Ця мета реалізується на уроках через наступні завданняСкачати 61.74 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір61.74 Kb.
З досвіду роботи викладача англійської мови Пермякової Ірини Олександрівни «Форми і методи організації роботи з учнями з використанням інноваційних технологій.»

На уроках англійської мови основною метою для мене, як вчителя є формування комунікативної компетенції, тобто умінь спілкуватися англійською мовою з носіями мови, а також створення умов для цілеспрямованого формування творчої та високоморальної особистості учня, здатної успішно самореалізуватися в суспільстві.Ця мета реалізується на уроках через наступні завдання:

• використовувати особистісно - орієнтований і комунікативний підходи в навчанні ;

• допомогати дітям подолати психологічний бар'єр у використанні англійської мови як засобу спілкування;

• долучати учнів до цінностей світової культури;

• створювати умови для оволодіння учнями знаннями та вміннями, затребуваними в повсякденному житті, значущими для соціальної адаптації особистості;

• створювати комфортні умови для якісного навчання і виховання моральної, творчої особистості відповідно до її індивідуальних можливостей .

Якість знань учнів багато в чому залежить від правильної організації занять. Тому головним у своїй роботі, я вважаю, моделювання такого процесу навчання на уроці, де в центрі уваги знаходиться учень з його потребами, мотивами та інтересами; підбір таких видів діяльності, які допомагають учням вчитися з бажанням, творчо і бачити результати своєї праці. Створюю обстановку співробітництва, доброзичливості, змагання, що сприяє реалізації потенційних можливостей кожного учня, таких його якостей як працьовитість, активність, ініціативність, вміння працювати в «команді». Саме використання мною різноманітних методів і прийомів на уроці ( рольові ігри, дискусії, комунікативні ситуації), дозволяють підтримувати в учнів інтерес до предмета, розвивати їх потенційні можливості і таланти, домагатися результатів у засвоєнні знань .

Велику роль у підвищенні якості навчання англійської мови відіграє оцінювання і самооцінка. При оцінюванні учня на уроці, я, перш за все, наголошую позитивні сторони в його мовних навичках і уміннях; учень відчуває віру в свої здібності, радість за успіхи . При невдачах допомагаю учневі осмислити їх, оцінити як тимчасові труднощі, які можна подолати, побачити шляхи його подальшого просування і успіху.

Одним з головних напрямків моєї педагогічної діяльності є підвищення мотивації учнів у вивченні англійської мови. Тому характерними рисами моїх уроків є використання таких форм , як:

- Урок - подорож ;

- Дискусія ;

- Гра (ділова гра і т.д.);

- Урок з елементами проектної діяльності .

З метою формування пізнавального інтересу, стимулювання творчої активності, виховання інтересу до англомовних країн, їх традицій і звичаїв, я, як викладач, залучаю своїх учнів до позакласних заходів, до предметної декади з англійської мови, тим самим працюючи з обдарованою молоддю готуючи їх до предметної олімпіади.

Моя професійна діяльність базується на наступних ключових аспектах, які і складають мою систему роботи: самоосвіта, робота над методичною темою, дослідницька діяльність, використання інформаційних технологій, педагогічна творчість, застосування інноваційних форм і методів навчання.

З метою розвитку самостійності та креативності учня широко застосовую проектну діяльність у своїй роботі. Кожен проект співвідноситься з певною темою усного мовлення, відбирається матеріал, який передбачає вирішення проблеми, має практичну, теоретичну і пізнавальну значимість. Результатом роботи над проектами є вміння учнів самостійно планувати свої дії, прогнозувати можливі варіанти вирішення проблемних задач, відповідально ставитися до виконання своєї ділянки роботи, оцінювати результати своєї праці і праці своїх товаришів.

На своїх уроках використовую реальні ситуації і факти з життя. Цікаво проходять уроки з використаних сюжетно - рольових ігор, де учень ставитися перед необхідністю на мотіваційній основі щось описати, прокоментувати, розповісти. Такі уроки сприяють розвитку в учнів творчої уяви, артистизму, збагачують їхній словниковий запас і вдосконалюють навички діалогічного и монологічного мовлення.

З метою створення атмосфери інтенсивного творчого спілкування між усіма учасниками освітнього процесу, а також з метою формування умінь співпрацювати і разом вирішувати поставлені завдання, використовую на уроках різні форми організації навчального процесу :

парна робота ( пари змінного складу);

робота по ланцюжку;

робота в різнорівневих групах;

робота в групах та мікро -групах ( при вивченні нового матеріалу і потім при його закріпленні , під час виконання різних завдань).

Але на практиці мені більш подобається використовувати групове навчання, яке будується на принципі співробітництва. Учні, працюючи в групі, намагаються спільно виконати поставлене завдання. При цьому завдання будується таким чином, щоб учень не зміг виконати його без допомоги інших учасників групи. Результатом такої взаємодії учнів є помітне поліпшення психологічного клімату в групі, а також змінюється роль учителя, який перетворюється з джерела інформації в радника і консультанта, направляючого роботу групи в правильне русло.

Належну увагу приділяю використанню на своїх уроках принцип наочності, доступності, наступності, що допомагає мотивувати дітей на вивчення англійської мови і культури англійського народу. Велику роль в у досягненні цих цілей грає добре оснащений навчальний кабінет, який в 2008 році зайняв І місце у обласному конкурсі серед кабінетів КМЗ іноземної мови, який постійно поповнюється і систематизується навчально- методичними матеріалами. У кабінеті є : методична література, дидактичний та ілюстраційній материал за темами діючої програми, папки з текстами контрольних робіт, література з предмету, газети, журнали, матеріали з позакласної роботи, тематичні плакати, стенди; карти: світу, Європи, Англії, України, США; комп'ютер , тематичні презентації .

Використання міжпредметних зв'язків на уроках англійської мови дозволяє розширювати кругозір учнів :

- Українська мова - при вивченні граматичних явищ англійської мови;

- Література - при знайомстві з творчістю великих англійських письменників і для розвитку навичок елементарного аналізу літературного твору;

- Історія - при знайомстві з ключовими історичними і сучасними подіями країни, мова якої вивчається;

- Географія - при вивченні географічного положення та політичного устрою англомовних країн .

Через мої уроки формуються вміння учнів самостійно працювати з підручником, словниками, лінгвістичним матеріалом, географічними картами. Крім того, відбувається їх прилучення до світової культури, виховання поваги до неї та її носіїв, знайомство учнів з традиціями й звичаями різних країн .

З метою підвищення пізнавальної активності і мотивації навчання, мною активно використовуються інформаційні технології на уроках англійської мови. Знання комп'ютерної технології допомагають мені застосовуваті у своїй практіці ресурси та послуги інтернету. Часто інтегрую інформаційний материал в навчальний процес, що дає мені можливість навчатись різніх видів мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню, письму. При засвоєнні навчального матеріалу та перевірці набутих знать з предмету я використовую у роботі програму Power Point, яка дає змогу унаочнити та урізноманітнити форми і методи викладання матеріалу.

Також, пріоритет надаю проблемній спрямованості навчання. Що мені дає змогу переключити увагу учнів з форми висловлювання на зміст, що і визначає комунікативну спрямованість навчання. Таким чином, учні легше долають мовний бар'єр.

Однією з умов успішного професійного самовдосконалення є професійне спілкування педагогів між собою. І чим ширше коло такого спілкування, тим різноманітніше обговорювані проблеми, тим вище його ефективність. Тому вдосконалюю свою педагогічну майстерність через:

- Обмін досвідом з вчителями іноземних мов Херсонської області ( Доповідь на тему : «Роль комплексно - методичного забезпечення уроків іноземної мови як один із засобів підвищення якості знань учнів » ).

- Проведення відкритих уроків з німецької мови « Mein Studium an der Fachschule » , з англійської мови « Environmental problems ».

- Відвідування відкритих уроків колег.

Методичною проблемою, над якою я працюю є:

« Впровадження новітніх технологій ( інтерактивних форм ) i методів навчання через індивідуальний диференційований підхід до учнів »

Структура роботи над методично проблемою:

- вивчення методичної та психолого-педагогічної літератури з питань: впровадження новітніх технологій ( інтерактивних форм ) i методів навчання на уроках іноземної мови; індівідуального диференційованого підходу до учнів; проблемних методів навчання; методики критичного мишлення; методики « Акме»; новітніх освітніх технологій; технології створення успіху;

- проведення уроків професійної спрямованості;

- участь у семінарах, педрадах;

- участь у засіданнях методичної комісії соціально- гуманітарного циклу;

- підготовка учнів до участі в районних олімпіадах;- участь у конкурсі на краще КМЗ кабінету іноземної мови.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка