Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка7/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44
1.12.

ПРАКТИЧНІ ПСИХОЛОГИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Очно-дистанційні

1.12.1.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Освіта – навігатор життя, що дає можливість у ньому орієнтуватися

Психологічний супровід формування системних якостей особистості дитини (синергетичний підхід до розвитку особистості в сучасній школі)

Для практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів освіти

Завдяки навчанню саме на цих курсах слухачі зможуть впровадити в практику інноваційні зміни сучасного психологічного знання із застосуванням синергетичного підходу до формування системних ознак особистості дитини (методологічна інновація психологічної практики).

Актуальність: необхідність формування системних ознак та якостей особистості кожної дитини як важливої складової життєспроможної дорослої людини в майбутньому на підставі сучасної методологічної модернізації психологічної практики.

В умовах формування інноваційного суспільства в Україні та відповідно до основних напрямків модернізації системи освіти в нашій країні функціональними особливостями шкільної освіти стає здатність педагогічних фахівців надавати учням школи оптимальні можливості для розвитку і виховання, створювати умови, в яких діти зможуть оволодіти здатністю до системного засвоєння знань, умінь і навичок. Така освітня мета обумовлена тим, що кожен учень має сформувати своє мислення як комплексний інструмент для подальшого засвоєння і використання як академічних, так і соціальних нормативів, навичок і уявлень.

Відповідно до системи освіти це означає, що накопичення практичних навичок без урахування теоретичних змін більше не виступає як стовідсоткова гарантія професіоналізму фахівця. Практичне знання необхідно просувати вперед до нових теоретико-методологічних орієнтирів, тому психологи-практики повинні «тримати руку на пульсі» теоретичних інновацій у психології.

Сьогодні не викликає сумнівів, що людина майбутнього не тільки всебічно в розумовому відношенні розвинена особистість, а шкільна освіта наступного століття  це не тільки сукупність соціально-моральних або предметних уявлень, якими має оволодіти дитина.

Виникає необхідність корінних змін у системі освіти: треба навчити дитину самостійно розв’язувати типові і нетипові життєві завдання, вести пошук інформації, постійно оволодівати новими знаннями. А для цього потрібні зовсім інші підходи до розуміння і формування особистості, ніж ті, що використовувалися раніше. Так, необхідно формувати системне уявлення дітей про навколишній світ соціальних і предметних явищ, сформувати життєтворчу та життєспроможну і психологічно безпечну особистісну позицію майбутньої дорослої людини, сформувати у дитини властивості соціально толерантної внутрішньої культури як ключової ознаки людини майбутнього.

Формування системного уявлення дітей про навколишній світ, про себе, про соціальні і предметні явища життя розглядається як найважливіша умова виховання людини, здатної бути громадянином світу, тобто творчо мислячою людиною, яка володіє креативним системним поглядом на світ, проявляє соціальну толерантність та виступає як носій гуманних цінностей та ідеалів.

Тому задача курсу: допомогти психологам-фахівцям сформувати системні ознаки особистості дитини як основу для досягнення майбутньою дорослою людиною життєвого акме.

Мета курсів: формування у сучасних практичних психологів системи освіти комплексного бачення особистості та основних уявлень у рамках системного підходу до трактування психологічної сутності людини, заснованих на засадах синергетичної парадигми сучасного психологічного знання, що розглядається як важливий показник професійної компетентності практикуючого фахівця-психолога.

Проблемне питання курсу: як модернізувати методологію практичної роботи в школі психолога-практика так, щоб сучасна психологічна служба в загальноосвітній школі перетворилася із замкнутої системи, що діалектично розвивається, у відкриту систему, яка створюється суспільством для виконання важливої задачі  виховання нової генерації громадянина світу.

Основні ризики висвітлення проблеми в рамках курсів: неоднаковий рівень стартової професійної компетентності слухачів у контексті теоретико-методологічної модернізації сучасного психологічного знання, недостатня обізнаність слухачів щодо принципів синергетичної парадигми психології, невміння використовувати принципи системно-динамічного підходу до запитів корекції та розвитку особистості.

Шляхи зняття бар’єрів ризику: пропедевтика теоретичних і практичних знань з області використання синергетичних принципів модернізації теорії і практики роботи психологічної служби в освіті в контексті системно-динамічного підходу до корекції, формування та розвитку дитячої особистості.

Задачі курсу: • реалізація в роботі з дітьми можливостей, резервів розвитку кожного віку на основі системно-динамічного підходу до розуміння дитячої особистості як самодетермінованої нелінійно організованої метасистеми (загальнотеоретичний, філософсько-методологічний блок знань курсу);

 • формування основних системних якостей особистості, які випливають із синергетичної концепції роботи сучасної психологічної служби в школі (загальнотеоретичний, філософсько-методологічний блок і професійно орієнтований блок знань курсу);

 • створення необхідних умов для розвитку системних якостей дитячої особистості через використання психолого-педагогічного досвіду духовного виховання особистості дитини В.Сухомлинського, тренінгових арттерапевтичних та ігротерапевтичних технологій як інструментів формування доброзичливості, гуманізму і толерантності дітей, почуття довіри до навколишнього світу, здатності відчувати щастя як почуття, заснованого на усвідомленні дитиною себе і своєї унікальності як балансу між власними психофізичними можливостями і викликами життєвого середовища (професійно орієнтований блок знань курсу);

 • надання своєчасної психологічної допомоги і підтримки як дітям, так і їх батькам, вихователям, учителям на засадах використання системного знання про людину в контексті практичного застосування основних принципів синергетичного психологічного знання (арттерапія, інтерактивні ігрові методи, тренінгові технології використання комплексних конструктів як напрям синергетичної модернізації діагностико-аналітичної функції практичного психолога в системі освіти) (професійно орієнтований блок знань).

Новий світ  результат трансформації свідомості людей

Нові

1.12.2.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Які вимоги висуваються до практичного психолога як ключової фігури в умовах модернізації освіти?

Професійно-особистісне

самовизначення практичного психолога

в умовах модернізації освіти

Для практичних психологів ДНЗ

Професія сучасного психолога-практика, без сумніву, належить до творчих професій, тому що досягнення майстерності залежить не тільки від успішності навчання й набуття певної суми знань і навичок у ВНЗ (їх значення ні за яких умов не можна применшувати), але й значною мірою від багатьох особистих якостей і спеціальних здібностей людини. Саме ці питання лягли в основу навчальної програми курсів.

Модернізація змісту освіти вимагає від практичних психологів знань тенденцій інноваційних змін у системі сучасної освіти, розуміння сутності педагогічних технологій, знання інтерактивних форм та методів навчання, критеріїв технологічності, оволодіння технологіями проектування, діагностування, створення оптимальної моделі психологічного супроводу, розвинутих діагностичних, дидактичних та рефлексивних умінь, уміння аналізувати й оцінювати свій індивідуальний стиль роботи.

Оволодіння методологією, теорією і практикою педагогічної психології, підвищення рівня компетентності в психологічному супроводі основних напрямів розвитку освіти.

Стисла характеристика змістового наповнення навчальної програми:


 • Нормативно-правове забезпечення діяльності практичного психолога.

 • Теоретичні та методичні основи практичної психології.

 • Професійно-особистісне самовизначення психолога в умовах модернізації освіти.

 • Організація науково-дослідницької роботи практичного психолога.

 • Психологічний супровід професійного самовизначення підлітків та старшокласників.

 • Психологічний супровід дітей з обмеженими можливостями здоров’я в рамках інклюзивної освіти.

 • Тренінг ефективної педагогічної взаємодії.

 • Організація роботи психолога з батьківською громадою.

 • Методи корекції емоційних і поведінкових порушень дітей.

Варіативна складова включає спецкурс «Використання потенціалу превентивних програм у процесі формування життєвих навичок школярів».

Кінцевий результат: формування системного розуміння психологічної структури допомоги, корекції та реабілітації, навичок адекватного застосування психологічних знань в освітній діяльності; активізація професійно-особистісного самовизначення практичного психолога в процесі подальшого зростання; удосконалення роботи з організації та представлення результатів проектної та дослідницької діяльності.Особистісне самовизначення – вищий прояв життєвого самовизначення

Нові

1.12.3.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Чи потрібен психологічний супровід освітнього процесу?

Психологічний супровід

освітнього процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів освіти

Для практичних психологів

загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, ПТНЗ

Вас цікавить, як забезпечити успішну адаптацію дитини до системи навчання в середній освітній ланці, зберегти психологічне здоров’я дітей, створити умови для подальшого особистісного розвитку дитини? Відповіді на ці питання Ви отримаєте сам на наших курсах!

Із введенням стандарту зростає значимість психологічних знань в організації навчально-виховного процесу. Робота психолога стає нерозривною з професійною діяльністю педагогів. Актуальним стає нове поняття якості освіти. Державні стандарти визначають сучасний погляд на те, яким має бути зміст та результат освіти. Змінюється навчально-методичне забезпечення, вимоги до освітніх програм та навчальних планів, а також уявлення про критерії професійної майстерності вчителя нової школи. Робота психолога стає необхідною складовою системи управління освітнім процесом навчального закладу щодо визначення інструментарію оцінки обов’язкових критеріїв якості освіти. Система психологічного супроводу навчально-виховного процесу будується відповідно до сучасних вимог та задач суспільства.

Задачі, які вирішуються на різних ступенях психологічного супроводу: • Дошкільна освіта – забезпечення готовності до школи на підготовчих курсах, попередження дезадаптації.

 • Початкова школа – забезпечення адаптації до школи, розвиток навчальної та пізнавальної мотивації, розвиток самостійності та самоорганізації, підтримка бажання і вміння вчитися.

 • Основна школа – супровід переходу до основної школи, адаптації до нових умов навчання, допомога в розв’язанні проблем, формування життєвих навичок і компетенцій, збереження психічного здоров’я.

Психологічний супровід сприяє розвитку суб’єктної активності як здатності до саморозвитку, самовдосконалення та самоосвіти.

Мета та завдання курсів – підвищення професійної компетентності практичних психологів щодо здійснення психологічного супроводу освітнього процесу згідно з вимогами нових Державних стандартів освіти.

Стисла характеристика змістового наповнення навчальної програми:


 • Модернізація освіти і забезпечення психологічного супроводу впровадження нових Державних стандартів освіти.

 • Забезпечення психологічної наступності між освітніми ступенями.

 • Система роботи психолога в період адаптації до умов навчання.

 • Система роботи ДНЗ та ЗНЗ з наступності як компонент профілактики дезадаптації до навчання в школі.

 • Специфіка професійної діяльності практичного психолога освітньої установи в умовах введення нових Державних стандартів.

 • Психологічний моніторинг в освітній установі в умовах введення нових Державних стандартів.

 • Фізичне та психічне здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу в умовах впровадження нових Державних стандартів освіти.

 • Духовно-моральний розвиток і виховання особистості громадянина України в умовах реалізації нових Державних стандартів освіти.

Варіативна складова включає спецкурс «Психологічний супровід впровадження освітніх інновацій».

Кінцевий результат: знання теоретичних та практичних аспектів змісту та організації психологічного супроводу розвитку дітей різних вікових категорій відповідно до вимог нових Державних стандартів; володіння сучасними підходами до організації освітнього простору в закладі освіти відповідно до нових Державних стандартів.Нові стандарти – нова школа!

Нові

1.12.4.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Допоможемо кожному, навчимо необхідному, подаруємо віру в себе і в життя

Психологічний супровід

формування життєздатної особистості

Для практичних психологів

загальноосвітніх навчальних закладів освіти

Після проведення курсів слухачі зможуть здійснювати психологічний супровід формування життєздатної дитячої особистості шляхом розвитку ключових психологічних компетентностей дитини (удосконалення практичних навичок).

Актуальність: необхідність формувати життєтворчу (здатність до творчого пошуку смислів буття), здатність використовувати смислотворчість як принцип емоційної, вольової і базової вітальної саморегуляції особистість.

Головні тенденції сучасної школи – це не тільки навчати, але й готувати всебічно розвинену, здорову духовно та фізично особистість, яка б перетворилася в майбутньому на спроможну до конкуренції особистість, професіонала на ринку праці. Запропонована програма курсів підвищення кваліфікації за тематичним спрямуванням «Психологічний супровід формування життєздатної особистості» відповідна до основних змістових вимог Базового компоненту дошкільної освіти України, Державних стандартів початкової і загальної освіти, базової і повної середньої освіти, освіти дітей із особливими потребами, що обумовлено впровадженням у сучасний освітній шкільний процес найважливіших ідей та концептуальних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні 2012-2021 рр., Регіональної програми «Освіта Донеччини» 2012-2016 рр. та Національної доктрини розвитку освіти.

Зазначимо, що сучасна освіта все більше набуває ознак духовності та гуманізації. Усе це обумовлено стратегічними змінами освітнього процесу, за головний напрямок модернізації якого покладено Державний освітній стандарт щодо виховання всебічно гармонійно розвиненої та одночасно життєздатної дитячої особистості.

Проблема формування життєздатної, а отже і життєтворчої особистості привертала і привертає увагу багатьох дослідників з різних галузей науки і практики: медиків, психологів, педагогів, філософів, соціологів.

Існує багато підходів до розуміння і вирішення цієї проблеми, один з яких пов’язує життєздатність з поняттям психічного здоров’я людини.

Сам термін «психічне здоров’я» неоднозначний, він, ніби, зв’язує дві науки і дві області практики (медичну і психологічну). В останні десятиліття на перетині медицини і психології виникла особлива галузь – психосоматична медицина, в основі якої лежить розуміння того, що будь-яке соматичне порушення завжди так чи інакше пов’язане зі змінами в психічному стані, стають головною причиною захворювання, в інших – вони є ніби поштовхом, що веде до хвороби, іноді особливості психіки впливають на перебіг хвороби, іноді фізичні недуги викликають психічні переживання і психологічний дискомфорт.

Термін «психічне здоров’я» був введений Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Основною умовою нормального психосоціального розвитку дитини (крім здорової нервової системи) визнається спокійна і доброзичлива обстановка, створювана завдяки постійній присутності батьків або осіб, які їх заміщають, які уважно відносяться до емоційних потреб дитини, розмовляють і грають з ним, підтримують дисципліну, здійснюють необхідне спостереження і забезпечують сім’ю необхідними матеріальними засобами. Підкреслюється, що в той же час слід надавати дитині більше самостійності незалежності, давати йому можливість спілкуватися з іншими дітьми і дорослими поза домом і забезпечувати відповідні умови для навчання.

Оскільки головною метою діяльності психологічної служби освіти є психологічне здоров’я дітей дошкільного і шкільного віку, то основу психологічної роботи з цього напрямку складає повноцінний психічний розвиток дитини на всіх етапах дитинства. Передбачається, що обрана тема курсів матиме певну актуальність та практичну значущість.

Мета курсів: поглиблення теоретичних знань і розширення практичних умінь психологів, які працюють у закладах освіти, щодо використання психодинамічних і проективних технологій з метою забезпечення психічного та психологічного здоров’я дітей дошкільного та шкільного віку в процесі їх навчання, розвитку і виховання в рамках освітнього процесу в сучасному навчальному закладі.

Проблемне питання курсів: як, використовуючи психодинамічні та проективні технології в роботі практикуючого психолога в системі освіти в межах його корекційно-компенсаторної і консультативно-просвітницької функцій, сформувати в структурі дитячої особистості ключові психологічні компетентності, необхідні для повноцінного дорослого життя в майбутньому: • життєтворчість (здатність до творчого пошуку смислів буття);

 • система базових ментальних уявлень щодо моделі здорового способу життя (ментальні структури свідомості);

 • здатність використовувати смислотворчість як принцип емоційної, вольової і базової вітальної саморегуляції, що має розглядатися як система ознак психологічної компетентності учня сучасної школи.

Основні ризики висвітлення проблеми в рамках курсів: неоднаковий рівень стартової професійної компетентності слухачів, неповне уявлення і практичне оволодіння психодинамічними і проективними технологіями психологічної практики.

Шляхи зняття бар’єрів ризику: пропедевтика теоретичних і практичних знань з області, використання проективних, ігро/арттерапевтичних технологій (ігрові інтерактивні методи, казкотерапія, тренінгова робота, розвиток валеологічної компетентності, формування життєбезпечного масмедіа середовища життя дитини, поступкова корекція особистості, комунікативні технології в роботі практичного психолога як методична основа поведінкової переорієнтації дитячої особистості).Орієнтація на розвиток дитини визначає основні задачі запропонованої програми курсів:

 • за допомогою використання психодинамічних, тренінгових та проективних технологій у роботі практичного психолога закладу освіти зробити можливим формування особистісних структурних компонентів, що складатимуть її психологічну компетентність;

 • сформувати особистісні якості, які роблять можливим подолання індивідуальних проблем у розвитку, які розглядаються як результати корекційно-компенсаторної роботи психолога в рамках формування ключових особистісних компетентностей дитини, спрямованих на формування моделі здорового способу життя в дитячому віці.

Для вирішення поставлених задач програма курсу передбачає організацію роботи зі слухачами в рамках наступних тематичних напрямків:

 • реалізація в роботі з дітьми можливостей, резервів розвитку кожного віку на основі використання можливостей психодинамічної корекції особистості (арттерапія, інтерактивні ігрові методи, проективні технології, тренінгові технології) (загальнотеоретичний, філософсько-методологічний блок знань курсу);

 • формування індивідуальних особливостей дітей: інтересів, здібностей, схильностей, виховання почуттів, мотивації, захоплень, життєвих планів тощо (арттерапія, інтерактивні ігрові методи, тренінгові технології) (загальнотеоретичний, філософсько-методологічний блок і професійно орієнтований блок знань курсу);

 • створення сприятливого для розвитку дитини-психологічного клімату (у дошкільному закладі, інтернаті, школі тощо), який визначається, з одного боку, організацією продуктивного спілкування дітей з дорослими й однолітками, з іншого – створенням для кожної дитини на всіх етапах онтогенезу ситуацій успіху в тій діяльності, яка є для неї особистісно значущою (арттерапія, інтерактивні методи, проективні технології, тренінгові технології) (загальнотеоретичний, філософсько-методологічний блок знань курсу);

 • надання своєчасної психологічної допомоги і підтримки як дітям, так і їх батькам, вихователям, учителям (арттерапія, інтерактивні ігрові методи, тренінгові технології) (загальнотеоретичний, філософсько-методологічний блок і професійно-орієнтований блок знань курсу);

 • надання оперативної психологічної допомоги дітям, які потрапили в складні життєві обставини: психологічна травма (розлучення), труднощі соціально-психологічної адаптації (синдром шкільної дезадаптації), подолання особистісних проблем (проблема мотивації навчання, агресивна поведінка, дитячий суїцид) (арттерапія, інтерактивні ігрові методи проективні технології) (професійно орієнтований блок знань курсу).

Здатність жити – найвеличніше мистецтво в житті

Оновлені

Загальна підготовка

1.12.5.

Загальна підготовка
очний етап – 144 г.


Яка головна місія практичного психолога в закладі освіти?

Загальна підготовка

Для практичних психологів

загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних навчальних закладів, ПТНЗ

Основні мотивуючі чинники підвищення кваліфікації практичних психологів на курсах загальної підготовки: • можливість відкрити для себе нові перспективи професійного росту;

 • можливість придбати значущі для роботи практичного психолога знання, уміння та навички;

 • підвищення власної конкурентоспроможності на ринку психологічних послуг.

Можливість обмінюватися професійним досвідом з колегами, отримувати професійну допомогу з боку викладачів високого рівня.

Відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти в Україні основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх його учасників. Вирішення цих завдань здійснюється за умови створення сприятливих психологічних та соціально-педагогічних умов для формування й розвитку особистості на кожному віковому етапі згідно з головними завданнями психологічного супроводу кожної ланки системи освіти.

Мета та завдання курсів: підвищення професійної компетентності практичних психологів ЗНЗ щодо здійснення психолого-педагогічного супроводу, спрямованого на забезпечення умов для всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх психічного здоров’я, упровадження діагностичних, розвивальних, корекційних, просвітницьких програм навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей дітей різних категорій.

Тематика лекційних та практичних занять, організація психологічної практики відповідають змісту роботи психологічної служби ЗНЗ. Характер та методика розкриття тем співвідноситься з потребами практичних психологів ЗНЗ. Змістове наповнення програми курсів містить матеріали щодо нормативно-правового забезпечення діяльності практичних психологів установ освіти України, організаційно-методичних засад та основних напрямів діяльності психологічної служби ЗНЗ, психолого-педагогічного супроводу впровадження освітніх інновацій у системі освіти, методики організації та проведення тренінгових занять, психологічного супроводу дітей різних категорій, різноманітних форм розвивального супроводу обдарованих дітей.

Варіативна складова включає змістові модулі щодо попередження та подолання проявів насильства в дитячому і сімейному середовищі й організації роботи з дітьми, які зазнали насильства.

Кінцевий результат: ознайомлення з новітніми досягненнями в області теоретичної та практичної психології; удосконалення фахової майстерності практичних психологів щодо використання психодіагностичних, корекційних, розвивальних, профілактичних, просвітницьких методик у своїй діяльності; удосконалення вміння і навичок консультативної роботи.Особистісний розвиток практичного психолога – основа його професійного успіху

Оновлені
1.13.

СОЦІАЛЬНІ ПЕДАГОГИ

Загальна підготовка

1.13.1.

Загальна підготовка
очний етап – 144 г.


Яка головна місія соціального педагога в школі?

Загальна підготовка

Для соціальних педагогів

Підвищення професійної компетентності соціальних педагогів в умовах неперервної освіти – це системний, багатовимірний феномен, що має цілісний, неперервний характер. Її здійснення відбувається із врахування особливостей соціально-педагогічної діяльності в Україні, базується на інноваційних технологіях професійної підготовки відповідно до вітчизняних та світових стандартів, тенденцій інтеграції у світовий освітній простір та має випереджувальний характер.

Сучасна школа має виконувати нові соціально-педагогічні функції, які зумовлені суспільними змінами та проблемами, необхідністю мінімізації негативних впливів оточуючого середовища на дітей та учнівську молодь. Вирішення цих завдань покладається, насамперед, на соціального педагога як організатора соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. Головною метою його роботи є організація профілактичної, соціально значимої діяльності дітей і дорослих у соціумі.

Мета та завдання курсів: • Підвищення професійної компетентності соціальних педагогів щодо підходів, технологій, форм та методів соціально-педагогічної діяльності, закріплення отриманих знань через самоаналіз і моделювання власної професійної діяльності.

 • Забезпечення неперервності освіти соціальних педагогів як необхідної умови розширення і поглиблення професійної підготовки, що обумовлює можливості переходу фахівця на новий, вищий рівень професійної компетентності.

Підвищення професійної компетентності соціальних педагогів відбувається шляхом реалізації наступних завдань: отримання додаткових знань і вмінь, що забезпечуються блоком професійних модулів; активізації самостійної діяльності слухачів.

Програма курсів спрямована на соціальних педагогів, які працюють в освітніх закладах, забезпечуючи їм неперервність освіти, та включає такі модулі: «Історична ретроспектива становлення та розвитку соціально-педагогічної теорії та практики», «Професійна діяльність соціального педагога у вимірі сучасних завдань соціального виховання», «Інноваційні методи та форми соціально-педагогічної роботи», «Соціально-педагогічна діяльність щодо профілактики девіантної поведінки», «Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю».

Змістове наповнення варіативної складової включає модулі щодо попередження та подолання проявів насильства в дитячому і сімейному середовищі та організації роботи з дітьми, що зазнали насильства.

Кінцевий результат – науково-теоретичне осмислення мети, завдань основних напрямів соціально-педагогічної діяльності в освітньому закладі.

Підвищення професійної компетентності щодо організації роботи соціального педагога, сучасних технологій здійснення соціально-педагогічної діяльності, основ соціальної та превентивної педагогіки.

Психологічний комфорт і безпека учнів – це одна зі складових гармонійних відносин у соціальному середовищі


Оновлені

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка