Департамент освіти І науки донецький обласний інститутСторінка14/44
Дата конвертації14.04.2016
Розмір5.24 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44

2.7.2.

Тематичні
очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап


Майстерне володіння сучасними технологіями – запорука якості освіти!

Сучасні технології формування комунікативної компетенції учнів базової та старшої школи

Для вчителів англійської мови

Уміння спілкуватися, використовуючи аргументи та докази, автентичні для слухача – найвищий рівень взаєморозуміння. Уміння аргументовано спілкуватися декількома мовами підвищує затребуваність та конкурентоспроможність фахівця, націленого на успіх. Ці курси для вчителів, які прагнуть оновити форми та методи роботи та досягти успіху у формуванні активного плюрилінгвального користувача мови.

В урядовій програмі інтеграції України до Європейського Союзу серед пріоритетних напрямків визначено перегляд існуючих та впровадження нових навчальних програм, створення умов для підготовки підручників і навчальних матеріалів спільними авторськими колективами та окремими авторами, залучення досвідчених учителів до апробації нових підручників, розробки дидактичних матеріалів та посібників до чинних національних підручників, профільних програм, курсів за вибором та спецкурсів.

Соціально-гуманітарна складова пропонованих курсів надає інформацію щодо реформування змісту та пріоритетів освіти, стану вивченості пропонованої теми і її місця серед загальнонаукових проблем.

Функціональну складову спрямовано на засвоєння принципів укладання та вимог до навчальних програм, сучасних підручників іноземної мови, дидактичних матеріалів, міні-підручників та електронних посібників для використання на уроках іноземної мови.

Предметно-фахову складову структуровано відповідно до тематики курсів щодо презентації, вивчення та використання нових автентичних технологій та методів навчання іноземних мов. Особливу увагу приділено впровадженню принципів науковості та наступності в навчанні учнів різних вікових категорій, інтерактивних діалогічних та групових методів навчання, імітаційно-рольовому та ситуативному мовленню.

На курсах заплановано викладання спецкурсу «Сучасні інтерактивні технології формування критичного мислення: дебати».

По завершенні курсів слухачі навчаться використовувати, адаптувати і розробляти навчальні матеріали для різних цілей у різних контекстах, використовувати адекватні прийоми оцінювання й контролю навчальної діяльності учнів, здійснювати самооцінку шляхом спостережень та аналізу і продовжувати цей процес поза межами курсу, співпрацювати й обмінюватися досвідом з колегами під час проходження курсу та після його закінчення, розробляти та впроваджувати навчально-дидактичні матеріали та навчальні програми.Удосконалюй мовленнєву культуру протягом життя! Випереджуй час!

Оновлені

Очно-заочні

2.7.3.

Очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

міжсесійний період


Учителю! Хочеш підготувати компетентного учня? Ми навчимо: як!

Лінгводидактичні засади

формування іншомовної компетенції учнів загальноосвітніх та профільних шкіл

Для вчителів англійської мови

Незаперечною є істина, що коли бажаєш з кимось домовитися швидко та без перешкод, скористуйся рідною мовою співрозмовника, і переможи ворога ліпше на його полі та його ж зброєю.

Ми допоможемо озброїти учнів та вчителів знаннями стосовно мови та культури іншої країни, вживаючи сучасні технології дидактичних імітаційно-рольових ігор, інтерактивних технологій та технологій співпраці в дискусії.

Сьогодні неможливо заперечувати великий когнітивний потенціал володіння іноземними мовами. Слід пам’ятати, що недостатнє знання культури як своєї країни, так і країни, мова якої вивчається, призводить до помилкової інтерпретації деяких соціокультурних реалій, явищ та спричиняє нерозуміння та несприйняття іншої культури.

Завдання: навчання лінгвокультурознавчому компоненту комунікативної компетенції полягає не в тому, щоб «замаскувати» їх під носіїв мови, а в тому, щоб зробити його компонентом у сфері міжкультурної комунікації. Важливим напрямом у реформуванні змісту мовної освіти, її гуманізації, гуманітаризації, інтегративності та полікультурності є навчання іноземних мов на засадах лінгводидактики. Згідно з науковими даними, вивчення іноземної мови має базуватися незалежно від стартових можливостей учнів на зануренні в автентичне мовне середовище, оскільки воно позитивно впливає на розвиток психічних функцій дитини і стимулює розвиток загальномовленнєвих умінь, що має позначитись на підвищенні рівня володіння рідною мовою і розвитку інтегративного плюрилінгвалізму.

Суспільно-гуманітарна складова цих курсів надає інформацію щодо реформування змісту освіти в цілому, її регіональних складових, нових стандартів та вимог сучасності до якості та змісту мовної освіти, виховних та розвивальних можливостей навчального предмета, прийомів соціалізації набутої мовної, мовленнєвої та полікультурної компетенції.

Фахова та функціональна складові курсу знайомлять учителя із технологіями та методами навчання лінгводидактики не як окремого аспекту, а невід’ємної частини загального процесу оволодіння мовами. Особливе місце займають ознайомлення із прийомами застосування елементів ейдетики в навчанні лексики та розвитку навичок іншомовного спілкування. Практична спрямованість курсів надасть учителям можливість не просто ознайомитись із науковими розробками з даного питання, але й застосувати їх на практиці в процесі розробки дидактичних матеріалів під керівництвом досвідчених учителів та викладачів іноземної мови.

Варіативна складова містить факультатив «Тестування як вид навчальної діяльності» та спецкурс «Європейський мовний портфель».

По закінченні курсу вчителі зможуть планувати навчальний процес, базуючись на впровадженні лінгводидактичних принципів навчання, сучасних передових технологій навчання іноземної мови, конструювати навчальні заняття з іноземних мов з використанням автентичних та авторських матеріалів із урахуванням принципів інформатизації навчального процесу.

Не бійся досконалості – випереджуй час!


Оновлені

Проблемні, тематичні

2.7.4.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Дитиноцентризм – провідна ідея сучасного навчання!

Дитиноцентровані методи навчання англійської мови дітей дошкільного та молодшого шкільного віку на засадах стимулювання прагматично-пізнавальної та комунікативної активності

Для вчителів англійської мови, які викладають англійську мову в ДНЗ та початковій школі

Доводити необхідність раннього навчання іноземних мов на сучасному етапі міжнародного інтегрування просто недоцільно. Адаптація дітей до нового мовного світу, відмінного від світу рідної мови та культури, – це найцікавіша задача для батьків та вчителів. Нехтувати можливістю всебічного розвитку своєї дитини не може ніхто. Ми вас підтримаємо, надамо практичні поради та залучимо до спільної праці з формування людини майбутнього.

Важливим напрямком у реформуванні змісту мовної освіти, її гуманізації, гуманітаризації, інтегративності та полікультурності є раннє навчання іноземних мов. Новий стандарт мовної освіти, розробка і впровадження в навчання учнів старшого дошкільного та молодшого шкільного віку Базової програми «Я у світі» зумовили перехід до вивчення іноземної мови з першого класу загальноосвітньої школи. Згідно з науковими даними раннє вивчення іноземної мови корисне для всіх дітей незалежно від їхніх стартових можливостей, оскільки воно позитивно впливає на розвиток психічних функцій дитини і стимулює розвиток загальномовленнєвих умінь, що має позначитись на підвищенні рівня володіння рідною мовою і розвитку інтегративного плюрилінгвалізму.

У процесі оволодіння іноземними мовами важливу функцію виконує вміння запам’ятовувати великий обсяг нових лексичних одиниць. Оптимізації процесу запам’ятовування сприяє розвиток асоціативного методу навчання, формування навичок мовної здогадки, тобто застосування прийомів ейдетики при навчанні іноземної мови.

Суспільно-гуманітарна складова цих курсів надає інформацію щодо реформування змісту освіти в цілому, її регіональних складових, нових стандартів та вимог сучасності до якості та змісту мовної освіти, виховних та розвивальних можливостей навчального предмета, прийомів соціалізації набутої мовної, мовленнєвої та полікультурної компетенції.

Фахова та функціональна складові курсу знайомлять учителя з принципами та методами навчання дітей молодшого шкільного віку, психофізичними особливостями учнів початкових класів, специфікою планування навчального процесу початківців. Особливе місце займають ознайомлення з прийомами застосування елементів ейдетики в навчанні лексики та розвитку навичок іншомовного спілкування.

Практична спрямованість курсів надасть учителям можливість не просто ознайомитись із науковими розробками з цього питання, але й застосувати їх на практиці в процесі розробки дидактичних матеріалів під керівництвом досвідчених учителів та викладачів іноземної мови. Під час курсів заплановано відвідування навчальних занять у загальноосвітніх та спеціалізованих школах та дитячих садках на інтерактивній основі з подальшим обговоренням.

Варіативна складова містить факультатив «Тестування як вид навчальної діяльності» та спецкурс «Європейський мовний портфель молодшого школяра».

По закінченні курсу вчителі зможуть планувати навчальний процес у початковій школі, базуючись на застосуванні сучасних передових методів навчання іноземної мови, конструювати навчальні заняття з іноземних мов у початковій школі, використовуючи автентичні та авторські матеріали з урахуванням психофізичних особливостей учнів молодшого шкільного віку та принципів інформатизації навчального процесу.

Від технологій дитиноцентризму – до інтенсифікації навчання!


Нові

2.7.5.

Проблемні
очний етап – 72 г.


Комплексність, системність, універсальність, метапредметність – складові ефективної підготовки випускника

Міжпредметна інтеграція як один з ефективних шляхів універсальної підготовки випускника загальноосвітньої та профільної школи

Для вчителів англійської мови

Уміння мислити, робити узагальнення та висновки – невід’ємна функція людини сучасності. Уміння аргументовано спілкуватися декількома мовами підвищує затребуваність та конкурентоспроможність фахівця, націленого на успіх. Ці курси для вчителів, які мають бажання вдосконалити сучасність засобами міжкультурного спілкування універсально підготованих спеціалістів.

Розвиток комунікативної компетентності учнів засобами іноземної мови шляхом поглиблення інтеграційних та міжпредметних зв’язків є своєчасним і актуальним. Розширення міжнародних зв’язків України призводить до інтернаціоналізації всіх аспектів суспільного життя, й іноземна мова є необхідною в різних сферах діяльності людини, вона – дієвий фактор соціально-економічного, науково-технічного та загальнокультурного прогресу суспільства. Іноземна мова – універсальний предмет, вивчення якого неможливе без інтегрування з іншими предметами.

Гуманізація освіти зумовлює відмову від вузьких прагматичних цілей вивчення іноземної мови, що знаходить своє відображення в орієнтації процесу навчання на формування та розвиток засобами цієї навчальної дисципліни учня як мовної особистості. Вторинна мовна особистість базується на готовності людини до продукування дій в умовах автентичного спілкування з представниками інших культур. Цей діалог часто ускладнюється з причини низького рівня предметної та мовленнєвої компетенції комунікантів. Суспільно-гуманітарна складова пропонованого курсу містить модулі, які висвітлюють зміни в сучасній парадигмі освіти, нові стандарти та концепцію багатомовної освіти, процес гуманізації та демократизації освіти, удосконалює знання стосовно інноваційної культури педагога.

Функціональна складова надасть учителям можливість ознайомитись із новими освітніми ресурсами Інтернету для вчителів іноземних мов, упровадженням цифрових та інформаційних технологій у навчання. Передбачено проведення практичних занять із використання інтерактивної дошки та програмного забезпечення зі створення тестових завдань.

Фахову складову курсів побудовано за принципом взаємодії європейських мов у процесі оволодіння як першою, так і другою іноземною мовою як обов’язковим навчальним предметом з урахуванням принципу наступності, базованому на досвіді учнів у вивченні рідної та першої іноземної мови. До курсу включено вивчення європейських стандартів та дескрипторів оцінювання навчальних досягнень учнів, ознайомлення з новими формами і методами навчання, вивчення досвіду вчителів-новаторів стосовно двомовного та інтегрованого навчання.

Учителям буде надано можливість попрацювати з аутентичними підручниками з профільного та інтегрованого навчання предметів англійською мовою, ознайомитись з досвідом проведення інтегрованих уроків.

Варіативний компонент складається із факультативу «Профільні та інтегровані курси англійською мовою» та спецкурсу «Використання ресурсу науково-дослідницької роботи в МАН для вдосконалення мовних та мовленнєвих компетенцій учнів старшої профільної школи».Надай учневі ґрунтовні знання – забезпеч його конкурентоспроможність!

Нові

2.7.6.

Тематичні
очний етап – 72 г.


Якісна освіта через єдність технологій!

Діяльнісні технології навчання іноземних мов на засадах упровадження принципів євроінтегрованої іншомовної освіти та ЄМП

Для вчителів англійської мови

Ми можемо задовольнити прагнення ваших учнів та їхніх батьків удосконалити рівень комунікативної компетенції до загальноєвропейського рівня, надати їм дієвий інструмент для розвитку компетенції життєтворчості, надійні інструменти для створення території персонального успіху. Бажаєте знати ЯК? Тож, ці курси для вас!

Запровадження в освітній простір України інноваційних змін, спрямованих на наближення до стандартів мовної освіти країн Європейського Союзу, що є важливою умовою інтеграції України в європейський освітній, культурний, економічний простір, створило підґрунтя для розробки Радою Європи єдиного документа – Європейського мовного портфоліо як універсальної форми самопрезентації та самовдосконалення вчителів іноземних мов на основі рефлексивної практики викладання іноземної мови, самоосвіти, співпраці з іншими викладачами.

ЄМП є продуктом гуманізації та гармонізації суспільства в цілому, роботи із систематизації, узагальнення та вдосконалення підходів до змісту мовної освіти в Україні на законодавчому та концептуальному рівнях, покращення якості та практичної спрямованості мовної освіти, опанування іноземними мовами на рівні, достатньому для спілкування, здобуття освіти і професії, саморозвитку та вдосконалення особистості протягом життя.

Курси розраховано на вчителів, які вже мають досвід навчання іноземних мов дітей різних вікових категорій і мають потребу в узагальненні свого педагогічного досвіду у вигляді сучасного документа, розробленого Радою Європи.

Мета курсів – підвищення професійної компетентності вчителів іноземних мов, їхнє заохочення не тільки до поглиблення власних знань у сфері своєї професійної діяльності, але, що найбільш важливо, до їхнього ефективного впровадження в щоденну практику, підтримка професійних учителів як агентів позитивних змін щодо якості мовної освіти.

Соціально-гуманітарна підготовка на цих курсах містить інформацію щодо реформування освіти в цілому, її регіональних складових, нових стандартів та вимог сучасності до якості та змісту мовної освіти.

Фахова та функціональна складові курсу надають можливість учителю ознайомитись з формами та методами узагальнення педагогічного досвіду, надають консультації щодо організації видавницької діяльності з метою розповсюдження передового досвіду, залучають учителів до участі в міжнародних освітніх проектах з удосконалення мовних та мовленнєвих компетенцій учителів іноземних мов, презентують досвід кращих учителів, залучають до світової спільноти вчителів англійської мови через співпрацю з Радою Європи та Британською Радою в Україні.

По закінченні курсу вчителі навчаться систематизувати свої напрацювання, матимуть змогу презентувати свій досвід у вигляді універсального документа – ЄМП як через мережу Інтернету на освітніх платформах Ради Європи та Британської Ради, так і в наочному режимі з метою вдосконалення підходу до навчання іноземних мов та професійного розвитку.

Оволодівай діяльнісними технологіями – підвищуй праксеологічну продуктивність учнів!


Нові

Загальна підготовка

2.7.7.

Загальна підготовка
очний етап – 144 г.

Тут розкривають секрети фахового зростання

Загальна підготовка

Для вчителів англійської мови

зі стажем роботи до 5 років

Ви – спеціаліст-початківець, який прагне досягти успіху в кар’єрі вчителя іноземних мов, закріпити і модернізувати професійні навички, вивести своїх учнів на міжнародний рівень як конкурентоспроможних фахівців. Ці курси – для вас!

Програму курсів зорієнтовано на сучасні вимоги суспільства і професійні потреби слухачів курсу – учителів, які проходять курси вперше і мають бажання підвищити свій професійний рівень та кваліфікаційну категорію.

Основною метою курсів є сприяння розумінню слухачами принципів і методів навчання англійської мови в контексті комунікативного підходу, удосконалення знань та вмінь слухачів, необхідних для забезпечення ними навчального процесу, розвиток у слухачів здатності оцінювати, адаптувати та розробляти навчальні матеріали з урахуванням потреб учнів та конкретних навчальних умов, цілеспрямоване формування інноваційної культури педагога.

Курс є особистісно зорієнтованим, оскільки він ставить собі на меті не тільки передати певні знання, але й шляхом організації самоаналізу та педагогічної рефлексії допомогти слухачам реалізувати свій професійний та особистісний потенціал.

Соціально-гуманітарна складова курсової підготовки дає можливість визначити місце даної проблеми в системі сучасної освіти, надає уявлення про модернізацію освітніх стандартів, місце навчального предмета в системі шкільної освіти та виховання.

Функціональна та фахова складові курсу мають комунікативну спрямованість і передбачають діяльність, у центрі якої знаходиться слухач. Враховуючи новітні науково-педагогічні дослідження, курс зорієнтовано на активне залучення слухачів до процесу навчання із зосередженням на завданнях, виконання яких потребує активних практичних дій: планування навчального процесу, розробку поурочного планування за діючими підручниками, аналізу та самоаналізу уроку.

Важливим компонентом курсу є ознайомлення з інноваційними формами і методами навчання, інтегрованими та профільними курсами за вибором, що обумовлено соціальним замовленням і вимогами до оволодіння мовами як знаряддям міжнаціонального спілкування.

До програми включено спецкурс і факультатив, спрямовані на ознайомлення з тестуванням як видом навчальної діяльності, пропедевтику ЗНО, використання потенціалу науково-пошукової діяльності для розвитку мовних та мовленнєвих компетенцій учнів. По завершенні курсу слухачі краще усвідомлюватимуть різні підходи до вивчення англійської мови, природу вербального спілкування, роль і функції мови, їх значення для навчального процесу, знання принципів комунікативного викладання мов у процесі планування уроків, відбору, адаптації та розробки навчальних завдань. Учителі набудуть навичок користування іноземною мовою для керування навчальною діяльністю учнів у класі, розуміння і використовування відповідної термінології для пояснення теорії та практики викладання англійської мови.

Навчайся з нами – зроби свій крок до самовдосконалення!


Оновлені
2.8.

УЧИТЕЛІ ІСТОРІЇ, ПРАВОЗНАВСТВА І КУРСУ «ЛЮДИНА І СВІТ»

9.

Студія інноваційних технологій

9.3.

Студія інноваційних технологій
Інтегровані

проблемні
очно-дистанційні

очний етап 72 г.

+

дистанційний етап


Якість освіти через єдність сучасних технологій!

Забезпечення якості суспільствознавчої

освіти шляхом упровадження інноваційних технологій навчання

Для вчителів історії і курсу «Людина і світ»

(з інтеграцією правознавство)

Інноваційне навчання – технологічне навчання. Слухачам студії будуть представлено апробовані та найбільш результативні технології вивчення суспільних дисциплін. Педагоги матимуть можливість змоделювати фрагменти навчального процесу на засадах інноваційних технологій та залучити найбільш продуктивні з них до власної педагогічної системи з метою підвищення якості суспільствознавчої освіти.

Залучення учнів до процесу активного навчання, коли вони не просто запам’ятовують навчальний матеріал, а й розуміють, інтерпретують, запитують, формулюють проблеми, висувають гіпотези, досліджують, творять, дебатують, оцінюють та приймають рішення і є основною метою шкільної суспільствознавчої освіти за Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Мета курсів: визначити потенціал інноваційних технологій навчання як умову забезпечення якості шкільної суспільствознавчої освіти.

Завдання курсів:


 • систематизувати знання слухачів щодо концептуально-методологічних засад вивчення суспільних дисциплін за новими Державними стандартами, дидактичних умов і принципів розвитку критичного мислення учнів;

 • розкрити сутність інноваційних технологій та відпрацювати вміння розробляти моделі занять на їхніх засадах;

 • розуміти значущість упровадження інноваційних технологій розвитку задля формування досвіду відповідальних та свідомих дій молодого покоління;

 • сформувати готовність педагога до системного використання інноваційних технологій у повсякденній педагогічній практиці.

Під час практичних, тренінгових занять, круглих столів педагоги зможуть набути досвіду розвитку предметних компетентностей учнів засобами інноваційних технологій навчання, моделювання фрагментів уроків та позаурочних занять на інноваційних засадах.

Варіативну складову буде представлено спецкурсом, який розкриватиме застосування технології розвитку критичного мислення в урочній та позаурочній діяльності з базових дисциплін.Будь попереду – обирай студію інноваційних технологій!

Оновлені

12.

Обласна авторська творча майстерня

12.6.

Обласна авторська творча майстерня
очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

міжсесійний період


АТМ – це кузня талантів!

Розвиток розумових здібностей школярів через організацію пошуково-дослідницької діяльності та участі в учнівських інтелектуальних змаганнях

Для вчителів історії та правознавства

з досвідом роботи 8-25 років

За авторськими методиками роботи О.Л. Кожем’яки, учителя історії та правознавства Донецької ЗОШ № 12, та С.В. Михальової, учителя історії та правознавства Краматорської ЗОШ № 22 з профільним навчанням.

Учасники авторської творчої майстерні (АТМ) не тільки ознайомляться, вивчать та опрацюють досвід учителів-майстрів, а й створять під їхнім керівництвом власний авторський продукт, який використовуватимуть у своїй подальшій педагогічній діяльності. Даний формат передбачає супровід випускника майстрами протягом усього міжатестаційного періоду.

Пріоритетами сучасної шкільної суспільствознавчої освіти є розвиток мислення, пізнавальних здібностей учнів, що сприяє їхній самореалізації в сучасному суспільстві. Організація дослідницької діяльності при вивченні предметів суспільствознавчого циклу та здійсненні виховної роботи в навчальному закладі, залучення школярів до інтелектуальних змагань сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей особистості.

Мета: підготувати конкурентоспроможного фахівця до інноваційної педагогічної діяльності; поширити перспективний досвід творчих педагогів регіону щодо здійснення педагогічного супроводу розвитку інтелектуальних здібностей учнів в урочній та позаурочній діяльності, підвищення результативності їхньої педагогічної праці.

Завдання:


 • презентувати учасникам творчої майстерні авторську модель організації науково-дослідницької діяльності учнів 5-11 класів;

 • систематизувати знання слухачів щодо основних завдань та тенденцій сучасної освіти; наукового та навчально-методичного забезпечення викладання суспільних дисциплін тощо;

 • сприяти залученню учасників майстерні до підготовки школярів до участі в інтелектуальних фахових змаганнях (олімпіадах, МАН, творчих конкурсах та проектах);

 • розвинути установки до аналізу та рефлексії власної педагогічної діяльності.

Під час роботи АТМ слухачі навчаться створювати власну модель організації дослідницької діяльності учнів в окремому навчальному закладі, презентацію перспективного педагогічного досвіду через майстер-клас; розробляти соціально-орієнтовані проекти, доопрацюють реєстр творчих учнівських та педагогічних професійних конкурсів. Окрема група педагогів працюватиме над створенням кейсу інтерактивних завдань, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів.

Авторська майстерня – потужна платформа для взаємозбагачення досвідом і база для створення спільних проектів!

Оновлені

12.7.

Обласна авторська творча майстерня
очно-заочні

очний етап – 72 г.

+

міжсесійний період


АТМ – це кузня талантів!

Педагогічний супровід

розвитку інтелектуальних здібностей учнів

при вивченні історії та правознавства

Для вчителів історії та правознавства

з досвідом роботи 8-25 років

За авторськими методиками Т.М.Філіпенко, учителя історії та правознавства Курахівської гімназії «Престиж» Мар’їнського р-ну, заслуженого вчителя України, та В.Л. Суткового, учителя історії та правознавства Артемівського НВК № 11, заслуженого працівника освіти України.

Автори цієї майстерні мають високі стабільні результати в різних напрямках педагогічної діяльності. Вони цікаві для своїх колег тим, що розкривають технології свого успіху та діляться власними доробками, показуючи приклад та стимулюючи слухачів до власного самовдосконалення. Такий формат передбачає супровід випускника майстрами протягом усього міжатестаційного періоду.

Мета авторської творчої майстерні (АТМ): підготовка конкурентоспроможного фахівця до інноваційної педагогічної діяльності; поширення перспективного досвіду творчих педагогів регіону щодо здійснення педагогічного супроводу розвитку інтелектуальних здібностей учнів в урочній та позаурочній діяльності, підвищення результативності їхньої педагогічної праці.

Завдання: • систематизувати знання слухачів щодо концептуально-методологічних засад вивчення суспільних дисциплін за новими державними стандартами; дидактичних умов і принципів розвитку інтелектуальної обдарованості учнів;

 • сформувати у слухачів уміння здійснювати педагогічну діагностику та розробляти індивідуальну освітню траєкторію обдарованого учня; складати пізнавальні завдання як базовий інструментарій розвитку інтелектуальних здібностей школярів; організовувати та стимулювати участь школярів в інтелектуальних фахових змаганнях (олімпіадах та турнірах);

 • розвинути установки до результативної, продуктивної, ефективної діяльності педагога, професійного росту слухачів АТМ.

Автори не тільки презентують досвід розвитку інтелектуальних і творчих здібностей учнів, але й залучать педагогів до відпрацювання вмінь застосовувати авторські методики під час урочної та позаурочної діяльності, розробляти навчально-методичне забезпечення цього процесу. Під час курсів слухачі навчаться створювати та використовувати індивідуальні та групові продукти – сучасне дидактичне забезпечення щодо розвитку інтелекту учнів засобами предмета через олімпіади та турніри, візьмуть участь у ролі спостерігачів, рахункової комісії, членів журі, консультантів-наставників в обласних турнірах, прослухають спецкурс «Система підготовки вчителя до участі в професійних конкурсах» тощо.

Учителю! Підготуй учня, у якого ти потім сам зможеш навчатися!

Оновлені

Інтегровані очно-дистанційні

2.8.1.

Інтегровані

проблемні
очно-дистанційні

очний етап – 72 г.

+

дистанційний етап


Сучасна школа – школа громадянськості!

Виховання громадянина і патріота

засобами шкільної суспільствознавчої освіти

Для вчителів історії і курсу «Людина і світ»

(з інтеграцією правознавство)

Учителям буде представлено перспективний досвід і надані рекомендації щодо організації громадянської освіти та патріотичного виховання в системі шкільної суспільствознавчої освіти.

Концепції громадянської освіти та виховання, Проект концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення на 2013-2017 роки ставлять перед системою освіти завдання щодо виконання необхідного суспільству і державі соціального замовлення на виховання патріота та громадянина України.

Основною метою курсів є надання науково-теоретичної і практичної допомоги вчителям з питань формування патріотизму та громадянськості в учнів через вивчення локальної, регіональної, національної історії, основ правознавства.

Завдання курсів: систематизувати знання щодо концептуально-методологічних засад вивчення суспільних дисциплін, визначення складових громадянської компетентності; опрацювати технології формування патріотизму та громадянської компетентності учнів, розкрити їхню значущість для формування досвіду відповідальних і свідомих дій молодого покоління; забезпечення готовності педагога до впровадження моделей громадянської освіти у власну педагогічну практику.

На даних курсах педагоги матимуть змогу опрацювати необхідну нормативно-правову базу, проаналізують навчально-методичні комплекси з історичної, правової та громадянської освіти, визначаться з перспективними напрямками розробки авторського навчально-методичного забезпечення.

Слухачі відпрацюють уміння моделювати уроки та позакласні заходи з формування патріотичних поглядів, ідеалів, громадянських цінностей учнівської молоді.

Варіативну частину представлено спецкурсом та факультативами щодо здійснення громадянської освіти й виховання на уроках з історії та правознавства, курсу «Людина і світ».Активна громадянська позиція – запорука процвітаючого суспільства!

Нові
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   44


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка