2. Код модуля: сд 6 онд. 02 3 Тип модуля: обов’язковий СеместрСкачати 32.63 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір32.63 Kb.
1. Назва модуля: Політологічна та соціологічна науки

2. Код модуля: СД_6_ОНД.02_3

3. Тип модуля: обов’язковий

4. Семестр: 8

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС - 3)

Аудиторні години 46 (лекції 22, практичні заняття 24)6. Лектор: кандидат політичних наук, доцент Балановський Я.М., Лисенко Л.О.

7. Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:

- Знати характеристики соціальної реальності, рівні виявлення соціальної реальності, суспільство як систему соціальної взаємодії, соціальну структуру суспільства, динамічні характеристики

основні закономірності діяльності з керівництва і управління суспільними процесами на основі публічної влади, основні поняття і категорії політичної науки, методи політичних досліджень, особливості функціонування сучасних політичних інститутів, форми держав, історію політичної думки.

суспільства, основні соціологічні теорії (структурний функціоналізм, структуралізм, марксистську соціологію, соціологізм Дюркгейма, розуміючу соціологію М.Вебера, формальну соціологію), категоріальний апарат, галузеві соціології (соціологія економіки, соціологія політики, соціологія освіти), спеціальні соціологічні теорії (соціологія сім’ї, етносоціологія, соціологія релігії, соціологія молоді, соціологія девіантної поведінки, соціологія соціальної комунікації, соціологія соціальної організації), історичні етапи еволюції науки про суспільство.

Уміти організувати проведення розвідувального емпіричного соціологічного дослідження, відбирати адекватні до мети і завдання методи збору та аналізу емпіричного матеріалу, правильно формувати вибіркові сукупності, формулювати відкриті і закриті питання, застосовувати шкали соціологічного вимірювання відповідно до характеристик об’єкта що досліджується, правильно пояснювати тенденції розвитку соціальної реальності, застосовувати набуті знання для аналізу та оцінювання соціальних явищ, процесів тощо.

самостійно аналізувати причини і наслідки політичних явищ і процесів, роль в них ідеологічних чинників, традицій, уявлень і переконань громадян. Поділяти загальнолюдські цінності та ідеали, такі, як свобода, рівність, справедливість, демократія, мир, займати в суспільстві активну громадянську позицію.8. Спосіб вивчення: аудиторний

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

 • пререквізити: суспільствознавчі курси середньої школи;

 • кореквізити: соціальна філософія, психологія, соціальна психологія, математика

10. Зміст модуля: наука соціологія, історія розвитку світової та української соціології, суспільство як система соціальної взаємодії, особистість як сукупність соціальних відносин, соціальна структура суспільства, явище соціальної стратифікації, соціальна девіантність, соціологія освіти, соціологія сім’ї, конфліктологія, кратологія, соціальний контроль, соціологічна інтерпретація культури.

Історія світової та української політичної думки. Сучасні концепції політики та політичної влади. Політична система. Держава і громадянське суспільство. Політичні режими. Система організації політичної влади в Україні. Політичні партії та партійні системи. Групи інтересів. Політичні лідери та правлячі еліти. Виборчі процеси та технології. Зовнішня політика держави та міжнародні відносини.


11. Рекомендована література:

 • Соціологія. Балановський Я.М. Умань, 2013

 • Соціологія. /Ред. Макеєв С.О. –К., 2006

 • Соціологія. Курс лекцій. Черниш. Н.Й. –Львів, 2007

 • Курс історії теоретичної соціології. Ручка А.О., Танчер В.В. К., 1994

 • Соціологія: Підручник /Ред. Піча В.М. –Львів, 2007

 • Ґіденс Е. Соціологія. К. 1999

 • Смелзер Н. Соціологія. М. 1994

 • Соціологія: короткий енциклопедичний словник. К. 1998

 • Шляхтун П. П. Політологія: історія та теорія: підручник / П. П. Шляхтун. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 472 с.

 • 2, Політологія: підручник / За ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка. – 3-тє вид., перероб., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 568 с.

 • Горлач М. І., Кремень В. Г. Політологія: наука про політику: підручник / М. І. Горбач, В. Г. Кремень. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840 с.

 • Гелей С. Д., Рутар С. М. Політологія: навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

 • Погорілий Д. Є. Політологія: кредитно-модульний курс: навчальний посібник / Д. Є Погорілий. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота.

13. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (80%): усне опитування (60%), ІНДЗ (20%)

 • Підсумковий контроль (20%) екзамен у формі тестування.

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка