко О.Л. Окремі колізії українського законодавства // Право України. 2000, №12 . -С.13.

7. Кудрявцев Ю.В. Нормы права как социальная информация . –М., 1981.

8. Мельников Ю.И. О гипотезе , диспозиции и санкции процессуальной нормы // Пробл. соц. законности . –1986. , Вып. 17.


 1. Матузов Н.И. О принципе : “Все , что не запрещено законом “ , - разрешено // Сов. государство и право . –1989. -№8.

 2. Нормы советского права . Проблемы теории. –Саратов, 1987.

 3. Процессуальные нормы и отношения в советском праве. Воронеж , 1985.

 4. Сенякин И.Н. Специальные нормы советского права.- Саратов, 1987.

 5. Фаткулин Ф.Н. , Чулюкин Л.Д. Социальная ценность и еффективность правовой нормы. –Казань, 1977.

 6. Черданцев А.Ф. Специализация и структура норм права // Правоведение.-1970. -№1.

 7. Селіванов В.А. Влада: право в сучасній Україні: методологічні аспекти.- К.,2002.

Тема17. 1. Алексеев С.В. Структура советского права. М., 1975.

 2. Глунова Л.Б. Система правовых норм и отраслевое подразделение права // Правоведение. – 1987.-№ 4.

 3. Заец А.П. Система советского законодательства. –К., 1987.

 4. Козловский А. Систематизація законодательства як гносеологічний процес // Право України. –2000. -№3. С.49.

 5. Поленина С.В. Система права и система законодательства // Правоведение.-1987. -№5.

 6. Проблемы теории государства и права . –М.,1987.

 7. Правовая система социализма , функциионирование и развитие .-М,, 1987. –т.2. –гл.I.

 8. Система советского законодательства . М., 1980.

 9. Явич О.С. социализм :право и общественный прогресс. – М., 1990.

 10. Скакун О.Ф. Теорія держави та права . –Х.,2004.

Тема 18.

1.Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. – М., 1974.

2.Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории прав отношений.

–М, 1980.

3.Сабо Имре. Основы теории права . - М., 1974.

4.Леонов В.В. Политический состав в механизме правового регулировавния . –Саратов , 1980.


 1. Дудин А.М. Диалектика правоотношений. –Саратов, 1983.

 2. Леонов В.В. Юридические факты в советском праве. –М., 1984.

7. Теория юридического процесса. /Под ред. В.М. Горшенева. –Х., 1985. гл.III.

8. Гревцов Ю.И. Правовые отношения и осуществление прав. –Л., 1987.

9. Протасов Ю.И. Правовые отношения и осуществление прав. –Л., 1987.

10. Скакун О.Ф. Теорія держави та права . –Х.,2004.

Тема 19.


 1. Решетов Ю.С. Реализация норм советского права : системный анализ. –Казань, 1989.

 2. Проблемы реализации права. – Свердловск , 1990.

 3. Исполнение законов: круглый стол // Сов. государство и право . –1991. -№6.

 4. Лазарев В.В. Применение советского права. – Казань , 1977.

 5. Осипов А.В. Понятие и характеристика соблюдения норм права // Вопросы теории государства и права.- Cаратов , 1988. вып.8.

Тема 20.


 1. Аграновская Е.А. Правовая культура и обеспечение прав личности. –М. , 1988.

 2. Бебих В. Історико – психологічні аспекти формування політичної і правової культури українського суспільства. Право України , 1993. №2.

 3. Правова культура и вопросы правового воспитания. – М., 1974.

 4. Соловьев З.Ю. Правовой нигилизм. Квинтэсенция. – Философский альманах. М. , 1990.

 5. Патей –Братасюк М.Г. Філософія права.- Тернопіль, 2006. с.326-342.

 6. Петрова Л.В. Нариси з філософії права. –Харків ,1995р.

 7. Скакун О.Ф. Теорія держави та права . –Х.,2004.

Тема 21. 1. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. –М., 1979.

 2. Вопленко Н.Н. Оригинальное толкование норм права. – М., 1976.

 3. Костенко О. Наукове (доктринальне ) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя // Право України , -2000. -№6. –С.34.

 4. Лазарев В.В. Ороли доктринального толкования права // Советская юстиция. –1969. -№4.

 5. Темушкин О.П. Толкование закона Пленумом Верховного Суда СССР // Сов. государство и право. – 1976. -№12.

 6. Патей –Братасюк М.Г. Філософія права.- Тернопіль, 2006.

Тема 22.

1.Кудрявцев В.Н. Закон , поступок , ответственность. –М., 1986.

2.Кудрявцев В.Н. , Мамин М.С. Правовое поведение , его субьекты, пределы // правоведение. –1980. - №3.

3.Лейст О.З. Санкции и ответственность по советскому прву. – М., 1981.

4.Мамин Н.С. Правонарушение : понятие , причины , ответственность. М., 1985.

5.Мамин Н.С. Закон , ответственность и злоупотребление правом // Сов.государство и право. – 1991. -№11.


 1. Механизм преступного поведения. М., 1981.

 2. Оксамытный В.В. Правомерное поведение личности. –К., 1985.

 3. Социальные отклонения. – М.,1989.

 4. Шульга А.М. Мотив в констексте субьективной стороны правомерного поведения. Актуальные вопросы правотворческой и правоприменительной деятельности. – К.,1992.

10.Рабинович П.М. Вопросы метедологии и методики измерения уровня законности. Меетодологические проблемы юридической науки. – К., 1990.

11.Туманов Г. Право и порядок. –М., 1991.

12.Лазарев В.В. Правовые основы обеспечения общественного порядка . М., 1987.

13.Братасюк М.Г. Інтерпретація покарання в різних типах праворозуміння і концепціях права. // Науковий вісник КНУВС.-2007. -№3.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка