Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка3/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


83001, м. Донецьк, вул. Артема, 129-а, тел/факс: (062) 305-18-86, е-mail: ipoprim@narod.ru
від 30.04.2014 р. № 442/02

Директору департаменту, начальникам управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій, завідувачам (директорам) методичних кабінетів (центрів), керівникам навчальних закладів

на № обласної комунальної власності
Про орієнтовний перелік курсів

підвищення кваліфікації педагогічних

і керівних кадрів у 2015 році

(рекламний проспект)


Регіональна система післядипломної педагогічної освіти ґрунтується на концептуальних засадах безперервної освіти та програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 рр.». Вона включає підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування, самоосвіту.

З метою виявлення та задоволення запитів і потреб на освітні послуги педагогів Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти пропонує «Орієнтовний перелік курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів у 2015 р. (рекламний проспект)». ДоноблІППО розглядає підвищення кваліфікації як одну зі складових післядипломної освіти, що характеризується приведенням у відповідність фахової компетентності педагогічних працівників до потреб і вимог суспільства.

Основним завданням курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використовувати новітні освітні та інформаційно-комунікаційні технології. Регіональна система підвищення кваліфікації виконує три взаємопов’язані функції: компенсаторну (ліквідація прогалин у базовій освіті), адаптивну (оперативна підготовка до змін в освітньому і суспільному житті), розвивальну (забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення науковими знаннями, задоволення багатогранних пізнавальних інтересів та духовних потреб особистості).

Інститутом продовжується практика підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів з поєднанням різноманітних традиційних та інноваційних форм організації навчання.

Основними формами навчання є очна, очно-дистанційна, очно-заочна, які передбачають оптимальне поєднання очного та дистанційного навчання, дозволяє підвищити якість самостійної роботи слухачів, розвивати їхню інформаційну культуру шляхом широкого застосування в навчанні сучасних інформаційних, комп’ютерних і телекомунікаційних технологій.

Продовжується робота з перспективними освітянами Донецького регіону в межах новітньої моделі післядипломної освіти – Відкритого університету інноваційної педагогіки (ВУІП). В основу цієї моделі покладені компетентнісно орієнтовані технології навчання, тьюторський науково-методичний супровід, проектно-діяльнісний підхід. Стрижневим напрямом роботи Відкритого університету є сприяння творчій самореалізації молодих керівних, методичних і педагогічних кадрів на засадах компетентнісно орієнтованої освіти через педагогічне проектування. На розвиток професійної траєкторії, активізацію їх творчого потенціалу спрямована діяльність Відкритого університету інноваційної педагогіки, на базі якого діють Школи молодих творчих педагогів та Школи професійної майстерності.

Започаткована у 2014 році Студія інноваційних технологій продовжує свою діяльність. Суттєвою відмінністю студійної форми роботи від будь-якої іншої традиційної форми є те, що навчання проходить одночасно на трьох рівнях: теоретичному, практичному і методичному. Методика студійного навчання являє собою єдність різноманітних методів, призначених для вирішення завдань додаткової освіти. Педагогічна студія покликана вирішувати проблему перекладу процесу підвищення кваліфікації у стан творчий, інноваційний.

Модульно-пролонгована система неперервного навчання педагогів представлена обласними очно-заочними школами-лабораторіями педагогічної майстерності, завданням яких є поширення досвіду інноваційної діяльності на засадах пріоритетних напрямів розвитку сучасної системи освіти, реалізація освітньої професійної траєкторії протягом життя.

Для вчителів, які займаються підготовкою учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів, запропоновано інноваційну форму підвищення кваліфікації – Лабораторію науково-методичного супроводу дитячої обдарованості, змістовою складовою якої є практичне відпрацювання новітніх освітніх технологій у роботі з обдарованими дітьми.

З метою пропаганди перспективного педагогічного досвіду, творчих напрацювань педагогів Донецької області здійснюється розробка і впровадження програм обласних авторських творчих майстерень (АТМ) кращих учителів-практиків.

У системі освітньої діяльності ДоноблІППО інтенсивного розвитку набули інноваційні моделі навчання, зокрема кредитно-модульна система, мобільна (інтегровані курси, розраховані на фахівців, які викладають декілька предметів), змішана (навчання з максимальним наближенням до слухача) та модель корпоративного навчання.

На сучасному етапі розвитку регіональної системи підвищення кваліфікації значне місце посідає кредитно-модульна система навчання, яка розглядається як інноваційна і застосовується для привнесення якісних змін, що сприяє: підвищенню рівня відповідальності педагогічних працівників за власний вибір у навчанні, темп власного розвитку, розвиток навичок самоосвіти; оперативному реагуванню методичних служб на забезпеченн системи неперервності освіти педкадрів на засадах компетентнісного підходу; врахуванню індивідуальних потреб слухачів щодо змісту і способів організації навчального процесу. Реалізація кредитно-модульної моделі відкриває практично необмежені можливості для формування змісту навчання, здатного гнучко реагувати на конкретні умови освітнього процесу, потреби практики; стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів; реалізації творчого потенціалу педагога.

Задля задоволення потреб освітян області, які мають педагогічне навантаження з кількох предметів, згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників (наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010 р.), Донецький облІППО продовжує впроваджувати технології підвищення кваліфікації одночасно за кількома спеціальностями для вчителів, які викладають декілька навчальних предметів одного профілю – інтегровані курси.

Особливою моделлю навчання є змішана – курси підвищення кваліфікації з максимальним наближенням до слухачів (виїзні курси).Модель корпоративного навчання передбачає підготовку керівних і педагогічних кадрів навчального закладу системи загальної середньої освіти, який працює за єдиною науково-методичною темою. Науково-методичний супровід самоосвітньої та практичної діяльності слухачів на період курсової та післякурсової підготовки здійснюється через систему тренінгів, ділових ігор, семінарів, консультацій, які внесені до спільних планів облІППО, методичної служби міста (району) закладу освіти.

В умовах упровадження нових Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти досвід роботи з актуальних сучасних проблем реалізується через проблемно-тематичні курси, які є органічною частиною загальної системи підвищення кваліфікації.

Донецький облІППО продовжує активно впроваджувати систему довгострокових форм післядипломної освіти – спеціалізації та стажування.

На курсах зі спеціалізації слухачі зможуть розширити профіль своєї професійної педагогічної діяльності в межах певної спеціальності: для керівників закладів освіти, «Інклюзивна освіта», «Художня культура та образотворче мистецтво», для вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів, «Основи здоров’я», «Інформатика».Стажування здійснюється за такими напрямками освіти: гуманітарний напрям (українська мова та література, російська мова та література, світова література), природничий напрям (хімія, біологія, природознавство, екологія), для практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів освіти, для вчителів англійської мови, які викладають в початкових класах, для вихователів-методистів та вихователів дошкільних навчальних закладів.

Важливою ланкою регіональної системи підвищення кваліфікації залишається перепідготовка кадрів на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду за фахом 7.03010301 «Практична психологія» (друга вища освіта).

Пролонгованість різних видів, форм і засобів підвищення кваліфікації та перепідготовки дозволить педагогічним кадрам області задовольнити індивідуальні і групові потреби із урахуванням специфіки діяльності навчальних закладів різних типів, що функціонують у нашому регіоні.

Просимо методичні служби: 1. Своєчасно ознайомити кожного педагогічного працівника з рекламним проспектом курсів підвищення кваліфікації з метою його мотивації на відповідні курси та форми й місце їх проведення. Звертаємо увагу на необхідність якісного аналізу запитів і потреб педагогів на освітні послуги, вивчення можливостей про проведення курсів з максимальним наближенням до слухачів для своєчасного подання замовлення про їх проведення.

 2. З метою проведення навчальним відділом первинної експертизи загальної кількості замовлень на 2015 рік просимо надіслати попереднє замовлення (загальну кількість педагогів міста (району) та якісний склад за формою (додаток 1 – таблиця excel)) на електронну адресу: natalipostol@yandex.ua до 25 серпня 2014 року.

 3. Замовлення на курси підвищення кваліфікації, спеціалізацію та стажування на 2015 рік (кількісний та якісний склад) подавати в паперовому та електронному варіанті до навчального відділу з 15 до 19 вересня 2014 року (графік додається).

 4. Замовлення на перепідготовку подавати до деканату факультету перепідготовки та спеціалізації за формою (додаток 2).

 5. Для співбесіди із завідувачами кафедр, центрів та відділів облІППО щодо замовлення на курси у 2015 році (у день подачі замовлення навчальному відділу згідно з графіком) мати при собі витяг з електронної таблиці (додаток 1 – таблиця excel) в паперовому та електронному варіанті.

 6. Звертаємо увагу, що згідно з «Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2013 р. за № 488/23020), «1.5. Навчання працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються між закладом-замовником та закладом-виконавцем».

При оформленні договору рекомендуємо скористатися «Типовим договором про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами» (наказ МОН України від 11 березня 2002 року № 183, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 квітня 2002 року за № 329/6617 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами»).
Контактні телефони: Навчальний відділ – (062) 304-21-18.

Деканат факультету перепідготовки та спеціалізації – (062) 311-60-66.


Ректор О.І. Чернишов

Графік

подачі замовлень на підвищення кваліфікації педкадрів на 2015 рік
15.09.14 р.

Горлівка, Добропілля, Добропільський р-н, Артемівськ, Артемівський р-н, Димитрове, Ясинувата, Ясинуватський р-н,

заклади ОКВ цих міст (районів)

16.09.14 р.

Авдіївка, Макіївка, Старобешівський р-н, Красний Лиман, Великоновосілківський р-н, Тельманівський р-н, Красноармійськ, Красноармійський р-н, Торез, Новогродівка, Єнакієве, заклади ОКВ цих міст (районів)

17.09.14 р.

Костянтинівка, Костянтинівський р-н, Шахтарськ, Шахтарський р-н, Олександрівський р-н, Дебальцеве, Маріуполь, Волноваський р-н, Сніжне, Селидове, Дзержинськ, заклади ОКВ цих міст (районів)

18.09.14 р.

Дружківка, Докучаєвськ, Слов’янськ, Слов’янський р-н, Жданівка, Кіровське, Новоазовський р-н, Першотравневий

р-н, Володарський р-н, Амвросіївський р-н, Краматорськ, Вугледар, Харцизьк, Мар’їнський р-н, заклади ОКВ цих міст (районів)19.09.14 р.

м. Донецьк: Пролетарський р-н, Петровський р-н, Кіровський р-н, Куйбишевський р-н, Ленінський р-н, Київський р-н, Калінінський р-н, Будьоннівський р-н, Ворошиловський р-н, МіськВО, ПТНЗ, заклади ОКВ цих міст (районів)
Код курсів

Форма проведення

Структура реклами

За змістом

1. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

1.1.

КОРПОРАТИВНЕ НАВЧАННЯ

1.1.1.

Корпоративне навчання
Інтегровані
очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап


Той керує розвитком суспільства, хто володіє інформацією!

Моделювання єдиного

інформаційно-освітнього простору ЗНЗ

Для педагогічних працівників та керівників

навчального закладу регіональної мережі

Шкіл майбутнього (ЗОШ № 7 м. Ясинуватої)

з предметною підготовкою (2 предмети на вибір

з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література, історія, правознавство, математика, біологія, географія, фізика, хімія)

Ви бажаєте оволодіти необхідними для професійної діяльності вміннями: • ефективно використовувати на практиці сучасні ІКТ;

 • моделювати єдиний інформаційно-освітній простір, враховуючи потреби і можливості Вашого навчального закладу;

 • створювати електронне портфоліо успіху та розвитку?

тоді обирайте ці курси!

Актуальність визначається: інформатизацією системи освіти, що забезпечує розвиток єдиного інформаційно-освітнього простору на державному рівні та визначає адекватний розвиток керівних і педагогічних кадрів освіти; підвищенням ефективності управління розвитком єдиного інформаційно-навчального середовища системи освіти через упровадження сучасних засобів ІКТ у діяльність керівних і педагогічних кадрів; необхідністю створення комфортних умов навчання для всіх учнів із різними здібностями та інтересами; потребою неперервного й оперативного оновлення фахових знань керівних і педагогічних кадрів.

Мета: формування професійних та ІКТ-компетентностей керівних і педагогічних кадрів.

Завдання: • сприяти реалізації управлінських функцій на основі засобів ІКТ;

 • відпрацювати сучасні ІКТ в управлінській та педагогічній діяльності;

 • систематизувати знання керівних і педагогічних кадрів закладів освіти щодо використання ІКТ у розбудові єдиного інформаційно-освітнього простору.

Слухачі курсів будуть мати можливість ознайомитися з наступними темами: «Тенденції розвитку закладів освіти в напрямі формування єдиного навчального середовища», «ІКТ-компетентність керівних і педагогічних кадрів освіти в структурі професійної діяльності», «Засоби і технології автоматизації управлінської та педагогічної діяльності вчителів», «Можливості сучасних програмних засобів ІКТ, їх вплив на формування освітньо-інформаційного середовища педагогічної діяльності. Програмне забезпечення інформаційно-технологічного середовища педагогічної діяльності», «Програмні пакети і багатофункціональні комплекси адміністративного спрямування».

На дистанційному етапі будуть запропоновані модулі з навчальних предметів, що дасть змогу підвищити професійний рівень як учителів-предметників.Після опрацювання навчальної програми слухачі будуть:

 • знати: шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти; технології управління інноваційними процесами в закладі освіти; шляхи впровадження ІКТ в управлінську та навчально-виховну роботу; основи менеджменту та проектування; тенденцій розвитку системи освіти в напрямі формування єдиного інформаційного простору освітньої галузі і принципів формування єдиного інформаційного середовища навчального закладу; можливостей використання засобів ІКТ для інтенсифікації праці керівника; програмних продуктів адміністративного і навчального спрямування, критеріїв добору програмних і апаратних засобів ІКТ, особливостей упровадження ІКТ у професійній діяльності; застосування ресурсу мережі Інтернет у професійній діяльності та можливостей їх використання в навчальному процесі;

 • уміти: визначати шляхи модернізації навчально-виховного процесу відповідно до стратегії національної та регіональної системи освіти; використовувати ІКТ в управлінській та навчально-виховній роботі; здійснювати інноваційні підходи до забезпечення функціонування навчального закладу на засадах освітнього менеджменту та проектної технології; сприяти розвитку професійної майстерності педагогів; використовувати програмні системи адміністрування діяльності навчального закладу; планувати й організовувати навчально-виховний процес з використанням програмних засобів і систем; організовувати кадровий облік з використанням програмні системи адміністрування діяльності навчального закладу; організовувати діловодство навчального закладу з використанням сучасних програмних засобів і систем.

Варіативна складова представлена спецкурсом «Методика та методологія педагогічного дослідження», де розглядаються основні вимоги до проектування та здійснення кожного із головних елементів структури дослідницького процесу, що допоможе педагогам ЗНЗ у практичній діяльності.

Той, хто володіє інформацією, володіє світом!

Оновлені
1.2.

МЕТОДИСТИ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ

8.

Відкритий університет інноваційної педагогіки

8.1.

ВУІП

Школа молодого творчого методиста
очно-дистанційні

очний етап – 108 г.

+

дистанційний етап


Де великі ідеї стають великими?

Школа молодого творчого методиста

Для молодих творчо працюючих методистів районних (міських) методичних служб, методистів ПТНЗ, позашкільних навчальних закладів

Брайан Трейсі стверджує, що метою стратегії є відшукання такого шляху, який вимагає найменших витрат часу та енергії і дає можливість досягти найбільшого успіху. Саме у Школі молодого творчого методиста (ШМТМ) Ви отримаєте можливість визначити прості правила особистого успіху та розвитку професійної компетентності.

Метою роботи Школи є забезпечення системного навчання працівників методичних служб усіх рівнів щодо опанування технологій моделювання і проектування професійного зростання педагога в системі методичної роботи.

Програмою передбачено поглиблення знань з теорії і практики вдосконалення і розвитку професійної компетентності педагогів у системі методичної роботи, нестандартного підходу до вирішення проблем забезпечення науково-методичного супроводу в умовах інноваційних змін, сучасних педагогічних технологій, теорії моделювання і проектування різних форм організації методичної роботи, розробки освітніх проектів.

Провідними формами, технологіями навчання є інтерактивні лекції, практикуми, тренінги, дебати, інтерактивні ігри, проектування, моделювання, самопрезентації, консультації, самоосвітня діяльність.

Робота кожного слухача ШМТМ забезпечена системно-дидактичним комплексом на паперових і електронних носіях, наочними матеріалами до практичних занять, банком мультимедійних презентацій, інформаційним пакетом дистанційного етапу. Для взаємодії на дистанційному етапі використовується платформа дистанційного навчання Moodle.

Навчання в Школі передбачає наявність у кожного слухача значущої проблеми професійної діяльності, інструментом розв’язання якої стане його індивідуально-творчий проект (або кооперативний), а також підвищення рівня інформаційної культури методиста.

Інформаційна культура передбачає наступне: • уміння формулювати мету діяльності та обирати найбільш адекватний поставленій меті інформаційний засіб;

 • уміння систематизувати та адекватно сприймати інформацію, отриману з різних джерел;

 • рефлексія власної діяльності з використанням інформаційних засобів;

 • відкритість до сприйняття нової інформації, здатність до навчання протягом усього життя

Разом моделюємо, ви – втілюєте!

Оновлені

Інтегровані очно-дистанційні

1.2.1.

Інтегровані

проблемні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Реальні завдання – реальне виконання

Проектування та моделювання

професійного зростання педагогічних працівників у системі неперервної освіти

Для методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів), ПТНЗ, позашкільних навчальних закладів з предметною підготовкою

(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література, історія, правознавство, математика, біологія, географія, фізика, хімія)

Будь-яка найсучасніша система освіти залишається залежною від рис та вмінь його величності педагога (В.Сухомлинський). Тому саме ці курси стануть у нагоді щодо моделювання методичної роботи з керівними та педагогічними кадрами в добу освітніх змін.

Реалізація концепції неперервної освіти педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти, програми «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки», підготовка вчителя до роботи за новими базовими Державними стандартами освіти обумовлює необхідність удосконалення організації методичної роботи з педагогами, забезпечення їх професійного зростання в міжатестаційний період на основі використання інноваційних педагогічних технологій.

Метою і завданнями курсів є оновлення і поглиблення знань і вмінь працівників МК (МЦ) щодо використання технологій проектування і моделювання методичної роботи з педагогічними кадрами, оволодіння практичними навичками науково-методичного супроводу індивідуального професійного маршруту педагога в системі його неперервної освіти.

Стрижнем підвищення кваліфікації виступає проектна діяльність, використання дистанційних технологій навчання. Значна увага приділятиметься організації дослідно-експериментальної, пошукової роботи в освітніх закладах, методичної роботи на засадах інноваційних змін.

Курси будуть проходити за очно-дистанційною формою, на основі кредитно-модульної системи навчання, враховуючи диференційований, компетентнісний підхід, використання сучасних акмеологічних та андрагогічних технологій.

Методистам, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом, на дистанційному етапі будуть запропоновані модулі з навчальних предметів, що дасть змогу підвищити професійний рівень як учителів-предметників.

Варіативна складова програми спрямована на розширення і поглиблення загальної професійної культури методиста, задоволення освітніх потреб і запитів, містить спецкурси, факультативи за потребами слухачів.

Методист – учитель учителів


Оновлені

Проблемні, тематичні

1.2.2.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Чи потрібен методичній службі інноваційний розвиток?

Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету (центру)

Для завідувачів (директорів) районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

Саме на цих курсах Ви отримаєте такі знання, які стануть головним інструментом управління інноваційним розвитком Р(М) МК(Ц).

Актуальність підвищення кваліфікації завідувачів (директорів) методичних кабінетів (центрів) визначається перманентними процесами модернізації освіти України, що відбуваються в руслі інтеграції як національної системи освіти, так і окремих її елементів до світового освітнього простору. Підвищення кваліфікації керівників МС є закономірністю щодо розбудови інноваційного розвитку методичного кабінету, пошуку основних підходів до управління та проблеми забезпечення функціонування дієвої системи науково-методичної роботи в сучасних умовах. З іншого боку, проведення курсів є виконанням вимог чинного законодавства України (зокрема Конституції України, Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів), реалізації прав громадян на післядипломну освіту.

Тому на курсах передбачається розгляд проблеми інноваційного розвитку районних (міських) кабінетів (центрів) у зв’язку з потребою значного розширення їх завдань і функцій в умовах формування національної системи освіти, розкриття сутності інноваційного методичного закладу району (міста) та основних підходів до управління.

Метою курсів є забезпечення особистісно-фахових потреб завідувача в підвищенні професійно-кваліфікаційних якостей як фахівця, що реалізовується через оновлення та модернізацію методологічних, теоретико-практичних базових та професійно-фахових знань для компетентнісного виконання професійної діяльності. Реалізація цієї мети досягається через вирішення завдань:


 • удосконалення та розвиток базових та професійно-фахових компетентностей завідувачів (директорів);

 • освоєння практики впровадження інновацій;

 • формування мотивації та стимулювання потреби до самонавчання і самовдосконалення, активізації громадянської позиції;

 • проаналізувати кращий досвід та віднайти оптимальну модель науково-методичної роботи в регіоні на основі андрагогічних принципів та особливостей навчання дорослих;

 • гармонізації професійного розвитку керівника та його творчого потенціалу.

Варіативна складова програми спрямована на розширення і поглиблення загальної професійної культури керівника, задоволення освітніх потреб і запитів, містить спецкурси, факультативи за потребами слухачів.

Людей не змінити, але можна змінити їх робочий процес

Нові
1.3.

ДИРЕКТОРИ ТА ЗАСТУПНИКИ ДИРЕКТОРІВ

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

8.

Відкритий університет інноваційної педагогіки

8.2.

ВУІП

Школа управлінської майстерності
Інтегровані
очно-дистанційні

очний етап – 108 г.

+

дистанційний етап


Сучасний менеджмент освітніх інновацій

Модернізаційні тренди в сучасній освіті,

запуск інноваційних проектів та ініціатив

у навчальному закладі

Для директорів ЗНЗ, які опікуються проблемою розробки та реалізації освітніх проектів,

з предметною підготовкою

(2 предмети на вибір з переліку: українська мова та література, російська мова та література, світова література, історія, правознавство, математика, біологія, географія, фізика, хімія)

Якщо Ви шукаєте нові підходи до управління навчальних закладом, бажаєте навчитися впроваджувати інноваційні проекти та хочете багато знати з теорії сучасного менеджменту, то ці курси для вас!

Суспільна потреба в школах нового покоління потребує особливої уваги до інноваційних процесів, до того, що заважає і що сприяє виникненню та поширенню освітніх інновацій. Сьогоднішня психолого-педагогічна наука вважає, що нове в педагогіці – це не лише ідеї, підходи, методи, технології, які ще не використовувалися, а й той комплекс елементів або окремі елементи педагогічного процесу, які дають змогу ефективно вирішувати завдання розвитку і саморозвитку творчої особистості. Така діяльність потребує чітко спланованих системних дій з боку всіх учасників навчально-виховного процесу закладу освіти.

Мета курсів: формування лідерів інноваційних перетворень, діяльність яких спрямована на розвиток навчального закладу.

Завдання: • вивчення особливостей розвитку навчального закладу на засадах менеджменту освітніх інновацій;

 • відпрацювання технологій управління інноваційними процесами в закладах освіти.

Освітньою програмою курсів передбачається висвітлення та опрацювання наступних питань: інноваційний менеджмент як взаємопов’язаний комплекс дій, що націлений на досягнення чи підтримку необхідного рівня життєдіяльності та конкурентоспроможності навчального закладу; інноваційний процес як процес створення, засвоєння, розповсюдження та використання інновацій; планування інноваційної діяльності організації; місія та цінності навчального закладу (орієнтація діяльності організації на інновації); визначення стратегічних напрямів інноваційної діяльності й визначення цілей у кожному з них, вибір оптимальної для кожного напрямку інноваційної стратегії розвитку закладу; організація інноваційної діяльності; мотивація учасників інноваційної діяльності; систематична оцінка результатів інноваційної діяльності.

На дистанційному етапі навчальна програма курсів передбачає фахову підготовку з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Навчання буде пов’язане з вивченням сучасних підходів до викладання предмета з метою забезпечення нового Державного стандарту освіти.

У варіативній складовій навчальної програми будуть розглянуті актуальні питання розвитку сучасної освіти України відповідно до запитів слухачів курсів.Знання для ефективного управління

Нові
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка