Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка9/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44
1.15.3.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Чи існує зв’язок між стилем педагогічної діяльності та рівнем розвитку освітнього простору гуртка?

Становлення творчого стилю

педагогічної діяльності на основі

моделювання освітнього простору гуртка

Для керівників гуртків технічного напряму

Високої якості освітніх послуг можна досягти тільки за наявності висококласних педагогів, які постійно вдосконалюють свою майстерність, мобільно реагують на зміни, що відбуваються в освітньому просторі. А стати висококласним педагогом допоможуть наші курси.

На сучасному етапі розвитку педагогічної науки зростає інтерес до індивідуальності педагога-професіонала, який зумовлений переглядом змісту освіти і пошуком нових парадигм навчання та виховання. Метою формування індивідуального стилю діяльності керівника гуртка технічного напряму є самоактуалізована творча індивідуальність, яка перебуває в гармонії із собою, професією, зі світом і почуває себе щасливою в професійній діяльності, виражаючи свою неповторність особистим «почерком» – індивідуальним стилем діяльності.

Мета та завдання: надання методичної допомоги щодо вдосконалення діяльності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, підвищення їх професійної майстерності; модернізація методичного інструментарію і предметних компетенцій керівників гуртків технічного напряму; підвищення надпрофесійних компетенцій педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів; підвищення професійної компетентності педагога в методичному супроводі основних напрямів розвитку позашкільної освіти.

Зміст навчальних модулів включає основи педагогіки позашкільної освіти дітей, тенденції її розвитку, методологічні та нормативно-правові основи діяльності педагога позашкільного навчального закладу, психолого-педагогічний супровід освітнього процесу. У процесі навчання слухачі матимуть змогу опрацювати програми гуртків позашкільного навчального закладу, їх структуру, процедуру захисту та експертизи; методичне забезпечення освітньої програми і створення навчально-методичного комплекту до неї. У ході виконання практичних вправ слухачі опрацюють питання щодо навчального заняття в системі позашкільної освіти, методику роботи з обдарованими дітьми та основи дослідної роботи в системі позашкільної освіти. У вивченні змістових модулів акцентується увага керівників гуртків на систему моніторингу якості позашкільної освіти.

Варіативна складова включає питання щодо розвитку технічної творчості дітей та орієнтування їх на технічні спеціальності.

Кінцевий результат: підвищення професійної компетентності педагогів у галузі сучасних педагогічних технологій; застосування сучасних педагогічних технологій в організації навчальної діяльності; реалізація на практиці отриманих знань у конкретній діяльності педагога.

Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу слухачі розробляють і захищають курсові проекти, робочі навчальні програми, методичні розробки (за вибором), складають залік та виконують контрольні роботи згідно з вимогами навчальних модулів.Педагог нової формації: дослідник, лідер, креативна особистість

Нові

1.15.4.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Від музики в душі до естетизації освітнього середовища

Естетизація навчально-виховного процесу засобами музичного мистецтва

Для керівників гуртків музичного напряму

Мистецький освітній простір надає можливість школі виконувати важливе завдання сучасної державної політики – формування творчої всебічно розвиненої особистості. Участь у розв’язуванні проблеми та вирішенні завдань курсів дозволить сформувати власне бачення моделі змісту мистецької освіти та коригувати її щодо траєкторії особистісного розвитку учнів.

Програма курсів сприятиме підвищенню професійної майстерності, ерудиції та загальної культури керівників гуртків, розвитку їх ініціативи і творчості, активізації роботи щодо впровадження в практику сучасних педагогічних технологій та передового досвіду і, в наслідок цього, підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти.

Стрижневою ідеєю естетизації навчально-виховного процесу є спрямованість на формування у школярів естетичних цінностей, які далі будуть втілюватись ними в життя, входити в їхній життєвий простір. Стратегічні завдання та напрями реформування загальноосвітньої та позашкільної освіти вимагають відпрацювання нових підходів до підвищення кваліфікації керівників гуртків музичного напряму. Головним соціальним завданням на сучасному етапі є створення умов для розвитку здібностей, талантів, обдарувань дітей та молоді, задоволення їх інтересів, духовних запитів.

Головна мета курсів: сприяти підвищенню професійної майстерності, ерудиції та загальної культури керівників гуртків, розвитку їх ініціативи і творчості, активізації роботи щодо впровадження в практику сучасних педагогічних технологій та передового досвіду і, в наслідок цього, підвищення ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних закладах.

Соціально-гуманітарна підготовка керівників гуртків дасть можливість опрацювати матеріали, пов’язані з процесами модернізації системи освіти на державному та регіональному рівнях. Цей блок акцентує увагу на тому, що одним із важливих напрямів української освіти є гуманітарний, який забезпечує естетизацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та позашкільних закладах освіти засобами мистецтва.

Професійний блок спрямовано на засвоєння практичних знань, умінь і навичок:


 • ознайомлення слухачів із поняттями про сучасну національну систему музичного виховання, основними інтерактивними педагогічними методиками, інноваційними технологіями та оновленим змістом позашкільної освіти;

 • вироблення здатності оцінювати, адаптовувати, розробляти нові навчальні та контрольні матеріали з урахуванням віку та інтелектуальних потреб дітей;

 • формування у слухачів мотиваційної компетентності до постійного вдосконалення фахової майстерності на підставі аналізу перспективного педагогічного та власного досвіду.

Під час роботи на курсах слухачі матимуть змогу брати участь в інтерактивних формах навчання, проектуванні мультимедійного забезпечення занять, оформленні власного методичного портфоліо (кейсу). Ознайомляться з авторськими технологіями, педагогічним досвідом кращих керівників вокальних гуртків Донецької області. Розроблять творчі проекти, поділяться власним досвідом щодо розвитку музичної обдарованості вихованців. Слухачі отримають методичну та практичну допомогу з питань специфіки вокально-хорової роботи в колективах різних художньо-виконавських напрямів; із питань репертуарної політики, яка тісно пов’язана з етапами становлення творчого колективу та його концертною діяльністю, особливостями аранжування музичних творів, із сучасними комп’ютерними технологіями та їх застосуванням на практиці.

Варіативна складова навчального плану включає вивчення спецкурсу «Культура наукової української мови. Українське ділове мовлення в системі роботи керівника гуртка музичного напряму».Знайди свою педагогічну мелодію

Нові

1.15.5.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Ми так багато говоримо про творчість, а чи потрібно?

Проблема творчості в процесі саморозвитку педагога позашкільного закладу

Для керівників гуртків

декоративно-прикладного напряму

Життя показало: викладати тільки те, що вчора, і точно так, як учора, не можна. Не існує меж професійного саморозвитку, оскільки цей процес динамічний, діалектичний і зумовлений новими цілями й вимогами, які з’являються відповідно до змін стандартів професійної діяльності, ідеальних уявлень про сенс, зміст, форми і методи професійної діяльності. Розкрити свій творчий потенціал допоможуть наші курси.

Майстерність педагога доцільно розглядати як найвищий рівень педагогічної діяльності, як вияв творчої активності особистості вчителя. Концепція педагогічної освіти України визначила своєю метою «формування вчителя, який здатний розвивати особистість дитини і зорієнтований на особистісний та професійний саморозвиток і готовий працювати творчо в закладах освіти різного типу». Тому особливого значення в наш час набуває проблема самоосвіти вчителів, спрямована саме на їхній професійний саморозвиток.

Мета та завдання: • підвищення рівня професійної компетентності керівника гуртка через використання новітніх технологій декоративно-прикладного мистецтва;

 • модернізація методичного інструментарію і предметних компетенцій керівників гуртків декоративного-прикладного напряму;

 • надання методичної допомоги щодо вдосконалення діяльності педагогів та позашкільної освіти, підвищення їх професійної майстерності.

У програмі курсів передбачено розгляд питань щодо нормативно-правового забезпечення системи позашкільної освіти, нових підходів до організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти. У рамках курсів слухачі опрацюють такі питання: методологічна культура педагога-позашкільника; форми організації видів діяльності з вихованцями; удосконалення методики викладання шляхом застосування сучасних освітніх технологій (сучасні освітні технології в системі позашкільної освіти дітей: інтерактивні методи навчання як засіб розвитку учнів, проектний метод навчання в системі позашкільної освіти в контексті профільного навчання), розвиток обдарованості дітей в умовах ПНЗ.

На практичних заняттях слухачі отримають змогу вдосконалити навички складання авторських програм та аналізу позашкільної освітньої програми як моделі освітнього процесу; застосують методи досягнення професійного успіху в педагогічній діяльності педагога-позашкільника.

Педагогічна діагностика і педагогічний моніторинг, моніторинг якості позашкільної освіти дітей – ще одна складова практичних занять, яка дасть змогу підготувати керівника гуртка до аналізу власної діяльності.

Варіативна складова включає факультативи з удосконалення професійних і надпрофесійних компетенцій та тренінг педагогічної взаємодії.

Кінцевий результат: готовність і здатність педагогів застосовувати сучасні технології і методики в позашкільних навчальних закладах; розробляти і реалізовувати освітню програму гуртка ПНЗ; використовувати методи оцінки для моніторингу якості позашкільної освіти; визначати тип обдарованості, вибирати адекватні методи і форми роботи з обдарованими дітьми, вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію.

Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу слухачі розробляють і захищають курсові проекти, робочі навчальні програми, методичні розробки (за вибором), складають залік та виконують контрольні роботи згідно з вимогами до навчальних модулів.Творчий педагог – творчий учень

Нові

1.15.6.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Знайди секрет мистецьких візерунків

Розвиток творчих здібностей дітей

засобами декоративно-ужиткового мистецтва

Для керівників гуртків

декоративно-ужиткового напряму

Опрацювання стрижневих завдань курсової підготовки націлює на вирішення основного питання сучасної позашкільної освіти «Як сформувати гармонійну, усебічно розвинену життєспроможну особистість». Запропоновані до опанування художньо-педагогічні методики та технології конкретизують інструментарій педагога, націлюють на ефективні прийоми, викликані потребою часу.

Одним із найважливіших завдань сучасної позашкільної освіти є цілеспрямоване залучення дітей до цінностей культури, освоєння ними форм і методів спілкування з культурною спадщиною минулого й сучасності, формування творчої діяльності й усвідомлення загальнолюдських цінностей. Прилучення дітей до цінностей національної та світової культури сприяє усвідомленню дітьми талановитості народів, засвоєнню загальнокультурних цінностей, участі в подальшому розвитку культури народів світу. Декоративно-ужиткове мистецтво – один з найважливіших напрямків у шкільній та позаурочній діяльності, адже в процесі виховання та творчого розвитку особистості саме декоративно-ужиткове мистецтво відіграє значущу роль, допомагаючи дитині увійти у світ творчості та краси, прилучитися до скарбів народної культури.

Мета курсів – сприяти глибокому науково-теоретичному осмисленню мети, завдань основних напрямків сучасного виховання підростаючого покоління в умовах позашкільної роботи в гуртках декоративно-ужиткового напрямку; удосконаленню фахової компетентності керівників гуртків щодо розвитку творчих здібностей учнів засобами декоративно-ужиткового мистецтва.

Завдання курсів:


 • створити відповідні дидактичні умови послідовного та систематичного ознайомлення слухачів курсів із здобутками культур народів світу та практичного їх опрацювання;

 • ознайомити з прийомами формування національної самосвідомості в учнівської молоді через освоєння технологій народних ремесел.

Навчальний план містить змістові модулі щодо вивчення декоративно-ужиткової творчості, яка своїм корінням пов’язана з народним мистецтвом і поєднує в собі три важливі функції: моральну, естетичну й художньо-практичну.

Слухачі ознайомляться з досвідом майстрів Донецької області та кращими традиціями української та світової декоративно-прикладної творчості.

Варіативна складова навчального плану включає вивчення спецкурсів «Українська вишивка», «Валяння», «Художнє витинання з паперу».

Утвори веселку талантів


Оновлені

Авторські

1.15.7.

Авторські з проблеми
очний етап – 72 г.


Чи можлива соціалізація дитини засобами ПНЗ?

Соціалізація дітей в умовах модернізації системи позашкільної освіти

Для керівників гуртків соціально-реабілітаційного та суспільно-гуманітарного напряму

Із досвіду роботи Карнаух Л.М., методиста БДЮ Кіровського району м. Донецька, лауреата обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості – 2008».

Соціалізація має дві цілі: сприяти взаємодії людей через виконання ними різних соціальних ролей та дисемінація соціального досвіду і зразків позитивної поведінки. Як їх досягти, допоможуть визначитися компетентні фахівці.

Соціалізація особистості являє собою процес її навчання, виховання і засвоєння нею соціальних норм, цінностей, зразків поведінки. У процесі соціалізації відбувається постійне усвідомлення, закріплення і творче засвоєння норм і правил поведінки, прийнятих у певному суспільстві. Найважливішим фактором соціалізації особистості є перебування в колективі і самореалізація через колектив. Саме колектив гуртка навчального закладу, який вихованець відвідує за власним бажанням, є тим чинником, що сприяє його саморозвитку і самореалізації. Тому важливо побудувати навчально-виховний процес у гуртку відповідно до запитів та потреб дитини.

Мета та завдання: • формування і розвиток компетентності керівників гуртків щодо успішної соціалізації дітей різних категорій;

 • модернізація методичного інструментарію і предметних компетенцій керівників гуртків;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників на основі вивчення сучасних педагогічних технологій.

Змістове наповнення програми курсів містить матеріал щодо тенденцій розвитку додаткової освіти дітей, управління якістю освіти та виховання; проблеми моделювання виховних систем на основі регіональних програм розвитку освіти в Донецькій області, методологічні та нормативно-правові основи діяльності педагога навчального закладу. У рамках лекційно-практичних занять вивчаються питання психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу.

У рамках курсів передбачено відпрацювання вимог щодо розробки авторських програм, її методичного забезпечення освітньої програми і створення навчально-методичного комплекту до програм додаткової освіти. Під час практичних занять слухачі розглянуть навчальне заняття в системі позашкільної освіти, методику роботи з дітьми, які потребують особливої уваги, познайомляться з досвідом упровадження інклюзивної освіти в умовах навчального закладу.

Усі модулі носять суто практичний характер, модулі присвячені практичному застосуванню, отриманих знань і вмінь у роботі з вихованцями. Теоретичний матеріал дається рівно в тій мірі, який необхідний для успішного засвоєння необхідних прикладних знань.

Варіативна складова курсів включає тренінги щодо організації роботи з батьками.

Кінцевий результат: оволодіння освітніми технологіями і прийомами проектування практичної діяльності; підвищення професійної компетентності педагогів-позашкільників у галузі використання технологій виховання дітей з особливими потребами та дітей, які потребують особливої уваги; отримання зворотної, релевантної інформації для організації роботи керівника гуртка.

Оцінка діяльності: вхідний і вихідний контроль, залік. За підсумками курсів слухачі розробляють індивідуальні та групові проекти.Успішна соціалізація – успішна особистість!

Оновлені

Загальна підготовка

1.15.8.

Загальна підготовка
очний етап – 144 г.


Я хочу стати майстром. Як і де?

Загальна підготовка

Для керівників гуртків

Молодому фахівцю дуже важко орієнтуватися у вирі педагогічних новацій та технологій. Викладацька команда допоможе опанувати необхідні знання та навички, спрямує педагога на особистісний та професійний розвиток.

Сучасний етап розвитку суспільства, утвердження позашкільної освіти як складової структури освіти України зумовили переосмислення її місця і ролі, визначення основних засад підвищення якості. Позашкільна освіта є цілеспрямованим процесом оволодіння систематизованими знаннями про культуру, природу, людину, суспільство. Також вона забезпечує застосування знань на практиці, опанування вміннями та навичками творчої діяльності. Від компетентності педагога залежить побудова навчально-виховного процесу гуртка на взаємній співтворчості з дітьми, на визнанні самостійності особистості та взаємній зацікавленості в суспільному успіху.

Мета та завдання: підвищення професійної компетентності керівників; ознайомлення слухачів курсів із сучасними актуальними питаннями виховання дітей та молоді, з концептуальними основами змісту діяльності керівника гуртка в умовах оновлення структури та змісту системи позашкільної освіти.

Програмою курсів передбачено засвоєння оновленої нормативно-правової бази, теорії управління педагогічним процесом, методик і технологій проектувальної, діагностичної, аналітичної і дослідницької діяльності, тренінгової технології.

У ході лекційно-практичних занять розглядаються основи педагогіки додаткової освіти дітей; тенденції розвитку позашкільної освіти України та її інтеграція у світовий простір; методологічні та нормативно-правові основи діяльності педагога позашкільного закладу; психолого-педагогічний супровід освітнього процесу; програма гуртка позашкільного навчального закладу, її структура, захист, експертиза; навчальне заняття в системі позашкільної освіти; методика роботи з обдарованими дітьми.

Варіативна складова спрямована на готовність педагога до впровадження інновацій у навчально-виховний процес ПНЗ.

Кінцевий результат: оволодіння освітніми технологіями і прийомами проектування практичної діяльності; готовність і здатність педагогів застосовувати сучасні технології та методики виховної роботи з метою розвитку дитячого самоврядування та самореалізації дітей і підлітків.

Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу слухачами розробляються і захищаються курсові проекти, робочі навчальні програми, методичні розробки (за вибором).

Позашкілля – територія дитячої творчості


Оновлені

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка