Диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» із спеціальності «Бібліотечна справа»Скачати 122.81 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір122.81 Kb.Пояснювальна записка
Фаховий іспит з «Документознавства та основ інформатики» розрахований на абітурієнтів, які закінчили ВНЗ України І-ІІ р.а. та мають диплом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» із спеціальності «Бібліотечна справа», «Діловодство» та вступають до Буковинського державного фінансово-економічного університету для продовження навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» за скороченим терміном навчання.

Загальні вимоги до абітурієнтів включають перевірку знань за фахом «Документознавство та інформаційна діяльність», зокрема таких тем, як Система документування та її еволюція. Розвиток носіїв інформації; Структура сучасного документознавства: загальне, спеціальне, часткове; Методи і принципи документознавчих досліджень; Розвиток класифікації документів. Комплексна система класифікації документів; Особливості машиночитаних документів; Типологічні ознаки електронних видань; Загальні поняття інформатики; Інформаційні системи: загальна характеристика; Системи управління базами даних (СУБД): визначення та характеристика; Комп’ютерна графіка: програмні засоби та їх можливості для діловодства; Комп’ютерні технології в діловодній службі; Інформаційно-обчислювальні мережі: призначення, класифікація, їх можливості для діловодства.

Крім того, програмою передбачено з’ясувати рівень володіння абітурієнтами практичним матеріалом та нормами укладання офіційних документів.

Програма фахового іспиту з навчальної дисципліни «Документознавство та основи інформатики» укладена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму (спеціальності) «Документознавство та інформаційна діяльність».Зміст навчальної дисципліни «Документознавство та основи інформатики» за темами
Тема 1. Етапи розвитку та засади документознавства.

Основні етапи розвитку документознавства.

Виникнення та розвиток традиційного документознавства.

Становлення документознавства як науки інформаційного циклу.

Інтеграція наук про документ.

Сучасні погляди на структуру науки про документ.


Тема 2. Система документування та її еволюція. Розвиток носіїв інформації.

Основні поняття документування.

Кодифікація інформації, основні риси кодифікації.

Знакові методи фіксації інформації.

Основні форми документування.

Предметне, зображувальне документування.

Складові процесу документування.

Розвиток способів документування.


Тема 3. Структура сучасного документознавства: загальне, спеціальне, часткове.

Визначення поняття «документознавство».

Сучасні концепції науки про документ.

Суть поняття «документалістика», «документування», «документаційне забезпечення».

Суть документообігу.

Загальні правила організації документообігу в установах, організаціях, підприємствах.


Тема 4. Методи і принципи документознавчих досліджень.

Об'єкт і предмет загального документознавства.

Завдання та особливості загального документознавства.

Методи і принципи документознавчих досліджень.

Основні принципи методології дослідження документознавства.
Тема 5. Документ як системний об’єкт.

Поняття про документ.

Походження терміна «документ», полісемічність терміна.

Функціональна сутність поняття «документ».

Структура інформаційно-комунікаційної системи.

Поняття «соціальної інформації».

Співвідношення інформації та знання.

Організація створення документа.

Документ IV як «записана інформація».

Основні ознаки, загальні та специфічні функції документа.

Поняття спеціальних та конкретних функцій.

Властивості та ознаки документа.


Тема 6. Інформаційні та матеріальні рівні документа.

Матеріальний рівень документа.

Інформаційний рівень документа.

Видова класифікація інформації.

Поняття інформаційної складової документа.

Документ як артефакт.

Артефактна цінність документа.

Міжнародне та державне регулювання питань щодо збереження артефактних документів.Тема 7. Види структур та реквізити документа.

Характеристика видів документів відповідно до структури.

Загальна та внутрішня структура документа.

Реквізити документа.

Класифікація реквізитів.

Правила складання та оформлення документів.

Поняття про бланки документів, формуляр-зразок.
Тема 8. Інформаційна, знакова та матеріальна складова документа.

Концепція соціальної інформації.

Структура і властивості соціальної інформації.

Знакова складова Документа IV.

Речовинна (фізична) основа Документа IV.

Зміст. Форма (конструкція) носія інформації у Документа IV.

Структура документа.
Тема 9. Розвиток класифікації документів. Комплексна система класифікації документів.

Історія розвитку класифікації документів.

Поняття й принципи класифікації документів.

Ознаки класифікації.

Класифікація документів за інформаційною складовою, за матеріальною складовою, за обставинами існування в зовнішньому середовищі.

Поняття «типологія», «типізація», «класифікація», «класифікування», «тип», «клас».

Принципи типології документів.
Тема 10. Система документів офіційного походження, їх характеристика.

Загальні поняття документів офіційного походження. Типи інформації.

Класифікації систем документації офіційного походження.

Види ділових документів за класифікаційними ознаками документа: матеріальною конструкцією, способом документування, цільовим призначенням, структурою тощо.


Тема 11. Види документації установи.

Економічна та наукова система документації.

Поділ видів документації установи.

Співвідношення понять «управлінська інформація» та «управлінська документація».

Звіт про науково-дослідну та науково-конструкторську роботу, його особливості.

Дисертація: поняття, основні різновиди та особливості.

Нормативний документ: поняття стандартизації.

Стандарт як основний вид нормативного документа.


Тема 12. Загальні ознаки видань. Класифікаційна схема видань.

Визначення понять «видання», «електронне видання».

Структура та допоміжний апарат видань.

Класифікаційна характеристика видань.

Види друкованих видань.

Класифікація видань за цільовим призначенням, аналітико-синтетичним переробленням інформації, знаковою природою, матеріальною конструкцією, обсягом, складом основного тексту, періодичністю, структурою, інформаційними ознаками, видами періодичних і продовжуваних видань.


Тема 13. Особливості машиночитаних документів.

Комп’ютеризація документаційного забезпечення.

Організація електронного документообігу.

Електронний документ.

Визначення електронного документа, його специфічні характеристики.

Роль Інтернету у забезпеченні доступності електронних видань.


Тема 14. Типологічні ознаки електронних видань.

Особливості електронних видань, основні ознаки.

Міжнародна практика підготовки електронних видань.

Інтегровані електронні видання.

Поняття «електронна публікація», її характеристика і складові.

Формування колекції електронних журналів: оригінальні й паралельні журнали.

Вплив міжнародного досвіду на розвиток електронних видань в Україні.

Тема 15. Книга як вид документа.

Документаційний підхід до визначення поняття «книга».

Місце книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі. Співвідношення понять «документ», «книга», «видання», «твір друку», «література», «публікація».

Функції та властивості книги.

Загальні поняття типології книги.
Тема 16. Періодичні та продовжувані видання.

Види друкованих видань.

Періодичне видання: визначення поняття, характерні риси.

Інформаційний аналіз журналу.

Класифікування всіх друкованих видань за певними ознаками.

Види неперіодичних видань.

Види періодичних і продовжуваних видань, їх характеристика.

Перегляд стандартів на види видань.


Тема 17. Ідеографічні та іконічні документи.

Картографічний документ: історія розвитку, характеристика та класифікація. Ізографічне видання: основні поняття, види за класифікаційними ознаками. Листівка як вид ізографічного документа.

Класифікація адіовізуальних документів.

Фонодокумент: поняття, співвідношення з поняттям «аудіальний документ». Різновиди фонодокументів.


Тема 18. Загальні поняття інформатики.

Теоретичні положення гуманітарної, технічної, наукової, соціальної, економічної інформатики, а також сучасних наукових понять інформатики. Основи інформатики: концепції інформатики, інформація як об’єкт вивчення інформатики, джерела інформації, інформаційні процеси, інформаційний пошук, інформаційно-пошукові системи і їх компоненти, мови передавання інформації, інформаційно-пошукові мови, сучасні поняття, аксіоми та співвідношення інформатики, інформатизація суспільства.Тема 19. Інформаційні системи: загальна характеристика.

Загальні поняття автоматизованих інформаційних систем (АІС). Автоматизація інформаційних процесів, основні напрями автоматизації документно-інформаційних процесів; автоматизація обробки інформації, зберігання інформації, інформаційного пошуку; забезпечення автоматизованих інформаційних систем; інформаційне, лінгвістичне, нормативне, програмне, матеріально-технічне, технологічне, кадрове та організаційне забезпечення; організаційно-функціональна структура; технологічні лінії обробки інформації в АІС.Тема 20. Загальні поняття бази даних.

Визначення баз даних, загальні поняття бази та банку даних, системи управління базами даних (СУБД).

Мови опису та маніпуляції даних; автоматизація інформаційного пошуку, функціональні та організаційні структури; забезпечення автоматизованих інформаційних систем; інформаційне, лінгвістичне, нормативне, програмне, матеріально-технічне, технологічне, кадрове та організаційне; організаційно-функціональна структура.

Програмне забезпечення баз даних.Тема 21. Системи управління базами даних (СУБД): визначення та характеристика.

Визначення системи управління базами даних (СУБД), програмне та технологічне забезпечення; основні функції; класифікація.

Характеристика основних різновидів СУБД за моделями даних (реляційна, ієрархічна, мережна).

Характеристика основних різновидів СУБД: за архітектурою організації збереження даних, за способом доступу до бази даних.

Системи управління базами даних: методи проектування реляційних баз даних, інтерфейс та інструментальні засоби СУБД ACCESS.

Тема 22. Програмні системи автоматизації документообігу: загальна характеристика.

Характеристика програмних засобів автоматизації документообігу, поняття операційних і прикладних програм.

Концепція систем електронного документообігу та автоматизації документообігу.

Системи управління документами. Workflow-системи.

Системи вводу документів.

Електронні архіви.

Інтернет/Інтранет технології.

Імпортні та вітчизняні програмні системи: характеристика їх функціональних можливостей.

Проектування систем електронного документообігу.

Оцінка ефективності та якості функціонування.Тема 23. Комп’ютерна графіка: програмні засоби та їх можливості для діловодства.

Загальні поняття програмного середовища персонального комп’ютера, основи операційної системи WINDOWS, налаштування програмних й апаратних засобів на рівні користувача.

Програмування: методи алгоритмізації та програмування у середовищі Visual Basic.

Можливості використання в сфері діловодства.Тема 24. Використання електронних табличних редакторів, їх можливості для діловодства.

Основи комп’ютерної техніки, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, технології створення електронного документа, інтерфейс користувача, автоматизація робочих місць в сфері діловодства.

Табличні процесори: характеристика.

Табличний процесор Microsoft Exel: головні функції, значення для ефективності діловодних процесів.Тема 25. Комп’ютерні технології в діловодній службі.

Основи комп’ютерної техніки, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, технології електронного документа, інтерфейс користувача, автоматизація робочих місць в сфері діловодства.

Практика офісної діяльності та місце в ній комп’ютерних технологій. Організація діловодства в компанії засобами комп’ютерних та мережних технологій: зміст та функції.

Тема 26. Інформаційно-обчислювальні мережі: призначення, класифікація, їх можливості для діловодства.

Інформаційно-обчислювальні мережі призначення та різновиди. Характеристика локальних і глобальної мережі (Інтернет).

Еволюція обчислювальних мереж, характеристика архітектури.

Вимоги до сучасних інформаційно-обчислювальних мереж; базові технології локальних мереж: технологія Ethernet, побудова локальних мереж за стандартами фізичного та канального рівнів.Напрями використання мереж в сфері діловодства та значення для вдосконалення сучасного діловодства.

Список рекомендованої літератури:

Основна література:

 1. Баженов В.А. та ін. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. К.: Каравела, 2-ге видання, 2008. – 640 с.

 2. Беспалов В.М. Інформатика для економістів. К.: ЦУЛ, 2003 р. – 255 с.

 3. Глинський Я. М. Інформатика. Інформаційні технології. – Львів: Деол, 2005. – 263 с.

 4. Глинський Я. М. Інформатика. Алгоритмізація і програмування. – Львів: Деол, 2005. – 257 с.

 5. Дибкова А.М. Посібник. Інформатика. Комп’ютерна техніка. К.: Академвидав, 2007. – 416 с.

 6. Зелинский C.Э. Энциклопедия персонального компьютера. Харьков.: «Книжный клуб», 2010. – 352с.

 7. Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій.– К.: Каравела, 2007. – 240 с.

 8. Іванов В.Г. та ін. Основи інформатики та обчислювальної техніки: Навчальний посібник. –К.: Юрінком Інтер, 2004. – 328 с.

 9. Комова М.В. Документознавство: Навчальний посібник / М.В. Комова. – Л. : Тріада плюс, 2007. – 294с.

 10. Комова М. В. Українська документознавча термінологія: шляхи творення та функційні особливості : монографія / М.В. Комова – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 316с.

 11. Свердан М.Р. Основи діловодства: Навчальний посібник/ М.Р. Свердан – Чернівці: Рута, 2004. – 183с.

 12. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: Навчальний посібник/ Г.М. Швецова-Водка – К.: Знання, 2007.– 398с.


Додаткова література:

 1. Про мови: Закон України // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1989. – 9 листопада.

 2. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №48.

 3. Беспянська Г.В. Діловодство: Навч. посіб. для дистанційного навчання /За ред. В.Г. Бездрабко. – К.: Університет „Україна”, 2007. – 307с.

 4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навчальний посібник / А.Н. Діденко. – К.: Либідь, 2004. – 383с.

 5. Мамрак А.В. Українське документування: мова та стиль: Навчальний посібник. Видання третє/ А.В. Мамрак. – К., 2004. – 180с.

 6. Швецова-Водка Г.М. Документознавство: словник-довідник термінів і понять: Навчальний посібник / Г.М. Швецова-Водка – К.: Знання, 2011. – 319с.


Електронні ресурси:

 1. Інтернет-магазин aukro.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aukro.ua/. – Назва з екрану.

 2. Електронний аукціон (від ІСП Інтернет Україна) [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://auction.lviv.net/main.asp. – Назва з екрану.

 3. finance.ua про гроші [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.ua/ru/. – Назва з екрану.

 4. A Tool for Building Expert Systems [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://clipsrules.sourceforge.net. – Назва з екрану.

 5. Ресурси електронного навчального курсу «Інформатика» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moodle.tryus.ii.npu.edu.ua/ course/view.php?id=46. – Назва з екрану.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка