1. Предмет, завдання та методи психології вищої школи Питання для опрацюванняСкачати 91.52 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір91.52 Kb.
Завдання до самосійної роботи

1.Предмет, завдання та методи психології вищої школи

Питання для опрацювання:

 1. Визначити предмет і завдання психології вищої школи. Яке значення для науки має їх встановлення?

 2. Обґрунтувати значущість курсу «Психологія вищої школи» в системі підготовки науково-педагогічних працівників.

 3. Визначити основні категорії психології вищої школи та довести їх єдність у розв’язанні завдань професійної підготовки фахівця.

 4. Назвати низку проблем психології вищої школи в умовах сучасного реформування освіти та шляхи їх вирішення.

 5. Якщо сучасна вища освіта зазначила кризи, чи доцільно замінити її системою Internet або консалтингом?

 6. Пояснити сутність і причини висування психологам нових принципів психології (В. П. Зінченко: «Єдність афекту та інтелекту»; С. Д. Смирнов: «Від діяльності до особистості»). Чи пов’язані ці принципи з реформуванням сучасної вищої освіти?

 7. Визначити основні спрямування гуманізації сучасної освіти.

 8. Охарактеризувати основні етапи проведення наукового психологічного дослідження.

 9. Які існують шляхи запобігання упередженості дослідника при інтерпретації одержаних даних?
2. Психологія студентського віку

Питання для опрацювання:

1. Проаналізувати фактори, які характеризують студентство як окрему соціальну групу. Чим обумовлені особливості сучасного студентства в Україні?

2. Які особливості юнацького віку є визначальними для когнітивного та психосоціального розвитку студента?

3. Дати коротку характеристику студентського періоду життя людини за схемою аналізу психологічного віку.

4. Чому вузівське навчання є одним із головних факторів соціалізації особистості студента? За якими основними механізмами вони здійснюються?

5. Коли розпочинається процес соціалізації особистості майбутнього викладача? Які його джерела?

6. Використовуючи психологічну літературу, розкрити соціально-психологічний портрет сучасного студента. Наскільки і в чому він співпадає (або не співпадає) з реальними портретом студента з вашої колишньої групи? Чи є протиріччя?Які? 9Відповістиписьмово).

7. Які психологічні особливості юнацького віку дали привід П. Флоренському припустити таке: "Секрет творчості в збереженні юності. Секрет геніальності в збереженні дитинства"?

8. Чи відомий Вам художній твір, одним із героїв якого є студент? Яку характеристику дає автор цьому студенту? Яке ставлення автора до цього героя?

9. Чому кінець студентського віку вчені вважають періодом "сходження людини до вершин творчості"?

10. Чому студентський період життя людини називають доленосним?

11. Чи має позитивне значення для формування особистості студента криза його ідентичності? Якщо так, то яке?12. В яких проявах поведінки та рисах особистості студента виявляється успішність його адаптації до ВНЗ? Запропонуйте власну програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптації студента до вищої школи.


3. Професійне зростання студента як фахівця

Питання для опрацювання:

   1. В яких напрямках відбувається розвиток особистості студента як майбутнього фахівця?

   2. Які труднощі зростання особистості фахівця з вищою освітою визначається сучасними психологами?

   3. Яка роль позитивної «Я-концепції» студента в його професійному становленні?

   4. Охарактеризувати показники професійної зрілості студента.

   5. Які передумови і шляхи формування професійної спрямованості особистості студента?

   6. Чому пошук відповіді на питання про сенс життя помагає юнакові пережити кризу ідентичності?

   7. Довести, що формування здібностей має потрійну детермінацію: вроджені особливості нервової системи, вимоги діяльності особистісні цінності.

   8. Чи потрібен профвибір абітурієнтів до навчання у ВНЗ певного профілю?
4. Психологія студентської групи

Питання для опрацювання:

  1. Визначити ознаки студентського колективу як соціального організму, що розвивається які фактори забезпечують (або гальмують) цей процес?

  2. Довести, що спілкування та спільна діяльність у студентській групі є джерелом становлення колективних взаємин.

  3. Проаналізувати та висловити своє ставлення до висловлення В. О. Сухомлинського: «У кожного вихованця є сильні та слабкі сторони. Впливати на людину через колектив потрібно тонко та непомітно». Чи можете навести приклад такого впливу (або протилежного) з життя Вашої групи (в школі, в університеті)?

  4. Яка роль лідера в згуртуванні студентського колективу?

  5. Як можна пояснити, що лідер студентської групи не обов’язково відмінник навчання?

  6. Чому в сучасних умовах студентське самоврядування в університеті та гуртожитку є радше виняток, ніж правило? Як Ви поясните власну громадську позицію у власній групі?

  7. Яка роль куратора студентської академічної групи в її становленні, розвитку і функціонуванні?

  8. Обирати чи призначати керівника студентської академічної групи: позиція «за» і «проти»?
5. Психологічні засади управління навчально-професійною діяльністю студентів

Питання для опрацювання:

  1. Довести, що освіта – відкрита, динамічна й водночас консервативна система. Розкрити психологічні аспекти поняття «освіта як система», «освіта як цілісність», «освіта як процес», «освіта як результат».

  2. Навіщо потрібне управління вищою освітою та навчанням студентів?

  3. Що слугує основою для визначення цілей вищої освіти та завдань вивчення навчальної дисципліни?

  4. Чому структура системи управління повинна бути гнучкого функціонування?

  5. У чому специфіка навчального процесу у вищій школі?

  6. Яким вимогам повинні відповідати цілі навчання? Які вони у вищій школі?

  7. Які знання включаються в зміст вищої освіти? Які вимоги висуваються до сучасних знань?

  8. На яких принципах будується розробка змісту навчальної дисципліни?

  9. Що становить основу цілісного розвивального навчання? Розкрити принципи та чинники його ефективності?

  10. Які протиріччя залишаються у вузівському освітньому процесі й потребують подальшого вирішення?

  11. Чому завданням і умовою підготовки сучасного фахівця вищої кваліфікації стає розвиток його творчого мислення та набуття умінь самоосвіти?

  12. Які психологічні умови успішного керівництва навчально-виховним процесом реалізуються у Вашому університеті? Що на Ваш погляд, потребує подальшого вдосконалення?

  13. Як Ви розумієте виховну функцію контролю?

  14. Дати психологічний аналіз засобів контролю, які застосовуються у Вашому навчальному закладі. Яка, на Вашу думку, їх ефективність?

6. Психологічний аналіз учіння студентів

Питання для опрацювання:

  1. Коли студент стає суб’єктом власної навчальної діяльності?

  2. Обґрунтувати, чому навчально-професійна діяльність є провідною діяльність в студентському віці?

  3. Дайте психологічний аналіз висловлення Гегеля: «Обставини або мотиви панують над людиною лише тією мірою, якою вона сама дозволяє їм це». Як співвіднести психологію мотивації учіння та психологію свободи? Як реалізує себе психологія свободи?

  4. Проаналізувати (з погляду структури діяльності) учіння студента.

  5. Який зміст поняття «вміння вчитися»? З яких дій студента складається його вміння вчитися?

  6. Критерії ефективності учіння. Які причини неуспішності студентів і шляхи їх подолання?

  7. Які можливості для розвитку самостійного творчого мислення студентів процесі навчання?

  8. Поясніть положення: «Творчість – це не здібність людини, це її сила, її внутрішній потенціал» (В. В. Давидов).

  9. Доведіть, що «навчаться і не розмірковувати над вивченим – даремно витрачати час. Розмірковувати не навчаючись – згубно» (Конфуцій).

  10. Організовуючи навчання, що насамперед повинен забезпечити викладач: мету чи мотив? Чому?

  11. Чим відрізнятися засвоєння матеріалу від учіння?

  12. Чи буде студент старанно вчитися, якщо в нього відсутні і пізнавальна потреба, і професійна мотивація?
7. Психологія виховання студентської молоді

Питання для опрацювання:

  1. Пояснити положення: «головна проблема сучасної вищої школи – необґрунтована автономність навчального і виховного процесів».

  2. Сучасний погляд гуманізму: людина – найвища цінність. Але чи можна розглядати її як автономну від суспільства, яка живе за принципом «Що хочу, те й роблю». До чого це може призвести в її моральному вихованні (або моральній поведінці)?

  3. Висловити свою думку щодо висловлювань:

 1. «Виховання як задумане формування людей за відомими зразками не плідне, не законне й неможливе» (Л. М. Толстой);

 2. «Найбільш безглузда і трагічна ідея ХХ століття – формування нової людини» (М. Мамардашвілі);

 3. «Проектування в освіті має бути засобом пробудження творчих сил учня, …почуття, що він ще не те, чим він міг би стати, пробудити бажання і волю до самовизначення, до пошуку себе. Воно повинно забезпечувати ступінь свободи для такого визначення (В. П. Зінченко «Афект і інтелект в освіті»).

Як співвідносяться висловлення: а) з першим питанням; б) з сучасними завданнями виховання?

  1. Розкрити зміст цінностей, які притаманні в системі виховання. Доведіть, що людину треба навчити реалізовувати свої права в системі духовних, моральних цінностей.

  2. У чому полягає сутність внутрішньої свободи особистості й морального її вибору? Яке співвідношення між внутрішньою свободою та моральність?

  3. Розкрити психологічні механізми становлення якостей особистості й відповідно до них визначити основні напрями виховної роботи у вищій школі.

  4. М. М. Бахтін визначив такі властивості вчинку: аксіологічність, єдність, відповідальність. дайте їм психологічний аналіз.

Чому «організація життєдіяльності людини повинна бути вчинковою» (М. М. Бахтін)?

  1. У наукових працях філософів відстоюється ідея, що сутність природи особистості можна висловити в таких почуттях: співдумка, співучасть, співчуття.

Дайте психологічну інтерпретацію цієї ідеї.

  1. Психолог В. Д. Шадріков вважає, що «враховувати треба не якості особистості, а мотиви поведінки».

Чи згодні Ви з цією думкою? Чому?

  1. Який стан морального розвитку ілюструють такі положення:

- людина невільна при виконанні соціальної норми поведінки;

- людина має тиск ззовні, але вільна у виборі форми виконання норми на рівні правила;- людина вільна від зовнішнього тиску, але невільна від власного «Я»

8. Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами

Питання для опрацювання:

  1. Зараз велика увага приділяється навчанню спілкування. Але ж людина спілкується протягом тисячоліть… Чому ж саме тепер постала необхідність навчатися спілкуванню (батькам, вчителям, керівникам та ін.)? що було втрачено в людському спілкуванні за останнє століття?

  2. У чому суть суб’єкт-об’єктних стосунків між викладачем і студентом? Чому дуже шкідливе безособове спілкування викладача до студента? Який «внесок» у педагогічне спілкування робить студент і викладач?

  3. Визначити та проілюструвати прикладами позицію викладача щодо студента: розуміння, визнання, прийняття.

  4. Дати психологічну характеристику активному рефлексивному слуханню та «Я-повідомленню» в комунікативному процесі викладача зі студентом.

  5. Які стилі професійно-педагогічного спілкування є найбільш оптимальними щодо розв’язання завдання професійної підготовки й особистісного зростання студента як майбутнього вчителя? Доведіть свою думку.

  6. Які психологічні засоби, методи та прийоми підвищують ефективність професійно-педагогічного спілкування зі студентською аудиторією під час лекції, на семінарських заняттях і екзамені?

Згадуйте три випадки, коли Ви допомогли комусь вирішити проблему за допомогою спілкування.

9. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи»

Питання для опрацювання:

  1. У чому специфіка педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу порівняно з діяльністю шкільного вчителя?

  2. Які психологічні умови визначають ефективність діяльності викладача вищої школи?

  3. Довести, що педагогічна діяльність викладача має творчий характер. Особливості педагогічної творчості.

  4. Які існують шляхи підвищення педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу?

  5. У чому полягає проблема критеріїв оцінки ефективності діяльності викладача вищої школи?

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка