4 курс (4,5р.)мед Модуль Маркетинг у фармаціїСкачати 228.33 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір228.33 Kb.
Контрольні завдання для самопідготовки

до АУДИТОРНої Контрольної роботи № 2

з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фармації»

для студентів факультету ступеневої освіти

4 курс (4,5р.)мед
Модуль 2. Маркетинг у фармації
Тема 1. Основні положення маркетингу у фармації

Тема 2. Процес управління фармацевтичним маркетингом

Тема 3. Маркетингові дослідження та інформація

Тема 4. Вивчення ринку лікарських засобів

Тема 5. Товар у системі маркетингу. Асортиментна політика фармацевтичних і аптечних підприємств

Тема 6. Товарна та інноваційна політика фармацевтичних підприємств

Тема 7. Ціна, ціноутворення, цінова політика фармацевтичних і аптечних підприємств

Тема 8. Збутова діяльність фармацевтичних підприємств

Тема 9. Маркетингова політика комунікацій фармацевтичних організацій

Тема 10. Реклама у системі фармацевтичного маркетингу

Тема 11. Стимулювання збуту та інші засоби маркетингових комунікацій.

Тема 12. «Паблік рилейшнз» як засіб маркетингових комунікацій.

Тема 13. Маркетинговий контроль

Тема 14. Міжнародний маркетинг у фармації


Теоретичні питання


 1. Значення маркетингу в сучасних умовах. Визначення та основні складові маркетингу.

 2. Особливості фармацевтичного маркетингу.

 3. Етапи еволюційного розвитку маркетингу.

 4. Основні елементи комплексу маркетингу: товар, ціна, збут, просування.

 5. Принципи маркетингу. Функції маркетингу: аналітична, виробнича, збутова, управління та контролю.

 6. Види, суб'єкти та завдання фармацевтичного маркетингу.

 7. Маркетингове середовище підприємства: фактори мікро- та макросередовища. SWOT-аналіз: його суть та значення.

 8. Ринок як об’єкт маркетингу: поняття, умови існування, критерії класифікації, інфраструктура, кон'юнктура. Основні елементи ринку.

 9. Стан, структура та тенденції фармацевтичного ринку. Соціально-економічні аспекти фармацевтичного ринку.

 10. Загальна характеристика світового фармацевтичного ринку.

 11. Управління фармацевтичним маркетингом.

 12. Планування маркетингової діяльності підприємства. План маркетингу: суть, варіанти, розділи.

 13. Концепції маркетингу: удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікації комерційних зусиль маркетингу (маркетингове управління), соціально-етичного маркетингу.

 14. Концепція соціально-етичного маркетингу у фармації.

 15. Організаційна структура маркетингових служб. Моделі організації служб маркетингу: функціональна, товарна, регіональна, сегментна, матрична.

 16. Етапи організації служб маркетингу. Завдання та функції служби фармацевтичного маркетингу.

 17. Вивчення ринку лікарських засобів. Значення ринкових досліджень. Зміст та направленість комплексного дослідження ринку.

 18. Кількісні характеристики ринку: кон'юнктура, ємкість, частка ринку, насиченість ринку, динаміка та середньодушове споживання товару.

 19. Сегментація ринку: значення, поняття, принципи, критерії, основні методи. Вимоги до сегментів ринку. Особливість сегментації споживачів лікарських засобів.

 20. Цільовий ринок, «ринкове вікно» та «ринкова ніша».

 21. Дослідження споживачів та типології споживання лікарських засобів. Фактори впливу на поведінку споживачів.

 22. Характеристика понять «потреба», «попит», «споживання».

 23. Дослідження споживання лікарських засобів.

 24. Роздрібний аудит, його суть та мета.

 25. Методики визначення потреби в лікарських засобах. Вивчення попиту та пропозиції фармацевтичного товару.

 26. Види попиту: негативний, відсутній, прихований, що знижується, нерегулярний, повноцінний, надмірний, нераціональний.

 27. Попит на лікарські засоби: реалізований, незадоволений, попит, що формується.

 28. Маркетингова концепція товару. Класифікація товарів.

 29. Класифікація лікарських засобів, виробів медичного призначення.

 30. Споживча цінність товару. Споживчі властивості лікарських засобів.

 31. Ключові фактори ринкового успіху: індивідуалізація товару, «критична маса товару», багатофункціональність товару, технічний пакет.

 32. Життєвий цикл товару. Етапи життєвого циклу товару та їх характеристика: етап розвитку та випробувань, вихід на ринок, зростання, зрілість, насичення, спадання.

 33. Маркетингова діяльність на етапах життєвого циклу товару.

 34. Позиціонування товару. Критерії позиціонування лікарських засобів.

 35. Конкурентоспроможність товару: поняття, основні складові, методи оцінки.

 36. Управління якістю товару. Сертифікація лікарських засобів.

 37. Асортиментна політика фармацевтичних та аптечних підприємств. Складові та принципи асортиментної політики.

 38. Товарний асортимент, його основні характеристики: ширина, глибина, зіставлення, насиченість.

 39. Товарна номенклатура.

 40. Напрямки аналізу товарного асортименту.

 41. Формування товарного асортименту виробничих та торгових підприємств.

 42. Особливості формування асортименту товарів аптечних підприємств.

 43. Загальні поняття товарної політики, її завдання. Напрямки реалізації товарної політики фармацевтичних підприємств.

 44. Маркетингова стратегія та тактика підприємств.

 45. Основні моделі прийняття стратегічних рішень: матриця розвитку товару / ринку (І. Ансоффа), матриця конкуренції (М. Портера), матриця росту / частки ринку (матриця Бостонської консалтингової групи – БКГ), модель «привабливість – конкурентоспроможність» (матриця МакКінсі).

 46. Базові стратегії охоплення ринку: недиференційований маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований (цільовий) маркетинг.

 47. Товарна марка: поняття, основні види, функції.

 48. Товарний знак, його роль у формуванні іміджу підприємства.

 49. Бренд.

 50. Упаковка фармацевтичного товару: основні види, функції.

 51. Фірмовий стиль, його елементи.

 52. Маркування. Штрихове кодування.

 53. Інноваційна політика фармацевтичних підприємств.

 54. Технологічна та маркетингова орієнтація інновацій в фармації.

 55. Новий товар в системі маркетингу. Процес розробки нового товару: пошук ідей; виготовлення зразка, проведення ринкових досліджень; масштабне, серійне виробництво та підготовка ринку.

 56. Оригінальні (інноваційні) лікарські препарати та препарати-генерики. Бренд. Етапи розробки нового лікарського препарату.

 57. Теоретичні основи ринкового ціноутворення.

 58. Характеристика ціни з позиції маркетингу.

 59. Основні функції ціни: облікова, стимулююча, розподільна, функція збалансування попиту та пропозиції, функція ціни як критерію раціонального розміщення виробництва.

 60. Класифікація цін. Складові оптової ціни, оптової (відпускної) ціни промисловості, роздрібної ціни.

 61. Фактори ціноутворення: внутрішні та зовнішні.

 62. Типи ринків: ринок чистої вільної конкуренції, ринок монополістичної конкуренції, олігополістичний ринок, ринок чистої монополії.

 63. Цінова та нецінова конкуренція.

 64. Цінова еластичність попиту та пропозиції. Фактори, що впливають на еластичність попиту на лікарські засоби.

 65. Фактори, що впливають на величину пропозиції товару. Ринкова рівновага.

 66. Цінова політика підприємства. Стратегії ціноутворення.

 67. Етапи процесу ціноутворення. Цілі ціноутворення фармацевтичних підприємств.

 68. Методи ціноутворення.

 69. Особливості визначення ціни на нові товари, у тому числі на нові лікарські засоби.

 70. Методи прямого та непрямого державного регулювання цін. Специфіка державного регулювання цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

 71. Особливості ціноутворення на лікарські засоби в зарубіжних країнах.

 72. Поняття товаророзподілу (збуту). Збутова політика підприємств.

 73. Причини існування та розвитку збутової діяльності, її завдання.

 74. Канали товаророзподілу (збуту), їх функції. Структура каналів товаророзподілу. Ефективність каналів товаророзподілу.

 75. Підходи до вибору кількості посередників на кожному рівні каналу товаророзподілу: інтенсивний розподіл, розподіл на правах винятковості (ексклюзивний), селективний розподіл.

 76. Принципи підбору торгових посередників. Переваги співпраці виробників товару з посередниками.

 77. Причини використання посередників на фармацевтичному ринку.

 78. Управління каналами збуту.

 79. Види конфліктів, що виникають в каналах товаророзподілу: вертикальні, горизонтальні, багатоканальні. Способи урегулювання конфліктів в каналах товаророзподілу.

 80. Методи та системи збуту.

 81. Вертикальні маркетингові системи (ВМС): корпоративні (інтегровані), договірні, керовані. Горизонтальні маркетингові системи (ГМС), багатоканальні маркетингові системи (БМС).

 82. Система збуту фармацевтичної продукції в Україні.

 83. Оптова торгівля: функції, форми. Особливості оптової торгівлі лікарськими засобами. Належна практика дистрибуції (GDP).

 84. Діяльність аптечних складів, їх функції, організаційна структура.

 85. Роздрібна торгівля, її функції. Особливості роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Вимоги до аптек як закладів роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

 86. Поняття, види та правила логістики. Функції та принципи логістики.

 87. Особливості логістичного підходу до управління виробничо-збутовою діяльністю у фармації.

 88. Стратегія проштовхування і стратегія залучення споживача до товару.

 89. Комплекс маркетингових комунікацій та його формування. Планування маркетингових комунікацій.

 90. Особливості цільової аудиторії фармацевтичних виробничих та оптово-роздрібних підприємств.

 91. Особливості та завдання формування попиту на лікарські засоби.

 92. Засоби маркетингових комунікацій на етапах ЖЦТ.

 93. Реклама та її роль в комунікативній політиці підприємств.

 94. Основні напрямки та ролі реклами. Завдання товарної реклами.

 95. Класифікація реклами, види і засоби (канали) реклами. Вимоги, що висуваються до реклами.

 96. Складові процесу реклами. Функції реклами.

 97. Особливості реклами лікарських засобів. Завдання реклами в фармацевтичній галузі. Реклама безрецептурних ЛЗ.

 98. Упаковка фармацевтичного товару як вид реклами.

 99. Регулювання реклами лікарських засобів.

 100. Основні етичні критерії просування лікарських засобів ВООЗ. Вимоги ВООЗ до медичних представників фірми.

 101. Реклама лікарських засобів для населення та медичних працівників в країнах ЄС. Особливості регулювання реклами лікарських засобів в Україні.

 102. Етапи планування та організації рекламної кампанії. Методи планування рекламного бюджету. Оцінка ефективності рекламних заходів.

 103. Стимулювання збуту фармацевтичного товару. Об’єкти стимулювання: покупці, посередники, продавці.

 104. Цілі та засоби стимулювання збуту для покупців фармацевтичного товару. Цілі та засоби стимулювання посередників та продавців. Контроль та оцінка результатів стимулювання збуту.

 105. Персональний продаж, його переваги. Етапи процесу ефективного продажу.

 106. Презентація: підходи до проведення, основні завдання та принципи.

 107. Роль торгових посередників та медичних (фармацевтичних) представників у просуванні товару.

 108. Сітьовий і прямий маркетинг. Брендинг.

 109. Поняття і сутність паблік рилейшнз. Цілі, основні функції та принципи паблік рилейшнз.

 110. Основні заходи паблік рилейшнз. Паблік рилейшнз у системі менеджменту і маркетингу.

 111. Виставки та ярмарки, значення їх проведення.

 112. Реклама в місці продажу.

 113. Мерчандайзинг в аптеках: основні положення оформлення аптеки, її торгового залу, правила викладок фармацевтичного товару, принципи розміщення товару в вітринах та на полицях.

 114. Мета, об’єкти та методи маркетингових досліджень. Основні напрямки маркетингових досліджень.

 115. Методи дослідження в маркетингу. Етапи маркетингових досліджень.

 116. Значення фармацевтичної маркетингової інформації. Напрямки інформаційної маркетингової діяльності в фармацевтичній галузі.

 117. Загальні вимоги до маркетингової інформації. Принципи формування маркетингової інформації на фармацевтичних підприємствах. Джерела та структура маркетингової інформації на підприємстві.

 118. Маркетингова інформаційна система (МІС), структура та принципи функціонування. Особливості фармацевтичних інформаційних маркетингових систем.

 119. Система маркетингового контролю. Мета та основні об’єкти маркетингового контролю. Складові системи маркетингового контролю.

 120. Напрямки та етапи маркетингового контролю на підприємстві. Неекономічні показники контролю маркетингу.

 121. Стратегічний контроль та ревізія маркетингу. Складові маркетингового аудиту.

 122. Етапи проведення маркетингової ревізії (аудиту). Відмінності внутрішнього та зовнішнього аудиту маркетингової діяльності підприємства.

 123. Сутність і специфіка міжнародного маркетингу. Основні функції міжнародного маркетингу.

 124. Завдання міжнародного маркетингу в галузі фармації. Етапи формування політики міжнародного маркетингу національною компанією.

 125. Середовище міжнародного маркетингу.

 126. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки: експорт, спільне підприємництво, прямі інвестиції.

 127. Різновиди спільного підприємництва: ліцензування, контрактне виробництво, контрактні торгові представники, управління за контрактом, спільний маркетинг, спільне володіння.

 128. Франчайзинг.

 129. Доцільність і методи виходу на зовнішній ринок.

 130. Стратегії міжнародного маркетингу. Етапи розробки міжнародної маркетингової стратегії.

 131. Маркетингові дослідження зарубіжних ринків. Етапи, типологія і методи міжнародних маркетингових досліджень лікарських засобів.

 132. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень зарубіжного фармацевтичного ринку. Міжнародний Кодекс проведення маркетингових та соціальних досліджень.

 133. Товарна політика міжнародних фірм. Міжнародний маркетинговий комплекс: стандартизації і адаптації. Види товарної політки: концентрична, горизонтальна, конгломератна.

 134. Цінова політика в системі міжнародного маркетингу. Види цін в міжнародній торгівлі.

 135. Основні аспекти управління цінами в фармацевтичній галузі зарубіжних країн.

 136. Політика товаророзподілу в міжнародному маркетингу. Основні типи каналів розподілу товарів в міжнародному маркетингу. Методи розподілу товарів.

 137. Документальне оформлення зовнішньоторговельних операцій в системі товаророзподілу фармацевтичного товару.

 138. Просування лікарських засобів на міжнародному ринку. Особливість просування рецептурних та безрецептурних лікарських засобів на зарубіжних ринках.

 139. Основні напрямки управління міжнародним маркетингом.

 140. Контроль міжнародного маркетингу.

Типові завдання
1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Шкірно-венерологічному диспансеру необхідно зробити обґрунтоване замовлення специфічного лікарського препарату тербінафін для лікування мікозів чотирьох нозологічних форм. З цією метою встановлено, що нормативи споживання препарату на курс лікування одного хворого (N) при різних формах захворювань складають: N1 – 24г, N2 – 7г, N3 – 6г, N4 – 28г відповідно. Очікуване число хворих (Б): першої форми – 20 чол., другої форми – 100 чол., третьої форми – 10 чол., четвертої форми – 300 чол. Всім хворим проводиться один курс лікування. Форма випуску препарату – таблетки 0,125 № 14:

а) розкрийте поняття «потреба»; визначте потребу шкірно-венерологічного диспансеру в лікарському препараті тербінафін; поясніть у чому полягає особливість сегментації споживачів лікарських засобів; дайте визначення кон’юнктури ринку.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтичне виробниче підприємство реалізує на ринку препарати різних фармакотерапевтичних груп. Обсяг виробництва препарату А за останні роки склав 1,2; 2,5; 4,0; 4,2; 5,0; 5,0; 4,8 (млн. уп.), а обсяг продажів на ринку становив 0,7; 2,2; 3,5; 4,0; 4,2; 4,2; 4,3 (млн. уп.) відповідно:

а) за наведеними цифровими значеннями побудуйте графіки відповідності виробництва і продаж; визначте етап життєвого циклу препарату А; дайте визначення маркетинговій стратегії фірми; наведіть класифікацію маркетингових стратегій залежно від ринкової ситуації та стану підприємства.
3. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтичне підприємство «Здорова нація» готове виробляти лікарський препарат метронідазол за ціною 10 грн. – 100 тис. уп., за ціною 20 грн. - 250 тис. уп., за ціною 40 грн. - 400 тис. уп. Проведені маркетингові дослідження показали, що попит при таких цінах складатиме: 400 тис. уп., 300 тис. уп., 150 тис. уп. відповідно.

а) побудуйте графік та визначить рівноважну ціну і відповідний їй розмір попиту на метронідазол; поясніть, якщо ринкова ціна на препарат буде нижче за рівноважну ціну, що буде характерно для ринку — надлишки або дефіцит, визначить їх обсяг; назвіть та охарактеризуйте фактори, що впливають на цінову еластичність попиту на лікарські препарати.
4. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтична фірма «Здорова нація» протягом року повинна закупити 50000 од. антибактеріального засобу групи цефалоспоринів – цефподоксима. Витрати на обслуговування закупівель заплановані у розмірі 2 грн. на одиницю товару; витрати на створення товарного запасу складають 0,2 грн./од.

а) розрахуйте оптимальну величину партії препарату і періодичність його закупівлі протягом року; дайте визначення поняття логістики, назвіть та охарактеризуйте функції логістики.
5. Крупне фармацевтичне підприємство успішно працює на ринку. Виробництво лікарських препаратів відрізняється високими технологіями, впровадженням стандартів GMP. Для збуту продукції підприємство використовує незалежних посередників. Продукція підприємства має високий попит у споживачів, що говорить про хороший імідж.

а) поясніть, які види нововведень використовують фармацевтичні підприємства? Назвіть етапи розробки нового лікарського препарату; поясніть значення посередників на фармацевтичному ринку; назвіть методи та системи збуту фармацевтичного товару і дайте їм характеристику.


6.Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

З метою підвищення ефективності роботи аптек ПП «Панакс» провізору Качаловій І.І. запропоновано проаналізувати систему маркетингових комунікацій організації та надати рекомендації.

а) описати та обґрунтувати складові системи маркетингових комунікацій, що можуть суттєво вплинути на ефективність роботи аптек; охарактеризуйте основні етапи планування маркетингових комунікацій.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Аптеку «Магнолія» часто відвідує медичний представник фармацевтичної фірми «Swiss pharm. compani, Merpha», який проводить промо-акції з метою просування фармацевтичних товарів фірми, зокрема «Олфен-трансдермального пластиру» і таблеток «Нейрорубін-Форте Лактаб».

а) б) розкрийте сутність мерчандайзингу в аптечних підприємствах; назвіть правила викладень фармацевтичного товару; поясніть основні принципи розміщення фармацевтичного товару у вітринах і на полицях.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтична компанія з метою просування свого нового безрецептурного ЛЗ планує наступні заходи: розміщення статей у спеціальних фахових виданнях, розміщення рекламних повідомлень в популярних журналах, участь у виставці, науково-практичних семінарах, конференціях, рекламу у транспорті (метро, маршрутних таксі), рекламу на телебаченні.

а) наведіть обмеження законодавства щодо рекламування ЛЗ в Україні та країнах ЄС; охарактеризуйте методи визначення ефективності рекламних заходів.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтична фірма-виробник позиціонує лікарський препарат «Фервекс» як такий, що не підвищує артеріальний тиск, має лікарську форму, яка не містить цукру (що дає можливість приймати його особам, хворим на цукровий діабет). Існує лікарська форма для дітей до 6 років. Виходячи із ситуації:

а) наведіть етапи планування маркетингових комунікацій і охарактеризуйте їх з огляду на ситуацію; обґрунтуйте цілі та завдання маркетингових комунікацій фармацевтичних підприємств; поясніть особливості цільової аудиторії фармацевтичних виробничих підприємств.


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Аптечне підприємство розташоване біля станції метрополітену та тролейбусної зупинки. Недалеко від аптеки міститься гастроентерологічне відділення місцевої лікарні. Для залучення відвідувачів аптека використовує яскраву вивіску та вітрину, систему знижок постійним клієнтам аптеки, внутрішню рекламу. В аптеці особлива увага приділяється оформленню вітрин та розташуванню ліків та виробів медичного призначення на полицях: препарати розміщені за фармакотерапевтичними групами, лікарські засоби деяких провідних компаній розташовані окремими блоками, препарати-бренди репрезентовані на полицях в декількох екземплярах.

а) дайте визначення мерчандайзингу, охарактеризуйте основні принципи розміщення ліків на полицях; обґрунтуйте, які прийоми мерчандайзингу використовує дана аптека?


 1. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Відділ маркетингу вітчизняного фармацевтичного підприємства планує виведення на ринок нового лікарського препарату безрецептурного відпуску.

а) запропонуйте для фірми-виробника комплекс маркетингових комунікацій для лікарського препарату, назвіть та охарактеризуйте етапи планування маркетингових комунікацій та критерії оцінки їх ефективності.
12.Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Зарубіжна фармацевтична компанія має мережу медичних представництв на території України. Клієнтська база цієї фірми нараховує 1 000 клієнтів, що купують лікарський препарат «А», і 500 клієнтів, що купують лікарський препарат «Б». Періодичність візитів медичних представників до кожного з клієнтів першої групи – 20 разів на рік, клієнтів другої групи – 30 разів на рік. Навантаження на одного медичного представника становить 800 візитів на рік.

а) розрахуйте штатну чисельність медичних представників фармацевтичної компанії; визначте роль медичних представників при просуванні на ринок лікарських препаратів, опишіть організацію та контроль ефективності їх роботи.
13.Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

З метою просування товару на регіональному ринку фармацевтична фірма «Лілія-фарм» виділила кошти на участь в спеціалізованій виставці, друковану рекламу, організацію науково-практичних конференцій.

а) поясніть особливості реклами лікарських засобів; перелічіть етапи планування рекламної кампанії лікарських засобів; які методики планування рекламного бюджету використовуються фірмами.
14. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтичне підприємство, що займається виробництвом лікарських засобів, планує збільшити коло споживачів своєї продукції за рахунок виходу на міжнародний ринок.

а) вкажіть можливі стратегії виходу фармацевтичного підприємства на зовнішній ринок; опишіть етапи процесу розробки міжнародної маркетингової стратегії.
15. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

З метою формування раціонального асортименту лікарських засобів для лікування опіків фахівцями відділу маркетингу фармацевтичного підприємства «ФармЛайф» проведено опитування лікарів центрів невідкладної допомоги при опіках.

а) поясніть, у чому полягає значення і сутність маркетингових досліджень; назвіть основні напрями маркетингових досліджень у фармації; розкрийте сутніть методів маркетингових досліджень, які були використані в даній ситуації.
16. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

У ході маркетингових досліджень регіонального фармацевтичного ринку на прикладі лікарських засобів групи А07F А01 – «Антидіарейні мікробні препарати. Лактобактерії», підприємством «Експерт-Фармація» було встановлено, що найвищий попит серед експертів та респондентів має комбінований препарат, що містить 3 різних види ліофілізованих життєздатних молочнокислих бактерій з різних відділів кишечнику – «Лінекс». Отримані дані проведеного дослідження були враховані з метою обґрунтованого складання обсягу закупівель даного препарату на наступний рік.

а) поясніть сутність та значення маркетингових досліджень; охарактеризуйте основні їх напрямки; вкажіть методи маркетингових досліджень, які могли б застосовуватися в даній ситуації та поясніть їх сутність.
17. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Відділом збуту та логістики фармацевтичного підприємства «ФармЛайф» проаналізована динаміка обсягів продажу лікарського препарату “Фезам” за останні 7 років.

а) поясніть у чому полягають принципи формування маркетингової інформації; які структурні підрозділи підприємства використовують маркетингову інформацію; назвіть підсистеми маркетингової інформаційної системи та принципи їх функціонування.
18. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Новому керівнику служби маркетингу гуртової фармацевтичної фірми «Афродіта» доручено впорядкувати маркетингову інформацію підприємства.

а) назвіть основні принципи формування маркетингової інформації; вкажіть джерела маркетингової інформації на підприємстві та назвіть підрозділи підприємства, які мають у ній потребу.
19. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

На території України функціонує фармацевтична компанія, в якій партнерами виступили закордонний виробник та українська фірма-дистриб'ютор. Компанія має медичні представництва по всій Україні.

а) визначте форму виходу закордонної фармацевтичної компанії на ринок України; назвіть фактори міжнародного середовища, що впливають на ефективність функціонування фірми в закордонній країні.
20. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Ви керуєте великою фармацевтичною компанією, обсяг продажів Вашої продукції останнім часом значно знизився. Проте Ви вкладали значні кошти в маркетингові комунікації та розробку нових лікарських засобів. Вашим наступним кроком має стати проведення маркетингової ревізії.

а) розкрийте сутність маркетингової ревізії; назвіть складові та етапи проведення маркетингової ревізії.
21. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Заступнику зав. аптекою аптечної мережі, що розширюється, запропоновано посаду зав. аптекою та здійснити дії щодо її відкриття.

а) опишіть та обґрунтуйте типи завдань маркетингових досліджень з метою прийняття конкретних управлінських рішень на етапі першого року роботи; поясніть значення та сутність маркетингових досліджень; назвіть основні напрямки маркетингових досліджень.
22. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Заступнику зав. аптекою аптечної мережі, що розширюється, запропоновано посаду зав. аптекою та здійснити дії щодо її відкриття.

а) опишіть та обґрунтуйте типи завдань маркетингових досліджень з метою прийняття конкретних управлінських рішень на етапі першого року роботи; поясніть значення та сутність маркетингових досліджень; назвіть основні напрямки маркетингових досліджень.
23. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Результати маркетингових досліджень фармацевтичного ринку Казахстану (аналіз попиту та пропозиції ЛЗ, кон’юнктури ринку тощо) свідчать про те, що українські лідери-виробники ЛЗ мають довгострокові перспективи для плідної праці в цьому напрямку.

а) поясніть, які фактори зовнішнього середовища аналізують при здійсненні міжнародного маркетингу; назвіть форми міжнародного співробітництва, які можуть використати фірми-виробники ЛЗ; дайте характеристику особливостей міжнародного маркетингу..
24. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Керівник фармацевтичної фірми «Фарма» для проведення маркетингового аудиту власними силами видає наказ про створення ревізійної комісії на підприємстві. В результаті проведення маркетингового аудиту ревізійною комісією на підставі використання моделі GAP-аналізу у якості інструменту було виявлено відхилення між поставленими стратегічними цілями в плановому періоді і очікуваними фінансовими результатами, яких досягне фірма в той же період часу без вживання стратегічного підходу.

а) охарактеризуйте напрямки маркетингового аудиту на підприємстві і назвіть переваги та недоліки внутрішнього аудиту маркетингової діяльності.
25. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Для прийняття управлінського рішення з розширення товарного асортименту, керівник фармацевтичного виробничого підприємства звернувся до маркетинг-директора з запитом про стан споживчого ринку, рівень конкурентного середовища, цінову політику на лікарські препарати. З використанням даних маркетингової інформаційної системи така інформація була надана і узагальнена.

а) назвіть підсистеми маркетингової інформаційної системи; поясніть, який різновид інформації було використано в даній ситуації. В чому особливості фармацевтичних маркетингових систем?
26. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

В результаті проведених маркетингових досліджень ринку протиінфекційних препаратів, було встановлено збільшення попиту на лікарський препарат «А», що використовується для лікування кишкових захворювань.

а) поясніть у чому полягає значення і сутність маркетингових досліджень; назвіть основні напрями маркетингових досліджень у фармації. Які методи використовують для збору інформації в ході маркетингових досліджень?
27. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтичне підприємство-виробник “Фарма-Ліки” планує в межах здійснення зовнішньоекономічної діяльності виведення на зарубіжний ринок інноваційного препарату.

а) дайте визначення поняттю «зовнішньоекономічна діяльність» та деталізуйте види зовнішньоекономічної підприємницької діяльності, форми та етапи виходу на зовнішній ринок.
28. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Оптово-посередницька фармацевтична фірма «Альфа ліки» за поточний рік знизила основні показники комерційної діяльності (обсяг реалізації продукції, частка ринку, рентабельність продажів), що на погляд керівництва фірмою є слідством слабкого менеджменту відділу маркетингу та збуту.

а) обґрунтуйте напрями та етапи маркетингового контролю на підприємстві; деталізуйте особливості аудиту мікросередовища оптово-роздрібного фармацевтичного підприємства.
29. Проаналізуйте запропоновану ситуацію та обґрунтуйте свою відповідь.

Ситуація

Фармацевтичне підприємство, що займається виробництвом лікарських засобів, планує збільшити коло споживачів своєї продукції за рахунок виходу на міжнародний ринок.

а) які чинники необхідно проаналізувати керівництву підприємства при оцінці міжнародного середовища? вкажіть можливі стратегії виходу фармацевтичного підприємства на зовнішній ринок.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Типові тестові завдання наведені на сайті Центру тестування - режим доступу: http://testcentr.org.ua/ в розділі «Інформаційні банки тестових завдань», КРОК-2, «Фармація», ММФ.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Мнушко З. М. Менеджмент та маркетингу у фармації. Ч. II. Маркетинг у фармації : підручн. для студ. ВНЗ. – 2-ге вид., доп. та перероб. / З. М. Мнушко, Н. М. Діхтярьова ; за ред. З. М. Мнушко. – Х. : НФаУ : Золоті сторінки, 2010. – 512 с.

 2. Менеджмент та маркетинг у фармації. Навчальний посібник для самостійної роботи студентів (тестові завдання з поясненнями) / З.М. Мнушко, Н.М. Скрильова, Н.В. Сотнікова та ін. За редакцією З.М. Мнушко. – Харків: Вид-во НФаУ, 2010. – 223 с.

 3. Менеджмент та маркетинг у фармації: збірник тестів для підготовки студентів до стандартизованого тестового іспиту «Крок-2» / С.В. Жадько, В.В. Малий, Л.П. Дорохова, О.Ю. Рогуля, А.Б. Ольховська. – Х.: Вид-во НФаУ, 2014. – 134 с.

 4. Практикум з менеджменту та маркетингу у фармації : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.–2-ге видан. перероблене та доповнене / З.М. Мнушко, А.Б. Ольховська, І.В. Пестун та ін. За ред. З. М. Мнушко.– Х.: Вид-во НФаУ, 2012.–467 с.

 5. Громовик Б.П. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник / Б.П. Громовик, Г.Д. Гасюк, О.Р. Левицька; за ред. д-ра фарм. наук, проф. Б.П. Громовика. – К.: Медицина, 2008. – 752 с.

 6. Матеріали для самостійної роботи студентів з дисципліни ММФ, які розміщені на сайті Центру дистанційних технологій навчання НФАУ – режим доступу: http://www.pharmel.kharkiv.edu/


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка