2012 використання ікт під час викладання іноземних мовСкачати 172.52 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір172.52 Kb.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ

Смоліна О.С., слухач курсів

учителів англійської мови

Кіровоград

2012

ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Основний зміст діяльності з навчання іноземної мови зосереджений на пріоритеті комунікативної мети, збалансованому навчанні усних (говоріння, аудіювання) і писемних (читання, письмо) форм спілкування, використання автентичних матеріалів.

Реалізації основного змісту навчання сприяє навчально-методичний комплекс (НМК) у всій повноті його компонентів: підручника, книжки для вчителя, комп’ютерних програм, аудіо- і відеокасет тощо.

Національним підручникам, на жаль, бракує комп’ютерних програм, які повинні бути складовою НМК, що не сприяє ефективності навчально-виховного процесу і не дозволяє індивідуалізувати та диференціювати навчальну діяльність учнів відповідно до їх особистісних рис, здібностей та рівнів навченості. Вчитель стикається з великою кількістю неліцензованих комп’ютерних програм, які порушують основні дидактичні та методологічні принципи, а саме:

1) принцип свідомості навчання, який передбачає не тільки усвідомлене використання мовних одиниць відповідно до їх значення, форми і особливостей вживання у мовленні, але й до ситуацій спілкування та сфери мовленнєвих функцій кожної мовленнєвої одиниці;

2) принципи ситуативності та тематичної організації навчального матеріалу, які створюють умови для адекватного здійснення ідеї комунікативності. За змістом оволодіння мовою відбувається у межах тем, визначених програмою, а основною формою організації спілкування вважається мовленнєва ситуація;

3) принцип взаємопов’язаного навчання видів мовленнєвої діяльності, який враховує спільні психологічні механізми, спирається на використання максимуму відповідних аналізаторів для досягнення належного рівня сформованості умінь і навичок, не суперечить ідеї усного випередження, оскільки мовлення, насамперед, існує в усній формі.

Але альтернатива існує. Вчителі використовують автентичні НМК, де комп’ютерні програми є основною складовою, що забезпечує мотивацію навчання, покращуючи тим самим його результати. Міністерством освіти і науки України рекомендовані до використання НМК британських (Oxford University Press, Longman, Macmillan, Cambridge, Express Publishing), французьких (Hachette, Clé international), німецьких (Hüber) видавництв.

Використання цих НМК характерно в першу чергу для шкіл нового типу, спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, але і загальноосвітні школи також починають їх застосовувати.

Важливого значення набуває раціональне використання комп’ютерних класів, де вчитель працює з учнями у комп’ютерній системі. Наявність одного комп’ютера у кабінеті іноземної мови недостатня, це лише аудіо-візуальний засіб, який не реалізує конкретної мети використання ІКТ.

Кожен вчитель, який має доступ до Інтернету, може використовувати універсальні сайти, що сприятиме його професійному зростанню. Пропонуємо перелік деяких сайтів:

www.onestopenglish.com

http://educlic.education.fr/Arisem23/iClass4U/

http://www.bbc.co.uk/education/languages

В останні роки одне з провідних місць у педагогічній практиці починають займати електронні підручники. Увага до них небезпідставна, оскільки в них комплексно акумульовані різноманітні функції, окремо притаманні іншим засобам навчання. Варто зазначити, що в зарубіжній практиці вже тривалий час ці засоби активно використовуються, у тому числі й для навчання іноземних мов. У вітчизняній педагогічній науці також з’являються дослідження, пов’язані з використанням електронних навчальних матеріалів. Проте, зазвичай, вони стосуються лише окремих аспектів навчального процесу або окремих тем навчальних курсів.

На сьогоднішній день багато учнів мають комп’ютери та використовують їх як засіб навчальної діяльності. Також значна кількість шкіл України забезпечена комп’ютерними класами. З цього можна зробити висновок: використання інформаційних технологій, а саме електронних підручників у навчальному процесі вже є необхідністю.

Основне призначення електронного навчального комплекту з іноземної мови, як і друкованого, - навчити учнів іншомовного спілкування. Пріоритети віддаються вправам і завданням, які безпосередньо сприяють формуванню умінь і навичок усної та писемної форм комунікації. А це вимагає спеціальної організації навчальної діяльності.

У роботі з друкованим підручником, зазвичай, пріоритетним виступає зоровий аналізатор, за допомогою якого учень сприймає інформацію: вправи, тексти, діалоги тощо. У електронному підручнику акумульовані можливості забезпечити учня саме тими видами навчальної діяльності, які сприяють залученню і використанню різних аналізаторів для ефективного засвоєння навчального матеріалу (слухового, зорового, мовленнєво-моторного і рухового). А з психології відомо, чим більше аналізаторів бере участь у вивченні навчального матеріалу, тим він ефективніше і краще засвоюється. Цей чинник свідчить про переваги електронного навчального засобу.

Як уже зазначалось, ЕНМК забезпечують формування в учнів навичок і вмінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. У зв’язку з цим їх змістом передбачається навчання письма, у тому числі формування графічних і орфографічних навичок. Для цього використовуються відповідні вправи. Якщо у друкованих підручниках завдання для вправ пред’являються у писемній формі, і учень, прочитавши їх, виконує відповідні операції та дії, то в електронних підручниках такі завдання подаються звуковою формою, тобто голосом. Окрім того, використовуються також деякі подані голом інструкції, які сприяють усвідомленому виконанню навчальної діяльності.

Враховуючи реформаційні процеси, що відбуваються в освітній галузі України, спрямовані на досягнення світових стандартів, Інститут педагогіки АПН України та ЗАТ «Мальва» здійснюють підготовку електронних навчально-методичних комплектів для початкової школи. Уже використовуються ЕНМК для 2 класу:

Іспанська мова (автор Редько В.Г.),

Англійська мова (автор Карп’юк О.Д.),

Французька мова (автор Чумак Н.П.),

Німецька мова (автор Басай Н.П.).

Сучасний комп‘ютер приваблює учнів тим, що він є універсальною іграшкою, рівноправним партнером, терплячим товаришем, мудрим наставником. Учителям комп‘ютер допомагає краще оцінити здібності і знання учнів, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми та методи навчання.

Комп’ютер відкриває нові можливості для творчого розвитку як учнів, так і вчителів, дозволяє звільнитися від одноманітності традиційного курсу навчання, розробити нові ідеї та вирішити більш цікаві та складні проблеми.

Комп’ютер є потужним засобом підвищення ефективності навчання. Він значно розширив можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку, цифрової відеотехніки. Значно зростає мотивація учня до навчання. Новизна роботи з комп‘ютером підвищує інтерес до оволодіння знаннями, а також подання навчальних завдань за ступенем складності. Комп’ютер дозволяє позбутися однієї з головних причин негативного ставлення до навчання – відсутності успіху. Працюючи на комп’ютері учень має можливість довести до кінця вирішення завдання.

Комп’ютер сприяє формуванню в учнів рефлексії своєї діяльності, дозволяє учням побачити результат своїх дій. Контроль здійснюється об’єктивно та своєчасно.

Використання комп‘ютерної техніки робить урок привабливим та сучасним. Урок, на якому відбувається індивідуалізація навчання, розвивається пізнавальна діяльність учнів, а саме інтелектуальна активність, логічне мислення, увага, пам‘ять, мова, уява, інтерес до навчання. Урок, на якому з‘являються нові можливості для розвитку гармонічної індивідуальності, здібної до колективної співпраці.

Діапазон використання комп‘ютера в навчально-виховному процесі дуже великий: навчання, тестування, гра. Комп’ютер може бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання. Учні, які користуються комп‘ютером, повинні оволодіти основами комп‘ютерних знань. Вони повинні навчитися запам’ятовувати файли, знати клавіатуру, знати правила користування дисками, та інше Учні опановують комп‘ютерну термінологію англійською мовою, вивчають значну кількість лексичних одиниць, опрацьовують велику кількість текстів і діалогів. Вони вчаться виконувати на комп’ютері наступні операції:

- набирати, запам‘ятовувати та друкувати текстові файли в програмі Word;

- сканувати малюнок, обробляти його комп‘ютерну версію в програмі Ulead Photo та друкувати;

- писати, відправляти та отримувати електронне повідомлення в програмі Outlook Express або за допомогою поштової скриньки на вебсайті ukr.net;

- знаходити необхідний вебсайт і закачувати інформацію;

- виконувати тестові завдання в режимі on-line;

- робити фотознімки цифровою камерою і переносити їх в комп’ютер для подальшого використання;

- користуватися електронною енциклопедією “Encarta”;

- знаходити, копіювати та використовувати необхідний текстовий та ілюстративний матеріал;

- працювати в навчальних комп‘ютерних програмах “Sing and Learn English”, “English Triple Play Plus”, “Learn and Speak English”;

- створювати мультимедійну презентацію в програмі Microsoft Power Point. Комп‘ютерна ігрова програма “Internet Easy Go” (“Інтернет легко і просто”) допомогла учням швидко, в невимушеній формі ознайомитись з країною Інтернет. Переваги програми:

1) програма розрахована на учнів молодшого та середнього віку і враховує особливості їхнього розвитку;

2) це гра – мультфільм, де учні виконують певні практичні дії і конкретні навчальні завдання з героями гри і непомітно для себе засвоюють навчальний матеріал;

3) це двомовна гра, яка дає можливість учням звернутися до рідної мови, щоб перевірити правильність розуміння (це особливо важливо для учнів, які мають недостатні знання з англійської мови);

4) програма пропонує цікаві ігри та тестові завдання для перевірки знань;

5) тестові завдання запропоновані в двох режимах: навчання та контролю.

Спираючись на нові технології, вчителі іноземної мови розширюють можливості навчального процесу за допомогою використання мультимедійних презентацій у навчальному процесі. Таким чином учні вчаться

• читати з метою вибіркового отримання інформації;

• точно записувати необхідну інформацію;

• оформляти короткі повідомлення;

• точно і стисло викладати думку;

• визначати тему та основні ідеї тексту і записувати їх;

• формулювати своє ставлення до прочитаного;

• оформляти пункти плану;

• користуватися словником і довідковою літературою.

Робота над створенням мультимедійної презентації сприяє розвиткові навичок та вмінь писемного мовлення, що спонукає учнів до усного мовлення. Практичне володіння іноземною мовою не може бути повноцінним, якщо воно не включає обидві основні форми комунікації (усну і писемну) у тісному взаємозв’язку. Писемне мовлення має багато якостей, необхідних для усного мовлення. Воно має потребу у вдосконалішому обдумуванні, щоб забезпечити вимоги правильності, чіткості викладу думки. поступово оволодіваючи особливостями писемного мовлення, учні переносять їх у певній мірі на усну мову, від чого усна мова стає досконалішою, а сам учень відчуває себе впевненіше.

Використання мультимедійної презентації на уроці допомагає вчителю:

• змінити форму навчання з авторитарної на комунікативну, інтерактивну, заглиблену в спілкування;

• навчити мову не аналітично, а критично (формувати здатність висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і писати іноземною мовою);

• підтримувати ефективну мотивацію та зв’язок з реальним життям для набуття практичних умінь;

• викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та відтворення власних (так звана інформаційна прогалина – невід’ємна складова інтерактивного обміну інформацією);

• виховувати та розвивати особистість учнів одночасно з процесом засвоєння нових знань.

Успішна реалізація використання ІКТ у навчально-виховному процесі сприятиме удосконаленню системи шкільної іншомовної освіти у контексті соціально-педагогічних трансформацій освітнього простору України.ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ НАВЧАННЯ

За останні роки зросли вимоги, щодо рівня оволодіння іноземною мовою учнями загальноосвітньої школи. Значне зростання інтересу до вивчення іноземної мови, зокрема англійської мови, в Україні викликане перебудовою зовнішньоекономічної діяльності підприємств, застосування нових форм співробітництва. Для задоволення цього запиту зроблено не мало: учні загально освітньої школи починають вивчати іноземної мови з другого року навчання, створено сучасні підручники, процес навчання інтенсифікується з урахуванням досліджень з педагогіки, психології, лінгвістики, методиці навчання іноземної мови і інформатики. Це стосується і початкової школи.

Дослідження шляхів підвищення ефективності навчання іноземної мови в початковій школі займаються багато вчених (І. Зимня, С. Ніколаєва, Т. Пахомова та інші). Вони збагачують методику новими науковими положеннями стосовно навчання аудіюванню і говоріння, тестових форм контролю й інших аспектів навчального процесу. Про те, як показує практика навчання, реальний рівень володіння учнями іноземною мовою після закінчення початкової школи часто виявляється недостатнім для реалізації іншомовного спілкування у межах вимог Програми та симпозіуму Ради Європи. Одним із шляхів можливого покращення навчання іноземній мові у початковій школі є використання новітніх інформативних технологій навчання.

Проблемами досліджень з використання новітніх інформативних технологій навчання у навчанні іноземної мови займаються Ю. Гапон, В. Ляудіс, Є. Маслико, Е. Носенко, О. Палий, K. Brucher, M. Collins, M. Simonson, A. Thompson та інші. У той час деякі аспекти використання новітніх мультимедійних технологій навчання, а саме компХютерні технології у початкові школі потребують подальших досліджень. Це стосується психологічних передумов використання новітніх мультимедійних технологій навчання у процесі вивчення іноземної мови молодшими школярами, умов вибору та функціонування новітніх мультимедійних технологій навчання, організації процесу навчання іноземної мови з їх застосуванням. Значний навчальний потенціал і недостатня розробка вказаних аспектів використання новітніх мультимедійних технологій навчання у процесі вивчення іноземної мови учнями молодшого шкільного віку, відсутність цілісної концепції формування навичок і вмінь іншомовного мовлення в початковій школі з використанням новітніх мультимедійних технологій навчання зумовили актуальність теми нашого дослідження.

Поява інноваційних інформаційних технологій в педагогіці не є випадковістю. Педагогіка вже давно шукає шляхи досягнення якщо не абсолютного, то високого і стабільного результату в роботі з класом у школі. У декого є заперечення філософського або практичного характеру. Однак усі згодні з тим, що певна адаптація школи до компХютерного століття необхідна. Єдиної ж думки про те, якою вона повинна бути, на сьогоднішній день не існує. Новітні мультимедійні засоби навчання відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навиків, дозволяють реалізувати принципово нові форми і методи навчання. Комп’ютери значно розширюють можливості вчителів, сприяють індивідуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності учнів. А також дозволяють максимально адаптувати процес навчання до індивідуальних особливостей учнів. Тобто кожен учень отримує можливість працювати в своєму режимі, тобто вибрати такий темп, при якому пройдений матеріал оптимально завоюється.

Мультимедійні технології навчання надають можливості учителю для досягнення дидактичної мети застосовувати як окремі види навчальної роботи, так і будь-який їхній набір, тобто спроектувати навчальне середовище. Орієнтовані на вчителя інструментальні засоби дозволяють йому оперативно поновлювати зміст навчальних і контролюючих програм відповідно до появи нових знань і технологій. Вчитель одержує додаткові можливості для підтримки і спрямовування розвитку особистості учня, творчого пошуку й організації їхньої спільної роботи. Також комп’ютер бере на себе дуже велику частину рутинної, тривалої для вчителя роботи, вивільняючи йому тим самим час для творчої роботи. Комп’ютер використовується як допоміжний засіб для ефективного розв’язання вже існуючої системи дидактичних завдань. Змістом об’єкта засвоєння в комп’ютерній навчальній програмі цього типу є довідка інформація, інструкції, обчислювальні операції, демонстрації тощо. Використання таких систем дозволяє створювати «електронні» довідники, книги, енциклопедії. КомпХютер може бути засобом, на який покладено вирішення окремих дидактичних завдань при збереженні загальної структури, мети і завдань без машинного навчання. При цьому сам навчальний зміст не закладається в комп’ютер. Використовуючи комп’ютер можна ставити і вирішувати нові дидактичні завдання, що не розв’язані традиційним шляхом. Характерними є імітаційно-моделювальні програми, наприклад комп’ютерні програми з імітації експерименту.

Застосування комп’ютерів на уроках іноземної мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу, засвоюється значно більша кількість матеріалу, ніж при традиційному навчанні. Крім того, цей матеріал закріплюється міцніше. Комп’ютер забезпечує і всебічний контроль за навчальним процесом. При використанні комп’ютера для контролю досягається і більша об’єктивність оцінки, оскільки відбувається одночасна перевірка знань усіх учнів. Необхідно також зазначити що комп’ютер нівелює такий негативний психологічний фактор, як «відповідеобоязнь». Під час традиційних занять різні фактори такі, як дефект вимови. Страх зробити помилку, невміння вголос формулювати свої думки, можуть завдати учневі проявити свої реальні знання. Залишаючись «наодинці» з комп’ютером учень, як правило, не відчуває ніяковості і старається проявити максимум своїх знань.

Сприятливі умови створюють комп’ютери і для організації учнями самостійної роботи на уроках іноземної мови. Учень може використовувати комп’ютер як для вивчення окремих тем, так і для самоконтролю отриманих знань. При чому комп’ютер може скільки завгодно повторювати одне й те саме завдання і кінцевому рахунку це призводить до такого корисного явища, як автоматизація того чи іншого навику. Комп’ютер має багато технічних можливостей: графіку, звук, анімацію, Р що робить його привабливим для учнів. Але головне, що відрізняє компХютер від інших засобів навчання, це можливості діалогу не формального діалогу, коли комп’ютер ставить запитання, а школяр повинен відповідати в жорстоко заданих рамках інтерактивного діалогу: коли головною у діалозі стає дитина, коли вона нав’язує комп’ютеру свої правила або «навчає» його, примушуючи використовувати певні дії.

Новітні інформаційні технології в навчанні дозволяють активніше використати науковий й освітній потенціал провідних університетів й інститутів, залучати кращих викладачів до створення курсів дистанційного навчання, розширювати аудиторію тих, яких навчають. За кордоном використання ресурсів Інтернету в освіті вже має багатий досвід завдяки тому, що в глобальних мережах можливо знайти будь-яку інформацію. Умовно позначимо інформаційні ресурси для освітніх цілей: електронні (мультимедійні) підручники, дистанційні курси навчання; довідкові матеріали (словники, енциклопедії, бази даних, кари й т.п.); електронні бібліотеки текстової, графічної, звукової інформації й відеоінформації; віртуальні музеї, виставки й інші наочні матеріали; методичні матеріали для вчителів.

Одним з найбільш революційних досягнень людства за останні роки стало створення всесвітньої мережі або Internet. Застосування кіберпростору в навчальному процесі є абсолютно новим напрямком загальної дидактики, оскільки це торкається всіх сторін навчання, починаючи від вибору прийомів та стилю роботи, закінчуючи змінами вимог до рівня учнів. Інтернет створює унікальні можливості для тих. Хто вивчає іноземну мову, дає змогу користуватися автентичними текстами. Слухати й спілкуватися з носіями мови, тобто він створює природне мовне середовище. Але постає питання як цим користуватися. Як все це вписати в реальний навчальний процес при досить обмеженому обсязі мовних засобів у загальноосвітній школі?

Новітні комп’ютерні технології навчання дають змогу організувати самостійні дії кожного учня. При навчання аудіюванню кожен учень має змогу слухати діалоги на іноземній мові, при вивченні граматичних явищ Р кожен учень має змогу виконувати граматичні вправи, досягаючи кращих результатів і т.д. Найбільш ефективними на уроках англійської мови є такі комп’ютерні програми, як «Triple play plus in English», «English on holidays», «English Gold», «Hello, America!», «Bridge to English», «Professor Higgins», «English for communication» і тощо. Практично до будь-якого розділу підручника можна підібрати матеріал однієї з вищезгаданих програм та застосувати його на уроці як допоміжний засіб при введенні нового лексичного чи граматичного матеріалу.

Представлений у вигляді електронних презентацій матеріал істотно розширює можливості звичайних підручників за рахунок використання звукового й відео супроводу й ефектів анімації. У ході роботи з комп'ютером в учнів задіються слухові і візуальні канали сприйняття, що дозволяє збільшити не тільки обсяг сприйманої інформації, але й міцність її засвоєння. Зміст матеріалу опирається на принцип обліку індивідуальних особливостей учнів з різним рівнем готовності до навчання, що передбачає можливість розвитку кожного учня, а також дозволяє вибудовувати його індивідуальну освітню траєкторію.

Таким чином, орієнтація України на гуманітаризацію освіти й інтеграцією вітчизняної системи освіти з європейською призвели до перегляду методологічної бази освіти в цілому. Результатом цього стає створення такої системи освіти в якій особистість є центром взаємозв’язку мови і культури. Одним із підходів, у якому співвідноситься модель навчального процесу з структурою мовної особистості є лінгво-культурологічний підхід. Ефективність організації даного процесу залежить від використання вправ максимально наближених до природних умов з метою збереження комунікативної діяльності. Тому кожна вправа повинна бути вмотивованою. Оскільки використання лише підручників для вирішення цих завдань є недостатнім, то надалі на нашу думку, буде доцільним використання засобів інноваційних технологій у комплексі.

Рівень розвитку учнів початкової школи дозволяє використання новітніх інформаційних технологій у процесі навчання іноземній мові. Доцільність використання мультимедійних засобів навчання на уроках з іноземної мови визначаються за такими критеріями: вони повинні сприяти підвищенню продуктивної праці та ефективності навчального процесу, забезпечувати постійне підвищення правильність навчальних дій учнів, підвищувати інтерес до навчання іноземній мові, забезпечувати контроль за діями усіх учнів. Застосування комп’ютерів дозволяє вирішити наступні навчальні задачі: розуміння мовних явищ; формування лінгвістичних здібностей завдяки мовним та мовленнєвим вправам; автоматизація мовних та мовленнєвих дій; створення простіших ситуацій спілкування. Кожен мультимедійний засіб навчання відрізняється своєю оригінальністю, але вони є універсальними лише при комплексному застосуванні засобів новітніх інформаційних технологій навчання з урахуванням їх характеристик дидактичних можливостей та психологічним обґрунтуванням їх використання в навчанні іноземної мови можна говорити про підвищення ефективності і якості навчального процесу.

На думку Л.І. Даниленко, інноваційна освітня технологія – це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, яка привносить суттєві зміни до результату освітнього процесу і розглядається як багатокомпонентна модель – така, що включає в себе: навчальну, виховну та управлінську інноваційні технології [5: 20].

До навчальних інноваційних технологій вчений відносить такий набір операційних дій педагога з учнем, в результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу. Серед таких технологій значне місце посідають технології:

- особистісно-орієнтованого навчання,

- інтегративного,

- інформаційного,

- дистанційного,

- модульно-розвивального тощо.

До виховних інноваційних технологій відносяться мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими. Наприклад, технологія ранньої соціалізації, формування почуття національної гідності у шкільної молоді, духовного розвитку учнів.До управлінських інноваційних технологій відносяться сучасні економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником управлінського рішення [5: 20].

Необхідно зауважити, що ключовою фігурою в процесі змін є вчитель. У зв’язку з цим набуває особливого значення фактор опору змінам.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка