Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка5/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
1.3.5.

Інтегровані

тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Інновації у виховний процес упроваджуємо помірковано

Моделювання інноваційної

та управлінської діяльності

заступника директора з виховної роботи

Для заступників директорів з виховної роботи закладів освіти з предметною підготовкою

(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література, історія, правознавство, математика, біологія, географія, фізика, хімія)

Сучасні підходи до моделі взаємозв’язку ринку освітніх послуг та освітніх ресурсів в Україні передбачають наступні елементи: суспільство, освітні ресурси, освіту (як систему, як процес, як суспільну цінність та як результат), споживачів, постачальників та виконавців освітніх послуг, при цьому вони мають бути сконцентровані навколо запитів суспільства та конкурентоспроможністю випускника. Усе це на наших курсах!

Сучасна педагогічна практика характеризується впровадженням новацій у педагогічний процес. Зростає кількість ініціативних, творчо працюючих педагогічних працівників, які виявляють стійкий інтерес до проблем психолого-педагогічної науки, самостійно розробляють нові педагогічні ідеї, застосовують у шкільній практиці науково-теоретичні положення, що дозволяє знайти шляхи подолання проблем навчально-виховної діяльності. Тому нагальною потребою стало надання можливості педагогічним працівникам ділитися досвідом модернізації навчально-виховного процесу в сучасному закладі освіти, представляти авторські методики, технології, окремі інноваційні методи, прийоми та форми роботи, моделі навчального та виховного процесів, управлінської діяльності.

Мета та завдання:


 • ознайомлення слухачів курсів із сучасними актуальними питаннями виховання дітей та молоді, з концептуальними основами змісту діяльності заступника директора з виховної роботи в умовах оновлення структури та змісту системи освіти;

 • розвиток управлінського мислення заступника керівника освітньої установи; створення шкільної команди;

 • формування методичних знань і умінь, необхідних для стратегічного планування та проектування освітньої установи.

У ході вивчення змістових модулів програми курсів передбачається розгляд питань щодо тенденцій розвитку загальної освіти, державної політики в системі загальної освіти. Практичні заняття спрямовано на вдосконалення навичок роботи з педагогічними кадрами і розвитком їх професійної культури; особистісним розвитком заступника директора з виховної роботи та його комунікативної культури, підвищення професійної компетентності заступника директора з виховної роботи освітньої установи. У ході тренінгів слухачі розглянуть питання програмно-цільового управління освітньою системою, проектні технології управління якістю освітніх послуг.

На дистанційному етапі будуть запропоновані модулі з навчальних предметів, що дасть змогу підвищити професійний рівень як учителів-предметників.

Варіативна складова включає питання з проблеми менеджменту освіти: управління організацією та персоналом.

Кінцевий результат: підвищення професійної компетентності керівника професійної освітньої установи; розвиток практичних умінь керівних кадрів освітніх установ щодо моделювання і реалізації виховного процесу відповідно до сучасних вимог; готовність заступника директора з виховної роботи до реалізації, отриманих у процесі навчання знань у практичній управлінській діяльності.

Оцінка діяльності слухачів: розробка проекту виховної системи сучасної школи; соціального проекту по роботі з батьківською громадськістю тощо.

Управління розвитком – основа стабільності функціонування


Нові

Проблемні, тематичні

1.3.6.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Єдиний інформаційно-освітній простір – простір можливостей та успіху?

Підвищення ефективності

управління навчальним закладом

через упровадження сучасних ІКТ

Для керівників закладів освіти

Якщо Ви шукаєте нові підходи щодо: • використання засобів ІКТ для інтенсифікації праці керівника закладу освіти;

 • створення єдиного інформаційно-освітнього простору ЗНЗ;

 • залучення всіх учасників навчально-виховного процесу в інформаційний простір ЗНЗ,

то ці курси для вас!

Актуальність визначається інформатизацією системи освіти, що забезпечує розвиток єдиного інформаційно-освітнього простору на державному рівні та визначає адекватний розвиток керівних і педагогічних кадрів освіти; підвищенням ефективності управління розвитком єдиного інформаційно-навчального середовища системи освіти через упровадження сучасних засобів ІКТ у діяльність керівних і педагогічних кадрів; потребою неперервного й оперативного оновлення фахових знань керівних кадрів.

Мета: формування професійних та ІКТ- компетентностей керівних кадрів.

Завдання: • сприяти реалізації управлінських функцій на основі засобів ІКТ;

 • відпрацювати сучасні ІКТ в управлінні закладом освіти;

 • систематизувати знання заступників директорів закладів освіти щодо використання ІКТ в управлінні.

Слухачі курсів будуть мати можливість ознайомитися з наступними темами: «Тенденції розвитку закладів освіти в напрямі формування єдиного навчального середовища», «ІКТ-компетентність керівних і педагогічних кадрів освіти в структурі професійної діяльності», «Засоби і технології автоматизації управлінської діяльності кадрів системи освіти».

Можливості сучасних програмних засобів ІКТ, їх вплив на формування освітньо-інформаційного середовища педагогічної діяльності. Програмне забезпечення інформаційно-технологічного середовища педагогічної діяльності.

Програмні пакети і багатофункціональні комплекси адміністративного спрямування.

Після опрацювання навчальної програми слухачі будуть: • знати: шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти; технології управління інноваційними процесами в закладі освіти; шляхи впровадження ІКТ в управлінську та навчально-виховну роботу; основи менеджменту та проектування; психологічні основи діяльнісного мотивоутворення; тенденції розвитку системи освіти в напрямі формування єдиного інформаційного простору освітньої галузі і принципів формування єдиного інформаційного середовища навчального закладу; можливостей використання засобів ІКТ для інтенсифікації праці керівника; програмних продуктів адміністративного і навчального спрямування, критеріїв добору програмних і апаратних засобів ІКТ, особливостей упровадження ІКТ у професійній діяльності; застосування ресурсу мережі Інтернет у професійній діяльності та можливостей їх використання в навчальному процесі;

 • уміти: визначати шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти; використовувати ІКТ в управлінській та навчально-виховній роботі; здійснювати інноваційні підходи до забезпечення функціонування навчального закладу на засадах освітнього менеджменту та проектної технології; сприяти розвитку професійної майстерності педагогів; формувати систему мотивоутворення власного закладу освіти; використовувати програмні системи адміністрування діяльності навчального закладу; планувати й організовувати навчально-виховний процес з використанням програмних засобів і систем; організовувати кадровий облік з використанням програмних систем адміністрування діяльності навчального закладу; організовувати діловодство навчального закладу з використанням сучасних програмних засобів і систем.

Варіативна складова представлена спецкурсом «Методика та методологія педагогічного дослідження», де розглядаються основні вимоги до проектування та здійснення кожного із головних елементів структури дослідницького процесу, що допоможе заступникам директорів ЗНЗ у практичній педагогічній діяльності.

Сучасні інформаційні технології – сучасні знання!

Нові
1.4.

КЕРІВНИКИ ТА МЕТОДИСТИ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Очно-дистанційні

1.4.1.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Експериментальна майстерня керівників та методистів позашкільного навчального закладу

Управління функціонуванням

і розвитком освітньої установи

на основі стратегічного менеджменту

Для керівників та методистів

позашкільних закладів освіти

Конкурентоспроможність позашкільного закладу освіти (ПЗО) – запорука його успіху. Зміст стратегічного управління конкурентоспроможністю ПЗО проявляється в реалізації внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків, які орієнтуються на довгострокові перспективи розвитку. Хочете дізнатися як це зробити? Наші викладачі готові Вам допомогти.

Освіта належить до найважливіших напрямків державної політики України. Держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості.

Мета та завдання: • формування у керівників і методистів ПЗО додаткових знань, необхідних для ефективної роботи менеджерів, у тому числі вмінь і навичок для наступних видів діяльності: управлінської, організаційної, інформаційно-аналітичної, проектно-дослідної, інноваційної;

 • формування інтелектуально-педагогічних, експертно-аналітичних і операціонально-регулятивних компетентностей слухачів курсів;

 • надання методичної допомоги щодо вдосконалення діяльності педагогів та методистів позашкільної освіти, підвищення їх професійної майстерності.

Під час роботи над змістовими модулями слухачі визначать нові підходи до організації освітнього процесу в установі додаткової освіти в умовах оновлення її змісту; розглянуть нормативно-правове забезпечення діяльності ПЗО, вимоги до програмного забезпечення, до освітньої програми як моделі освітнього процесу ПЗО.

Під час лекційно-практичних та тренінгових занять передбачено розгляд питань, обговорення та відпрацювання практичних навичок щодо ефективного управління ПЗО на основі проблемно-орієнтованого аналізу, управління інноваційними процесами; специфіки організації управління освітньою установою; аналіз програми розвитку позашкільного закладу освіти, атестація управлінських та педагогічних кадрів ПЗО.

На практико спрямованих заняттях слухачі відпрацюють сучасні освітні технології в системі додаткової освіти дітей, методи педагогічної діагностики і педагогічного моніторингу якості позашкільної освіти; спроектують основні шляхи підвищення ефективності керівництва освітньою установою та модернізації методичної служби навчального закладу.

Варіативна складова включає модулі щодо організації роботи керівника гуртка, підвищення професійної компетентності педагога-позашкільника через оновлення форм і методів роботи з вихованцями.

Кінцевий результат: готовність і здатність педагогів застосовувати сучасні технології і методики в ПЗО, розробляти і реалізовувати програму розвитку освітньої установи; використання методів оцінки для моніторингу якості додаткової освіти; вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії; оволодіння освітніми технологіями і прийомами проектування практичної діяльності; готовність і здатність педагогів застосовувати сучасні технології та методики виховної роботи з метою самореалізації дітей та підлітків.

Оцінка діяльності слухачів: за підсумками курсу слухачі розробляють і захищають курсові проекти, програми розвитку освітньої установи, методичні розробки (за вибором), складають заліки та виконують контрольні роботи згідно з вимогами досліджуваних модулів.Стратегічне управління – фактор конкурентоспроможності!

Нові
1.5.

ВИХОВАТЕЛІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Очно-дистанційні

1.5.1.

Проблемні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Професійно-творчий саморозвиток педагога – шлях до досконалості

Психолого-педагогічні засади

професійно-творчого саморозвитку

особистості вихователя інтернатного закладу

Для вихователів загальноосвітніх

інтернатних закладів

Життя – це відкриття, яке ми здійснюємо відносно себе і навколишнього світу. (Ортега-і- Гассет)

Розв’язання проблеми курсів допоможе розкрити нові обрії професійно-творчого саморозвитку особистості вихователів інтернатних закладів. Пошук нових шляхів саморозвитку, індивідуального професійного маршруту, ознайомлення з психологією творчості створить можливості вдосконалення себе як особистості. Набутий індивідуальний стиль педагогічного мислення розвине потребу у творчій самореалізації.

Основною метою модернізації освіти являється досягнення нової якості освіти, що відповідає новим соціально-економічним умовам в Україні та основним напрямкам її розвитку. Однією з умов реалізації цього завдання є забезпечення системи освіти висококваліфікованими кадрами з новим рівнем особистісного професійного розвитку, педагогічними вміннями. У зв’язку з цим виникає необхідність створення методичного простору освітнього закладу, забезпечення його нормативно-правової бази, ефективної організації освітньо- виховного процесу.

Отже, особливо гостро постає питання підвищення кваліфікації вихователів загальноосвітніх інтернатних закладів із вищезазначених питань.

Метою курсів є надання ґрунтовної науково-теоретичної та методичної допомоги педагогам щодо психолого-педагогічних засад професійно-творчого саморозвитку особистості вихователя інтернатного закладу.

Завдання курсів:


 • ознайомлення слухачів із нормативно-правовим забезпеченням методичної і виховної роботи в умовах інтернатного закладу;

 • оволодіння практичними навичками науково-методичного супроводу реалізації індивідуального професійного маршруту педагога в системі його неперервної освіти;

 • розвиток уміння використовувати сучасні підходи до творчого саморозвитку особистості вихователів інтернатних закладів.

Навчальним планом передбачено розгляд передумов ефективності виховної роботи, методів і прийомів навчання та виховання, способів проектування особистісної моделі вдосконалення своїх знань, умінь та навичок, оптимального використання їх на практиці.

Під час практичних занять слухачі курсів будуть мати можливість відпрацювати навички розвитку творчого потенціалу та творчого стилю власної професійної діяльності; планування виховної роботи, розглянуть інтерактивні методи виховання, інформаційно-комунікативні технології, які можливо адаптувати в умовах загальноосвітніх інтернатних закладів.

Для розвитку у слухачів творчого підходу до викладання, уміння знаходити самостійне рішення в різних навчальних ситуаціях, пропонується застосовувати в роботі наявний арсенал активних форм. Провідне місце займуть майстер-класи педагогів-практиків, досвід яких представлено в обласному банку перспективного педагогічного досвіду, творчі звіти.

Варіативна складова курсів передбачає проведення тренінгу «Маршрут безпеки».Успіх приходить до того, хто робить улюблену справу!

Нові

1.5.2.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Виховання нового покоління через сучасні освітні системи

Сучасні освітні системи та технології у виховній роботі загальноосвітнього інтернатного закладу

Для вихователів загальноосвітніх

інтернатних закладів

Вплив особистості вихователя на молоду душу становить ту виховну силу, яку неможливо замінити ні підручниками, ні моральними сентенціями, ні системою заохочень і покарань. (К.Ушинський)

Кожна школа будує свою виховну систему, матеріалом для якої слугують знання і вміння її педагогів. Програма курсів допоможе окреслити власні виховні можливості, прийняти найкращий досвід, набути професіоналізму. Рівень вихованості учнів залежить від технологічної компетентності вихователя!

Значну увагу буде приділено становленню та змісту нових технологій виховання, готовності вихователів шкіл-інтернатів до впровадження інноваційних освітніх технологій, що засновані на активізації та інтенсифікації діяльності вихованців, сприяють формуванню ключових життєво важливих компетентностей особистості з урахуванням сучасних пріоритетів освіти.

Метою курсів є висвітлення актуальних питань інноваційного розвитку, сутності та особливостей педагогічних технологій, інноваційної діяльності вихователів загальноосвітніх інтернатних закладів.

Програмою курсів передбачено розгляд наступних питань: нормативно-правове забезпечення виховного процесу в умовах інтернатного закладу; використання сучасних підходів до організації виховної роботи в умовах школи-інтернату; організація учнівського самоврядування та формування лідерських якостей підлітків; методи психолого-педагогічного впливу в профілактиці зловживання психоактивними речовинами; профілактика девіантної поведінки вихованців інтернатних закладів; проектна діяльність у роботі педагога-вихователя тощо.

Варіативна складова курсів спрямована на ознайомлення з аспектами організації виховного процесу; розгляд питань щодо ролі сім’ї в системі соціалізації і виховання особистості, шляхів підвищення виховних можливостей сім’ї в сучасних умовах та психолого-педагогічної діагностики і корекції дитячо-батьківських стосунків.

Разом відкриваємо унікальність кожного!


Нові

Загальна підготовка

1.5.3.

Загальна підготовка
очний етап – 144 г.


Сучасний арсенал педагога-вихователя

Загальна підготовка

Для вихователів загальноосвітніх

інтернатних закладів

Педагог є організатором дитячого життя. (А.С.Виготський)

Йти в ногу з часом – запорука професійної успішності педагога-вихователя. Ознайомлення з сучасними підходами та тенденціями в галузі виховання допоможе вихователю інтернатного закладу орієнтуватися в складних реаліях життя, визначити власну траєкторію виховного впливу на зростаючу особистість. Тематичний зміст курсів оновить бачення спеціаліста щодо проблеми та дозволить знайти шляхи її розв’язання.

Сучасні вимоги щодо реформування освіти передбачають нове ставлення до всієї системи освітнього процесу в кожному навчальному закладі. Це вимагає пошуку оптимальних засобів та умов удосконалення організації та оновлення змісту виховання й навчання, використання ефективних форм і методів організації виховної роботи в умовах інтернатного закладу.

Мета курсів: розгляд сучасних підходів до планування та організації виховної роботи в умовах інтернатних закладів з урахуванням нормативно-правового забезпечення, розгляд методики психолого-педагогічної діагностики, методів психологічного впливу на підлітків з метою профілактики негативних проявів поведінки; шляхів збереження і зміцнення здоров’я вихованців в умовах інтернатних закладів.

У ході практичних занять слухачі курсів набудуть умінь конструювання змісту виховання, ознайомляться з інформаційним комплексом форм виховної роботи, організаційно-методичним забезпеченням виховної діяльності педагога.

Програмою курсів передбачено проведення майстер-класів, тренінгів, занять практичного проектування та моделювання, захист курсових проектів, підготовка методичних кейсів на різних видах носіїв.

Варіативна складова: «Педагогічне проектування», «Реалізація моделі навчання «Один учень – один комп’ютер», «Маршрут безпеки».Через систему цінностей до гармонійного розвитку особистості!

Оновлені
1.6.

КЕРІВНИКИ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Проблемні, тематичні

1.6.1.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Мистецтво управління – творчий пошук

Мистецтво управління

Для керівників спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Освіта – найвеличніше з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості. Інакше вона марна. (Р.Кіплінг)

Саме ці курси допоможуть сучасному менеджеру спеціальної освіти оволодіти мистецтвом управління, втілювати модернізаційні тренди в сучасній освіті осіб з особливими потребами, запускати інноваційні проекти та ініціативи, управляти навчальним закладом.

Актуальність пов’язана з підвищенням рівня самоорганізації керівника навчального закладу, що забезпечує функціонування та подальший розвиток школи.

Мета та завдання курсів: оновлення знань з питань управлінської діяльності керівника школи-інтернату.

До професійного блоку навчального плану входять актуальні питання щодо формування професійної компетентності керівника спеціального навчального закладу, його інформаційної культури. Передбачені питання соціального захисту дітей пільгових категорій, психології управління, майстер-класи на базі спеціальних шкіл-інтернатів м.м. Донецька, Макіївки, Горлівки.

Варіативна складова пропонує наступні спецкурси: «Дистанційна освіта дітей-інвалідів», «Портфоліо керівника навчального закладу».

Якість освітніх послуг залежить від якості управлінської діяльності керівника


Нові
1.7.

ВИХОВАТЕЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Загальна підготовка

1.7.1.

Загальна підготовка
очний етап – 144 г.


Виховна вертикаль

Загальна підготовка

Для вихователів спеціальних

загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей

з особливостями психофізичного розвитку

Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших… (В.Сухомлинський)

Залишити слід в душі дитини – прагнення наставника. Програма курсів дасть відповідь на основне питання сучасної педагогіки «Як створити гармонійну територію дитинства?». Запропоновані до розгляду методики, технології, підходи до виховання в умовах школи-інтернату конкретизують інструментарій педагога-вихователя.

Актуальність визначена реформуванням системи спеціальної освіти, яка передбачає нове ставлення до всієї системи виховного процесу в кожному навчальному закладі, де перебуває дитина з особливими потребами.

Мета та завдання курсів: визначити нові підходи до організації корекційно-виховної роботи з дітьми різних вікових груп, сучасних змін у системі спеціальної та інклюзивної освіти.

Зміст навчального плану передбачає пошук шляхів удосконалення організації та оновлення змісту виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами, вирішення питань поглибленого їх психолого-педагогічного діагностування, відпрацювання варіантів індивідуального освітнього-реабілітаційного маршруту дитини.

Пропонується розглянути питання щодо проектування виховного простору для дітей з особливими освітніми потребами, упровадження сучасних виховних технологій у систему корекційно-педагогічної роботи та основних орієнтирів сучасного виховання, використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі виховання дітей із психофізичними вадами розвитку.

Програмою курсів передбачено проведення: майстер-класів, тренінгів, занять практичного проектування та моделювання, захист курсових проектів, підготовка методичних кейсів на різних видах носіїв.

Варіативна складова: «Педагогічне проектування», «Реалізація моделі навчання “Один учень – один комп’ютер”», «Інклюзивна освіта осіб з особливими потребами в умовах загальноосвітнього простору».

Доступність навчання, престиж професії педагога-дефектолога, радість творчості


Оновлені
1.8.

УЧИТЕЛІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ

Очно-заочні

1.8.1.

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

міжсесійний період


Сучасний урок – витвір педагогічного мистецтва

Психолого-педагогічні засади сучасного уроку

Для вчителів спеціальних шкіл-інтернатів

для дітей з вадами розвитку

Учитель – це той же вчений, але у своїй особливій лабораторії, де він, усебічно вивчаючи учнів, невпинно творить, щоденно веде пошуки найдосконаліших методів проектування доль і людських душ. (Б.Патон)

Як стрімко розвивається суспільство, так швидко змінюються вимоги до уроку. Тематика курсів допоможе педагогу балансувати в руслі дидактики та методики, змінюючи конструкцію уроку відповідно до вимог сучасних школярів.

Актуальність обумовлена модернізацією системи спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами, оновленням змісту спеціальної освіти та пошуком новітніх форм навчання та виховання дітей з особливостями розвитку.

Мета та завдання курсів: надання науково-методичної та практичної допомоги педагогам спеціальних навчальних закладів щодо сучасних тенденцій розвитку системи спеціальної та інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами.

Навчальним планом курсів передбачено розглянути урок в умовах спеціальної школи, який залежить від готовності дитини до навчання, що впливає на результати навчальних досягнень учнів та корекцію порушених функцій.

Програма курсів передбачає систематизування знань щодо наявних інноваційних педагогічних технологій та методів навчання відповідно до психофізіологічних особливостей дітей; визначення етапів власного професійного розвитку педагога-дефектолога.

Варіативна складова: «Інклюзивна освіта – вимоги часу», «Державний стандарт спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами».Від замислу до практичного впровадження

Оновлені

Проблемні, тематичні

1.8.2.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Новий час – нова освіта

Стандартизація та оновлення

змісту спеціальної освіти

Для вчителів початкових класів спеціальних

шкіл-інтернатів для дітей з вадами розвитку

Державний стандарт – передумова реалізації спеціальної освіти дітей з особливостями розвитку.

Опанування новими стандартами освіти дозволить учителю підвищити професійну компетентність. Програма курсів вплине на формування власної педагогічної траєкторії. Школа-інтернат отримає педагога-професіонала.

Актуальність обумовлена модернізацією системи спеціальної освіти дітей з особливими освітніми потребами, упровадженням нових державних стандартів.

Мета та завдання курсів: формування професійної компетентності педагога спеціального навчального закладу щодо впровадження нових державних стандартів, інноваційних педагогічних технологій в освітній процес шляхом формування основних груп компетентностей учнів, спрямованих на корекцію особистості.

Навчальним планом передбачено розглянути основні вимоги до стандартів спеціальної та інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами, передумови ефективності уроку, дидактичні ознаки системи уроків, формування основних предметних, міжпредметних компетентностей учнів засобами уроку.

Варіативна складова: «Інклюзивна освіта – вимоги часу», «Індивідуальний освітній маршрут дитини з особливими освітніми потребами».

Ідея, рішення, результат


Нові

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка