Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка8/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44
1.14.

ПЕДАГОГИ-ОРГАНІЗАТОРИ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ

Очно-дистанційні

1.14.1.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Чи можливе вдосконалення виховного простору без підвищення професійної компетентності педагога?

Удосконалення виховного простору ЗНЗ відповідно до вимог нових Державних стандартів освіти та Основних орієнтирів виховання

Для педагогів-організаторів

загальноосвітніх навчальних закладів,

кураторів (педагогів-вихователів)

Основою навчання є практичні, тренінгові та семінарські заняття, у ході яких розглядаються тенденції інноваційних змін у системі сучасної освіти, формується розуміння суті педагогічних технологій, відпрацьовуються навички використання інтерактивних форм та методів навчання, критеріїв технологічності, оволодіння технологіями проектування, діагностування, створення оптимальної авторської методичної системи, розвинутих дидактичних рефлексивних, діагностичних умінь, уміння аналізувати й оцінювати свій індивідуальний стиль.

Компетентна організація системи виховної роботи щодо вирішення завдань цілісного формування й розвитку особистості з урахуванням вимог часу та можливостей школярів є досить складним завданням.

Надзвичайно важливим на сучасному етапі розвитку освіти є комплексний підхід до організації і проведення системи виховних заходів, що залежить від уміння педагога ставити й вирішувати одночасно різні виховні завдання: набуття життєвих навичок, сприяння самопізнанню, самореалізації, самоствердженню й самовдосконаленню особистості, розвиток навичок відповідальної поведінки, формування громадянської позиції, виховання гармонійно розвиненої особистості.

Підвищення професійної компетентності слухачів щодо проектування та моделювання виховного процесу, шляхів його вдосконалення через оновлення змісту та форм роботи педагога-організатора, організацію та керівництво учнівським самоврядуванням і розвитком творчості дітей відповідно до положень нових Державних стандартів та Основних орієнтирів виховання.

Стисла характеристика змістового наповнення навчальної програми: • Нормативно-правове забезпечення навчально-виховного процесу.

 • Планування виховної роботи в освітніх установах в умовах переходу на нові Державні стандарти.

 • Соціалізація особистості учнів через організацію дитячого самоврядування.

 • Дитячий рух як соціальний інститут виховання підростаючого покоління.

 • Технології супроводу дітей з обмеженими можливостями здоров’я в рамках інклюзивної освіти.

 • Теорія і практика проектування виховного процесу.

 • Форми і методи роботи з організації дозвілля у виховному середовищі.

 • Сучасні форми роботи з батьківською громадою.

 • Профілактична робота з дітьми девіантної поведінки.

Кінцевий результат: оволодіння освітніми технологіями і прийомами проектування практичної діяльності педагога-організатора відповідно до положень нових Державних стандартів та Основних орієнтирів виховання; готовність і здатність педагога-вихователя застосовувати сучасні технології та методики виховної роботи щодо розвитку дитячого самоврядування та самореалізації дітей і підлітків.

Варіативна складова включає спецкурс «Використання потенціалу превентивних програм у процесі формування життєвих навичок школярів».Від пошуку до стійкого розвитку

Оновлені

Авторські

1.14.2.

Авторські з теми
очний етап – 72 г.


Інноваційні процеси – головна ознака навчальних закладів, які працюють у режимі розвитку

Проектне управління інноваційною та дослідницькою діяльністю в освітніх установах

Для педагогів-організаторів

загальноосвітніх навчальних закладів

З досвіду роботи Артамонової В.В., заступника директора з виховної роботи Донецької гімназії № 70.

Обираючи авторські курси, Ви обираєте: • тільки інтерактивні форми навчання;

 • креативну команду викладачів-практиків;

 • знайомство з інноваційними навчальними закладами області.

Інноваційні процеси, які відбуваються в освіті, стали ознакою кожного навчального закладу, який працює в режимі розвитку. Інноваційна діяльність у вихованні має різні форми й потребує принципово нових механізмів взаємодії теорії і практики. На сучасному етапі розвитку суспільства, що характеризується надзвичайною динамічністю, мінливістю і рухливістю, проектний тип культури починає домінувати. Він поступово посідає одне з провідних місць у механізмі перетворення всієї освітньої діяльності.

Мета та завдання: ознайомлення слухачів курсів із сучасними актуальними питаннями виховання дітей та молоді; концептуальними основами змісту діяльності педагога-організатора в умовах оновлення структури та змісту системи освіти; формами організації виховної діяльності на основі інноваційних технологій і можливостями їх ефективного використання в педагогічній практиці.

Сучасні підходи до організації виховної роботи: нормативно-правове забезпечення системи виховання, створення програм виховання, методика визначення мети та завдань у діяльності педагога-організатора – включаються в змістові модулі курсової роботи.

У програмі курсів розглядаються такі питання: основи проектного менеджменту; організаційно-методичні основи діяльності з розвитку інноваційних процесів в освітній установі; організаційна структура і форми інноваційної та дослідницької діяльності педагогів-організаторів та учнів; технологія організації дослідницької діяльності педагогів та учнів; аналіз й експертиза результатів інноваційної та дослідницької діяльності; моніторинг інноваційної та дослідницької діяльності в освітній установі, форми поширення і впровадження «продуктів» інноваційної та дослідницької діяльності; соціальне партнерство в системі роботи школи.

Варіативна складова включає тренінгові курси з впровадження превентивних програм у виховний процес загальноосвітнього навчального закладу.

Кінцевий результат: оволодіння освітніми технологіями і прийомами проектування практичної діяльності; створення пакета методичних матеріалів для оптимізації виховної діяльності школи: у роботі з класними керівниками, із соціальними партнерами та учнями; готовність і здатність педагогів застосовувати сучасні технології та методики виховної роботи в цілях розвитку дитячого самоврядування та самореалізації дітей та підлітків.

Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу слухачі індивідуально або колективно (у складі групи до 5-6 осіб) розробляють навчально-методичні пакети (комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту).

Інновація – основа змін виховної практики.


Нові

Загальна підготовка

1.14.3.

Загальна підготовка
очний етап – 144 г.


Як створити насичене та яскраве дозвілля школярів?

Загальна підготовка

Для педагогів-організаторів

загальноосвітніх навчальних закладів,

кураторів (педагогів-вихователів)

Викладачі та педагоги-практики розкриють шляхи вдосконалення організаційно-масової та культурно-просвітницької роботи дітей і учнівської молоді в шкільній діяльності, презентують систему координації діяльності дитячих та юнацьких громадських організацій.

Сучасному вихованню має бути повною мірою властива випереджувальна роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом розвитку духовної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом пробудження високих моральних якостей – совісті, патріотизму, людяності, почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи тощо; засобом самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та молоді; запорукою громадянського миру і злагоди в суспільстві.

Суттєва роль у цій діяльності відводиться педагогам-організаторам загальноосвітніх навчальних закладів. Взаємодіючи з усім педагогічним колективом, педагоги-організатори покликані забезпечити необхідні умови для особистісного розвитку як окремої дитини, так і цілого дитячого колективу, спираючись на «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Мета та завдання курсів: підвищення професійної компетентності слухачів щодо підходів, технологій, моделей, форм та методів організації роботи з формування ціннісних ставлень та орієнтацій учнівської молоді в закладах системи освіти через оновлення змісту та форм роботи педагога-організатора.

Програма курсів включає модулі щодо актуалізації оновленої нормативно-правової бази виховної роботи, розглядає сучасні підходи до її реалізації, упровадження інноваційних технологій у виховну роботу з учнями, основи превентивної педагогіки, а також знайомство з досвідом педагогів-новаторів області з означених питань.

На курсах розглядатимуться питання організації виховного процесу на засадах особистісно орієнтованого, комунікативно-діяльнісного, системного, творчого і компетентнісного підходів та забезпечення сприятливих умов для подальшого розвитку цілісної системи виховання щодо прищеплення учнівській молоді загальнолюдських цінностей.

Варіативна складова включає спецкурс «Самовдосконалення педагога як засіб професійної самореалізації особистості».

Кінцевий результат: розуміння сутності процесу виховання, його загальних і конкретних цілей, завдань, організаційних форм, засобів, методів; уміння комплексно планувати мету, завдання, добирати зміст, форми, методи, засоби роботи, передбачати можливі результати та наслідки проектування діяльності педагога-організатора щодо формування ціннісних ставлень учнів.

Ціннісне ставлення особистості – основа її духовності


Оновлені
1.15.

КЕРІВНИКИ ГУРТКІВ ТА ПЕДАГОГИ-ОРГАНІЗАТОРИ

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ КЛУБІВ

Проблемні, тематичні

1.15.1.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Що допоможе дитині соціалізуватися в суспільстві?

Формування соціально активної

особистості засобами позашкільної освіти

Для керівників гуртків

туристського та екологічного напрямів

Етапи соціалізації, її складові, чинники, що сприяють успішній реалізації людині в соціумі, технології, методи та прийоми роботи, які використовуються в процесі формування соціальної компетентності – ось деякі аспекти змістовного наповнення курсів.

Сучасне суспільство породжує нову антропологічну реальність: людина все більше виступає суб’єктом власної життєдіяльності та суспільних відносин, відповідальним за прийняті ним рішення. Суб’єктно розвиваючись людина не лише адаптується до існуючої суспільної реальності, але і на її основі вибудовує власну життєдіяльність, детерміновану як вимогами соціуму, так і внутрішніми потребами людини. Саме тому соціальне виховання підростаючого покоління наразі має бути орієнтоване на розвиток соціальності індивіда, складовими якої є соціальна активність, соціальна мобільність, соціальна зрілість, оскільки в сучасних умовах уже не можна обмежитися лише засвоєнням людиною суспільно визнаних норм і правил, соціального досвіду.

Мета та завдання: • формування і розвиток компетентності керівників гуртків щодо формування соціально активної особистості;

 • модернізація методичного інструментарію і предметних компетенцій керівників гуртків;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників на основі вивчення сучасних педагогічних технологій.

Під час роботи над змістовими модулями слухачі визначать нові підходи до організації освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах в умовах оновлення змісту додаткової освіти; розглянуть нормативно-правове забезпечення діяльності ПНЗ, вимоги до програмного забезпечення, до освітньої програми як моделі освітнього процесу ПНЗ. Під час лекційно-практичних та тренінгових занять передбачено розгляд питань, обговорення та відпрацювання практичних навичок щодо формування позитивної спрямованості як основи розвитку життєвої компетентності особистості.

На практико спрямованих заняттях слухачі відпрацюють сучасні освітні технології в системі позашкільної освіти дітей, методи педагогічної діагностики і педагогічного моніторингу якості позашкільної освіти; спроектують основні шляхи підвищення професійної компетентності керівника гуртка.

Варіативна складова розглядає основи проектної діяльності, її можливості щодо формування соціально зрілої особистості.

Кінцевий результат: оволодіння освітніми технологіями і прийомами проектування практичної діяльності; підвищення професійної компетентності педагогів-позашкільників щодо формування соціальної поведінки як способу вияву активності особистості; отримання зворотної, релевантної інформації для організації роботи керівника гуртка.

Оцінка діяльності: вхідний і вихідний контроль, залік. За підсумками курсів слухачі розробляють індивідуальні та групові проекти.

Активність особистості – форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму


Нові

1.15.2.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Проектуючи розвиток позашкільного закладу, пам’ятайте: особистість опановує не лише необхідні знання, а й найвище мистецтво – мистецтво жити

Формування життєтворчої особистості

в умовах оновлення змісту гурткової роботи

Для керівників гуртків туристсько-спортивного, фізкультурно-спортивного, оздоровчого та військово-патріотичного напряму загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

Розробляючи і здійснюючи індивідуальну освітню траєкторію, візьміть за основу знання та навички, які отримаєте саме в рамках цих курсів.

Сьогодні, як ніколи гостро, постає завдання осмислення й пізнання нових педагогічних реалій, створення нової філософії освіти, відкритої до таємниць життя людини, її прагнень, життєвого й духовного світу. Від того, як навчальний заклад допоможе своїм вихованцям спроектувати їхню життєву траєкторію, залежить успішність та міра реалізованості дитини в майбутньому.

Мета та завдання: • розкриття шляхів розбудови концептуально-методологічного та організаційно-практичного забезпечення компетентнісно спрямованої освіти в контексті педагогіки життєтворчості;

 • надання методичної допомоги щодо вдосконалення діяльності керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, підвищення їх професійної майстерності;

 • модернізація методичного інструментарію і предметних компетенцій керівників гуртків.

Під час вивчення змістових модулів головний акцент робиться на розгляд питань, пов’язаних з основами педагогіки життєтворчості. У змістових модулях аналізуються концепції життєвого шляху особистості в широкому контексті її соціально-культурної життєдіяльності, підходи до осмислення життєтворчості, що сформульовані світовою педагогічною думкою і сучасною філософією освіти та пов’язані зі становленням інформаційного суспільства, глобальними проблемами та інтеграційними тенденціями в освіті.

У програмі курсів передбачено розгляд питань щодо нормативно-правового забезпечення системи позашкільної освіти, нових підходів до організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти.

Варіативною складовою є спецкурс «Системно-цільове (стратегічне) планування культури життєтворчості особистості».

Кінцевий результат: підвищення професійної компетентності педагогів у галузі сучасних педагогічних технологій; застосування сучасних педагогічних технологій в організації навчальної діяльності; реалізація на практиці отриманих знань у конкретній діяльності педагога.

Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу слухачі розробляють і захищають курсові проекти, методичні розробки (за вибором), складають залік та виконують контрольні роботи згідно з вимогами навчальних модулів.

Школа життєтворчості – нова модель навчального закладу XXI століття


Нові

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка