Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка44/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
6.

СТАЖУВАННЯ

СТАЖУВАННЯ – це набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності, засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків на посаді, яку обіймають, або на посаді більш високого рівня.

6.1.

Термін навчання –

6 місяців (216 годин)

Форма навчання – очно-дистанційна

(очний етап – 72 г.)


Спеціальна психологічна підготовка: як виявити психологічний аспект хвороби?

Особливості психологічного супроводу

дітей із психічними вадами

Для практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів освіти

Можливості – унікальна таємниця особистості. Після стажування за програмою наших курсів ми допоможемо Вам відкрити таємницю в кожній дитині.

Актуальність: необхідність оволодіти спеціальними психологічними знаннями, із галузі клінічної психології та патопсихологічного дослідження за метою надання своєчасної та якісної психологічної допомоги дітям, які мають різні можливості власного розвитку.

Функціональний вектор: психологічний супровід формування життєздатності дитячої особистості із особливими потребами шляхом удосконалення її індивідуального тренду розвитку (здобуття нових практичних навичок та теоретичних знань у галузі патопсихології).

Мета курсів: поглиблення теоретичних знань і розширення практичних умінь психологів щодо проведення консультативно-діагностичної, корекційної, профілактичної та психопросвітницької роботи із учнями, які мають різні відхилення в розвитку (розумова відсталість, затримка психічного розвитку, психічні порушення особистості, аутичні розлади, дефіцитарний розвиток, гіперактивність, ММД) та які навчаються в межах інклюзивного навчального середовища.

Завдання:


 • оволодіти спеціальними психологічними знаннями із галузі клінічної психології та патопсихологічного дослідження з метою надання своєчасної та якісної психологічної допомоги дітям, які мають різні можливості власного розвитку;

 • сформувати особистісні якості, які роблять можливим подолання індивідуальних проблем у розвитку, які розглядаються як результати корекційно-компенсаторної роботи психолога в рамках формування ключових особистісних компетентностей дитини, спрямованих на формування моделі здорового способу життя в дитячому віці.

Головні тенденції сучасної школи – це не тільки навчати, а й готувати всебічно розвинену, здорову духовно та фізично особистість, яка б перетворилася в майбутньому на спроможну до конкуренції особистість, професіонала на ринку праці. Проте не кожна дитина в силу власних психофізичних обмежень здатна на втілення такої освітньої моделі. Надати своєчасну допомогу дітям із особливими потребами, випередити утворення психічних викривлень в емоційній, мотиваційній та морально-етичній сферах особистості, яка повинна пристосовуватися до навколишнього світу на межі своїх можливостей – ось головна задача психологічного супроводу інклюзивного освітнього середовища, до якого залучена така дитина.

Проте до якісного виконання функцій інклюзивного психологічного супроводу сучасні психологи закладів освіти не готові. Фахові обмеження – головна проблема професійної гнучкості у випадку залучення психолога-фахівця до супроводу інклюзивної освіти. Саме тому запропонована програма стажування спрямована на поглиблення знань із галузі консультативної, тренінгової та діагностичної роботи відповідно до спеціальних методологічних засад організації корекційно-компенсаторної роботи із дітьми, які мають різні розлади в розвитку, а також спрямована на висвітлення основних практичних аспектів експрес-діагностики, практичної корекційної та консультативної роботи із такими дітьми та їхніми родинами.

Родинний супровід – неодмінна складова будь-якого алгоритму психолого-педагогічної допомоги таким дітям. Як своєчасно та правильно здійснити профілактичну, корекційну та консультативну роботу, як врахувати особливості вторинного та третинного емоційно-вольового дефекту учня із обмеженими можливостями з метою формування здорового погляду на власне життя у такої дитини? Усі ці питання ви зможете прояснити для себе, прослухавши теоретичний та практичний модульні блоки, які підготували для вас у межах програми стажування фахівці кафедри менеджменту освіти та психології.

Програма стажування «Психологічний супровід особистості учня із особливими потребами в умовах інклюзивного навчального середовища» створена відповідно до основних змістових вимог Базового компоненту дошкільної освіти України, Державних стандартів початкової і загальної освіти, базової і повної середньої освіти, освіти дітей із особливими потребами, що обумовлено впровадженням у сучасний освітній шкільний процес найважливіших ідей та концептуальних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні 2012-2021 рр., Регіональної програми «Освіта Донеччини» 2012-2016 рр. та Національної доктрини розвитку освіти.

Використовуючи психодинамічні та проективні технології в роботі практикуючого психолога в системі освіти в межах його корекційно-компенсаторної і консультативно-просвітницької функцій сформувати в структурі дитячої особистості ключові психологічні компетентності, необхідні для повноцінного дорослого життя в майбутньому, незважаючи на можливі відхилення психосоматичного розвитку: життєву стійкість - усвідомлюючи реальні можливості дитини допомогти їй сформувати індивідуальний тренд життєвого розвитку, сформувати власне правильне збалансоване бачення себе як особистості.


По закінченні курсу слухачу видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Люди прагнуть одного і того ж, проте погляд на власні можливості у кожного свій

Нові

6.2.

Термін навчання –

6 місяців (216 годин)

Форма навчання – очно-дистанційна

(очний етап – 72 г.)
Інтегровані

Навчайтесь, випереджуючи час!

Сучасні підходи до організації

навчального процесу, інноваційні

технології на уроках мови і літератури

Для вчителів гуманітарного напряму

(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література)

Стажування – це:


 • актуальний освітній контент;

 • активне навчання у кращих педагогів-майстрів;

 • освітні технології нового покоління.

Стажування – вибір ефективного шляху професійного зростання!

Актуальність стажування зумовлена викликами часу: сучасна школа в умовах переходу на національну модель освіти, запровадження нових Державних стандартів, інноваційних підходів і технологій навчання потребує вчителя «нового» типу – креативного, мобільного, ініціативного, здатного до активного навчання протягом життя, швидкої адаптації та творчого саморозвитку.

Саме на підготовку такого педагога спрямоване стажування – ефективна форма підвищення кваліфікації за нетрадиційним форматом, укладена з урахуванням нових запитів суспільства щодо виховання конкурентоспроможної особистості, здатної до саморозвитку, самоосвіти, програмування власного життя та професійної діяльності.

Мета стажування – організація безперервного фахового та особистісного зростання вчителів гуманітарного циклу в умовах запровадження нових Державних стандартів базової і повної загальної середньої освіти, сучасних підходів і технологій навчання.

Передбачена комплексна, системна, багатоступенева підготовка педагогів, що включає загальнопедагогічну й фахову теоретико-методологічну, методичну, практичну складові з значною перевагою останньої. Стажування проводиться за трьома векторами: науковим, педагогічним та творчим.

Складовими наукового вектору стажування є:


 • вивчення та засвоєння слухачем кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, пов’язаного з упровадженням нових технологій, технічних засобів, прогресивних форм організації навчального процесу;

 • удосконалення науково-дослідницької й інноваційної діяльності педагогів;

 • оволодіння сучасними науковими знаннями в межах наявного фаху через спецкурси, організовані науковцями, тощо.

Складовими педагогічного вектору стажування є:


 • отримання додаткових та поглиблення наявних знань і вмінь щодо вдосконалення основних напрямів професійної діяльності, що забезпечується модулями професійно орієнтованої та фахової складових у структурі змісту стажування;

 • підвищення рівня професіоналізму у сфері застосування інформаційних, комп’ютерних і комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі;

 • удосконалення знань і формування навичок з правових, економічних, управлінських, соціогуманітарних та інших питань професійної діяльності слухачів, що забезпечується модулями соціально-гуманітарної підготовки;

 • засвоєння нових методичних і педагогічних ідей, підходів до навчально-виховного процесу в сучасних особистісно зорієнтованих, розвивальних, компетентнісних, діяльнісних технологіях;

 • упровадження набутих знань у власну педагогічну діяльність тощо.

Складовими творчого вектору стажування є:


 • обмін творчим досвідом;

 • безпосередня участь у роботі творчих колективів області;

 • активізація самостійної роботи, розвиток мотивації до професійного вдосконалення й особистісного розвитку слухачів;

 • укладання портфоліо, методичного кейсу;

 • розробка авторських навчально-методичних матеріалів тощо.

Стажуванням передбачено використання таких форм організації навчального процесу, як: відкриті уроки, заняття; індивідуальні та групові консультації, тематичні дискусії, комунікативні тренінги; педагогічні майстерні; практикуми-моделювання тощо.

На дистанційному етапі навчальна програма курсів передбачає фахову підготовку з предметів гуманітарного циклу.

Заплановано проходження педагогічної практики на базах стажування відповідно до фаху слухача.

По закінченні курсу слухачу видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.Стажування – це шанс навчитися працювати на рівні сучасних вимог до вчителя!

Оновлені

6.3.

Термін навчання –

6 місяців (216 годин)

Форма навчання – очно-дистанційна

(очний етап – 72 г.)


Знання методики викладання предмета для вчителя – те ж, що міцність матеріалу для будівельника!

Методика викладання англійської мови

в початковій школі

Для вчителів англійської мови,

які викладають в початкових класах

Стажування – це


 • докорінно новий підхід до підготовки педагогічних кадрів, який інтегрує праксеологічну, діяльнісну, компетентнісно орієнтовану складову;

 • активне вивчення досвіду кращих педагогів Донеччини, які викладають англійську мову в початковій школі;

 • освітні технології нового покоління.

Ви бажаєте освоїти сучасні ефективні методи викладання англійської мови в початкових класах? Стажування – правильний вибір!

Зміст програми стажування передбачає розгляд інтерактивних підходів до формування професійної компетентності вчителів-філологів; використання сучасних педагогічних технологій, методологічних засад теорії та практики сучасного навчально-виховного процесу в початковій школі, напрямів оновлення змісту, форм і методів організації педагогічної роботи на уроках англійської мови в початковій ланці.

Основними формами організації навчального процесу є зустрічі з провідними спеціалістами галузі освіти, відкриті уроки, заняття, взаємовідвідування уроків стажером і наставником, індивідуальні та групові консультації, семінари, підсумкові науково-практичні конференції, комунікативні тренінги, педагогічна лабораторія, педагогічна майстерня, практикум-моделювання.


По закінченні курсу слухачу видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Навчайся у кращих – ставай майстром сам!

Оновлені

6.4.

Термін навчання –

6 місяців (216 годин)

Форма навчання – очно-дистанційна

(очний етап – 72 г.)


Наш флагман у морі дошкільної освіти

Розвиток професійної майстерності

сучасного педагога

Для вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів

Ви бажаєте знайти практичні шляхи оновлення педагогічної діяльності? Удосконалити професійну майстерність, зробити власні відкриття, прийти до успіху та покращити якість життя допоможуть курси стажування. Приходьте, будемо раді Вас бачити на курсах стажування.

Слухачі стажування зможуть ознайомитися з перспективним педагогічним досвідом лауреатів обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року – 2013».

Основними формами організації навчального процесу є зустрічі з лауреатами обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року – 2013», відкритті заняття, взаємовідвідування занять стажорами і наставниками, індивідуальні та групові консультації, семінари, підсумкові заняття, науково-практичні конференції, комунікативні тренінги, педагогічна лабораторія, педагогічна майстерня, практичне моделювання.


По закінченні курсу слухачу видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Мислити глобально – діяти локально

Нові

6.5.

Термін навчання –

6 місяців (216 годин)

Форма навчання – очно-дистанційна

(очний етап – 72 г.)
Інтегровані

Речі є тлінними, але природа – вічна.

Аристотель

Стажування вчителів природничого напряму

Для вчителів природничого напряму

(2 предмети на вибір з переліку:

хімія, біологія, природознавство, екологія)

Якщо Ви бажаєте засвоїти кращий вітчизняний чи зарубіжний педагогічний досвід, набути практичні вміння та навички щодо виконання професійних обов’язків на засадах освоєння нових методів, технологій та інноваційних складових професійної діяльності, пропонуємо стажування як різновид підвищення кваліфікації.

Метою курсу є підвищення якості кадрового забезпечення діяльності освітніх установ в умовах модернізації системи освіти, запровадження нових Державних стандартів освіти, сучасних технологій навчання, що, у свою чергу, потребує вдосконалення діяльності педагогічних працівників на основі компетентнісного, діяльнісного та особистісно орієнтованого підходів.

Зміст стажування визначається відповідною програмою, що передбачає поглиблення фахових знань, питання методології освіти в навчально-виховних закладах, враховує особистісну орієнтацію вчителя при виборі форм і методів у процесі безпосередньої практичної діяльності. Стажування проводиться за трьома векторами: науковим, педагогічним та творчим.

До проведення стажування залучаються досвідчені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, методисти, педагоги-майстри.

Стажуванням передбачено використання таких форм організації навчального процесу, як: зустрічі з провідними спеціалістами галузі освіти; відкриті уроки, заняття; індивідуальні та групові консультації та відвідування відкритих занять кращих педагогів, семінари, комунікативні тренінги; педагогічна лабораторія; педагогічна майстерня; практикум-моделювання тощо.

Заплановано проходження педагогічної практики на базах стажування відповідно до фаху слухача, предметної підготовки під час дистанційного етапу курсів.


По закінченні курсу слухачу видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Подяка блаженному Богові за те, що потрібне зробив нескладним, а складне – непотрібним.

Г. Сковорода

Оновлені
7.

ПЕРЕПІДГОТОВКА

ПЕРЕПІДГОТОВКА КАДРІВ – це отримання особою іншої спеціальності та професії на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, а також одночасне навчання за двома спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів в одному або різних навчальних закладах.

7.1.

Перепідготовка фахівців за напрямом 0301 «Соціально-політичні науки»
спеціальністю 7.03010301 «Практична психологія»

(друга вища освіта)
Термін навчання –

два роки
Форма навчання –

заочна

Дві вищі освіти – два потужних крила!

Практична психологія

Для осіб, які мають диплом державного зразка про здобутий раніше освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліста», «магістра» або «бакалавра психології».

Опанування професією практичного психолога – це можливість піднесення до вершин соціальної компетентності та особистісно-професійної самореалізації через відкриття себе для себе.

Якщо Ви відчуваєте потребу у формуванні себе як професіонала, що обирає своєю долею надання психологічної допомоги людям; якщо Вам необхідно синтезувати у своїй свідомості розрізнені та почасти суперечливі знання з різних галузей наукової психології та оволодіти спеціальними практико орієнтованими технологіями; якщо у Вас є потреба у формуванні уміння вибирати адекватну форму прояву своїх емоцій, керувати власними емоційними станами – перепідготовка за спеціальністю «Практична психологія» для Вас!

Мета перепідготовки: отримання особою іншої спеціальності та професії на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду, а також одночасне навчання за двома спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів в одному або різних навчальних закладах.

Система організації навчального процесу щодо перепідготовки фахівців за спеціальністю «Практична психологія» ґрунтується на положеннях Конституції України; Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, галузевому стандарті «Спеціаліст з практичної психології», галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти, інших документах та нормативних актах, а також внутрішніх документах Донецького облІППО.

Навчальний процес здійснюється за новітніми технологіями і методиками із використанням найсучаснішого обладнання, комп’ютерної та організаційної техніки, Інтернет.

До навчального процесу залучається висококваліфікований професорсько-викладацький склад випускової кафедри, інших кафедр Донецького облІППО, викладачі Донецького національного університету і знані спеціалісти-практики Донецького обласного центру практичної психології та провідних навчальних закладів освіти Донеччини.

Зарахування на навчання за спеціальністю «Практична психологія» здійснюється за результатами конкурсних вступних випробувань у формі співбесіди з урахуванням результатів рейтингу з навчальної, наукової та громадської діяльності.

Навчання здійснюється на контрактній основі за кошти, внесені на рахунок ДоноблІППО фізичними та юридичними особами.

Перелік документів, які подаються особисто до Приймальної комісії для вступу на перепідготовку за спеціальністю «Практична психологія»:

1) оригінал та завірена копія диплома про вищу освіту;

2) оригінал та завірена копія додатка до диплома про вищу освіту;

3) завірена копія трудової книжки (для тих, кому потрібен виклик на роботу);

4) медична довідка за форма № 086-о;

5) три фотокартки (розміром 3х4);

6) оригінали та завірені копії паспорта та ідентифікаційного коду;

7) швидкозшивач (1шт.); 

8) конверт з поштовими марками по Україні (2 шт) (для тих, кому потрібен виклик на роботу).

По закінченні навчання особи, які в повному обсязі виконали навчальний план, отримують «Диплом спеціаліста» про перепідготовку з присвоєнням кваліфікації державного зразка (Диплом виготовлено поліграфічним способом згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 № 1260, зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України № 29 від 22.01.2014 р.).

Спеціалісти з практичної психології можуть працювати: у навчально-виховних закладах освіти різного типу (дошкільних, шкільних, спеціальних, позашкільних, вищих навчальних закладах); у мережі соціальних служб (центрах зайнятості населення, центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді); у службах Міністерства внутрішніх справ, військових та інших соціально-економічних системах; займатися приватною психологічною практикою.


Оволодіння професією практичного психолога – це набуття нових смислів та якості особистісно-професійного життя

За оновле-ними програ-мами навчаль-них дисци-плін
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка