11 клас історія україниСкачати 146.37 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір146.37 Kb.
11 клас

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

(51 год)


з/п

Дата

Тема, зміст уроку

Примітки

1.

2.

3.

4.
Тема 1. Україна під час Другої світової війни (1939 – 1945)

1.
Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукра­їнські землі. Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 р. Таємний протокол. Початок Другої світової війни. Вступ Червоної Армії на територію Західної України; включення останньої до складу СРСР і возз’єднання з Українською РСР. Входження Бессарабії та Північної Буковини до СРСР. Вклю­чення до складу Української РСР Північної Букови­ни і придунайських українських земель. Радянізація західних областей України.
2.
Окупація України військами Німеччини та її союз­ників. Напад Німеччини на СРСР. Початок Великої Вітчизняної війни. Україна в планах окупантів. Перші дні війни. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні захо­ди 1941 р. в Україні. Евакуація в східні райони СРСР. Оборонні бої влітку – восени 1941 р. Поразка Півден­но-західного фронту. Невдалі спроби контрнаступу під Харковом. Продовження наступу німецьких військ на Півдні.
3.
Окупаційний режим. Розчленування України, план «Ост». Нацистський «новий порядок». Концтабори і масові розстріли. Голокост. Українці – праведники світу. Економічне пограбування України. Вивіз працез­датного населення на каторжні роботи до Німеччини.
4.
Розгортання руху Опору та його течії в Україні. Відновлення незалежності 30 червня 1941 р. Похідні групи. Радянське підпілля і партизанський рух 1941–1942 рр. Оунівське підпілля 1941–1942 рр. Створення Української повстанської армії (УПА). Створення Української Головної Визвольної Ради.
5.
Україна в 1943 р. Перемога Червоної армії під Сталінградом і .початок вигнання окупантів з України. Курська битва. Продовження наступу на Лівобережжі. Падіння «Східного валу». Мобілізаційні заходи 1942– 1943 рр., їхні особливості та наслідки. Боротьба з ворогом в тилу. Діяльність радянських партизансь­ких загонів і підпілля. Політична еволюція ОУН–УПА. Стосунки між радянськими та польськими партизана­ми, УПА і Армією Крайовою. Героїчна праця україн­ців. Внесок українських учених і діячів освіти та куль­тури в досягнення перемоги. Евакуйовані підприємства в тилу.
6.
Україна на завершальному етапі війни (1944–1945). Січнево-лютневий наступ 1944 р. Корсунь-Шевченківська битва. Весняний наступ Українських фронтів. Кримська наступальна операція. Примусове виселення з Криму в східні райони СРСР татар, гре­ків, вірмен. Завершення вигнання окупантів з України.
7.
Завершальний етап боротьби в тилу. Радянський партизанський рух. ОУН–УПА на завершальному етапі війни. Становище в західних областях України. 9 травня – День Перемоги. Завершення Другої світо­вої війни. Втрати України в роки війни.
8.
Культура України в роки війни. Освіта. Наука. Українська преса. Початок відбудови освіти (1943–1944 рр.). Евакуація вузів та їхня діяльність в радянсь­кому тилу. Література і мистецтво. Внесок українських письменників, акторів, художників, кінематографіс­тів у перемогу над Німеччиною та її союзниками.
9.
Наш край у роки війни.
10.
Урок узагальненняТема 2. Післявоєнна відбудова розвиток України в 1945 – на початку 1950-х років

11.
Україна в період повоєнної відбудови. Внутрішньополітичне та економічне становище. Адміністративно-територіальні зміни. УРСР – співзасновниця Органі­зації Об’єднаних Націй, інших міжнародних організа­цій. Перехід до мирного будівництва. Особливості відбудови промисловості. Післявоєнне село.
12.
Голод 1946–1947 рр., його причини, масштаби й наслідки. Матеріальне становище населення
13.
Радянізація західних областей України. Відновлення радянської влади в західних областях України. Форму­вання органів місцевої влади. Колективізація західноук­раїнського села. Доля Української греко-католицької церкви (УГКЦ). Боротьба ОУН–УПА. Р. Шухевич (Тарас Чупринка). Операція «Вісла».
14.
Культурне життя в Україні у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. Відбудова системи освіти. Впрова­дження обов’язкового семирічного навчання дітей Наука. Розгром генетики. Лисенківщина в Україні.
15.
Розвиток літератури і мистецтва. Становище пись­менників, діячів образотворчого мистецтва, істориків. Боротьба влади з «космополітизмом».
16.
Урок узагальненняТема 3. Україна в умовах десталінізації (1956–1964 рр.)

17.
Україна в першій половині 50-х років. Внутрішньо­політичне становище України 50-х років. Початок десталінізації в Україні. Входження Кримської області до складу України. Стан промисловості. Укрупнення колгоспів.
18.
Суспільно-політичне житія й політична боротьба в Україні. XX з’їзд КПРС і Україна. Початок полі­тичної реабілітації. Наростання опору десталінізації з боку сталіністських сил. Масштаби демократизації державного життя.
19.
Розширення повноважень України у складі СРСР. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова.

Робітничі виступи. Позиція вищого партійного керівництва України при усуненні М. Хрущова від влади. Л. Брежнєв і Україна.


20.
Стан економіки України наприкінці 50-х – у пер­шій половині 60-х рр. Раднаргоспи та їхній вплив на соціальний розвиток України. Посилення гігантоманії в індустрії. Розвиток машинобудування. Стан легкої та харчової промисловостей. Аграрна політика наприкінці 50-х – у першій половині 60-х рр. Обмеження індивіду­альної трудової діяльності селянства. Рівень жити населення. Стан продовольчого і товарного забезпечен­ня.
21.
Культура і духовне життя в Україні. Ідеологізацій культурного життя. Курс на «зближення і злито націй». Посилення русифікації. Науково-технічнг революція і наука в Україні. Розвиток кібернетики Стан суспільних наук.
22.
Початок десталінізації та пожвавлення літературно мистецького життя. «Відлига» в Українській літературі. «Шістдесятники». В.Симоненко, Л.Костенко. Є.Сверстюк, І.Світличний, І.Драч та ін. Музичне мистецтво. Живопис, архітектура, театр.
23.
Зародження дисидентського руху в Україні. Причи ни появи та особливості дисидентського руху в Україні «Українська робітничо-селянська спілка». Стаття І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?». Значення діяльності дисидентів.
24.
Урок узагальненняТема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965–1985 рр.)

25.
Політико-ідеологічна криза радянського ладу. Зрос­тання всевладдя Комуністичної партії. Криза партійно-державного керівництва в СРСР і УРСР. Дві лінії в українському керівництві: націонал-комуністична та проімперська. Усунення з посади першого секретаря ЦК КПУ П.Шелеста. В.Щербицький. Політико-правовий статус України у складі СРСР. Конституція УРСР 1978 р.
26.
Стан економіки України та визрівання економічної кризи. Спроби реформування економіки в другій половині 60–х років та причини її невдач. Особливості індустріального розвитку УРСР. Економіка України в загальносоюзному комплексі. Визрівання економіч­ної кризи. Деструктивні процеси на селі.
27.
Етносоціальні процеси та рівень життя населення. Зміни чисельності, соціального та національного скла­ду населення. Рівень життя трудящих мас. Шляхи вирішення житлової проблеми. Здобутки і проблеми розвитку соціальної сфери. Привілейоване становище партійно-державної номенклатури.
28.
Опозиційний рух. Причини активізації опозиційного руху в другій половині 60 – на початку 70-х років. Форми діяльності дисидентів. Репресії проти правоза­хисників. Утворення Української Гельсінської спілки (УГС) та її діяльність. Релігійне дисидентство. Поси­лення переслідувань опозиції в кінці 70 – на початку 80-х років.
29.
Культура і духовне життя. Народна освіта. Русифіка­ція. Середня спеціальна та вища школа. Становище науки: здобутки і проблеми. Зростання ідеологічного тиску на освіту і науку. Розвиток літератури. Форму­вання опозиційних напрямків та репресії відносин письменників. Основні тенденції розвитку українсько­го мистецтва. Наступ тоталітаризму на українську культуру.
30.
Урок узагальненняТема 5. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності УкраїниПеребудова в Радянському Союзі і Україна. Початок «перебудови», її особливості в Україні. Поглиблення перебудовчих процесів та падін­ня авторитету Компартії України. Чорнобильська катастрофа – національна трагедія України. Нарос­тання економічної кризи в першій половині 80-х років.
32.
Погіршення економічної ситуації в Україні в другій половині 80-х років. Провал політики «прискорення». Спроби реформування економіки в кінці 80–х років, причини їх невдач. Фінансове становище та рівень життя населення. Загострення економічної кризи у 1989–1990 роках. Неспроможність союзних структур здійснювати ефективне управління економікою.
33.
Розгортання національно-визвольного руху в Укра­їні. Загострення національного питання в СРСР у дру­гій половині 80-х років. Активізація національного руху в Україні. Формування національних громадських організацій і об’єднань. Початок релігійного відро­дження. Активізація діяльності раніше заборонених церков. Розгортання робітничого руху. Шахтарський страйк 1989 р. Формування Народного Руху України.
34.
Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства. Реформи в політичні» системі СРСР. Гласність та лібералізація. Політичні зміни в Україні. Зростання народної ініціативи. Мітинги та демонстрації. Формування багатопартійної системи. Розклад Компартії України. Демплатформа.
35.
Формування передумов незалежності України Політичні передумови суверенізації. Вибори до Верховної Ради УРСР 1990 р. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 р. Політична конфронтація восени 1990 р. Провал спроб збереження федерації радянських республік. Суверенізація України.
36.
Здобуття Україною незалежності. Суспільно-політичні процеси в першій половині 1991 року. Спро­би державного перевороту в СРСР 19 серпня 1991 р ДКНС і Україна. Проголошення незалежності України Референдум 1 грудня 1991 р. і вибори Президента України. Розпад СРСР.
37.
Урок узагальненняТема 6. Україна в умовах незалежності

38.
Початок державотворчих процесів.

Об’єктивна необхідність державотворення, особливості розбудови законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні. Л. Кравчук Президент України. Формування місцевих органів влади і самоврядування. Проблеми розбудови української державності. Дострокові вибори в 1994 р. Президента та Верховної Ради України.


39.
Державотворчі процеси в Україні в 1994–2001 рр. Вибори 1994 р. Л. Кучма – Президент України. Діяль­ність нового складу Верховної Ради. Вибори до Верхо­вної Ради України 1998 р. Президентські вибори 1999 р. Формування більшості у Верховній Раді. Все­український референдум (квітень 2000 р.).
40.
Конституційний процес в Україні. Конституція України 1996 р. Конституційний процес в кінці 80-х – першій половині 90-х років: здобутки, проблеми. Кон­ституційний договір 1995 р. Прийняття Конституції України (1996 р.)
41.
Економічне життя України в першій половині 90-х років. Зміни умов розвитку економіки після розпаду СРСР. Спроби реформування економіки та причини їх невдач. Становлення індустріального комплексу і аграрного виробництва. Роздержавлення, приватизація та фінансова система України. Загострення економіч­ної кризи.
42.
Сучасний стан, проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв’язання.

Основні тенденції розвитку економіки в другій поло­вині 90-х років. Фінансова та макроекономічна стабілі­зація. Суперечності здійснення аграрної реформи. Проблеми, прорахунки у реформуванні економіки. Пошуки шляхів виходу з економічної кризи.


43.
Етносоціальні процеси та рівень життя населення України. Демографічні зміни. Падіння рівня життя населення. Соціальна диференціація суспільства. Стан навколишнього середовища. Міжнаціональні відноси­ни. Етнічні меншини України.
44.
Духовне розкріпачення і початок національного відродження. Релігійне життя України в умовах незалежності. Історичні передумови духовного розк­ріпачення. Повернення історичної пам’яті народу. Зростання соціальної активності інтелігенції. «Закон про мови» та проблеми його реалізації. Релігійне життя на початку 90-х років. Розкол українського православ’я та його наслідки. Особливості релігійного життя на порозі третього тисячоліття.
45.
Культурні процеси в незалежній Україні. Історичні умови розвитку культури в Україні. Стан та проблеми освіти. Реформування освітньої сфери та його наслід­ки. Наука незалежної України. Українська література. Здобутки мистецтва України. Фізична культура, спорт. Проблеми розвитку української культури та пошук шляхів їх подолання.
46.
Зовнішня політика та міжнародні зв’язки незалеж­ної України. Вихід України на міжнародну арену. Основні принципи зовнішньої політики незалежної України. Ядерне роззброєння. Україна в діяльності міжнародних організацій. Двостороннє співробітницт­во незалежної України.
47.
Урок підсумкового узагальнення
48–51.
Підсумкове передекзаменаційне повторення

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка